Sunteți pe pagina 1din 8

CABINET PARLAMENTAR ”DIANA IOVANOVICI-ȘOȘOACĂ”

SENATOR NEAFILIAT, ALES ÎN CIRCUMSCRIPȚIA NR. 24 IAȘI

Sediu: Palatul Parlamentului nr. 1-3, sector 5, București

Mail: diana.iovanovici-sosoaca@senat.ro

___________________________________________________________

CĂTRE

Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa”

RECTORAT

Domnului Rector Prof. Dr. Viorel SCRIPCARIU

STIMATE DOMNULE RECTOR

Subsemnata Diana IOVANOVICI-ȘOȘOACĂ, SENATOR, ales în


Circumscripția nr. 24 Iași, având în vedere audiența din data de 24.05.2021, ora
14:00, on –line, acordată de Rectorul UMF-Iași, întâlnirea cu reprezentanții
studenților UMF –Iași din data de 21.05.2021 – ora 13:00, la sediul UMF- Iași,
precum și sesizările primite din partea unor cadre didactice și studenți cu privire
la condiționarea actului de învățământ și a locului de muncă de efectuarea unor
testări covid-19, a vaccinării sau a existenței unei adeverințe medicale care să
ateste faptul că studentul a avut această boală, iar pentru cadrele didactice
cerându-se obligatoriu dovada vaccinării anti-covid 19, în sens contrar nu vor
mai fi primite la locul de muncă, vă aduc la cunoștință următoarele concluzii și
dispoziții legale pe care Decizia UMF Iași nr. 516/12.05.2021, dar și
condiționarea cadrelor didactice de către Rectorat, le încalcă:

1
1. În cadrul audienței acordată subsemnatei de către Rectorul UMF-Iași,
acesta a menționat că studenții care nu sunt de acord cu testarea,
vaccinarea sau adeverința, sunt minoritari și trebuie să se supună
majorității. Vă aduc la cunoștință că în acest caz suntem în fața unui
veritabil proces de discriminare a unei minorități.

Prin discriminare se înțelege orice deosebire, excludere, restricție sau


preferință pe baza criteriilor prevăzute de legislația în vigoare, astfel cum este
menționată în OG 137/2000..
Criteriile stabilite de legislația românească sunt: rasă, naționalitate, etnie, limbă,
religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală
cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și
orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii,
folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților
fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social
și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice.

2. Potrivit Strategiei de vaccinare împotriva covid-19, aprobată prin Hotărârea de


Guvern nr. 1031/2020, în România vaccinarea este voluntară (NEOBLIGATORIE) și
GRATUITĂ.
3. În ceea ce privește obligarea angajaților de a se vaccina, în caz contrar aceștia nu vor
mai fi primiți la locul de muncă, accesul la locul de muncă nu poate fi condiționat de
vaccinarea împotriva SARS-COV-2, persoana angajată are dreptul la egalitate de
șanse și de tratament (art. 53 lit. d – Codul Muncii), în cadrul relațiilor de muncă
funcționează principiul egalității de tratament față de toți salariații și angajatorii (art. 5
– alin. 1) iar angajatorii au dreptul să dea dispoziții cu caracter obligatoriu pentru
salariat, doar sub rezerva legalității lor (art. 40 – lit. c).
4. Atât testarea, cât și vaccinarea împotriva covid-19, sunt acte medicale bazate pe
consimțământul persoanei,

2
5. Vă învederez faptul ca aplicarea unor eventuale restricții sau sancțiuni pe criteriul
nevaccinării/netestării reprezintă o măsură discriminatorie, în condițiile prevăzute de
Art.41, Art.26 și Art.34 din Constituția României, cu aplicarea prevederilor OG
137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare.
6. Considerăm că nu este rezonabilă impunerea vaccinării/testării de către angajator, în
condițiile în care salariatul își îndeplinește obligațiile contractuale, nu este legală
obstrucționarea în vreun fel a drepturilor sale. Recunoaștem că există în societatea
actuală acreditată ideea unei pandemii, că există preocuparea și efortul unor factori de
decizie de a limita efectele acesteia asupra colectivităților, dar asta nu îndreptățește un
angajator de a condiționa, de a amenința, de a obliga în vreun fel un salariat la actul
vaccinării.
7. Contractul de muncă reglementează sfera drepturilor și a obligațiilor în ceea ce
privește strict raportul de muncă pe toata durata desfășurării actului de muncă într-un
interval orar dat. Actul vaccinării și al testării presupun o decizie ce depășește actul
limitat al muncii și interferează cu viața privată și drepturile fundamentale ale omului,
fapt ce nu este permis ( Art.41, Art.26 și Art.34 din Constituția României, Art. 8
CEDO, OG 137/2000, Convenția de la Oviedo, Convenția de la Nurenberg.
8. Revenind la relația strict contractuală ce definește clar sfera obligațiilor angajaților în
această unitate, condiționarea raportului lor de muncă de efectuarea unui vaccin sau a
testării este inoportună, discriminatorie și încalcă flagrant legislația muncii. (Art.5
al.1, al.2, al.3 și al.4 Codul Muncii, Art.6, Art.8 al.1 și al.2 Codul Muncii, Art.17 al.1,
al.2 și al.4 Codul Muncii, Art.19 Codul Muncii, Art.38, Art.39 pct.d), pct.e), pct.f),
pct.h), pct.i) Codul Muncii, art.40 Codul Muncii, Art.41, Art.48 Codul Muncii,
Art.171, Art.173, Art.174, Art.180, Art.182, Art.184, Art.224, Art.226, Art.254 Codul
Muncii.

3
9. Nu este solicitată și nu ați prezentat o informare a medicului de medicina muncii
asupra oportunității cerinței de vaccinare sau testare, deși este obligatorie consultarea
și obținerea punctului de vedere informat al medicului de medicina muncii, în
condițiile Art.182 Codul Muncii.

10. Art.184, Art.185 Codul Muncii, coroborate cu dispozițiile Legii 418/2004 privind
atribuțiile medicului de medicina muncii și cu prevederile Legii 319/2006 privind
securitatea și sănătatea în muncă și în condițiile în care cerința privește un act medical
– vaccinarea - ce excede gradului de pregătire al managerului instituției. De aceea e
necesar un punct de vedere informat al specialistului – medicul de medicina muncii –
care are obligația, dar și abilitatea de a se pronunța asupra obligativității/oportunității
efectuării de către salariat a unui act medical. Președinta CESE, doamna Schweng,
exprimându-se cu privire la campaniile de vaccinare inițiate de statele europene, își
exprimă dubii serioase cu privire la atitudinea angajatorilor europeni în raport cu
salariații lor și recunoaște faptul că injectarea NU POATE FI OBLIGATORIE,
“deoarece un vaccin este un atac și fiecare trebuie să decidă individual dacă îl vrea
sau nu pentru sine.”
11. Vaccinurile aflate în distribuție pe teritoriul României sunt în perioada de testare care
se încheie, potrivit opiniei specialiștilor OMS, în 2024, astfel încât toate aceste tipuri
de vaccinuri trebuie sa primească aprobarea prealabila din partea Agenției Europene
pentru Medicamente (EMA), cel târziu pana la finele acestui an. Având în vedere
acest fapt, este justificată manifestarea, de către salariat, a unui real sentiment de
insecuritate în raport cu aceasta procedura, iar refuzul acestei proceduri este unul
corect și rațional. Față de aceste considerente, solicit reconsiderarea atitudinii
dumneavoastră în raport cu cerința impusă angajaților și studenților dumneavoastră,
și anume aceea a vaccinării împotriva Covid 19 și încetarea de îndată a oricăror acte și
fapte de natură să îi intimideze, să îi forțeze, să îi umilească în fața celorlalți salariați,
studenți cu scopul de a-i determina să efectueze un act medical pe care îl refuză
justificat.

4
12. Accesul studenților de la Universitățile de Medicină și Farmacie din România în
spitalele unde aceștia își desfășoară stagiile de practică, în facultăți, laboratoare,
sesiunea de examene, nu poate fi condiționat de testarea sau/și vaccinarea împotriva
sars-cov-2. Accesul studenților la cursuri și activitatea clinică la patul pacientului se
face respectând normele de protecție stabilite prin legislația specific și prin
Metodologia de supraveghere COVID emisă de către Institutul Național de Sănătate
Publică, dar necondiționat de testarea sau vaccinarea împotriva sars-cov-2.

13. Prin Decizia 516/12.05.2021, încălcați grav prevederile constituționale privind


garantarea dreptului la învățătură și a dreptului la ocrotirea sănătății – art. 32 și 34
Constituție - ținând cont de prevederile art. 660 din Lg. 95/2006, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, privind acordul pacientului supus testării și/sau
metodei de prevenție, condiționarea accesului la stagiul de practică de vaccinarea
împotriva sars-cov-2 și testarea, le apreciem în afara cadrului legal.

14. Vă rog să luați act că astfel cum de-a lungul pandemiei, au fost respectate normele de
protecție obișnuite, inclusiv în perioadele cu un număr mare de infectați și decese
declarate, așa și acum aceste norme pot fi impuse și respectate, mai ales că numărul
de infectați este insignifiant la acest moment, iar autoritățile au dispus relaxări, care
nu au legătură cu vaccinarea sau testarea. În caz contrar, prin decizia adoptată de dvs,
oamenii sănătoși vor fi discriminați și vor fi acuzați de faptul că nu s-au îmbolnăvit,
astfel încât să vă înmâneze un certificat care să ateste îmbolnăvirea. În condițiile în
care perioada de imunizare oferită de un vaccin nu este mai mare de 2-3 luni, conform
precizărilor Ministerului Sănătății, în Comisia Europeană s-a precizat că nu există
dovezi științifice cu privire la oprirea contagiozității bolii în caz de vaccinare și nici al
eficacității vaccinării, mai ales că discutăm de o tehnologie nouă de producere a unui
vaccin care, conform sesizărilor oamenilor de știință, produce modificări genomului

5
uman, presiunea și discriminarea la care supuneți atât studenții, cât și angajații nu au
niciun temei științific, și în niciun caz legal.

15. Nu am văzut nicio reacție a UMF-Iași cu privire la studenții de anii 2 și 3 care în urma
vaccinării forțate la care i-ați supus au aglomerat secțiile de Neurologie ale spitalelor,
complicațiile și trombozele fiind de notorietate. Pentru o universitate cu profil
medical ar fi fost mult mai aproape de jurământul lui Hypocrate o acțiune de
apropiere de student și angajați în aceste vremuri de restriște, astfel cum menționa
marele medic Iuliu Hațieganu: ”Medicina este știința şi conștiința încălzite de iubire
faţă de oameni.” A obliga oamenii la un act medical, mai ales într-o instituție cu profil
medical, nu face decât să aducă atingere acestei profesii nobile și să știrbească
încrederea în medici și mai ales, în viitorii medici care au acceptat o astfel de
obligație. Obligațiile și condiționările impuse de dvs nu au nicio legătură cu iubirea de
semeni, de pacienți, de studenți și vă depărtează de tot ceea ce a însemnat cândva
medicina și Omul cu har – medicul. Mă întreb oare ce interese se urmăresc, în
condițiile în care UMF – Iași plătește testele studenților, teste care și-au dovedit lipsa
de precizie și ineficacitatea în mii de cazuri. Care sunt companiile care câștigă de pe
urma testărilor dese ale UMF-Iași și, mai ales, ale vaccinurilor făcute studenților și
angajaților? În spatele unei obligativități dictatoriale și abuzive, stă întotdeauna un
interes financiar.

16. În circumscripția în care eu sunt Senator, nu voi accepta niciodată astfel de derapaje
care trebuie remediate și, în caz contrar, sancționate conform legii. Felicit și sprijin
studenții care v-au acționat în judecată pentru acest act ilegitim și neconstituțional,
care nu creează decât presiune și stres, discriminare și interese financiare Big Pharma!
Ar fi fost mult mai nobil să vă intereseze să ajutați copiii care din cauza presiunilor
”plandemice” s-au sinucis, poate cu un ajutor din partea medicilor nu ar fi comis un
astfel de gest, familiile acestor copii care au rămas îndurerați, studenții și angajații
care suferă depresii, oamenii morți în spitale cu zile și aruncați în saci de plastic,
îngropați fără respectarea onoarei și demnității umane, bolnavii cronici care nu au

6
parte de tratament din cauza unor reguli inepte impuse de persoane care nu au mai
practicat medicina de zeci de ani și lista continuă. În loc de astfel de abuzuri la care
supuneți studenții și angajatorii, ar fi fost de preferat să luați atitudine și să manifestați
opoziție față de reguli aberante care nu au legătură cu medicina, ci cu politica, așa
cum iluștrii medici și profesori universitari au făcut, dar nu dvs. Ar fi fost etic și v-ați
fi respectat jurământul lui Hypocrat, dar ar fi însemnat să vă iubiți semenii mai mult
decât pe dvs înșivă sau funcțiile dvs, iar obediența față de dispozițiile politice centrale
nu face decât să știrbească onoarea profesiei medicale. Aici nu discutăm de politică, ci
de OAMENI.

17. ” Tot răul vine de acolo că oamenii îşi închipuie că sînt împrejurări în care se pot
purta cu semenii lor fără iubire. Cu lucrurile te poţi purta fără iubire, poţi să tai
copaci, să faci cărămizi, să prelucrezi fierul fără iubire, faţă de oameni însă nu se
poate, deoarece iubirea reciprocă dintre oameni este o lege fundamentală a vieţii
omeneşti. Este adevărat că omul nu poate să se constrîngă să iubească, aşa cum se
constrînge să muncească, însă de aici nu urmează că poate să se poarte cu ceilalţi
fără iubire, mai ales dacă cere ceva de la ei. Dacă n-ai iubire faţă de oameni, stai
liniştit, ocupă-te de tine, de lucruri, de ce vrei, numai de oameni nu.”
Lev Tolstoi

ARTICOLUL 1 Mandatul reprezentativ

(1) Deputații și senatorii sunt reprezentanți aleși ai poporului român, prin care
acesta își exercită suveranitatea, în condițiile prevăzute de Constituție și de
legile țării.

(2) În exercitarea mandatului deputații și senatorii sunt în serviciul poporului.

Decizia 629/09.10.2018 – Curtea Constituțională.

”În realizarea funcțiilor sale constituționale, Legea fundamentală conferă


mandatului parlamentar caracter reprezentativ (Decizia nr. 611 din 3

7
octombrie 2017, paragraful 114). Parlamentarii, exercitându-și mandatul în
serviciul poporului, trebuie să dea dovadă de aplecare spre discutarea,
dezbaterea și rezolvarea problemelor comunității, și nicidecum să le ignore .

(Decizia nr. 611 din 3 octombrie 2017, paragraful 116). Instituția controlului
parlamentar nu trebuie izolată de principiul constituțional al colaborării
loiale dintre instituțiile și autoritățile statului și de cel al loialității față de
Constituție (Decizia nr. 430 din 21 iunie 2017, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 655 din 9 august 2017, paragraful 35, sau Decizia nr.
611 din 3 octombrie 2017, paragraful 101).

Cu aleasă considerație,

Senator DIANA IOVANOVICI-ȘOȘOACĂ

Circumscripția nr. 24 Iași