Sunteți pe pagina 1din 4

SC OPTIMAR 03 AZV SRL PERSONAL EXECUŢIE

Departament: Vanzari

FIŞA POSTULUI

Denumire post : Tehnician optometrist

Cod COR : 325402

1. Obiectiv: Ocupaţia de tehnician optometrist constă în examinarea pacienţilor cu acuitate vizuală


deficitară, prescrierea şi montarea ochelarilor de corecţie şi a lentilelor de contact, acordarea
consultaţiilor cu privire la utilizarea acestora, asigurând întreţinerea echipamentelor necesare
exercitării ocupaţiei.

2. Este subordonat: Administrator

3. Are in subordine: -------------

4. Relaţii funcţionale: În îndeplinirea sarcinilor de serviciu colaborează cu toti ceilalţi salariaţi din
cadrul societatii.

5. Atribuţii:
 Clienţii sunt întâmpinaţi cu politeţe la intrarea / ieşirea din unitate.
 Clienţii sunt salutaţi cu respect în conformitate cu regulile şi normele de conduită;
 Identifică cerinţele clienţilor;
 Furnizează informaţii clienţilor
 Efectuarea de măsurători optice pentru lentile,
 Efectuarea măsurătorilor de ametropie şi astigmatism cornean,
 Finisarea lentilelor,
 Instruirea şi consilierea clienţilor în utilizarea tehnicilor de corecţie cu lentile,
 Montarea lentilelor,
 Oferirea consultaţiilor oftalmologice primare
 Stabileşte necesarul de materii prime şi piese optice;
 Întocmeşte lista de comandă;
 Recepţionează materiile prime şi produsele optice;
 Depozitează şi manipulează materiile prime şi materialele;
 Propune sefului ierarhic superior măsuri de eficientizare a activităţii desfasurate.

1
6. Sarcini de serviciu:
 Respectă regulamentul de ordine interioară;
 Se prezintă la serviciu conform programului indicat ;
 Execută operativ şi corect sarcinile de serviciu trasate de superiorii ierarhici, in concordanta cu
atributiile sale de serviciu, respectând disciplina muncii;
 Se comportă civilizat în relaţiile cu clienţii, colegii de serviciu, superiorii ierarhici şi organele de
control;
 Se prezinta la controlul medical atunci când este trimis de firmă;
 Indeplineşte orice alte sarcini trasate de conducere;

7. Responsabilitati:
 Indeplinirea la timp si intocmai a sarcinilor specifice trasate sau stabilite de seful ierarhic
superior;
 Imbunatatirea permanenta a calitatii pregatirii sale profesioanale si de specialitate;
 Păstrarea confidenţialităţii informaţiilor legate de firmă;
 Utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul firmei;
 Utilizarea si pastrarea in bune conditii a documentelor cu regim special;
 Respectarea prevederilor normativelor interne şi a procedurilor de lucru;
 Adoptă permanent un comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele firmei;
 Neîndeplinirea totală sau parţială sau îndeplinirea defectuoasă a sarcinilor specificate în fişa
postului, constituie motiv de sancţionare, inclusiv cu desfacerea contractului individual de
munca, conform prevederilor Codului Muncii;

8. Autoritatea postului:
 Consilierea clienţilor în utilizarea tehnicilor de corecţie cu lentile;
 Examinarea pacientului;
 Identifică gradul de disconfort care semnalează deficienţa de acuitate;
 Identifică caracteristicile de fizionomie;
 Recomandă consultul medical de specialitate;
 Utilizeaza echipamente/consumabile/materiale, autoturismul si calculatorul puse la dispozitie
de firma;
 Respectă procedurile de lucru specifice activitatii pe care o desfasoara, valabile in firmă;

9. Specificatiile postului:
NIVEL DE STUDII: studii medii
EXPERIENŢĂ: minim 1 an

2
CUNOŞTINŢE NECESARE:
 Cunostinte de specialitate
APTITUDINI ŞI DEPRINDERI NECESARE:
 Aptitudine generala de invatare;
 Aptitudini de comunicare;
 Aptitudini de calcul;
 Aptitudinea de a lucra cu documente;
 Respectarea instrucţiunilor orale şi scrise
CERINŢE PENTRU EXERCITARE:
 Capacitatea de a lucra cu oamenii;
 Echilibru emoţional;
 Rezistenţă mare la stres;
 Punctualitate.
CARACTERISTICI DE PERSONALITATE: uşurinţă în manipularea fizică şi ordonarea obiectelor în
mediul de lucru, spirit practic, sociabilitate, amabilitate, energie.

10. Atributii si responsabilitati in domeniul SSM si PSI


 sa participe obligatoriu la instructajele in domeniul SSM si PSI;
 sa-si insuseasca si sa respecte obligatoriu instructiunile de SSM si PSI proprii activitatii
desfasurate;
 este obligat sa isi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum
şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât sa nu expuna la pericol de
accidentare sau imbolnavire profesională atât propria persoana, cat şi alte persoane care pot fi
afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de munca.
 sa utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de
transport şi alte mijloace de producţie;
 sa utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, sa îl
înapoieze sau sa îl pună la locul destinat pentru păstrare;
 sa nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea
arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor,
instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi sa utilizeze corect aceste dispozitive;
 sa comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de munca despre
care au motive întemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor,
precum şi orice deficienta a sistemelor de protecţie;
 sa aducă la cunostinta conducatorului locului de munca şi/sau angajatorului accidentele
suferite de propria persoana;

3
 sa coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cat este necesar, pentru a
face posibila realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de munca şi
inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
 sa coopereze, atât timp cat este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a
permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără
riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul sau de activitate;
 sa isi însuşească şi sa respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în
munca şi măsurile de aplicare a acestora;
 sa dea relaţiile solicitate de către inspectorii de munca şi inspectorii sanitari.

Şef ierarhic superior,


Numele:…………………………………………….. Semnătura: …………….…..
Lucrator,
Numele: …………………………………………… Semnătura: …………………

Data luării la cunoştinţă: ………………………………

Prezentul document se constituie în anexa la contractul individual de muncă nr. ________________şi


a fost întocmit în 2 (doua) exemplare originale, unul pentru salariat şi unul pentru dosarul său de
personal.

S-ar putea să vă placă și