Sunteți pe pagina 1din 3

SOCIETATEA COMERCIALA

Cert. nr. 7
Registrul Comertului - Prahova: J29 / 1317 / 1997
Cod Fiscal:R9921025;RO54RNCB0205044861500001

BRAZI 2011  PRAHOVA ISO 9002 Tel /Fax: +40244-57.25.52 Tel: +40244-54.31.21 / 3171–3172

Către,
JUDECĂTORIA PLOIEŞTI

Subscrisa S.C. EDIZOL S.A., cu sediul în Comuna Brazi, str. Uzinei nr. 1,
judeţul Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
Prahova sub nr. J29/1317/1997, având cont bancar nr. RO54RNCB0205044861500001
deschis la - B.C.R. Ploiesti, C.U.I. R9921025, reprezentată legal prin Administrator Unic
– ing. Ungureanu Cristian, în calitate de CREDITOARE, în contradictoriu cu
DEBITOAREA noastră S.C. VANIZOCONSTRUCT S.R.L. , cu sediul în Municipiul
Ploieşti, str. Zidari nr. 10, judeţul Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului
de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/306/2009, având cont bancar nr.
RO86PINGB00009999014279 deschis la Piraeus Bank – Sucursala Ploieşti, C.U.I.
RO25140522, în temeiul prevederilor O.G. nr. 5/2001, privind procedura somaţiei de
plată cu modificările şi completările ulterioare, formulează prezenta cerere de:

EMITERE A SOMAŢIEI DE PLATĂ

Prin care solicităm obligarea debitoarei noastre S.C.


VANIZOCONSTRUCT S.R.L. la plata sumei de:

- 7.137,62 lei reprezentând c/val închiriere bunuri : maşină de torcretat cu anexe şi


schelă cu anexe;

- 11.277,44 lei reprezentând c/val penalităţi de întârziere în conformitate cu


prevederile capitolului VII art. 7.2. lit. b) din contractul de închiriere nr. 7 din data
de 12.01.2010
plus
- 39 lei cheltuieli de judecată şi timbru judiciar în valoare de 5 lei.

În drept, ne întemeiem prezenta cerere pe prevederile O.G. nr. 5/2001, cu


modificările şi completările ulterioare, art. 43 Cod comercial şi art. 1073 Cod civil.

În fapt, ca urmare a relaţiilor comerciale existente între societatea noastră şi


S.C. VANIZOCONSTRUCT S.R.L., aceasta a solicitat prin comanda nr. 2/12.01.2010
închirierea unei maşini de torcretat tot în aceeaşi zi încheindu-se şi contractul nr.
7/12.01.2010 având ca obiect închirierea următoarelor bunuri: maşină de torcretat cu
anexe şi schelă cu anexe.
Prin comanda din 03.02.2010 debitoarea ne-a solicitat să le închiriem şi
schela mobilă compusă din ţeavă, noduri şi dulapi. În data de 23.02.2010 a fost încheiată
şi semnată calculaţia de preţ pentru închirierea schelei mobile.
Societatea noastră a onorat pretenţia debitoarei aşa cum rezultă şi din
facturile nr. 279/26.01.2010, 282/09.02.2010 şi nr. 289/03.03.2010 facturi depuse la
dosarul cauzei.
Deşi societatea noastră a manifestat toleranţă faţă de modalitatea de
efectuare a plăţii datoriei, şi în prezent debitoarea figurează în evidenţele noastre
financiar-contabile cu debitul menţionat anterior.
Menţionăm de asemenea că societatea noastră a pus în vedere debitoarei S.C.
VANIZOCONSTRUCT S.R.L. faptul că figurează în evidenţele noastre contabile cu
debitul în sumă de 7.137,62 lei prin notificările nr. 60/02.03.2010 şi nr. 75/12.04.2010.
Deşi notificată în conformitate cu prevederile legale, debitoarea nici până în
prezent nu şi-a achitat datoria faţă de societatea noastră, manifestând astfel un real
dezinteres şi o vădită rea-credinţă.
În dovedirea transmiterii notificărilor nr. 60/02.03.2010 şi nr. 75/12.04.2010
către debitoarea noastră, anexăm prezentei cereri copie de pe confirmarea de primire din
data de 19.04.2010.

Învederăm instanţei că datoria este certă, lichidă şi exigibilă.

Având în vedere cele mai sus menţionate, vă solicităm să dispuneţi


EMITEREA UNEI ORDONANŢE care să conţină SOMAŢIE DE PLATĂ către
S.C. VANIZOCONSTRUCT S.R.L. prin care să fie obligată să ne plătească debitul
neonorat şi anume: 7.137,62 lei reprezentând c/val închiriere maşină de torcretat cu
anexe şi schelă cu anexe, plus 11.277,44 lei reprezentând c/val penalităţi de întârziere
în conformitate cu prevederile capitolului VII art. 7.2. lit. b) din contractul de
închiriere nr. 7 din data de 12.01.2010, precum şi cheltuielile de judecată în valoare de
44 lei (taxă judiciară de timbru şi timbru judiciar) conform art. 272 Cod proc. Civ.

Anexăm în dovedirea prezentei cereri copii de pe următoarele acte:

- contractul de închiriere nr. 7/12.01.2010 ;


- comanda nr. 2/12.01.2010;
- comanda din data de 03.02.2010;
- factura nr. 279/26.01.2010;
- factura nr. 282/09.02.2010 ;
- factura nr. 289/03.03.2010 ;
- calculaţie preţ comandă închiriere schelă mobilă din data de 03.02.2010 ;
- notificarea nr. 60/02.03.2010;
- notificarea nr. 75/12.04.2010;
- dovada comunicării notificării nr. 75/12.04.2010;
- calculul penalităţii de întârziere la data de 31.05.2010;
- taxă judiciară de timbru de 39 lei, conform chitanţei seria………, nr……… şi
5 lei timbru judiciar.
Depunem prezenta cerere şi actele doveditoare în două exemplare pentru
instanţă şi pentru a fi comunicate debitoarei noastre.
În caz că nu e putem prezenta în instanţă solicităm judecarea şi în lipsă, în
conformitate cu prevederile art.242 Cod proc. civ.

Administrator unic, Contabil şef, Compartiment juridic,


Ing. Ungureanu Cristian Ec. Pătulea Venera Cons. jr. Bobeică Mădălina-Maria

Domnului Preşedinte al Judecătoriei Ploieşti

S-ar putea să vă placă și