Sunteți pe pagina 1din 2

SOCIETATEA COMERCIALA

Cert. nr. 7
Registrul Comertului - Prahova: J29 / 1317 / 1997
Cod Fiscal:R9921025;RO54RNCB0205044861500001

BRAZI 2011  PRAHOVA ISO 9002 Tel /Fax: +40244-57.25.52 Tel: +40244-54.31.21 / 3171–3172

Către,

Biroul Executorului Judecătoresc Muşat Mihaela Alina

Adresă: Municipiul Ploieşti, str. Toma Caragiu, nr. 11, et. 1, ap. 5,
judeţul Prahova

Tel/fax: 0244/595.365

Mobil: 0727/338.611

Subscrisa S.C. EDIZOL S.A., cu sediul în Comuna Brazi, str. Uzinei nr. 1, judeţul
Prahova, înregistrată la oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova sub
nr. J29/1317 /1997, C.U.I. R9921025, cont bancar nr. RO54RNCB0205044861500001,
deschis la B.C.R. – Sucursala Ploieşti, e-mail: edizol.brazi@yahoo.com, reprezentată
legal prin Administrator Unic – ec. Sălăjan Bogdan-Lucian , în calitate de creditor, în
temeiul art. 3731 Cod proc. civ. şi art. 49 din Legea nr. 188/2000 modificată şi
completată, formulează prezenta:

CERERE DE EXECUTARE SILITĂ

împotriva debitorului:

- S.C. VANIZOCONSTRUCT S.R.L., cu sediul în Municipiul Ploieşti, str.


Zidari nr. 10, bl. 10 B, ap. 18, judeţul Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/306/2009, C.U.I. RO25140522,
având următoarele conturi bancare: RO25RZBR0000060011420044 deschis la Raiffeisen
Bank şi nr. RO86PINGB00009999014279 deschis la PIRAEUS BANK – Sucursala
Ploieşti , reprezentată legal prin Director general – Crişan Tudorel

pentru următoarea sumă:

- 7.400 lei reprezentând c/val închiriere maşină de torcretat cu anexă şi schele cu


anexe.
Prin biletul la ordin emis în data de 20.07.2011 în localitatea Ploieşti cu scadenţă în
data de 25.07.2011, S.C. VANIZOCONSTRUCT S.R.L. s-a obligat să achite în favoarea
societăţii noastre suma de 7.400 lei reprezentând c/val închiriere maşină de torcretat cu
anexă şi schele cu anexe.
În data de 28.07.2011 B.C.R. – Sucursala Ploieşti a refuzat la plată biletul mai sus
menţionat deoarece debitoarea mai sus menţionată nu dispunea de disponibilităţi băneşti.

Suma mai sus menţionată este stabilită în sarcina debitoarei prin biletul la ordin
mai sus menţionat care constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 374
Cod proc.civ.

Deoarece debitoarea S.C. VANIZOCONSTRUCT S.R.L. nu şi-a executat de bună


voie obligaţiile ce îi reveneau conform titlului executoriu, suntem nevoiţi să formulăm
prezenta cerere de executare silită, urmând ca toate cheltuielile de executare ce vor fi
efectuate să cadă în sarcina acesteia.

Drept urmare, vă rugăm să procedaţi la executarea silită a acesteia prin toate


modalităţile prevăzute de lege, conform dispoziţiilor Codului de procedură civilă, precum
şi a celorlalte norme legale aplicabile în materie execuţională, pentru realizarea integrală
a creanţelor prevăzute în titlul executoriu.

De asemenea, în temeiul art. 3717 alin. 2 Cod proc.civ., solicităm recuperarea


creanţelor mai sus menţionate, a onorariului de executare şi a tuturor celorlalte cheltuieli
ocazionate de efectuarea executării silite.

În susţinerea cererii noastre anexăm următoarele înscrisuri:

- biletul la ordin emis la data de 20.07.2011 în localitatea Ploieşti cu scadenţă în data


de 25.07.2011 în valoare de 7.400 lei de către S.C. VANIZOCONSTRUCT S.R.L., în
favoarea societăţii noastre;
- refuzul de plată din 28.07.2011;
- justificare refuz de plată;
- taxă judiciară de timbru în cuantum de 10 lei, conform chitanţei seria .............,
nr.............. şi timbru judiciar în cuantum de 5 lei.

Administrator Unic, Compartiment juridic,

Ec. Sălăjan Bogdan-Lucian Cons. jr. Bobeică Mădălina-Maria

S-ar putea să vă placă și