Sunteți pe pagina 1din 8

1)Soldul final al contului 242 reprezinta

Suma mijloacelor banesti in conturi curente in valuta nationala la finele


perioadei de gestiune

2)Ce formula contabila se va intocmi in cazul procurarii marfurilor de la


furnizor cu achitare ulterioara?
Dt 217 Ct 521

3) Achitarea unei datorii


Diminueaza atat activele cat si datoriile

4)Contabilitatea financiara se tine in baza unor reguli si principia contabile


comune pentru toate intreprinderile
Adevarat

5) Achitarea unei creante:


Produce modificari numai in activ

6)Gasiti afirmatiile corecte


Diferentele constatate in rezultatul inventarierii pot fi plusuri sau
minusuri

7)Se prezinta mai multe costuri , suportate la cumpararea si


intretinerea unui computer. Alegeti costurile direct atribuibile
activului achizitionat:
Cheltuielile de transport la achizitionarea computerului
Servicii de consulting la procurarea computerului
Valoarea de piata a computerului procurat
Taxa vamala la procuparea computerului

8) In baza datelor capital social-20 000 lei, Capital de rezerva- 4 000


lei , datorii dinanciare- 3 000 lei , imprumuturi de la fondatori-10
000 lei, profit net- 2 000 lei , care este marimea capitalui propriu?
26 000 lei
9) Decontarea partii neamortizabile a imobilizarilor necorporale se
contabilizeaza
Dt 721 Ct 112

10) Prin formula contabila Dt 713 Ct 531 s-a calculat salariul:


Contabilului sef

11) Evaluarea stocurilor prin metoda CMP se efectueaza la iesirea


marfurilor din patrimoniu
Adevarat

12) Care estecontinului economic al formulei contabile Dt 242 Dt


523?
Primirea unui avans curent de la client

13) Formula contabila Dt 221 Ct 611 semnifica


Inregistrarea creantei si veniturilor din vanzarea marfurilor

14) Deconectarea creantei curente ale personalului se perfecteaza


prin formula contabila
Dt 226 Ct 242

15) Care dintre elementele enumerate nu se include in costul de


intrare a imobilizarilor necorporale procurate
Rebaturile comerciale oferite de vanzator

16) Daca o intreprindere are datorii pe termen lung in suma de 10


000 de lei , datorii curente- 19 000 de lei si capital propriu in suma
de 56 000 de lei , activele ei au o valoare de
85 000 de lei

17) Prin ce formula contabila se reflecta lipsurile de mijloace banesti


in caserie depistate la inventariere?
Dt 714 Ct241

18) Selectati formula contabila ce se va intocmi pentru reflectarea


datoriei intreprinderii fata de buget privind TVA din vanzarea
marfurilor:
Dt 221 Ct 534

19) Costul de intrare a imobilizarilor necorporale se stabileste


Pe fiecare obiect la momentul procurarii indiferent de momentul punerii
in folosinta

20) Indentificati enuntul gresit ,,Valoarea contabila reprezinta’’ :


Valoarea pe care intreprinderea preconizeaza sa o recupereze in urma
utilizarii activului
Costul de intrare a mijlocului fix diminat cu valoarea reziduala in
momentul achizitionarii activului

21) Intreprinderea primeste un strung, evaluat la valoarea justa de


30 000 lei, inclusiv TVA-20% . Cheltuielile aferente montarii- 1400
lei . Care va fi costul de intrare a strungului?
26 400 lei

22)Ce semnificatie are formuila contabila Dt 711 Ct 216


Reflectarea valorii produselor livrate cumparatorilor

23) La categoria marfurilor se atribuie


Bunurile materiale achizitionare de intreprindere cu scopul revanzarii ,
fara a suferi modificari

24) Profitul net se otine in cazul cand


Rulajul creditor al contului 351 depaseste rulajul debitor

25) Care este documentul cu care se asigura evidenta operativa a


incasarilor si platilor in numerar prin caserie:
Dispozitia de plata/incasare de casa

26) Politicile contabile se selecteaza de catre fiecare entitate de sine


statator si se aproba pentru fiecare perioada de gestiune
Adevarat
27) In anul curent intreprinderea Crin are urmatoarele solduri pe
conturi :
In perioada respectiva au avut loc urmatoarele operatiuni
Acgizitia de material – 400 000 lei
Costuri directe privind retribuirea muncii- 220 000 lei
Costuri indirecte de productie 330 000 lei
Costul productiei finite vandute in anul curent este?
921 000 de lei

28) Intreprinderea ,,Cezarina,, procura la 15 august un utilaj la pret


de procurare – 41 000 lei, TVA – 20 % . Cheltuieli aferente montarii
utilajului in suma de 2 200 lei, au fost executate de catre sectia
auxiliara. La 28 august a fost pun in functiune. Care va fi costul de
intrare a utilajului?
43 200 lei

29) Inventarierea anuala se efectueaza


La sfarsitul perioadei de gestiune, pentru a determina valori reale a
elementelor patrimoniale

30) Pentru care din imobilizarile corporale enumerare mai jos nu se


calculeaza amortizarea ?
Fonduri bibliotecare
Mijloace fixe aflate in reparatie
Terenuri

31) Valoare reziduala reprezinta


Valoarea pe care intreprinderea preconizeaza sa o recupereze dupe
expirarea termenului de utilizare a activului

32) Imobilizari necorporale sunt:


Active nebanesti care nu imbraca o forma materiala sunt controlare de
intreprinderile si utilizate mai mult de un an

33) Contabilitataea financiara are caobiect inregistrarea existentei si


miscarii elementelor patrimoniale ale intreprinderii
Adevarat
34) Conform carui principiu cheltuielile se constata in momentul
cand au fost suportate,indiferent de momentul platii lor
Contabilitatea de angajamente

35) Calculati valoarea activelor curente : materii prime- 10 000 de


lei; creante comerciale curente- 25 000 de lei; avansuri curente
accordate furnizorilor – 15 000 , datorii comerciale curente- 25 000
lei ; profit net- 16 000 lei; datorii dinanciare curente – 8 000 lei ;
produse finite- 26 000 de lei
76 000 de lei

36) Nu prezinta creante ale personalului


Salariul calculat personalului

37) Momentul recunoasterii creantei comerciale il constituie:


Momentul primirii bunurilor de la vanzator cu achitare ulterioara

38) Prin ce formula contabila se reflecta lipsurile de mijloace banesti


in casierie depistate la inventariere?
Dt 714 Ct 241

39) Extrasul de cont nu este documentul de plata in bazacaruia se


efectueaza transferul unei sume de bani pentru stingerea datoriilor
financiare si comerciale ale entitatii
Adevarat

6) Constituirea capitalului social se contabilizeaza in marimea


Indicate in actele de constituire ale entitatii si/sau in alte documente
prevazute de legislatie

7) Daca valoarea efectiva a activelor primite sau care urmeaza a fi


primite in capitalul social depaseste marimea nominala a
aporturilor proprietarilo , diferenta se contabilizeaza in
conformitete cu decizia prganului de conducere imputernicit al
entitatii ca:
Prime de capital , daca diferenta respectiva nu urmeaza a fi restituita
proprietarilor
Datorii fata de proprietari, cand diferenta respectiva urmeaza a fi
restituita proprietarilor
8) Datoriile se recunosc in baza contabilitatii de angajamente in
cazul in care
Exista certitudine ca in urma stingerii (decontarii) unei datorii va avea
loc o iesire de resurse , purtatoare de beneficii economice.
Valoarea datoriei poate fi evaluata in mod credibil

9) Datoriile aferente principalului se recunosc pe masura primirii


creditelor si imprumuturilor si se inregistreaza :
Ca majorare a numerarului sau a altor active
Ca diminuare a datoriilor respective concomitent cu majorarea datoriilor
pe termen lung sau curente

10) Datoriile comerciale includ datoriile fata de :


Furnizori privind bunurile si serviciile procurate
Cumparatori privind avansurile primite in contul livrarii ulterioare de
bunuri si servicii

11) Datoriile calculate includ


Datoriile fata de personal
Datoriile fata de bufet
Datoriile privind contributiile de asigurari sociale de stat obligatorii si
primele de asigurare obligatorie de asistenta medicala

12) Datoriile fata de personal se diminueaza cu suma retinerilor


care includ :
Retineri sociale
Pensiile alimentare si alte retineri cu titlu executoriu
Acoperirea avansului neutilizat si nerestituit la timp
Retineri fiscale

13) Ce semnificatie are formula contabila Dt 521 ,,Datorii


comerciale curente’’ Credit contul 243 ,,Conturi curente in valuta
straina’’?
Plata unui furnizor din contul curent in valuta straina
14) Conform contractului de construire a S.A ,,Amigo ,, unul dintre
fondatori s-a obligat in termen de 40 de zile dupe inregistrarea de
stat a intreprinderii sa depuna in contul platii actiunilor ( valoarea
nominala – 10 000 de lei ) un utilaj , a carui valoarea justa constituie
14 000 de lei. Consiliul de conducere , de comun acord cu fondatorul
, a laut decizia de a considera depasirea valorii estimative a
aportului nebanesc asupra marimii valorii nominale a actiunilor
drept datorie a S.A fata de fondator. Ce formula contabila se va
intocmi la suma care depaseste valoarea nominala a actiunilor in
momentul transmiterii de catre fondator a utilajului ca aport la
capitalul statutar?
Dt 536 Ct 313

15) Care este documentul ce permite entitatii trecerea in cont a


sumei TVA aferenti valorii materiale?
Factura fiscala

16) Care este formula contabila ce reflecta achizitionarea de materii


prime de la furnizori ?
Dt 211 Ct 521

17) Intreprinderea Galacom isi mareste capitalul social prin


emisiunea a 2000 de actiuni noi cu valoarea nominala de 50 de lei ,
care au fost vandute la valoarea de piata de 75 de lei
Care este suma cu care s-a majorat capitalul social in urma acestei
emisiuni?
100 000 de lei

18) Majorareacapitalului social din emisiunea suplimentara se va


inregistra prin formula contabila
Dt 242 Ct 311

19) Capitalul social si neinregistrat se contabilizeaza in cadrul


urmatoarelor elemente
Capitalul nevarsat
Capitalul neinregistrat
Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate
Capital retras
Capital social
20) Dupa inregistrarea de stat a actiunilor plasate la infiintarea
societatii pe actiuni , valoarea nominala (fixata) a acestora se
contabilizeaza ca diminuarea a capitalului neinregistrat si majorare
a capitalului social.
Adevarat

21) Ajustarea datoriilor in cazul primirii reducerilor de pret de la


furnizori dupa intrarea bunurilor (primirea serviciilor) se
contabilizeaza ca majorarea datoriilor si diminuarea veniturilor
curente:
False

S-ar putea să vă placă și