Sunteți pe pagina 1din 4

Probleme JAVA dupa:

Cap. 1.5

PROBLEME CU IF; FOR; WHILE; DO WHILE;

IF
1. Fie N un numar natural. Sa se afiseze textul PAR sau IMPAR, functie de valoarea lui N.
2. Fie N un numar natural. Sa se afiseze  textul POZITIV,  NEGATIV sau ZERO dupa caz.
3. Fie A si B doua valori intregi. Sa se afiseze A si B in ordine crescatoare.

FOR
1. Sa se scrie un program care calculeza suma primelor n numere natural
2. Sa se scrie un program care calculeaza valoarea expresiei S=1-2+3-4+....+
3. Sa se scrie un program care calculeaza valoarea expresiei: P=1*2*3*4*...*n.

WHILE
1. Sa se scrie un program care calculeza suma primelor n numere natural
2. Sa se scrie un program care calculeaza valoarea expresiei S=1-2+3-4+....+
3. Sa se scrie un program care calculeaza valoarea expresiei: P=1*2*3*4*...*n.

DO WHILE
1. Sa se scrie un program care calculeza suma primelor n numere natural
2. Sa se scrie un program care calculeaza valoarea expresiei S=1-2+3-4+....+
3. Sa se scrie un program care calculeaza valoarea expresiei: P=1*2*3*4*...*n.

Cap. 1.6

PROBLEME CU VECTORI UNIDIMENSIONALI;

1. Sa se numere cate valori sunt pare/impare.


2. Sa se numere cate valori sunt pozitive, negative, nule.
3. Sa se stabileasca daca o valoare X se regaseste in vector sau nu.
4. Sa se numere de cate ori apare valoarea X in vector.
5. Sa se determine valorile minima si maxima din vector
PROBLEME CU VECTORI BIDIMENSIONALI;
1. Se va concepe o matrice bidimensională, având componente întregi
2. Se va scrie un program care va crea o matrice având componente întregi, după care o va afişa
3. Se va scrie un program care va crea matrice având componente întregi, după care o va afişa, iar
apoi va calcula suma elementelor matricei
Cap. 1.7

PROBLEME CU VECTORI SIRURI DE CARACTERE;


1. Să se realizeze un program care afiseaza intr-un sir de caractere literele mari ale alfabetului
2. Să se realizeze un program care afiseaza intr-un sir de caractere literele mici ale alfabetului
3. Să se realizeze un program care afiseaza nr de caractere din sirul de caractere
4. Să se realizeze un program care afiseaza de cate ori litera “ex. D” se repeat in sirul de caractere

1. Copierea vectorului:
1.1. Copiere totala
1.2.Copiere partiala
2. Sortarea vectorului:
2.1.Ascendent:
2.1.1. In tot vectorul
2.1.2. Intr-un interval din vector
2.2. Descendent
2.2.1. In tot vectorul
2.2.2. Intr-un interval din vector
3. Cautare binara
3.1.1. In tot vectorul
3.1.2. Intr-un interval din vector
4. Comparare vector
5. Atribuire valoare
5.1.1. In tot vectorul
5.1.2. Intr-un interval din vector

6. Aplicarea metodelor clasei StringBuffer: append, insert, delete, reverse


7. Prelucrarea argumentilor din linia de comanda, ex. Vector, Matrice
Cap. 2

PROBLEME CU CLASE, CONSTRUCTORI, REFERINTE


1. Să se implementeze o clasa Punct care sa conțină:

 un constructor fără parametri care nu face nimic


 un constructor care sa primească cele doua numere reale (de tip float) ce reprezintă coordonatele.
 metode getter care să returneze valoarea pentru punctele x si y: getX(), getY()
 metode setter pentru modificarea punctelor x si y: setX(float x), setY(float y)
 o metoda changeCoords ce primește doua numere reale si modifica cele doua coordonate ale punctului.
 o metoda declarată public String toString() de afișare a unui punct astfel: "(x, y)".

2. Scrieți o clasa de test separată pentru clasa Punct care sa conțină:

 crearea unui obiect de tip Punct folosind constructului cu doua numere reale.
 crearea si setarea a două obiecte de tip Punct folosind constructorul fără parametri si metodele setter
 afișați obiectele utilizând metoda toString()
 modificați si afișați obiectele.

3. Să se implementeze o clasa RandomStringGenerator ce generează un String de o anumita lungime


fixată, conținând caractere alese aliator dintr-un alfabet. Aceasta clasa o sa conțină următoarele:

 un constructor care primește lungimea șirului si alfabetul sub forma de String. Exemplu de utilizare:

myGenerator = new RandomStringGenerator(5, "abcdef");

 o metoda next() care va returna un nou String random folosind lungimea si alfabetul primite de
constructor.

Pentru a construi String-ul, este utila reprezentarea sub forma de sir de caractere char[] (char array).
Pentru a construi un String pornind de la un char array procedăm ca in exemplul următor:

char[] a = {'a','b','c'};
String s = new String(a);

Conversia unui String la char array se face apeland metoda toCharArray() a String-ului de convertit.

Pentru a genera valori aliatoare din domeniul [0, n - 1], utilizați:

import java.util.Random;
Random random = new Random();
int randomInt = random.nextInt(n);

4. Să se implementeze o clasa MyArrayList, care va reprezenta un vector de numere reale, cu posibilitatea


redimensionării automate. Ea va fi definita in pachetul arrays. Clasa va conține următoarele metode:

 un constructor fără parametri, care creează intern un vector cu 10 elemente


 un constructor cu un parametru de tipul întreg, care creează un vector de dimensiune egala cu parametrul
primit
 o metoda numita add(float value) care adaugă valoarea value la finalul vectorului. Daca se
depășește capacitatea vectorului, acesta se va redimensiona la o capacitate dubla.
Atenție! Exista o diferență intre capacitatea vectorului (dimensiunea cu care a fost inițializat) si numărul
de elemente memorate efectiv in el (care este cel mult capacitatea).

 o metoda numita contains(float value) care returnează true daca value exista in cadrul vectorului
 o metoda numita remove(int index) care elimina valoarea aflata in vector la poziția specificata de
index (numerotarea începând de la 0). Se va da un mesaj daca indexul este invalid.
 o metoda numita get(int index) care va returna elementul aflat in poziția index
 o metoda numita size() care returnează numărul de elemente din vector.
 o metoda declarata public String toString() care va returna o reprezentare a tuturor valorilor
vectorului într-un sir de caractere.

5. Scrieți o clasa de test separată pentru clasa MyArrayList, populând lista cu 3 elemente si verificând ca
valorile întoarse de metoda get corespund, într-adevăr, pozițiilor aferente din vectorul intern clasei.

6. Scrieți un scenariu de utilizare a clasei MyArrayList, astfel:

 inițializând-o cu o capacitate de 5 de elemente iar apoi înserând 10 elemente aliatoare utilizând doar metoda
add
 căutând 5 valori aliatoare in vector
 eliminând 5 valori aliatoare din vector.

După fiecare din acești 3 pași, afișați conținutul vectorului utilizând metoda toString()

Pentru a genera valori aliatoare, utilizați:

import java.util.Random;
Random random = new Random();
float randomFloat = random.nextFloat();