Sunteți pe pagina 1din 7

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț

Raport de activitate pe anul 2017

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, ca


instituţie publică de interes judeţean cu personalitate juridică, înfiinţată prin Hotărârea nr.
99/2004 a Consiliului Judeţean Neamţ, are rolul de a asigura la nivel judeţean, aplicarea
politicilor și strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei,
persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi oricăror
persoane aflate în nevoie. Structura organizatorică a Direcţiei cuprinde servicii şi
compartimente de specialitate în cadrul aparatului propriu, 6 complexe de servicii pentru
copii/copii cu dizabilități și, din data de 01.10.2016, conform HCJ nr 202/08.09.2016, 6
centre rezidențiale pentru protecția persoanelor adulte cu dizabilități, cu personalitate
juridică

Numărul total al copiilor care la data de 31 decembrie 2017 beneficiau de


măsuri de protecție era de 1559. Dintre aceștia se aflau în plasament în servicii de
tip rezidențial astfel:
1. Complex de Servicii „Ion Creangă” Piatra Neamţ: 72 rezidenți, 7
studenți și 11 în internat cu masă și cazare și 5 în centrul de primiri
urgențe
2. Complex de Servicii „Elena Doamna” Piatra Neamţ: 47 rezidenți, 8
studenți, 9 în centrul de primiri urgențe
3. Compex de Servicii “Familia Mea“ Roman: 57 rezidenți, 1 student, 2
învățământ special
4. Complex de Servicii “Ozana“ Târgu Neamţ: 15 copii/tineri rezidenți
5. Centru de Recuperare a Copilului cu Dizabilități Piatra Neamț: 39
rezidenți
6. Complexul de Servicii “Romaniţa“ Roman: 40 rezidenți, 1 în centrul de
primiri urgențe iar în Centrul maternal din structura Complexului
existau 3 copii și 3 mame
7. În cadrul Complexului de Servicii de Zi Piatra Neamț beneficiază de
servicii 22 de copii care nu au măsură de protecție specială.

Numărul total al persoanelor adulte cu handicap aflate în centrele rezidențiale din


subordinea DGASPC Neamț la data de 31 decembrie 2017 era de 684:
1. Centrul de îngrijire și asistență Bozienii de Sus, comuna Ruginoasa –
69 beneficiari
2. Centrul de Îngrijire și Asistență Oșlobeni, comuna Bodești – 56 de
beneficiari
3. Centrul de Îngrijire și Asistență Târgu Neamț - 62 de beneficiari
4. Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică Războieni – 169 de
beneficiari
5. Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap
Păstrăveni – 200 de beneficiari
6. Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman –
128 de beneficiari

În evidenţa DGASPC Neamţ, la Serviciul Asistenţă şi Management de Caz pentru


Copilul aflat în Plasament Familial, la data de 31.12.2017 se află 422 de copii care
beneficiază de măsura plasamentului familial, din care 340 sunt în plasament la rude până
la gradul IV şi 82 la alte familii/persoane. De asemenea au fost instituite 36 de tutele, ca
măsuri de protecţie alternativă pentru copiii ai căror părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi,
decăzuţi din drepturile părinteşti, declaraţi judecătoreşte morţi sau dispăruţi. Au fost
evaluate psihologic 35 de familii (64 adulți și 4 copii) în vederea instituirii măsurii de
plasament familial.

La data de 31.12.2017 în evidențele Serviciului de management de caz pentru copilul


la asistent maternal profesionist, se aflau 565 de copii plasaţi la asistenţi maternali
profesionişti şi 424 de asistenţi maternali profesionişti (AMP).
În perioada raportată au fost întocmite 1789 de rapoarte de supervizare trimestriale a
activităţii asistenţilor maternali profesionişti, 432 de rapoarte anuale de supervizare a
activității AMP; 2054 de rapoarte trimestriale de reevaluare a împrejurărilor care au dus
la instituirea măsurilor de protecție specială la AMP, au fost evaluate psihologic 325 de
persoane – asistenți maternali și membri ai familiilor persoanelor care au solicitat
reînnoirea/modificarea atestatului de AMP; 15 asistenți maternali profesioniști și 6
reprezentanți legali ai copiilor aflați la AMP au beneficiat de intervenție specifică și
terapie suportivă, fiind incluși într-un program de asistență și sprijin psihologic; 209 copii
și tineri cu mărură de protecție la AMP au fost evaluați în vederea identificării
tulburărilor psihice ale copilăriei și adolescenței;
- 49 de familii (104 adulţi + 37 de copii) au solicitat și au fost testate psihologic
pentru obținerea atestatului de AMP, din care 9 de familii au obținut rezultat favorabil
pentru eliberarea atestatului AMP;
- au fost organizate: 14 cursuri de perfecționare profesională, la care au participat
432 de asistenți maternali profesioniști; 2 curs de formare inițială pentru a deveni AMP,
la care au participat 12 persoane.

Alți 90 de copii se află la finele lui 2017 în plasament la centrele de tip familial ale
organismelor private autorizate cu care DGASPC Neamț are incheiate convenții de
parteneriat după cum urmează – Fundația Teodora Campostrini Tămășeni, Asociația de
Caritate Bethesda Maranatha - Casa Ray Dobreni, Asociația Elim Diaconia - Casa
Speranței Dobreni, Fundația WKMS – Să-i ajutăm iubindu-i Piatra Neamt, Asociația
Sfântul Avraam Dumbrava Roșie și Fundația Copiii Noștri Piatra Neamt.

Biroul de prevenire a abandonului şi instituţionalizării copiilor aflați în situații de


risc în 2017 a instrumentat 52 de cazuri de copii aflați în risc de abandon familial, situații
sesizate de către unitățile sanitare din județul Neamț, respectiv de autoritățile publice
locale de la domiciliul; au fost integrați în familia biologică/lărgită 22 copii părăsiți în
unitățile sanitare din județ; au fost consiliate și informate un număr de 52 de mame aflate
în risc de părăsire a copiilor în unitățile sanitare din județul Neamț, în scopul
responsabilizării acestora și asumării rolului parental, în vederea integrării/menținerii
copilului în familie; au fost întreprinse demersuri pentru identificarea rudelor până la
gradul IV pentru aceste cazuri; 12 membri ai familiilor extinse au beneficiat de consiliere
psihologică. In cadrul aceluiași birou au fost instrumentate 139 de cazuri de mame
minore, din care 30 cu vârsta cuprinsă între 14-16 ani, care au beneficiat de consiliere
psihologică, în scopul prevenirii abandonului copiilor și au beneficiat de consiliere 4
membri ai familiilor extinse cu privire la importanța sprijinirii acestora în exercitarea
rolului parental.

Serviciul de prevenire și intervenție rapidă în cazuri de abuz, neglijare sau


exploatare a copilului a instrumentat, pe parcursul anului 2017, un număr de 656 de
cazuri de maltratare a copilului (abuz fizic, emoţional, sexual, neglijare a nevoilor de
dezvoltare ale copiilor). Au fost acordate servicii sistemice (evaluare, consiliere psiho-
socială, consiliere juridică) în colaborare cu autorităţile locale şi cu sprijinul resurselor
comunitare în 718 cazuri, au fost propuse 51 de instituiri de măsură de protecție specială
(28 plasamente de tip rezidențial, 19 plasamente AMP și 4 măsuri de supraveghere
specializată în familie).

În cadrul Compartimentului Adopţii, Post-Adopții s-a acţionat pentru asigurarea


dreptului copilului la o familie, fiind înregistrate următoarele rezultate: în vederea
adopţiei au fost atestate 49 de familii/persoane, instanța a încuviințat deschiderea
procedurii de adopție internă pentru 23 de copii adoptabili și au fost adoptați 34 de copii.
Au fost întocmite 194 de rapoarte monitorizare postadopție privind evoluția copilului în
cadrul familiei adoptatoare, 5 rapoarte finale postadopție și au fost organizate 12 sesiuni
de formare privind asumarea rolului de părinte la care au participat 63 de
persoane/familii.
În domeniul adopțiilor, modificările legislative din ultimii ani au condus la o
creștere a numărului copiilor adoptați, în 2017 fiind adoptați 34 de copii, pe când în
2016 au fost adoptați 27 iar în 2015 – 18 copii. Și numărul familiilor adoptatoare a
crescut, fiind 49 în 2017, 45 în 2016 și 26 în 2015.

În Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului, la data de 31.12.2017 în evidențele


DGASPC Neamț existau 2.220 de copii încadrați în grad de handicap iar in cursul anului
2017 au fost întocmite 2.220 planuri de recuperare personalizate în vederea încadrării
copilului într-un grad de handicap. Pe parcursul anului 2017 au fost eliberate 289 de
certificate noi de încadrare a copilului într-un grad de handicap.
Au fost monitorizați 160 de copii cu dizabilități cu instituire măsură de protecție
specială din cadrul Centrelor Școlare pentru Educație Incluzivă din județul Neamț.
În perioada raportată a fost transmisă Centrului Județean de Resurse și Asistență
Educațională Neamț (CJRAE) documentația aferentă încadrării într-o categorie de
persoane cu handicap pentru 45 de copii cu dizabilități în vederea eliberării certificatelor
de expertiză şi orientare şcolară la centrele şcolare pentru educaţie incluzivă din judeţul
Neamţ.
În perioada 01.01-31.12.2017, 39 de copii cu dizabilități au beneficiat de servicii
specifice și programe de recuperare oferite de Echipa mobilă pentru recuperarea
copilului cu dizabilități-(EMRCD) din cadrul Complexului de servicii de zi Piatra Neamț,
din care 12 de copii au primit servicii de recuperare/reabilitare la domiciliu.
Au beneficiat de terapie psihologică și comportamentală 28 de copii cu dizabilități –
tulburare de spectru autist (TSA) și părinții acestora, din municipiul Piatra Neamț și din
mediul rural, beneficiari ai Centrului de recuperare a copilului cu TSA din cadrul
Complexului de servicii de zi Piatra Neamț.

Persoane Adulte cu Handicap

În 2017 au fost emise un număr de 8.538 de certificate de încadrare într-un grad de


handicap, din care 6.331 pentru adulți după cum urmează:
 2.961 handicap grav din care 1.774 pentru adulți
 3042 handicap accentuat, din care 2.548 pentru adulți
 1367 handicap mediu, din care 848 pentru adulți
 107 handicap ușor din care 101 pentru adulți;
 1061- respingeri încadrare grad de handicap, din care 1.060 pentru adulți
Au fost instrumentate și s-au soluționat cu emiterea deciziei de admitere într-un centru
public rezidențial un număr de 84 de dosare, au fost înregistrate și înaintate Comisiei
Superioare de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap un număr de 360 de
contestații; au fost înregistrate și înaintate instanței de judecată 130 de contestații,
conform legislației în vigoare.
Activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ are în
vedere și aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei
persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a persoanelor aflate în
nevoie.
Astfel, la data de 31.12.2017 erau în evidență 19.488 de persoane cu handicap, din care
1.022 persoane cu handicap instituționalizate și 18.466 persoane cu handicap
neinstituționalizate.
În perioada raportată a fost întocmită documentaţia specifică şi realizate demersurile
legale pentru:
plată indemnizaţie lunară pentru un număr de 6.100 persoane cu handicap grav, în valoare
totală de 16.845.404,07 lei;
 plată indemnizaţie lunară pentru un număr de 9.007 persoane cu handicap
accentuat, în valoare totală de 21.228.320,50 lei;
 plată alocaţie zilnică de hrană pentru un număr de 6 copii cu HIV/SIDA în valoare
totală de 31.005,00 lei;
 plată buget personal complementar pentru:
 persoane cu handicap grav – 988 copii şi 6.100 adulţi, în valoare totală de
8.944.712,00 lei;
 persoane cu handicap accentuat - 380 copii şi 9.007 adulţi, în valoare totală de
9.050.786,26 lei;
 persoane cu handicap mediu – 386 copii şi 1.040 adulţi, în valoare totală de
654.910,00 lei;
 plată indemnizaţii însoţitor pentru un număr de 1.230 nevăzători, în cuantum total
de 16.038.510,00 lei.
- La data raportării sunt în evidenţă un număr de 1.259 asistenţi personali şi 3.020
persoane care au optat pentru indemnizaţie.
- În perioada raportată au fost eliberate 49.789 bilete gratuite auto şi 9.499 bilete
gratuite CFR şi s-a decontat suma de 3.920.827,58 lei reprezentând plata
transportului interurban de călători (auto și CFR) pentru un număr de 44.125 bilete
și 23.297 de beneficiari.
- Au fost eliberate 646 de legitimații transport urban.
- Au fost primite şi eliberate un număr de 1.505 roviniete, din care 309 pentru
reprezentanții legali ai copiilor cu dizabilități, 1.196 pentru persoane adulte.
- În perioada raportată s-a decontat suma de 31.462,32 lei pentru un număr de 21
beneficiari de credite pentru care dobânda se suportă din bugetul de stat

Resurse Umane

La 31 decembrie 2017 numărul total de personal este structurat după cum urmează:

Posturi Posturi TOTAL


Nr crt Unitatea
ocupate vacante normate
1 FUNCŢII PUBLICE 92 15 107
2 PERSONAL CONTRACTUAL 68 5 73
3 C.S.ELENA DOAMNA 54 13 67
4 C.S.ION CRENGĂ 66 11 77
5 C.S. OZANA 13 2 15
6 CENTRU ZI 23 5 28
7 C.S.FAMILIA MEA 61 8 69
8 C.S. ROMANIŢA 55,5 61 116,5
SERVICIUL DE PROTECTIE A
9 COPILULUI LA AMP 424 126 550
COMPLEX DE SERVICII PTR COPILUL
10 DELINCVENT 0 23 23
CENTRU ZONAL DE ASISTENȚĂ A
PERSOANELOR AFLATE ÎN
11 DIFICULTATE 1 7 8
12 CENTRUl DE RECUPERARE DE ZI 17 7 24
1 CENTRUL REZIDENTIAL PT.COPILUL CU
3 DIZABILITATI 59,5 29 88,5
14 CSPAH ROMAN 108 31 139
15 CRRPH PASTRAVENI 197 12 209
16 CRRN RAZBOIENI 116,5 53,5 170
17 C.IA..OSLOBENI 36,5 15,5 52
18 C.I.A.BOZIENI 61 9 70
19 C.I.A.TG.NEAMT 53 13,5 66,5
  TOTAL GENERAL 1506 446,5 1952,5

La data de 31 decembrie 2016 numărul posturilor ocupate era 1.506 din totalul de
1952,5 posturi normate.

Buget Venituri și Cheltuieli


Pentru anul 2017, bugetul de venituri şi cheltuieli se prezintă în structură astfel :
- mii lei –

Specificaţie Buget Buget final Buget final din care:


iniţial Centre Centre adulti
copii
Cheltuieli de personal 53.300 73.500 41.119 32.381

Cheltuieli cu bunuri şi servicii 11.552 15.110 5.348 9.762


Asistenta Sociala 73.755 77.579 77.579 -

Plati efectuate in anii precedenti


si recuperate in anul curent
-5 -5
Cheltuieli de capital, din care: 475 515 475 40
Finantare de la bugetul de stat :
19 59 19 40
-Finantare de la
M.M.F.P.S 456 456 456
Total 139.082 166.669 124.516 42.183
Transfer de la M.M.F.P.S. 74.007 77.380 77.380 -

Pentru diversificarea serviciilor din cadrul instituţiei, au fost implementate sau sunt
în curs de implementare mai multe proiecte, printre cele mai importante amintim:

1. La data de 23.11.2017 a fost finalizat proiectul „Reabilitarea și modernizarea


Complexului de servicii „Ion Creangă” P.Neamț, finanțator Ministerul Muncii,
Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, prin Agenția pentru Plăți și
Inspecție Socială a județului Neamț
2. In anul 2017 a fost asigurată sustenabilitatea proiectului „Centrul zonal de
mobilizare a resurselor locale pentru servicii integrate destinate copiilor în
dificultate” în cadrul Apelului „Sinergii pentru Viitor-Copii în situații de risc”-
Granturi SEE 2009-2014, promotor DGASPC Neamț, derulat în cadrul
Programului RO10 "Copii și tineri aflați în situații de risc și inițiative locale și
regionale pentru reducerea inegalităților naționale și pentru promovarea
incluziunii sociale" (CORAI). Astfel, au fost desfășurate:
 13 evaluări psiho-sociale pentru 13 copii aflați în situații de
risc din Tîrgu Neamț, comunele Pipirig și Răucești,
beneficiarii noi ai serviciilor oferite în cadrul Centrului
zonal;
 Vizita de studiu a echipei experți din Islanda și Norvegia
(22.11.2017) pentru facilitarea schimbului de experiență și
întărirea relațiilor de cooperare între statele părți; în cadrul
întâlnirii a fost prezentat proiectul PEC 054, au fost expuse
cele mai frumoase lucrări ale copiilor realizate în cadrul
activităților desfășurate pe proiect, iar delegația străină a
constatat faptul că, prin intermediul finanțărilor la care au
contribuit, au oferit un viitor mai bun copiilor defavorizați;
 Tabără de recreere și socializare la mare, organizată în
stațiunea Saturn, la care au participat 20 de copii, însoțiți de
2 cadre didactice;
 7.06.2017 – o acțiune de donație jucării pentru copii,
organizată de către Muzeul de Istorie Roman, prin
demararea proiectului Voluntari în muzeu;
 Activităţi de tip "şcoală după şcoală" pentru 150 de copii,
din care 30 de etnie romă, care au participat în mod
constant la activităţile de tip “şcoală după şcoală” și au
primit o masă caldă pe zi;
 Meditaţii la discipline şcolare obligatorii la examenele de
admitere (matematică și limba română);
 Activităţi de educaţie pentru sănătate:
 Un număr constant de 150 de copii şi părinții au fost
informaţi şi îndrumaţi pe teme de interes privind efectuarea
şi menţinerea igienei și curățeniei personale și a mediului
înconjurător.
3. La data de 15.02.2017a avut loc la Complexul de servicii „Elena Doamna” P.
Neamț, festivitatea de acordare a diplomelor de calificare în meseria de coafor-
stilist celor 18 tineri și adolescenți din sistemul de protecție, care au participat la
Atelierul de Formare „Învăț, știu, Pot!”, prin continuarea proiectului finanțat de
UNICEF România și Wella Professionals.
4. În cadrul Proiectului „Creștem împreună”- cofinanțare grant elvețian, cu sprijinul
Enel Cuore, Porsche România, BASF Foundation, în parteneriat cu Organizația
„Salvați Copiii” Filiala Neamț au fost oferite servicii de calitate copiilor aflaţi în
situaţie de risc prin plecarea părinţilor la muncă în străinătate ( programe de
suport școlar, de consiliere, de recreere, de socializare şi
asigurareacomunicăriipermanente cu părinţii plecaţi în străinătate).

Director General Director General Adjunct Director General Adjunct


Cristina PĂVĂLUȚĂ Mirela NEGRUȘ Marlena PANDURU