Sunteți pe pagina 1din 1

Către,

D-na Cruceru Floarea


Municipiul Ploieşti, str. Dealul cu Piatră nr. 2, bl. 30, sc. F, ap. 112,
judeţul Prahova

DECLARAŢIE DE INTENŢIE CESIONARE/VÂNZARE ACŢIUNI

Având în vedere prevederile art. 11 din Actul Constitutiv al S.C. EDIZOL S.A. şi
prevederile art. 1294 şi următoarele din Codul civil:

Subsemnatul Dănilă Ion în calitate de acţionar , domiciliat în Comuna Măneciu, Sat


Măneciu-Pământeni nr. 884, judeţul Prahova, legitimat cu C.I., seria PH nr. 110502,
eliberată de Poliţia Oraşului Vălenii de Munte la data de 20.07.1999, CNP 1471214297293,
având o deţinere de 810 acţiuni nominative emise în formă materială pe suport de hârtie în
valoare totală de 2025 lei, reprezentând 0,2348% din capitalul social, vă informează prin
prezenta că intenţionează să cesioneze/vândă către terţe persoane/acţionari, acţiunile
deţinute.

Menţionez că înţeleg să acord un termen de 30 de zile pentru ca acţionarii existenţi să


îşi exercite dreptul lor de preempţiune, în conformitate cu prevederile art. 11 din Actul
Constitutiv al S.C. EDIZOL S.A.

Declar că am luat cunoştinţă de prevederile Actului Constitutiv mai sus menţionat şi


cunosc sancţiunea civilă aplicabilă oricărui act încheiat cu încălcarea prevederilor acestuia.

În cazul în care sunteţi interesat(ă) să intraţi în posesia acestor acţiuni vă rog să mă


contactaţi la următorul număr de telefon: 0244/296.317.

Data: Acţionar,

......................... Dănilă Ion

..................................

S-ar putea să vă placă și