Sunteți pe pagina 1din 1

Domnule Viceprimar,

Solicit emitere CERTIFICAT DE ATESTARE A EDIFICĂRII


CONSTRUCŢIEI
edificată/extinsă/modificată fără autorizație de construire

Subsemnatul/a……………………………………… cu domiciliul în
judeţul……….......localitatea…………...str………………………….............................
.........nr….. bloc ……sc…… et……ap……. sector …. posesor al Buletinului de
Identitate/Carte de Identitate/Paşaport sau legitimaţie de şedere provizorie şi Tichet de
înscriere a contravenţiilor seria ……… nr………… eliberat(ă) de ………………… la
data ………………….. C.N.P. ………………………………………….. vă rugăm să
aprobaţi eliberarea unui certificat de atestare a edificării construcţiei, în conformitate
cu prevederile art. 37 , alin (6) din Legea nr. 50 din 1991, republicată, cu modificările
și completările ulterioare și Legii nr. 7 din 1996, modificată, pentru imobilul din
str.…………………………………………………………. nr…..……
bl……..sc…….. et…….ap…….Sector 1, Bucureşti
*Denumirea pers. juridice…………………………………………….......
cu sediul în …………………………………………………………

Nr. telefon: ……………………………


Adresă mail ……………………………

Anexez următoarele:

1. Carte identitate/paşaport - proprietar/reprezentant - copie


2. *Documente reprezentare – (împuternicire, adresă, delegaţie, etc.) - original
3. Expertiză tehnică – 1 ex. original
4. *C.U.I. - copie
5. Extras de carte funciară de informare
6. Memoriu tehnic de arhitectură

DATA ………………. SEMNĂTURA.................................

* se anexează prezentei numai in cazul în care titularul autorizaţiei de construire este persoană
juridică
* in cazul in care titularul autorizaţiei de construire este persoana juridică cererea va fi semnată şi
ştampilată