Sunteți pe pagina 1din 5

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program

1.1. Instituţia de învăţământ SNSPA


1.2. Facultatea FAP
1.3. Departamentul Management public
1.4. Domeniul de licenţă Administratie europeana
1.5. Ciclul de studii Masterat
1.6. Programul de studii de licenţă Spatiul public european (I) si Studii administrative europene (II)
(specializarea)
1.7. Forma de învăţământ IFR
1.8. Anul universitar 2020/2021

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei Politici ale Uniunii Europene si reforma managementului


public
2.2. Titularul AT1 Dr. Moţ Anca
2.3. Titularul TC/AA2 Dr. Moţ Anca
2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul II
2.6. Tipul de evaluare V 2.7. Regimul disciplinei OBLIGATORIE
2.8. Categoria formativă a disciplinei
DF – fundamentală; DG – generală; DS – de specialitate; DE – economică/managerială;
DU – umanistă

3. Timpul total estimat

3.1. Total ore din planul de învăţământ


Din care: 12
3.1.1. AT 3.1.2. TC 3.1.3. AA 3.1.4. SI
3.2. Total ore de studiu pe semestru (număr ECTS * 25)
3.3. Total ore pe semestru 36 3.4. Total ore studiu individual 86 3.5. Numărul de
credite
3.6. Distribuţia fondului de timp pentru studiul individual:
Studiu după manual, suport de curs, bibilografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă şi pe platforme electronice de specialitate
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi

4. Condiţii de desfăşurare a activităţii (inclusiv disciplinele anterioare studiate – obligatorii/recomandate)

AT – activităţi
tutoriale Respectarea normelor de comportament adecvat mediului universitar in raporturile
intercolegiale, in relatiile cadru didactic-student ; se vor respecta regulile specifice
educatei online
TC – teme de control
Participarea online la activitatile si temele de control

1
Activităţi tutoriale (AT) – cele două întâlniri planificate la începutul semestrului.
2
Teme de control (TC) – se vor transmite şi prin intermediul platformei – campusul virtual disponibil la
http://www.cvapid.snspa.ro/moodle/. Activităţi aplicative aplicate (AA)- pentru discipline ce presupun activitate
de laborator, proiect de cercetare etc.
AA – activităţi
aplicative aplicate
SI – studiu individual Studierea bibliografiei obligatorii şi suplimentare

5. Competenţe specifice acumulate

Profesionale  Dobindirea de cunostinte privind organizarea, functionarea


si reforma Uniunii Europene si utilizarea conceptelor si
principiilor fundamentale in analiza integrarii europene

 Dobindirea de cunostinte privind politicile europene


 Aprofundarea cunoasterii actorilor relevanti ai procesului
decizie in UE
 Cunoasterea mecanismului si actorilor relevanti ai
procesului de implementare a politicilor europene
Dezvoltarea reflectiei critice asupra fenomelor specifice
domeniului de studiu

Transversale
 Aplicarea tehnicilor de relationare in grup, deprinderea
si exercitarea rolurilor specifice in munca de echipa,
prin dezvoltarea abilitatilor de comunicare
interpersonala
 Autoevaluarea nevoii de formare profesionala si
identificarea resurselor si modalitatilor de formare si
dezvoltare personala si profesionala in scopul insertiei
si adaptarii la cerintele pietei muncii
 Utilizarea de sisteme informatice si platforme online
moderne

6. Obiectivele disciplinei

6.1. Obiectivul general Cunoasterea politicilor europene (esenta si instrument al integrarii


europene), a procesului de policy (cu accent pe procesul de decizie in
UE si faza de implementare/management)

6.2. Obiective specifice  Intelegerea originalitatii si complexitatii proiectului


european, exemplu de integrare multinationala.
 Cunoasterea si familiazirarea cu notiunile fundamentale
legate de integrarea europeana (tratate, institutii, etc).
 Cunoasterea politicilor europene – concept cheie pentru
intelegerea procesului de integrare europeana.
 Intelegerea, cunoasterea si aprofundarea ciclului politicilor
europene – de la elaborare la decizie si implementare ;
Actori institutionali relevanti
 Reforma politicilor europene. Analiza reformei
managementului public

7. Conţinuturi (descriptori)

7.1. AT Metode de predare Observaţii/Recomandări

1. Curs introductiv. Prezentare continut si obiective Prelegere


curs. Notiuni fundamentale (integrare si constructie 3 ore (sesiune web si
europeana, tratate europene, politici europene apcampus)
etc).
- Constructie si integrare europena. Originalitatea
proiectului european. Tratate europene. Etapele
procesului de integrare (Uniune vamala, Piata
comuna, Uniune economica si monetara, catre
Uniunea politica). Drept european.
- Structura institutionala. Institutii europene si
organe consultative. Organizare, functionare.
- Guvernanta europeana.
- Rolul actorilor institutionali in procesul decizional.

2. Politici europene – esenta si instrumentul integrarii Prelegere


europene. Concept, particularitati, tipuri. 4 ore (sistem web si
Prezentarea principalelor politici europene (sinteza) apcampus)
- Procesul de policy (procesul politicilor publice
europene). Procesul decizional in UE.
Implementarea/managementul politicilor
europene.
- Evolutii recente in UE. Criza sanitara si efectele ei,
fenomenul de migratie
- Bilant si perspective ale integrarii europene.

Bibliografie

Barbulescu, I.G., Procesul decizional in Uniunea Europeana, Ed. Polirom, Iasi, 2008.

Matei, A., Extinderea Spatiului Public European. Procese si bune practici. Ed. Economica, 2016
Matei, L., Politici ale Uniunii Europene si managemnt public, Suport de curs, 2009

Profiroiu, A., Profiroiu M., Popescu, I., Institutii si politici europene, Colectia « Administratie publica », 2008.

Sauron, J-L., Curs de institutii europene. Puzzele-ul european, Ed. Polirom, Iasi, 2009.

Wallace, H., Wallace, W., Pollack, M.A., Elaborarea politicilor in Uniunea Europeana, Institutul European din
Romania, Bucuresti, 2005.

Resurse electronice (tratate, legislatie, studii, rapoarte) disponibile pe www.europa.eu, www.euractiv

7.2. TC Metode de Observaţii/Recomandări


predare/lucru
1. Aprofundarea notiunilor introductive si a Activitate online
conceptelor fundamentale privind institutiile si
politicile europene
2. Rolul actorilor institutionali in elaborarea si Activitate online
implementarea policilor europene. Studiu de caz.

Bibliografie
Barbulescu, I.G., Procesul decizional in Uniunea Europeana, Ed. Polirom, Iasi, 2008.

Matei, A., Extinderea Spatiului Public European. Procese si bune practici. Ed. Economica, 2016
Matei, L., Politici ale Uniunii Europene si managemnt public, Suport de curs, 2009

Profiroiu, A., Profiroiu M., Popescu, I., Institutii si politici europene, Coloectia « Administratie publica », 2008.

Sauron, J-L., Curs de institutii europene. Puzzele-ul european, Ed. Polirom, Iasi, 2009.

Wallace, H., Wallace, W., Pollack, M.A., Elaborarea ppoliticilor in Uniunea Europeana, Institutul European din
Romania, Bucuresti, 2005.

Resurse electronice (tratate, legislatie, studii, rapoarte) disponibile pe www.europa.eu, www.euractiv

7.3. AA Metode de Observaţii/Recomandări


predare/lucru

8. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,


organizaţiilor profesionale, angajatorilor

Tematica cursului este conform evolutiilor recente in domeniu permitind studentilor dobindirea de cunostinte si
competente utile in activitatea profesionala

9. Evaluare

9.1. Forma de evaluare (E – examen; V - verificare; LP – lucrări de control) V


9.2. Stabilirea notei finale 70%
(procentaje) - răspunsuri la examen/colocviu/lucrări practice
- activităţi aplicative atestate/laborator/lucrări practice/proiect etc. 30%
- teste pe parcursul semestrului
- teme de control
9.3. Standard minim de performanţă Cunoaşterea noţiunilor de bază
Obţinerea notei 5 (cinci) la evaluarea finală
9.4. Lista materialelor didactice necesare

10. Coordonator de disciplină

Grad didactic, titlul, prenumele, numele


dr. Mot Anca
Semnătura

Data completării Data avizării în departament

Semnătura directorului de departament