Sunteți pe pagina 1din 3

PATOLOGIE ORALĂ

15
ACTUALITĂŢI PRIVIND ETIOPATOGENIA
CARIEI DENTARE
News on decays and ethiopathogenesis
Asist. Univ. Dr. Irina-Maria Gheorghiu1, Şef Lucr. Dr. Alexandru Andrei Iliescu2,
Asist. Univ. Dr. Magdalena Mironiuc-Cureu3, Conf. Dr. Ioana Suciu4,
Prep. Dr. Mihaela Georgiana Iliescu5
1
Disciplina Odontoterapie Restauratoare, Facultatea de Medicină Dentară,
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“, Bucureşti
2
Departamentul de Reabilitare Orală, Facultatea de Medicină Dentară,
Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova
3
Disciplina Parodontologie, Facultatea de Medicină Dentară,
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“, Bucureşti
4
Disciplina Endodonţie, Facultatea de Medicină Dentară,
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“, Bucureşti
5
Disciplina de Ortodonţie şi Ortopedie Dento-Facială,
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“, Bucureşti

REZUMAT
Pentru a înţelege etipatogenia carei dentare, trebuie cunoscută şi înţeleasă microbiologia plăcii dentare
bacteriene, atât ca structură (microorganismele constituente), cât şi ca mecanisme patogene. Asocierea
microorganismelor sub forma plăcii dentare bacteriene este esenţială în patogenia cariei dentare. De aceea,
la ora actuală, în scopul înţelegerii mecanismelor de apariţie a leziunii carioase este necesar a fi studiat şi
aprofundat mai degrabă biofilmul dentar bacterian decât microorganismele izolate.

Cuvinte cheie: carie dentară, placă dentară bacteriană, demineralizare, remineralizare

ABSTRACT
To understand the etiology of dental caries, it is necessary to know and understood the microbiology of dental
plaque, both structure (microorganisms involved) and pathogenic mechanisms. The association of the microor-
ganisms forming the dental plaque is essential in the pathogenesis of tooth decays. That’s why, currently, in the
purpose of understanding the mechanisms involved in tooth caries it is necessary to study the biofilm as it is, than
to study the isolated microorganisms.

Keywords: tooth caries, dental plaque, demineralization, remineralization

Dinţii sunt structuri unice în cadrul organismului edentat. Colonizarea cu bacterii a cavităţii orale se
uman şi ca atare afecţiunile acestora au caracteristici face de la un individ la altul, cu anumite perioade
specifice, neîntâlnite în altă regiune sau la nivelul propice în cursul copilăriei („fereastra de infecţio-
altui organ. Din punct de vedere al leziunii carioase, zitate“).
specificitatea este dată de mediul în care ţesuturile Conceptul actual privind placa dentară bacte-
dure dentare se găsesc în permanenţă: suprafeţele riană este următorul: acesta prezintă un strat bazal
dentare vin încontinuu în contact cu lichidul bucal fin, în contact cu smalţul şi în unele situaţii chiar
şi sunt colonizate de sute de specii microbiene. Ma- penetrându-l (fisuri în smalţ); deasupra stratului
rea majoritate a acestor specii colonizează imediat bazal se găsesc multiple colonii bacteriene (descrise
după erupţia dinţilor pe arcadă şi dispar la pacientul ca fiind columnare sau în formă de ciupercă) (1,2);

Adresă de corespondenţă:
Asist. Univ. Dr. Magdalena Mironiuc-Cureu, Str. Ciulniţa nr. 6, sector 1, Bucureşti
E-mail: mag_dac@yahoo.com

182 REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOLUMUL LX, NR. 3, AN 2014


REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOLUMUL LX, NR. 3, AN 2014 183

între acestea există zone libere („canale“) care pot • existenţei unui substrat glucidic fermentabil
fi libere sau ocupate de polizaharide extracelulare. obligatoriu pentru dezvoltarea microorganis-
La suprafaţa exterioară, spre mediul bucal, placa melor.
dentară bacteriană este degradată permanent prin Aşa cum a fost deja precizat anterior, caria den-
procese de eroziune şi detaşare celulară de către tară apare inţial ca urmare a atacului acid asupra
contactul cu saliva sau cu alte substraturi. structurilor mineralizate dentare. Produşii finali ai
Capacitatea patogenică a plăcii dentare bacte- metabolismului bacterian din placă sunt acizi or-
riene se datorează aşadar caracteristicilor structurale ganici, iar când aceştia determină un pH critic local
ale acesteia: bacteriile din biofilmul dentar aderă de 5,5, ei iniţiază demineralizarea şi dezorganizarea
unele la altele prin interacţiuni fizico-chimice, hidroxiapatitei (dizolvarea cristalelor de hidroxi-
utilizând factori microbieni de adeziune (proteine apatită), componenta minerală a dinţilor.
de suprafaţă). La adeziunea interbacteriană joacă
În condiţiile în care acest pH se menţine un timp
un rol important şi componentele salivei (3-5).
mai mare (nu se înlătură placa dentară bacteriană
Bacteriile coopereză în cadrul plăcii dentare bacte-
prin periaj dentar) sau, dimpotrivă, se continuă apor-
riene prin mecanisme complexe şi variate, determi-
tul de hidrocarbonate fermentabile prin alimentaţie,
nând schimbări în timp în structura biofilmului dat
şi ducând la un anumit moment la ceea ce se cheamă atunci capacitatea tampon a salivei şi a substanţei
„climax“-ul biofilmului. anorganice din smalţ este depăşită şi sunt inţiate
În ceea ce priveşte etiopatogenia microbiană a modificările structurale ale prismelor de smalţ.
cariei dentare, se consideră că leziunea carioasă Aspectul clinic de smalţ rugos (leziune carioasă
este rezultatul activităţii unui număr limitat de incipientă) este dat de distrugerea superficială a
specii patogene (streptococul mutans, sobrinus şi cristalelor de hidroxiapatită, ce erau organizate
speciile de lactobacili) (6,7). Recent acest concept într-o compoziţie continuă, cu apariţia consecutivă
a fost completat astfel: modificările din mediul oral a unor spaţii. Aspectul cretos al leziunilor incipiente
(de exemplu niveluri crescute de hidrocarbonate) de smalţ este dat de precipitarea ionilor de calciu şi
reprezintă ele însele o cauză a creşterii masive a fosfat (în urma demineralizării), ca urmare a ata-
microorganismelor cu potenţial cariogen. Modifică- cului acid. La nivelul suprafeţelor structurilor den-
rile tisulare ale substratului adiacent plăcii dentare tare există în permanenţă un echilibru între proce-
bacteriene, respectiv demineralizarea smalţului den- sele de demineralizare şi remineralizare, care menţin
tar, sunt consecinţa activităţii metabolice micro- integritatea acestora. O remineralizare optimă de-
biene. Odată cu creşterea capacităţilor patogenice, pinde de suprafaţa de smalţ expusă la concentraţii
microorgansimele progresează în interiorul sub- scăzute de calciu şi fosfat pentru perioade prelungite
stratului (în interiorul smalţului dentar), deschizând de timp. Sursele exogene de calciu, fosfat şi fluor
noi oportunităţi pentru dezvoltarea în continuare a pot altera astfel cariogenitatea filmului dentar bac-
coloniilor microbiene patogene (8-10). terian, exercitând un efect carioprotector.
Bacteriile „comunică“ între ele şi cu mediul în- Modalitatea prin care microorganismele din pla-
conjurător. Comportamentul lor se modifică atunci ca dentară bacteriană participă la scăderea pH-ului
când acestea colonizează în număr mare pe o su- local la suprafaţa smalţului este următoarea:
prafaţă redusă, cum este cazul plăcii dentare bac- • microorganismele cu capacitate acidogenă
teriene. Microorganismele au un program genetic scăzută şi puţin rezistente în mediul acid ini-
capabil să le faciliteze supravieţuirea şi coabitarea ţiază descompunerea hidrocarbonatelor fer-
în cadrul biofilmului dentar bacterian. Celulule mentabile (speciile de Actinomyces) (13).
bacteriene îşi coordonează reciproc producţia fac- Sub acţiunea lor, pH-ul atinge valoarea 5,5.
torilor de virulent în scopul apărării lor mutual sau • microorganismele cu capacitate acidogenă
îşi modifică rata metabolismului atunci când nu crescută şi rezistente în mediul acid (strepto-
sunt asigurate resursele nutriţionale suficiente (11, cocul mutans) continuă metabolismul şi pH-
12). ul local continuă să scadă până la valori de
În concluzie, capacitatea patogenică a plăcii 4,7-4,5 (14).
dentare bacteriene se datorează: • diminuarea în continuare şi mai mult a valorii
• microorganismelor prezente ce formează un pH-ului (practic creşterea acidităţii locale)
sistem ecologic bine structurat şi cu un me- până la nivelul sub 4 are loc ca urmare a ac-
tabolism propriu; tivităţii metabolice a microorganismelor cu
• interacţiunilor interbacteriene de cooperare rezistenţă foarte mare la mediul acid (lactoba-
şi competiţie; cili).
184 REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOLUMUL LX, NR. 3, AN 2014

Orice proces de demineralizare necavitară a ţe- Mecanismul de apariţie a cariei dentare are aşa-
suturilor dure dentare este reversibil în următoarele dar două componente: demineralizarea şi reminera-
condiţii: pH-ul local să devină neutru (să depăşească lizarea ţesuturilor dure dentare. Progresiunea unei
pragul critic) şi sistemele tampon salivare să facă leziuni carioase incipiente în sensul evoluţiei sale
faţă scăderii acestui pH. sau al stopării şi eventual a restituţiei ad integrum
Remineralizarea ţesuturilor dentare se face prin este rezultatul înclinării balanţei către unul din cele
precipitarea calciului ionic şi a fosfatilor (fosfaţi de două fenomene.
calciu insolubili) din lichidul bucal pe suprafaţa Factorii locali sunt esenţiali în acestă permanentă
interacţiune:
dinţilor. Se reface în acest mod componenta anor-
1. Placa dentară bacteriană: vârsta acesteia (plăcile
ganică a smalţului.
dentare bacteriene mature au capacitate patogenă
Prezenţa în lichidul oral a fluorului accelerează crescută datorită microorganismelor compo-
şi îmbunătăţeşte calitatea proceselor de reminera- nente, prezente în număr mare şi datorită meta-
lizare, prin apariţia unor cristale de fluorapatită re- bolismului acestora. La acesta se adaugă apariţia
zistente la atacul acid. Acesta este mecanismul prin în timp a interacţiunilor metabolice microbiene
care aplicaţiile topice de produse care conţin fluor care se dezvoltă, devin puternice şi stabile,
(paste de dinţi, soluţii de fluorizare) refac complet capabile să susţină sistemul ecologic reprezentat
leziunile dentare incipiente necavitare (15). de biofilm). Placa dentară bacteriană are şi capa-
Procesul de apariţie şi evoluţie a cariei dentare citatea de a reţine ionii de calciu, fosfat din sa-
este dependent de factori biologici care se găsesc în livă şi de a participa la remineralizarea smalţului
salivă şi în placa dentară bacteriană. Există multe după demineralizare.
elemente diferite din compoziţia acestora care au 2. Resursele energetice continue pentru placa den-
ca rol protecţia suprafeţelor dentare împotriva ata- tară bacteriană, care sunt esenţiale pentru un
cului acid cariogen (16). atac acid repetat asupra dintelui.
Factorii ce concură la inhibiţia demineralizării şi 3. Capacitatea de tamponare a salivei precum şi
proprietăţile fizice ale acesteia: flux, vâscozitate.
care pot stimula remineralizarea sunt:
Saliva prezintă un rol protector static şi unul
• fluxul salivar;
dinamic; cel dinamic este dat de clearance-ul
• capacitatea antimicrobiană a salivei; bucal al hidrocarbonatelor, capacitatea de tam-
• capacitatea de tamponare a salivei; ponare şi remineralizare a petelor albe cretoase).
• clearance-ul bacterian; 4. Prezenţa fluorului topic (în mediul salivar sau
• intervenţiile imunologice. aplicat direct pe suprafeţele dentare).

BIBLIOGRAFIE
1. Iliescu A., Gafar M. – Cariologie şi odontoterapie restauratoare. Ed. from different oral cavity sites of caries-free and caries-active children.
Medicală, Bucureşti, 2011; 31-57 Oral Microbiol Immunol. 2007; 22:313-9
2. Popa M.P., Bodnar D., Varlan M.C. – Manual de odontoterapie 10. Acevedo A.M., Ray M.V., Socorro M., Rojas-Sánchez F. –
restauratoare, Ed. Univ. Carol Davila, Bucureşti, 2006; 151-205 Frequency and distribution of Mutans Streptococci în dental plaque
3. Aas J.A., Paster B.J., Stokes L.N., Olsen I., Dewhirst F.E. – from caries-free and caries-affected Venezuelan children. Acta
Defining the Normal Bacterial Flora of the Oral Cavity. J. Clin. Odontol Latinoam. 2009; 22:15-20
Microbiol. 2005; 43:5721-5732 11. Featherstone J.D. – The caries balance: The basis for caries
4. Davey M.E., O’Toole G.A. – Microbial biofilms: from ecology to management by risk assessment. Oral Health Prev Dent. 2004; 2:259-64
molecular genetics. Microbiol. Mol. Biol. Rev. 2000; 64:847-867 12. Arthur R.A., Cury A.A., Graner R.O., Rosalen P.L., Vale G.C.,
5. Beighton D. – The complex oral microflora of high-risk individuals and PaesLeme A.F. – Genotypic and phenotypic analysis of S. mutans
groups and its role în the caries process. Community Dent Oral isolated from dental biofilms formed în vivo under high cariogenic
Epidemiol. 2005; 33(4):248-55 conditions. Braz Dent J. 2011; 22:267-74
6. Decker E.M., Weiger R., Wiech I., Heide P.E., Brecx M. – 13. Tanner A.C., Mathney J.M., Kent R.L., Chalmers N.I., Hughes C.V.,
Comparison of antiadhesive and antibacterial effects of antiseptics on Loo C.Y. – Cultivable anaerobic microbiota of severe early childhood
Streptococcus sanguinis. Eur J Oral Sci. 2003; 111:144-8 caries. J Clin Microbiol. 2011; 49(4):1464-74
7. Wolff M.S., Larson C. – The cariogenic dental biofilm: good, bad or 14. Zhi Q.H., Lin H.C., Zhang R., Liao Y.D., Tu J.Z. – Arbitrarily
just something to control? Dent Res J (Isfahan). 2012 December; primed-PCR detection of Streptococcus mutans and Streptococcus
9(Suppl 2): S139-S141 sobrinus în dental plaque of children with high DMFT and no caries.
8. Haukioja A., Yli-Knuuttila V., Loimaranta K., uwehand A.C., Zhonghua Kou Qiang Yi Xue Za Zhi. 2007; 42:219-22
Meurman J.H., Tenovuo J. – Oral adhesion and survival of probiotic 15. Plutzer K., Keirse M.J. – Incidence and prevention of early childhood
and other lactobacilli and bifidobacteria în vitro. Oral Microbiol. caries în one and two-parent families. Child Care Health Dev. 2010;
Immunol. 2006;21:326-332 37(1):5-10
9. Lembo F.L., Longo P.L., Ota-Tsuzuki C., Rodrigues C.R., Mayer 16. Soderling E.M. – Xylitol, Mutans Streptococci, and Dental Plaque.
M.P. – Genotypic and phenotypic analysis of Streptococcus mutans Adv. Dental Res. 2009; 21:74-78

S-ar putea să vă placă și