Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Ministry of Internal Affairs of the Republic of Moldova


Serviciul Tehnologii Informaţionale
Information Technology Department
MD-2012, mun. Chişinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 42, tel: 022-255-228, fax: 022-255-617, e-mail: sti@mai.gov.md

Nr. 8/6-3- C-333/21 din 28 mai 2021


Doamnei Daniela CALMÎŞ
Jurnalistă, Ziarul de Gardă
-------------------------------------
e-mail: calmisdaniela@gmail.com
Stimată doamnă Calmîş,

Direcţia generală informaţii şi evidenţe operative a Serviciului Tehnologii


Informaţionale al MAI a examinat, în limita competenţei, demersul Dumneavoastră cu
solicitarea prezentării informaţiei din Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice
al Republicii Moldova în privinţa unui şir de persoane fizice.
Drept răspuns, vă aducem la cunoştinţa dvs. că informațiile solicitate fac parte din
categoria specială a datelor cu caracter personal, fapt ce impune o procedură specială de
prelucrare, acces și transmitere a acestora.
Reieșind din conținutul materialelor prezentate, conchidem că în solicitarea dvs.
este indicată doar baza legală, dar nu este motivat scopul și modul prelucrării datelor
personale a respectivilor subiecți de date, adică nu a fost menționată legătura cauzală
dintre obiectivul urmărit şi identificatorii subiectului de date, precum şi unde urmează a fi
păstrate aceste date – cerințe reglementate în legislația din domeniul protecției datelor
personale.
Este indiscutabil dreptul de acces și informare în scop jurnalistic, or Legea
nr. 982/2000 privind accesul la informație stipulează că accesul la informație nu poate fi
îngrădit, dar cu excepțiile de rigoare, precum sunt cele stipulate la art. 8 alin. 2), care
statuează că „Accesul la informaţia cu caracter personal se realizează în conformitate cu
prevederile legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal…”, iar conform
art. 5 alin. 1 din Legea nr. 133/2011, datele cu caracter personal por fi prelucrate doar cu
consimțământul subiectului de date, iar solicitarea Dumneavoastră nu permite aplicarea
aceluiași art. 5 alin. 5 din Legea nr. 133/2011. Mai mult ca atât, potrivit art. 8 alin. 1) al
legii prenotate, prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la condamnări penale,
măsuri procesuale de constrângere sau sancţiuni contravenţionale poate „fi efectuată
numai de către sau sub controlul autorităţilor publice, în limitele competenţelor acordate
şi în condiţiile stabilite prin legile ce reglementează aceste domenii”.
Prevederile punctului 2 din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului Nr. 1123/2010,
clasifică datele ce țin de condamnările penale ale persoanei ca fiind din categoria datelor
speciale cu caracter personal fapt ce impune un mod aparte de prelucrare, păstrare și
transmitere. Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal stipulează
la art. 6 următoarele:
1) Prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal este interzisă, cu
excepţia cazurilor în care:
a) subiectul datelor cu caracter personal şi-a dat consimţămîntul. În cazul
subiectului datelor cu caracter personal în privinţa căruia a fost instituită măsura de
ocrotire judiciară sub forma tutelei, prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter
personal se efectuează numai cu obţinerea consimţămîntului în formă scrisă al tutorelui;
b) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea obligaţiilor sau drepturilor specifice
ale operatorului în domeniul dreptului muncii, cu respectarea garanţiilor prevăzute de
lege şi ţinîndu-se cont de faptul că o eventuală dezvăluire către un terţ a datelor cu
caracter personal prelucrate în acest scop poate fi efectuată numai dacă există o obligaţie
legală a operatorului în acest sens;
c) prelucrarea este necesară pentru protecţia vieţii, integrităţii fizice sau a sănătăţii
subiectului datelor cu caracter personal ori a altei persoane, în cazul în care subiectul
datelor cu caracter personal se află în incapacitate fizică sau juridică de a-şi da
consimţămîntul;
d) prelucrarea este efectuată în contextul activităţilor legitime de către asociaţii
obşteşti, partide şi alte organizaţii social-politice, de către sindicate, asociaţii de patronat,
organizaţii filozofice sau religioase, organizaţii cooperatiste necomerciale, cu condiţia ca
prelucrarea să se refere numai la membrii acestora sau la persoanele cu care acestea au
contacte permanente în legătură cu scopurile lor şi cu condiţia ca datele să nu fie
dezvăluite terţilor fără consimţămîntul subiecţilor datelor cu caracter personal;
e) prelucrarea se referă la date făcute publice în mod voluntar şi manifest de către
subiectul datelor cu caracter personal;
f) prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept
în justiţie al subiectului datelor cu caracter personal;
g) prelucrarea este necesară în scopul asigurării securităţii statului, cu condiţia ca
aceasta să se efectueze cu respectarea drepturilor subiectului datelor cu caracter personal
şi a celorlalte garanţii prevăzute de prezenta lege.
2) Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal poate dispune, din
motive întemeiate, interzicerea prelucrării categoriilor speciale de date cu caracter
personal, chiar dacă subiectul datelor şi-a dat consimţămîntul, iar acesta nu a fost retras,
cu condiţia ca interdicţia să nu fie înlăturată prin unul din cazurile stabilite la alin.(1)
lit.b)–g).
Astfel, reieșind din cele invocate, afirmăm că este indiscutabil dreptul publicului de
a cunoaște subiectele de interes social, dar nu toate informațiile menționate au o
importanță sporită pentru publicul larg, or interesul public este legat, de obicei, de
chestiuni care afectează publicul într-o asemenea măsură încât ar fi interesat în mod
legitim de acestea, care îi atrag atenția ori care îl vizează într-un grad semnificativ, în
special dacă afectează bunăstarea cetățenilor sau viața comunității în ansamblu. Trebuie
făcută o diferențiere fundamentală între prezentarea unor fapte apte să contribuie la o
dezbatere într-o societatea democratică referitoare la politicieni aflați în exercițiul
funcțiilor oficiale și prezentarea detaliilor vieții private a unei persoane ce nu ocupă
asemenea funcții, deoarece viața privată prezintă un concept vast și poate include și
activități profesionale, în caz contrar nu putem vorbi de interes public ci de o curiozitate
personală a cuiva.
Deci, divulgarea acestor informații, în lipsa unei circumstanțe enunțate în norma
legală, este o încălcare a dreptului subiectului de date cu caracter personal în domeniul
protecției datelor personale și va fi contrară legislației în vigoare.

Cu respect,

şef al Direcţiei generale informaţii


şi evidenţe operative a STI al MAI
Digitally signed by Strungaru Sergiu
Sergiu STRUNGARU
Date: 2021.05.28 16:28:42 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Executor: Serghei Nasîpov


Telefon: 022-255-985
e-mail: serghei.nasipov@mai.gov.md