Sunteți pe pagina 1din 15

Data:

Şcoala:
Propunător:
Clasa a II-a
Unitatea tematică: Aşa e datina la noi
Tema activităţii: Poveste de iarnă
Discipline integrate: CLR,MEM,AVAP,MM
Tipul activităţii : formarea şi dezvoltarea de competenţe

COMPETENŢE GENERALE
1. Receptarea, exprimarea , redarea şi redactarea de mesaje în
diverse situaţii de comunicare
2. Utilizarea numerelor în calculele matematice
3. Rezolvarea de probleme
4. Realizarea de creaţii folosind materiale şi tehnici diverse
5. Receptarea şi interpretarea unor cântece pentru copii

COMPETENŢE SPECIFICE VIZATE

CLR

1.1- identificarea semnificaţiei uni mesaj oral,pe teme accesibile,ros-


tite cu claritate
2.1. – formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comu-
nicare
2.2. – transmiterea unor informaţii prin intermediul mesajelor sim-
ple
2.3. – participarea cu interes la dislogurile simple , în diferite con-
texte de comunicare

1
2.4. – exprimarea propriilor idei referitoare la contextele familiare,
manifestând interes şi încredere în sine
3.1. – citirea unor cuvinte şi propoziţii scrise cu litere de tipar sau
de mână
3.2. – identificarea mesajului unui scurt text care reprezintă întâm-
plări,fenomene,evenimente familiare
4.2. – redactarea unor mesaje scurte

MEM

1.5. – efectuarea de înmulţiri şi împărţiri în concentrul 0-100 prin


adunări şi scăderi repetate
1.6. – utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice în rezolva-
rea şi compunerea de probleme
5.2. – rezolvarea de probleme în care intervin operaţiile de înmul-
ţire şi împărţire

AVAP

2.3. – realizarea de obiecte/construcţii folosind materiale uşor de


prelucrat şi tehnici accesibile

MM

2.4. – cântarea individuală sau în grup,asociind mişcarea sugerată


de text şi ritm

OBIECTIVE OPERAŢIONALE

CLR

O1-să citească corect propoziţii şi texte de mică întindere


O2- să formuleze corect propoziţii

MEM

O3- să efectueze corect operaţiile de înmulţie şi împărţire folosind


adunarea şi scăderea repetată de termeni egali

2
O4- să opereze cu terminologia matematică specifică înmulţirii şi
împărţirii
O5 – să completeze exerciţii cu semnele matematice corespunzătoa-
re
O6 – să rezolve şi să compună probleme

AVAP

O7 – să realizeze un brăduţ folosind tehnici combinate de lucru

MM

O8 – să interpreteze un cântec prin asocierea cu mişcări potrivite

RESURSE INTERNE

a) CUNOŞTINŢE
Ce ştim despe obiceiurile de iarnă?
Ce ştim despre brad(conifere)?
Lucru cu materiale uşor de prelucrat

b) CAPACITĂŢI INSTRUMENTALE
Capacităţi intelectuale : îmbunătăţirea memoriei, rezolvarea
sarcinilor cu grad diferit de dificultate , concentrarea atenţiei , dezvol-
tarea creativităţi
Capacităţi comunicative : răspunsul în propoziţii la îmntrebări,
exprimarea verbală corectă
Capacităţi de învăţare : ascultarea celui care vorbeşte,decoperi-
rea şi respectarea etapelor de lucru
Capacităţi de punere în practică a cunoştinţelor dobândite:
observarea, realizarea sarcinilor adecvate disciplinelor implicate în acti-
vitate

c) ATITUDINI ŞI VALORI
- cultivarea atitudinii pozitive faţă de învăţare
- atitudinea corectă faţă de colegi şi faţă de alte persoane din
jurul lor
- capacitatea de evaluare şi autoevaluare obiectivă
- admiraţia şi preţuirea faţă de natură
- respectul faţă de propria muncă ,dar şi de cea a colegilor

3
RESURSE METODOLOGICE

a) Resurse procedurale : conversaţia,expunerea,observaţia, explica-


ţia,exerciţiul, ciorchinele,Piramida,lecturii,jocul didactic,Ştiu-Vreau să
ştiu-Am învăţat , munca independentă,problematizarea
b)Resurse materiale : planşe,fişe de lucru,jetoane Domino,fişe de
evaluare,rebus , alte materiale
c) Forme de organizare : frontală,individuală,pe grupe sau în echipe

FORME ŞI TEHNICI DE EVALUARE


-observarea sistematică a comportamentului elevului,autoevaluarea,
evaluarea orală şi scrisă,aprecieri verbale,stimulente,calificative

RESURSE TEMPORALE
-40 de minute activitatea propriu-zisă/disciplină
-10 minute activităţi recreative/ disciplină

RESURSE BIBLIOGRAFICE

a) Ştiinţifice
-suport de curs ,,Organizarea interdisciplinară a ofertelor de
învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii mici”-2013
b) Oficiale
- progamele şcolare pentru clasa a II-a aprobate prin OM
nr.3418/ 19.03.2013

4
O.O. Activităţi de învăţare Conţinuturi(detalieri) Resurse Evaluare
Întâlnirea de dimineaţă
Momentul de tranziţie către
întâlnirea de dimineaţă se va face Elemente de construc-
prin Imnul clasei. ţie a comunicării

Salutul.
În prima parte a zilei,în cadrul Cântarea vocală şi
întâlnirii de dimineaţă,copiii sunt mişcarea pe muzică/ Mişcarea pe muzică
aşezaţi în şir indian,unul după ritm Conversaţia
altul.În timpul intonării imnului Predicţia
clasei, copiii o salută pe învăţă- Observarea directă
toare şi se salută între ei.

Prezenţa
Fetele cântă o strofă din imnul Receptarea unui mesaj Identificarea corectă
- clasei,după care se prezintă.La fel a elevilor absenţi
şi băieţii.Se identifică grupa cu un
număr mai mare de copii.
După ce ne-am adunat
Şi frumos ne-am prezentat,
Colegii ne-am întâlnit.
Oare,cine n-a venit?
Se stabilesc nominal şi absenţii.

5
Calendarul naturii Identificarea unor Observaţia Identificarea corectă
Se discută despre ziua în care ne fenomene şi semne Conversaţia a datei,lunii,anului
aflăm,cum este vremea,pentru a Formularea corectă a
aşeza în Calendarul naturii jeto- răspunsurilor în
nul corespunzător propoziţii

Împărtăşirea cu ceilalţi
Suntem buni şi ospitalieri ca
toţi românii. Receptarea unui mesaj
Un elf de-a lui Moş Crăciun vi-a Elemente de construc- Explicaţia
trimis nişte ecusoane pe care le ţie a comunicării Conversaţia Recitarea corectă a
- veţi purta în piept pe tot par- urării
cursul activităţilor de azi.
Urarea zilnică:
În fiecare zi din viaţă
S-avem gândul bun pe faţă,
Către Soare să privim,iubire
să dăruim,
De gândul rău să ne ferim.

Motivaţia zilei
Prin intermediul activităţilor de Elemente de construc- Explicaţia
astăzi ne vom aminti despre da- ţie a comunicării Conversaţia -
tini le românilor.

6
Mesajul zilei Receptarea unui mesaj Explicaţia -
Vă anunţ cu bucurie
Că vom face o călătorie
Fără maşini şi avioane,
Fără a zbura cu baloane.
Vom călători cu mare zor
În lumea minunată a datinilor.

Tranziţia
Se realizează prin parcurgerea Receptarea unui mesaj Observaţia
labirintului,fiecare copil găsindu- Exerciţiul Parcurgerea corectă
şi locul prin parcurgerea corectă a labirintului
- a labirintului în funcţie de ecuso-
nul primit.
Unu,doi,unu,doi
Băieţei,veniţi cu noi,
Şi voi,fetiţ -alese,
Să-ncepem a noastră poveste!
Cu toţii să alergaţi,
La locurile voastre să vă aşezaţi
Şi bine voi să lucraţi!

Se anunţă tema şi obiectivele ope- Receptarea unui mesaj Explicaţia -


raţionale ale întregii activităţi la
nivelul de înţelegere al copiilor.

7
Se fac exerciţii de încălzire a
muşchilor mâinii. Efectuarea corectă a
Mâinile pe bancă să le aşezăm exerciţiului de
Şi,privind în sus,să le ridicăm. încălzire
- Bate toba:,,Bum!Bum!Bum!”
Spatele e drept acum.
Eu stâng pumnii şi-i desfac,
Degetelor fac pe plac.
Unu,doi! Unu,doi!
Toţi suntem acum vioi.

TRANZIŢIA către ora de CLR se Receptarea unui mesaj Explicaţia


realizează printr-o ghicitoare. Conversaţia
,,Când coboară de la munte
Capătă veşmânt de gală,
Cu o mândră stea în frunte Formularea corectă a
Şi podoabă de beteală. răspunsurilor
(brăduţul)
O2 Se va purta o scurtă conversaţie Schimbul de informaţii
referitoare la brad. şi formularea de idei
-Unde creşte bradul?
-Cum se numesc frunzele bra-
dului? Dar florile sale?
-Cu ce ocazie este adus bradul
în casele oamenilor?

8
Se anunţă titlul lecţiei şi obiecti-
vele urmărite.
Se împart elevii în patru grupe.
Fiecare grupă va primi pe bucăţi- Identificarea materia-
le unui minipuzzle,fragmentele lului informativ Realizarea corectă a
textului,,Vreau să trăiesc printre Trăire şi manifestare minipuzzle-ului
stele”pe care le vor aşeza în ordi- emoţională
ne pentru a obţine corect textul. Elemente de construc-
(ANEXA 1) ţie a comunicării Citirea corectă,cursi-
O1 Se citeşte textul în lanţ,apoi pe vă şi expresivă a
O2 roluri,după care se scrie titlul şi Observaţia textului
autorul textului pe tablă şi în Învăţarea prin
caietele elevilor. descoperire Descoperirea sensului
Se reciteşte textul,cu mare aten- Lectura unor cuvinte prin ra-
ţie,pentru a descoperi cuvintele şi Exerciţiul portarea la textul cit-
expresiile noi şi se discută cu copi- Explicaţia tit
ii sensul acestora aşa cum reiese
din text.
-puzderie Formularea corectă a
-slava cerului Elemente de construc- întrebărilor şi răs-
Se afişează pe tablă ,,Explozia ste- ţie a comunicării Punsurilor
lară”,copiii urmând să pună în- Schimbul de informaţii
trebări referitoare la textul citit. şi formularea de idei Completarea corectă
(ANEXA 2) a piramidei lecturii
Copiii au de completat,individual,

9
Piramida lecturii.
(ANEXA 3)
Activitate recreativă Evaluarea colectivă
Copiii vor colora un brăduleţ pe
care îl vor împodobi cu multe
steluţe.(ANEXA 4)
Brăduleţii vor fi expuşi la vedere,
pentru a putea fi văzuţi de toţi
copiii.
Se fac aprecieri asupra calităţii
rezolvării sarcinilor ,raportându-
se rezultatele la obiectivele
propuse.
TRANZIŢIA spre ora de MEM se Completarea unui re-
face prin completarea unui rebus. bus Completarea corectă
(ANEXA 5) a rebusului
O4 Se completează un ciorchine cu Completarea corectă
toate cuvintele ce le vin în minte Observaţia a ciorchinelui
copiilor atunci când aud Realizarea ciorchinelui Învăţarea prin
cuvântul ,,matematică”. descoperire
(ANEXA 6) Lectura
-Ce cuvinte scrise de voi în acest Exerciţiul
ciorchine au legătură cu operaţii- Explicaţia Răspunsul corect la
le de înmulţire şi de împărţire? ghicitoare
Se anunţă titlul lecţiei şi obiecti- Receptarea unui mesaj

10
vele urmărite.
Întroducere în jocul următor se
face prin ghicitoarea:
,,Sus pe coama munţilor
Munţilor cărunţilor
Stă voinicul cel ţepos
Veşnic verde şi frumos.”
Se împarte clasa în 4 grupe.
JOC MATEMATIC,,Brăduleţul
necăjit”(ANEXA 7) Receptarea unui mesaj
Se arată elevilor un panou pe Elemente de construc- Observaţia
care se află un brăduţ necăjit. ţie a comunicării Învăţarea prin
-De ce oare este necăjit brădule- Schimbul de informaţii descoperire
O3 ţul? şi formularea de idei Lectura
O4 Se explică elevilor motivul supă- Identificarea materia- Exerciţiul Rezolvarea corectă a
O5 rării braduleţului,precum şi lului informativ Explicaţia sarcinilor
modul de desfăşurare a jocului.
Pentru fiecare răspuns corect,
copiii vor primi steluţe şi globule-
ţe pe care le vor pune în brad.
Pentru a decora mai departe
braduleţul, Elful propune elevi-
lor un alt joc:,,Codul Elfului”
(ANEXA 8)
În continuare,Elful le mai propu-

11
ne un joc copiilor:,,Domino”
(ANEXA 9)
Echipa care va rezolva sarcina
cât mai repede va primi 4 globuri,
iar celelalte echipe,în funcţie de
timpul în care a rezolvat sarcina
vor primi steluţe sau globuri.
O6 Elful le propune elevilor rezolva- Observaţia
rea unor probleme folosind meto- Învăţarea prin Rezolvarea corectă a
da,,Ştiu-Vreau să ştiu-Am învă- descoperire sarcinilor
ţat”.(ANEXA 10) Trăire şi manifestare e- Lectura
După rezolvarea problemei,aces- moţională Exerciţiul
tea vor fi expuse pe un panou Prezentarea lucrărilor Explicaţia
pentru a putea fi discutate şi eva-
luate de toţi copiii.
Activitate recreativă
Vor realiza o minifelicitare pen-
tru elful care le-a fost oaspete.
(ANEXA 11)
Se fac aprecieri asupra calităţii
rezolvării sarcinilor ,raportându-
se rezultatele la obiectivele propu-
se.
TRANZIŢIA spre ora de AVAP Receptarea unui mesaj
se face prin poezia ,,Bradul” de Elemente de construc-

12
B.Petriceicu-Haşdeu. ţie a comunicării Observaţia
Se discută pe marginea poeziei Schimbul de informaţii Exerciţiul Formularea corectă a
audiate. şi formularea de idei Explicaţia răspunsurilor
Se prezintă elevilor o planşă Identificarea materia-
model cu un brăduleţ realizat pri lului informativ
diverse tehnici de lucru cu hârtia.
Se prezintă elevilor şabloanele şi
materialele de lucru. Se intuiesc
etapele de lucru.
Fiecare copil va lucra individual,
pe placul său,fără însă a se abate Realizarea şi expune-
de la etapele de lucru şi de la me- rea lucrărilor Observaţia
todele de lucru utilizate. Exerciţiul Realizarea corectă a
O7 În timpul lucrului,elevii vor lu- Explicaţia lucrării
cra ascultând cântece de iarnă
pentru copiii.
Lucrările realizate vor decora
sala de clasă.
Activitate recreativă
Se audiază ,,Cântecul brăduţului” Trăire şi manifestare
muzica şi versurile de M.Cuteanu emoţională
Se fac aprecieri asupra calităţii
rezolvării sarcinilor ,raportându-
se rezultatele la obiectivele propu-
se.

13
TRANZIŢIA spre ora de MM se Receptarea unui mesaj Vizionare
face prin vizionarea PPT-ului,,Po- Elemente de construc- Lectura
vestea bradului de Crăciun” ţie a comunicării Observaţie Formularea corectă a
-De ce bradul a fost ales ca pom Schimbul de informaţii Conversaţie răspunsului
de Crăciun? şi formularea de idei Explicaţie
Se anunţă titlul lecţiei şi obiecti- Identificarea materia-
vele propuse. lului informativ
Se propune elevillor spre audi-
ţie cântecul,,O,brad frumos” Audiţie colectivă
Se prezintă copiilor un brad,în Trăire şi manifestare Rezolvarea corectă a
care ei vor aşeza globurile şi ste- emoţională sarcinii
luţele în funcţie de versurile scrise Compunerea cântecu-
pe acestea.În timp ce lipesc globu- lui
rile şi steluţele,fiecare copil va
cânta versurile pe care le are scri-
se,copiii ceilalţi repetând şi ei
O8 aceste versuri. Audiţie
Când toţi copiii au terminat de Observaţia
lipit globurile şi steluţele în bră- Cântarea vocală colec- Exerciţiul Intonarea corectă a
duleţ,toţii copiii se vor aduna tivă,îndividuală şi pe Intonare cântecului
lângă brad şi vor cânta cântecul grupe însoţite de miş-
frontal,individual,în perechi. carea liberă a copiilor
În finalul activităţii fiecare copil
va completa un bilet de ieşire în Trăire şi manifestare Autoevaluarea
care vor scrie ce activitate le-a emoţională Evaluarea colectivă

14
plăcut mai mult şi de ce.
Se fac aprecieri asupra calităţii
rezolvării sarcinilor ,raportându- Receptarea unui mesaj
se rezultatele la obiectivele propu-
se.
Copiii sunt recompensaţi cu Recompensarea copii-
acadele pentru întreaga muncă lor
depusă pe parcursul întregii zile.
Se iese din clasă pe ultima strofă
a imnului clasei.

15