Sunteți pe pagina 1din 20

INSPECTIA FISCALA

EFECTUATA LA S.C. NIDO S.R.L.

Student: Mazilu Dennis


Grupa: II
CUPRINS

I. ASPECTE TEORETICE……...................…….….......................................2
1. CONTROLUL FINANCIAR SI FISCAL IN ROMANIA..........................2
2. ORGANELE DE CONTROL SI ATRIBUTIILE LOR................................3
2.1. Directia Generala a Controlului Financiar de stat..........................................4
2.2. Garda Financiara............................................................................................5
3. EXERCITAREA CONTROLULUI FISCAL..............................................6

II. PREZENTAREA SOCIETATII COMERCIALE.....................................8


ORGANIGRAMA.......................................................................................11
III STUDIU DE CAZ.......................................................................................12
BIBLIOGRAFIE..........................................................................................19

1
I. ASPECTE TEORETICE
1. CONTROLUL FINANCIAR SI FISCAL IN ROMANIA

Statul, indiferent de forma sa de organizare, si-a creat intotdeauna un


sistem de control ale carui principale obiective au vizat, in cele mai multe
cazuri, activitatea de urmarire si de realizare a obligatiilor financiare ale
cetatenilor fata de institutiile sale.
Prima lege de urmarire a realizarii veniturilor publice a statului, judetelor
si comunelor, a administratiilor si stabilimentelor publice si de binefacere
dateaza la noi de la 21 martie 1877. Legea stipula clar facilitatile si scutirile, dar
mai ales faptul ca orice contribuabil care nu-si achita impozitul pana la data de
15 din luna mediana a trimestrului devenea urmarit fiscal. De aici transpare
intr-o anumita masura ceea ce astazi este idea de prevenire si combatere a
evaziunii fiscale, data de necesitatile crescande de resurse pentru stat in
realizarea functiilor sale ( administratie, invatamant, sanatate, aparare, ordine
publica, protectie sociala etc.).
Preocuparea pentru organizarea unui sistem cat mai bun de impunere si
aplicare a celor mai eficace mijloace de prevenire si represiune a fenomenului de
evaziune fiscala s-a manifestat in toata perioada de la 1921 – anul introducerii
marii reforme a impozitelor directe , pana la 1947, cand are loc stabilizarea
monetara dar si celebra “lege 344” antievaziune . Inspaimantatoare prin
severitatea ei, aceasta are si o rezonanta politica (de clasa), cand, dat fiind
contextul istoric, politic si social, s-a constituit in lovitura de gratie asupra
mosierilor “dandu-li-se posibilitatea” ( oricum urmau sa dispara ) sa-si lichideze
obligatiile fiscale, chiar daca in trecut s-au sustras de la plata acestora.
Anul 1864 marcheaza europenizarea desavarsita a controlului financiar
prin infiintarea Inaltei Curti de Conturi, care, chiar daca a suferit modificari
referitoare la personal, competente, proceduri si ordine ierarhica intre celelalte

2
instante judecatoresti, a reusit sa se mentina pe firmamentul institutiilor
democratice timp de 84 de ani, pana in anul nationalizarii.
O institutie de inspiratie europeana si care corespunde direct necesitatii
de combatere a evaziunii fiscale este Garda Financiara.

2. ORGANELE DE CONTROL SI ATRIBUTIILE LOR

Ministerul Finantelor Publice, in numele statului, efectueaza, prin


aparatul specializat, controlul administrarii si utilizarii mijloacelor financiare ale
organelor centrale si locale ale administratiei de stat, precum si ale institutiilor
de stat si verifica respectarea reglementarilor financiar-contabile in activitatea
desfasurata de catre regii autonome, societati comerciale si alti agenti economici
in legatura cu indeplinirea obligatiilor acestora fata de stat.
Aparatul specializat al Ministerului Finantelor Publice actioneaza
operativ pentru prevenirea si combaterea fraudelor, contraventiilor si
infractiunilor la regimul fiscal si vamal, luand masurile prevazute de lege.
Controlul financiar al statului se organizeaza si functioneaza in
Ministerul Finantelor Publice si se realizeaza prin:
1. Directia Generala a Controlului Financiar (devenita Directia generala
de indrumare si control fiscal din 2001)
2. Garda Financiara
In judete si municipiul Bucuresti sunt organizate directii de control
financiar fiscal si sectii ale Garzii Financiare.

3
2.1. Directia Generala a Controlului Financiar de stat

Aceasta are urmatoarele atributii:


- controleaza administrarea si utilizarea fondurilor acordate de la buget
pentru cheltuielile de functionare si intretinere a organelor centrale si locale ale
administratiei de stat si a altor unitati finantate de la buget;
- controleaza utilizarea fondurilor acordate de stat pentru realizarea de
investitii de interes general, subventionarea unor activitati si produse si pentru
alte destinatii prevazute de lege;
- verifica folosirea mijloacelor si a fondurilor din dotare si respectarea
reglementarilor financiar contabile in activitatea regiilor autonome si a
societatilor comerciale cu capital de stat;
- verifica exactitatea si realitatea inregistrarilor in evidentele prevazute
de lege si de actele de constituire a societatilor comerciale si a celorlalti agenti
economici , urmarind stabilirea corecta si indeplinirea integrala si la termen a
tuturor obligatiilor financiare si fiscale fata de stat;
- indeplineste si alte atributii de control stabilite, potrivit legii.
Ministerul Finantelor Publice, in baza constatarilor rezultate din
controlul efectuat de catre organele sale specializate, are dreptul sa dispuna:
- luarea de masuri in vederea inlaturarii si prevenirii neregulilor
constatate in activitatea financiar-contabila a administratiei centrale si locale,
precum si a regiilor autonome;
- corectarea si completarea bilanturilor contabile si varsarea la buget a
impozitelor si altor venituri legale datorate statului;
- aplicarea de masuri pentru respectarea prevederilor legale in domeniul
preturilor si tarifelor; ulterior, prin infiintarea Oficiului concurentei, s-au
restrans atributiile in acest domeniu;
- suspendarea aplicarii masurilor care contravin reglementarilor
financiar-contabile si fiscale.

4
Potrivit legii, la cererea organelor de control financiar, conducerile si
salariatii administratiei , institutiilor de stat si agentilor economici supusi
controlului au obligatia:
- sa puna la dispozitie registrele si corespondenta, actele, piesele
justificative, darile de seama, bilanturile contabile si alte documente necesare
controlului;
- sa prezinte pentru verificare valorile de orice fel pe care le gestioneaza
sau le au in pastrare, care, potrivit legii, intra sub incidenta controlului;
- sa dea informatii si explicatii verbale si in scris, dupa caz, in legatura
cu problemele care formeaza obiectul controlului;
- sa elibereze, potrivit legii, documentele solicitate in original sau copii
certificate;
- sa asigure sprijinul si conditiile necesare bunei desfasurari a
controlului sis a-si dea concursul pentru clarificarea constatarilor.

2.2. Garda Financiara

In mare, actualele atributii legale ale Garzii Financiare sunt aceleasi cu


cele indeplinite in perioada interbelica, respectiv exercita controlul operativ si
inopinat in legatura cu:
- aplicarea si executarea legilor fiscale si a reglementarilor vamale,
urmarind impiedicarea oricarei sustrageri sau eschivari de la plata impozitelor si
taxelor;
- respectarea normelor de comert, urmarind sa impiedice activitatile de
contrabanda si procedeele interzise de lege.

5
3. EXERCITAREA CONTROLULUI FISCAL

A. Controlul formal se exercita asupra tuturor declaratiilor


contribuabililor, imediat dupa receptionarea acestora de catre serviciile
insarcinate cu incasarea impozitelor si taxelor datorate. Controlul formal consta
in examinarea, din punct de vedere al formei, a tuturor elementelor inscrise in
declaratii, pentru a se permite in special exploatarea ulterioara a acestor
documente.
B. Controlul documentar este activitatea ce consta in examinarea
datelor inscrise in declaratiile de impunere, comparativ cu cele din situatia
fiscala a contribuabilului. Din definitie rezulta ca aceasta forma este un control
ulterior care nu se desfasoara extern, la sediul contribuabilului, ci la locul de
depunere a declaratiilor.
Principalele obiective ale controlului documentar sunt:
- depistarea contribuabililor care nu au depus declaratiile de impunere, a
celor rau platnici sau a evazionistilor;
- depistarea declaratiilor eronate sau incomplete;
- selectarea dosarelor pentru controlul extern.
C. Controlul extern este activitatea care se desfasoara la sediul
contribuabilului, ulterior depunerii de catre acesta a declaratiei de impunere, in
vederea sabilirii realitatii in legatura cu unele abateri rezultate din verificarea
preliminara a acesteia si a altor documente aflate la dosar.
Sursele de informare ale controlului extern sunt formate din ansamblul
documentelor contabile, atat ale contribuabilului controlat, cat si ale altor unitati
economice partenere.
Principalele obiective ale controlului extern sunt:
- verificarea contabilitatii contribuabilului;
- confruntarea elementelor inregistrate in contabilitate cu realitatile
faptice constatate pe teren;

6
- stabilirea abaterilor, si in functie de acestea, a masurilor de intrare in
legalitate.
In incheiere putem spune ca obligatiile fiscale cuprind:
- obligatia de declarare a bunurilor, a veniturilor impozabile sau, dupa
caz, a impozitelor datorate, inclusiv taxele si contributiile la fondurile speciale;
- obligatia de declarare, de inregistrare in evidentele contabile si de plata
la termenele legale a impozitelor;
- obligatia de calculare, de inregistrare in evidentele contabile si de plata
la termenele legale a impozitelor, taxelor si contributiilor la fondurile speciale;
- obligatia de a calcula, de a retine si de a inregistra in evidentele
contabile si de plata, la termenele legale, impozitele realizate prin stopaj la
sursa;
- orice alte obligatii care revin contribuabililor, persoane fizice sau
juridice, in aplicarea si executarea legilor fiscale.

7
II. PREZENTAREA SOCIETATII COMERCIALE

Societatea comerciala NIDO S.A. functioneaza conform statutului sau,


autentificat la data de 23.02.1994. S.C. NIDO S.A.este o persoana juridica
romana, constituita sub forma de societate pe actiuni si isi desfasoara activitatea
in conformitate cu prevederile statutului, ale Legii nr. 31/1990, Codului
Comercial roman si al altor reglementari legale aplicabile.
Societatea functioneaza pe perioada nelimitata. Prin vointa
actionarilor cu respectarea prevederilor legale se poate schimba atat forma de
organizare juridica cat si sediul societatii.
Obiectul de activitate principal, al societatii este 6820 (inchirierea şi
subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate). Societatea are
multiple activitati secundare.
Nu pot face obiectul de activitate al societatii activitatile interzise de
legea romana, cele care constituie monopol de stat.
Pentru functionarea societatii,aceasta respecta prevederile legale care
conditioneaza desfasurarea unor activitati dupa obtinerea avizelor legale de la
organele competente.
In realizarea obiectului de activitate, societatea a platit taxele si impozitele
prevazute de legislatia in vigoare.
Conform statutului sau, societatea poate deschide, pentru realizarea
obiectului sau de activitate, filiale sau sucursale, depozite, in tara sau strainatate,
sa incheie contracte cu parteneri straini si romani, sa participe la infiintarea de
societati comerciale si cu participare de capital strain.
Capitalul social: tip participare; privat romanesc 100%; capitalul
social subscris: 41756,60 lei.
Capitalul social varsat este fixat la suma de 41756,60.
Actul constitutiv se poate modifica prin hotararea adunarii generale.

8
Gestionarea societatii comerciale, bilantul si contul de profit si
pierdere sunt controlate de actionari, pe cont propriu, precum si anual de catre
comisia de cenzori, constituita conform art.154, 155 si 156 din legea nr. 31/1990
modificata si republicata.
Hotararile actionarilor se iau in adunarea generala. Adunarile generale
sunt ordinare si extraordinare si se tin la sediul societatii. Acestea ordinare se
convoaca cel putin o data pe an si in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului
financiar. Adunarile generale sunt prezidate de un presedinte ales de actionari.
Adunarea generala ordinara are urmatoarele obligatii, in afara altor
probleme inscrise in ordinea de zi:
- sa discute, sa aprobe sau sa modifice bilantul, dupa ascultarea raportului
administratorilor si cenzorilor si sa fixeze dividendul;
- sa aleaga pe administratori sau cenzori;
- sa fixeze renumeratia cuvenita acestora;
- sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli;
- sa hotarasca gajarea, inchiderea sau desfintarea uneia sau mai multora dintre
unitatile societatii.
Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este
necesar si are urmatoarele obligatii:
- schimbarea formei juridice a societatii;
- mutarea sediului social;
- schimbarea obiectului de activitate al societatii;
- prelungirea duratei societatii;
- marirea capitalului social;
- dizolvarea anticipata a societatii;
- alte modificari ale actului constitutiv.
Pentru ca hotararile adunarilor generale sa fie opozabile tertilor, ele vor
fi depuse in termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comertului, pentru a fi
mentionate si publicate in Monitorul Oficial.

9
Exercitiul economic si financiar incepe la 01 ianuarie si se incheie la 31
decembrie al fiecarui an. Disponibilitatile in numerar, operatiile de plati si
incasari pot fi realizate de societate sau prin intermediul unui cont bancar.
Din beneficial anual se va prelua 5% pentru formatra fondului de rezerva
panace acesta va atinge 1/5 din capitalul social. Din beneficiul de bilant se
scade impozitul legal, rezultand beneficiul cuvenit actionarilor, care se
repartizeaza intre acestia proportional cu aportul fiecaruia la capitalul social.
Operatiunile economico-financiare ale societatii se contabilizeaza in lei
pe baza metodologiei legale in vigoare. Operatiunile de incasari si plati efectuate
in valuta trebuie inregistrate in lei in evidenta contabila, la cursul de schimb
valabil la data operatiunii. Bilantul si contul de profit si pierderi se intocmesc in
conditiile prevazute de lege. In termen de 15 zile de la data aprobarii,
administratorul urmeaza sa depuna o copie a bilantilui si contului de profit si
pierderi la Registrul Comertului si la Administratia Financiara, anexand raportul
sau de raportul cenzorului . Conturile societatii sunt deschise la Banca Agricola.
Alimentarea conturilor se face din aportul la capitalul social, din operatiuni
comerciale,imprumuturi, etc.
Cifra de afaceri inregistrata in anul 2007 a fost de 9.937.291 Lei, iar
profitul net al exercitiului a fost de 187.240

10
Organigrama

Preşedinte

Vicepreşedinte

Manager

Asistent manager Contabil Administrator sistem

Casier

11
III. STUDIU DE CAZ

Organele de specialitate din cadrul Serviciului Control Fiscal au


efectuat un control privind modul de intocmire si depunere a declaratiilor de
impozite si taxe in baza O.G.68/1997 privind procedura de intocmire si
depunere a declaratiilor de impozite si taxe, republicat O.MF.2690/1998 privind
aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G.
68/1997;O.G.11/2001, pentru modificarea si completarea
O.G.68/1997;O.G36/200 privind corelarea unor dispoziti din
legislatia;Lg.571/2003privind Codul Fiscal;O.G.92/2003 si privind Codul de
Procedura Fiscala.
Din raportul de inspectie fiscala reiese ca societata conduce registru
jurnal pentru vinzari si cumparari, toate operatiunile fiind inregistrate in ordine
cronologica .
Deconturile T.V.A.sunt depuse in termenele legale, iar societatea s-a
inregistrat ca platitor de T.V.A prin optiune incepind cu data de
01.09.2006.Conform balantei de verificare intocmita la 31.10.2006, societatea
are TVA de recuperat , care provine din achizitionarea unui spatiu precum si
din achizitionarea de materiale, obiecte de inventar.
In urma verificarii efectuate, s-a constatat ca incepand cu luna octombrie 2000,
societatea a inregistrat TVA deductibil si colectat depunand deconturile de
TVA, dar nu a depus declaratie de mentiuni, in vederea luarii in evidenta ca
platitor de TVA, desi indeplinea conditiile de platitor de TVA,respectiv in luna
septembrie 2000 aceasta inregistreaza o cifra de afaceri .
Prin neindeplinirea obligatiei de a solicita inregistrarea ca platitor de
TVA la organul fiscal competent, au fost incalcate prevederile legale, fapt ce
constituie contraventie.
S-a stabilit TVA datorat bugetului de stat pentru perioada 01.01.2002-
31.08.2006.

12
Pentru perioada 1.05.2002-31.05.2004 s-a stabilit TVA datorata
bugetului de stat, pe baza documentelor legale aferente bunurilor livrate si a
serviciilor prestate.
Pentru perioada 1.06.2004-31.12.2005 s-a stabilit TVA datorata
bugetului de stat ca diferente intre TVA la care persoana impozabila a avut drept
de deducere conform documentelor legale aferente achizitiilor de bunuri si/sau
servicii si TVA care acesta a calculat-o aferent bunurilor livrate si serviciilor
prestate.
Pentru perioada 01.01.2005-31.08.2006 s-a stabilit TVA datorat
bugetului de stat , TVA care societatea a colectat-o in aceasta perioada pe baza
documentelor legale aferente bunurilor livrate si a serviciilor prestate.
Avand in vedere ca societatea inregistreaza TVA deductibila si TVA
colectata in perioada 01.01.2002-31.08.2006, rezultand astfel un TVA de
rambursat la 31.08.2006, petentul are obligatia de a storna TVA-ul dedus
nejustificat si de a inregistra TVA-ul stabilit suplimentar.
Prin contestatia depusa sunt prezentate in sustinerea cauzei
urmatoarele:
Contestatoarea nu este de acord cu masurile dispuse de catre organele
de control ale D.C.F. - Serviciul control fiscal prin Decizia de impunere si
Raportul de inspectie fiscala incheiat si procesul verbal cu privire la stabilirea in
sarcina acesteia a obligatiei totale de plata reprezentand T.V.A. de plata, dobanzi
si penalitatii de intarziere aferente.
Petenta nu este de acord cu plata T.V.A. - ului, a dobanzilor si
penalitatilor stabilite de organele de control din cadrul Directiei de control Fiscal
serviciul control fiscal, fixate prin Decizia de impunere , Raportul de inspectie
si cere exonerarea platii sumei totale reprezentand T.V.A. cu dobanzi si
penalitatiaferente.
In fapt , subscrisa arata ca a achizitionat un mijloc fix , in urma unei
licitatii publice organizate de D.G.F.P. S-a emis factura fiscala de executare

13
silita.Plata s-a facut esalonat cu plata in rate conform procesului verbal de
licitatie
Petentul arata ca a solicitat un control de fond la D. G. F. P. in urma
caruia s-a incheiat Raportul de inspectie si s-a emis Decizia de impunere .
Organele de specialitate au evidentiat in Raportul de inspectie, faptul ca in mod
nejustificat s-a dedus T.V.A. , aferent achizitionarii spatiului comercial,precum
si T.V.A. din achizitionarea de materiale obiecte de inventar.
Contestatorul a artat ca Organul de inspectie fiscala retine ca intrucit
nu a fost indeplinita obligatia legala de a solicita inregistrarea ca platitor de
T.V.A.si in consecinta se procedeaza la stabilirea T.V.A. datorat si penalit`ti.
Petentul considera ca aceste considerente ale organului de control sunt
contradictorii, neintemeiate si nelegale , deoarece organul de control nu indica
temeiul de drept in baza careia a apreciat ca nefind indeplinita obligatia legala
de a solicita inregistrarea ca platitor de T.V.A. la organul fiscal competent ,
atunci nu exista nici dreptul de deducere al T.V.A., dar numai pentru o anumita
achizitie de bunuri, nu pentru toate operatiunile si in unele cazuri sint invocate
texte fara legatura cu materia .
Petentul considera ca atat timp cat s-a considera corect indeplinita
obligatia legala de a colecta si plati T.V.A. inca din octombrie 2000, cit s-a
apreciat ca in perioada 01.06.2004 -31.12.2005, societatea avea drept de
deducere a T.V.A.si nu s-a invocat nici un text de lege de a sustine pozitia
adoptata, astfel considera ca nu este legal ca organul de inspectie sa i-l lipseasca
de dreptul corelativ de a deducereT.V.A aferent bunurilor achizitionate. Pentru
neindeplinirea obligatiei de a solicita inregistrarea ca platitor de TVAs-a aplicat
o sanctiune contraventionala.
Referitor la T.V.A -ul aferent spatiului comercial achizitionat, plata
s-a facut esalonat in rate conform procesului verbal de licitatie , care prevede ca
s-a platit un avans urmand ca restul de pret, plus T.V.A. sa se achite in sase rate
lunare.

14
In contestatie se mai precizeaza ca Organul de inspectie fiscala nu a
recunoscut dreptul de deducere al T.V.A. pe motivul neprevazut de lege al
nedepunerii declaratiei de inregistrare ca platitor de T.V.A.
Pentru motivele de fapt si de drept indicate mai sus solicita sa fie
admisa contestatia si sa fie exonerat de la plata obligatiilor contestate.
Luand in considerare constatarile organelor de control,
motivele invocate de contestatoare in sustinerea cauzei precum si actele
normative in vigoare in perioada verificata se retin urmatoarele:
Societatea comerciala are obiect principal de activitate inchirierea si
subinchirierea bunurilor imobiliare propri sau inchiriate.
In ceea ce priveste taxa pe valoarea adaugata stabililta ca datorat cu
ocazia controlului se retine ca:
In fapt organele de control ale D.C.F.- serviciul control fiscal au
realizat un control care a avut ca obiectiv modul de calcul, evidenta si virare a
obligatiilor la bugetul de stat, verificarea pe linie de impozite si taxe fiind
consemnata prin Decizia de impunere si Raportul de inspectie fiscala incheiat .
Controlul a vizat perioada 01.01.2002-31.10.2006.
La verificarea T.V.A. s-a stabilit in sarcina societatii obligatia virarii
sumei reprezentand taxa pe valoarea adaugata, dobanzi de intarziere si penalitati
aferente acesteia, masura care este contestata de petenta.
Societatea solicita prin prezenta contestatie anularea obligatiilor
fiscale stabilite in baza raportului de inspectie fiscala incheiat la data de 18.01
2007. si recunoasterea dreptului de deducere T.V.A.
Avand in vedere raportul de inspectie fiscala incheiat ,motivele
invocate de petenta si actele normative in vigoare, se retine:
Societatea s-a inregistrat ca platitoare de T.V.A.prin optiune incepind
cu data de 01.09.2006.
T.V.A-ul de recuperat existent in sold provine din achizitionarea

15
unui spatiu comercial in baza facturii fiscale valoarea precum si din
achizitionarea de materiale, obiecte de inventar. Desi societatea a achizitionat
cladirea si terenul din care T.V.A de adjudecare incheiat la data de 06.05.2006
in care este mentionat ca plata se va face in rate, aceasta a inregistrat T.V.A.
deductibiba aferenta facturii fiscale respective in jurnalul de cumparari pentru
luna mai 2007 si in rulajul facturii nr. ../ 2007 in jurnalul de cumparari pentru
luna mai 2007 si in rulajul curent al contului 4426 TVA deductibila din luna mai
2007.
Societatea s-a inregistrat ca platitor de TVA incepind cu data de 01.09.2006,
aceasta nu are drept de deducere a TVA-ului deductibil inregistrat in
luna mai 2006 deoarece mijlocul fix achizitionat nu indeplineste conditiile
prevazute in legea nr.571/2003 art 145,aliniatul 11, litera b , respectiv mijlocul
fix a fost achizitionat cu mai mult de 90 zile anterior datei de inregistrare ca
platitor deTVA.
In urma verificarii efectuate s-a constatat ca, incepind cu luna
octombrie 2000 societatea a inregistrat TVA deductibila si colectata si a depus
deconturile de TVA dar nu a depus declaratie de mentiuni in vederea luarii in
evidenta ca platitor de TVA, desi indeplinea conditile ca platitor de TVA
conform legii OG 3/1992, republicata, art.6 litera A.k) 10. respectiv in luna
septembrie 2000 aceasta inregistreaza cifra de afaceri de la care devine platitor
de T.V.A.
Pentru considerentele aratate in actele de control si in raport cu
legislatia in vigoare organul de control a calculat TVA datorat bugetului de stat
pentru perioada 01.01.2000 -31.08.2000 astfel:
Pentru perioada 01.05.2000-31.05.2002 s-a stabilit TVA datotat bugetului de
stat, in baza documentelor legale aferente bunurilor livrate si a serviciilor
prestate in suma de ..., ca diferenta intre TVA la care persoana impozabila
a avut drept de deducere conform documentelor legale aferente achizitiilor de
bunuri si de servicii si TVA-ul colectat bunurilor livrate si serviciilor prestate.

16
Aferent perioadei 01.01.2004 -31.08.2004 s-a stabilit TVA datorat
bugetului de stat, TVA care societatea a colectat-o in aceasta perioada in baza
documentelor legale aferente bunurilor livrate si a serviciilor prestate .
Avand in vedere ca societatea inregistreaza TVA deductibila si TVA
colectata in perioada 01.01.2000- 31.08.2004, rezultand astfel un TVA de
rambusat la 31.08.2004, aceasta are obligatia de a storna TVA-ul dedus
nejustificat si de a inregistra TVA-ul stabilit suplimentar .
Societatea are TVA de plata, cu dobanzi si penalitati aferente.
Aceste sume au fost stabilite ca urmare a constatarilor facute cu privire la
obligativitatea agentului economic de a se inregistra ca platitor de taxa pe
valoarea adaugata .
Au dreptul la deducerea pe valoarea adaugata numai persoanele
impozabile inregistrate la organele fiscale teritoriale ca platitori de taxa pe
valoarea adaugata
. Prin urmare agentul economic verificat nefind inregistrat ca platitor TVA
nu are dreptul la deducerea TVA.Va vira la bugetul statului o suma egala cu taxa
pe valoarea adaugatadeclarata pe factura sau pe alt document, daca aceasta a fost
incasata de labeneficiar . Pentru neplata in termenul stabilit de lege a acestor
sume se datoreaza dobanzi de intirziere si penalitati calculate la data incasarii.
Inregistrarea precum si scoaterea din evidenta ca platitor de taxa pe
valoare adaugata se vor face potrivit legislatiei in materie de TVA.
Ori daca avem in vedere ca petenta nu a facut demersurile pentru
inregistrarea ca platitor de TVA, insa a emis facturi cu TVA si bonuri fiscale pe
care este evidentiata taxa pe valoarea adaugata, constatam ca petenta in mod
legal avea obligatia de a vira taxa pe valoarea adaugata incasata de la
beneficiari.
In ceea ce priveste neacordarea dreptului de deducere a T.V.A.
aferenta cumpararilor, acesta se refera exclusiv la contribuabilii inregistrati ca
platitori de taxa pe valoarea adaugata.

17
Avand in vedere cele retinute mai sus, se constata ca pentru
operatiunile realizate de petenta in perioada verificata in mod legal nu s-a
acordat deducerea T.V.A. si s-a calculat o diferenta de T.V.A de plata .
Referitor la dobanzile de intirziere aferente taxei pe valoarea adaugata, Directia
generala a finantelor publice prin Biroul de solutionare a contestatiilor
este investita sa se pronunte daca pentru taxa pe valoarea adaugata stabilita ca si
datorata bugetului de stat si ne virata pina la data controlului se datoreaz`
dobanzi de intarziere:
Cauza supusa solutionarii isi gaseste rezolvarea in O.U.G.nr.
17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata cu toate modificarile
ulterioare.Potrivit actelor normative in vigoare la data respectiva nu prevad plata
taxei pe valoarea adaugata la bugetul de stat doar la incasarea acesteia.
Cauza supusa solutionarii isi gaseste rezolvarea in art. 31 din O.U.G.
nr. 17 / 2000 privind taxa pe valoarea adaugata cu toate modificarile ulterioare.
Pentru considerentele aratate si in temeiul prevederilor art. 174 si art.
180 din O.G. 92 / 2003 privid Codul de procedura fiscala s-a decis respingerea,
ca neintemeiata a contestatiei depuse reprezentand taxa pe valoarea
adaugata de plata, dobanzi si penalitati de intarziere aferente acesteia.

18
BIBLIOGRAFIE

1. Ionel Bostan Controlul fiscal,


Editura Polirom,
Iasi 2003

2. www.mfinante.ro

3.Actul Constitutiv al S.C. NIDO S.R.L.

19

S-ar putea să vă placă și