Sunteți pe pagina 1din 5

TEMA 2

Teme majore ale VT:


PENTATEUHUL

TEME MAJORE ALE CRISTOS ȘI ÎMPLINIREA VT


PENTATEUHULUI

Dumnezeu este creatorul și suținătorul Noul testament menține același adevăr și confirmă prin
universului universului. scrierile apostolilor că Dumnezeu în persoana Domnului
Isus, este creatotul a tot ce se vede și ce nu se vede cu ochii
fizici, și mai cu seamă nimic din ce a fost făcut nu a luat
ființă fără implicarea Domnului Isus
Ioan 1:3- Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din
ce a fost făcut n-a fost făcut fără El.
Apostolul Pavel ne spune la Romani 11:36
Din El, prin El şi pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie
slava în veci! Amin.
Toate lucrurile au originea în El, creația universului este
lucrarea mâinilor Sale.
Orice alegere a Lui Dumnezeu nu se O astfel de relatare și susținere în NT o avel la Apostolul
bazează pe meritocrație ci pe harul și Pavel La Efeseni2:8-9 Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin
îndurarea sa. credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui
Dumnezeu.
9 Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.
Dumnezeu a ales să ne mântuiască, așa cum L-a ales si pe
Avraam în VT, nu prin faptele sau meritele noastre. Alegerea
s-a a fost făcută în baza harului său, pe care noi beneficiarii
acestuia îl primim în dar.
În cartea Geneza Dumnezeu își descoperă În relatarea NT Dumnezeu și-a dus la împlinire acest plan în
planul Său de răscumpărare persoana Domnului Isus.
Romani 5:6,8Căci, pe când eram noi încă fără putere,
Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiţi.
7 Pentru un om neprihănit cu greu ar muri cineva, dar
pentru binefăcătorul lui poate că s-ar găsi cineva să moară.
8 Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul
că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru
noi.
Domnul Isus este persoana care aduce la împlinire acea
descoperire a Lui Dumnezeu, el se responsabilizează în
problema păcatului nostru și o rezolva odată cu moartea și
învierea sa.
Autorul cărții evrei ne vorbește despre revelația lui
Dumnezeu în fiul său prin care ni-a vorbit și care a făcut
curățarea păcatelor.
Evrei 1:2-3 la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe
care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor şi prin care a
făcut şi veacurile.
3 El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui
şi care ţine toate lucrurile cu Cuvântul puterii Lui, a făcut
curăţirea păcatelor şi a şezut la dreapta Măririi, în locurile
preaînalte,
Una din învățăturile principale din cartea Domnul Isus în confruntarea Sa cu Satan în timpul postului
Exod este aceea că: Dumnezeu este rezumă acest principiu din VT, prin aceasta înțelegem că
singurul care merită închinarea principiul acesta se aplică și în NT. Domnul Isus însuși din
postura Sa de Om a fost cel care s-a ținut de acest adevăr și
nu L-a încălcat.
Matei 4:10
„Pleacă, Satano”, i-a răspuns Isus. „Căci este scris:
‘Domnului Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui să-I
slujeşti.’”
În momentul când Dumnezeu face Momentul când Dumnezeu ne face chemare la o slujire el ne
chemare cuiva într-o slujire, El îi dă și cheamă să fim conlucrători cu el, și tot el este Acela car ene
puterea să o înfăptuiască înzestrează cu abilități speciale pentru a fi de folos în
lucrarea sau misiunea pe care o primim.
De exemplu Dumnezeu ni-a lăsat cuvântul său pentru ca
acesta să ne ajute să fim pregătiți pentru orice lucrare buna.
2 Timotei 3:16-17 Toată Scriptura este insuflată de
Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să
dea înţelepciune în neprihănire,
17 pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul
destoinic pentru orice lucrare bună.
Pe de altă parte Dumnezeu ne înzestrează și cu daruri
spirituale pentru a fi eficienți și a vea îzbândă în lucrare la
care ne face chemare 1 Corinteni 12
4 Sunt felurite daruri, dar este acelaşi Duh;
5 sunt felurite slujbe, dar este acelaşi Domn;
6 sunt felurite lucrări, dar este acelaşi Dumnezeu, care
lucrează totul în toţi.
7 Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora.
Dumnezeu se îngrijește de toane nevoile Evanghelistul Matei face una din cele mai mari expuneri ale
vitale(de bază) ale copiilor săi. cuvântării Domnului Isus de pe muntele măslinilor, pe care
noi o numim predica d epe munte. Aici Domnul Isus la un
momenta dat vorbește despre îngrijorare, El însuși spune că
Dumenzeu cunoaște nevoile noastre de bază, și noi trebuie
să-l lăsăm pe el să se ocupe de ele, nu noi să le purtăm
contul.
Matei 6:31-34
31 Nu vă îngrijoraţi dar, zicând: ‘Ce vom mânca?’ sau: ‘Ce
vom bea?’ sau: ‘Cu ce ne vom îmbrăca?’
32 Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl
vostru cel ceresc ştie că aveţi trebuinţă de ele.
33 Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea
Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.
34 Nu vă îngrijoraţi dar de ziua de mâine; căci ziua de mâine
se va îngrijora de ea însăşi. Ajunge zilei necazul ei.
Datoria noastră conform v.33 e să căutăm împărăția lui
Dumnezeu pentru celelalte lucruri vin prin grija lui
Dumnezeu însuși.
Una din primele principii de bază din Exact aceeași idee se vede în viața Domnului Isus Cristos,
Leveticul este faptul că Dumnezeu este autorul cărții Evrei confirmă faptul că Domnul Isus deși a
sfânt și oricine carese apropie să aibă o avut aceleași slăbiciuni ca și noi a trăit o viață fără păcat.
legătură strânsă cu el trebuie să se Evrei 4:15
supună aceluaiși standart de sfințenie. Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de
slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost
ispitit ca şi noi, dar fără păcat.
Petru pe de altă parte chiar preia un verset din Cartea Levetic
și îl plasează la începutul epistolei sale pentru a ne arăta că
principiul lui Dumnezeu rămâne în picioare odată cu
revelatia lui Dumnezeu în Cristos, nu ne putem apropia de
Dumnezeu care este sfânt fără a ne sfinți și noi.
1Petru 1:15-16
Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi în
toată purtarea voastră.
16 Căci este scris: „Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt.”

Iertarea de păcat vine prin sângele Domnul Isus a fost jertfa fără cusur pe care însuși Dumnezeu
înlocuitor al unei jertfe acceptabile tatăl îl declară preaiubit în care își găsește toată plăcerea
Marcu 9:7 „Acesta este Fiul Meu preaiubit: de El să
ascultaţi!”
Mai era nevoie ca această jertfă să fie sacrificată, în Domnul
Isus este împlinită această cerință. Domnul Isus urmează să
fie sacrificat, iar prin moartea sa unde persistă elementul
vărsării de sânge , Dumnezeu dă iertare de păcat.
Apostolul încheagă acest principiu în 1 Petru 1:18-19 unde
spune 18 căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau
cu aur, aţi fost răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire pe
care-l moşteniserăţi de la părinţii voştri,
19 ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi
fără prihană.
Păcatul , fiind el și unul singur , aduce De foartea multe ori în Nout testament acest principiu se
consecințe grave, chiar fatale repetă. Dumnezu rămâne neschimbat. Apostolul Pavel în
prima parte a versetului 23 din Romani capitolul 6 ne spune
ferm că „plata păcatului este moartea”. De orice natură ar fi
păcatul, ce consecință pământească nu ar avea, sau în ce
cantitate ar fi sărvârșit, un lucru este clar Dumnezeu îl
condamnă cu cea mai mare formă de pedeapsă, Moartea.
Pavel însă nu termină versetl pe o notă sumbră, aducând în
evidență doar dreptatea lui Dumnezeu ci vine aici cu vestea
bună. Deși păcatul săvârșit merită moartea păcătosului totuși
Dumnezeu în marea Sa îndurare găsește cu cale prin
persoana Domnului Isus Cristos să ne dea viață veșnică prin
credința în Domnul Isus Cristos. Romani 6:23 Fiindcă plata
păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu
este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.
Fără credință este cu neputință să fim Epistola către Evrei dezbate pe larg subiectul credinței,11: 1
plăcuți lui Dumnezeu Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile
nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu
se văd.
Această puternică încredințare în Dumnezeu ne ajută să ne
trăim viața în conformitate cu standardele lui Dumnezeu.
În una din discuțiile Domnului Isus cu Ucenicii El însuși le
spune că trebuie să avem credință în ce l pe care l-a trimis
Dumnezeu. Acesta fiind lucru pe care Dumenzeu îl cere de la
credincioși să aibă credință, astă făcându-ne plăcuți înaintea
lui. Ioan 6:29 Isus le-a răspuns: „Lucrarea pe care o cere
Dumnezeu este aceasta : să credeţi în Acela pe care L-a
trimis El.”
Dumnezeu așteaptă de la poporul Său Misiunea Domnului Isus a fost să facă voia Tatălui care l-a
ascultare și un Duh de Mulțumire trimis, și anume aceea de a împăca omenirea cu Dumnezeu
prin moartea s-a. Domnul Isus a dosvedit într-u totul
ascultate și dedicare, chiar dacă prețul pe care trebuia să-l
plătească era cel mai scump posibil el a fost ascultător până
la capăt. Filipeni 2:8
La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut
ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce.
Cuvântul lui Dumenzeu ne spune că duhul de mulțumirea
este însăși voia lui Dumenzeu cu privire la noi. Dumnezeu
asteaptă de la fiecare să dovedească un character mulțumitor
și devotat.
Efeseni 5:20
Mulţumiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate
lucrurile în Numele Domnului nostru Isus Hristos.

1 Tesaloniceni 5:18
Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta
este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi.

Cea mai mare poruncă a Lui Dumnezeu Această poruncă se împlinește în totalitate în persoana și
este să-L Iubim și să-L ascultăm. activitatea Domnului Isus Cristos. El însuși fiin pus în fața
(Deuteronom) unor întrebări provocatoarea răspunde cu aceeleași cuvinte,
Matei 22:36-37 36 „Învăţătorule, care este cea mai mare
poruncă din Lege?”
37 Isus i-a răspuns: „‘Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău
cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău.’
Pentru Domnul Isus însuși aceasta era cea mai mare poruncă,
el l-a Iubit pe Dumenzeu, L-a ascultat întru-totul și i-a fost
devotat până la capăt. Domnul Isus este exemplu suprem de
dragoste și de ascultare față de Dumnezeu.
Conform cu apostolul Ioan dragostea noastră față de
Dumenzeu este semnul recunoștinței față de Dragostea care
ni s-a oferit întâi de Dumenzeu,
1 Ioan 4:19
Noi Îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi.

Dumnezeu vrea ca noi să-i învățătm pe Ultima poruncă pe care o dă Domnul Isus ucenicilor săi este
alții cuvântul Său să meargă să facă ucenici din toate neamurile, învățându-i tot
ceea ce au învățat ei însuși d ela Domnul Isus.
Matei 28:19-20 19 Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate
neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al
Sfântului Duh.
20 Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că
Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.
Amin.”
Domnul Isus însuși a făcut acest lucru în toată activitatea sa
publică pe acest pămând, i-a învățat pe oameni , l-a
descoperit pe Dumnezeu și i-a chemat să caute împărăția
cerurilor.
Apostolul pavel spune că evanghelia este puterea celui ce
crede Romani 1:16
Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă
ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia
care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului;
Tot el îl povățuiește pe tânărul Timotei să nu se oprească din
a propovădui și de a învăță pe aomeni cuvântul lui
DUmenzeu.
2 Timotei 4:2
2 propovăduieşte Cuvântul, stăruieşte asupra lui la timp şi
ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândeţea şi
învăţătura.
Înțeleg că pentru Domnul Isus cât și pentru apostolii Săi a
fost de importanță majoră această activitate pe care
Dumnezeu o amintește cu mult timp în urmă, predicarea
cuvântului și învățarea oamenilor pentru ca aceștea să
trăiască în libertate și în adevăr.