Sunteți pe pagina 1din 6

TEMA 4

Teme majore ale VT:


PERIOADA ÎMPĂRAȚILOR

TEME MAJORE ALE PERIOADEI CRISTOS ȘI ÎMPLINIREA VT


ÎMPĂRAȚILOR
Prezența lui Dumnezeu nu este limitată de Dumnezeu este omni-prezent și acest atribut al sau îl
un anumi loc sau obiect. (1 Samuel) caracterizează din veșnicie în veșnicie. Despre acest lucru
ne vorbște Ștefan în cuvântarea dinaintea morții sale Fapte
Apostolilor 7:48 Dar Cel Preaînalt nu locuieşte în
locaşuri făcute de mâini omeneşti, cum zice prorocul:
Mai departe Ștefan citează cuvintele Prorocului Isaia:
„Cerul este scaunul Meu de domnie, şi pământul este
aşternutul picioarelor Mele. Ce fel de casă Îmi veţi zidi
voi Mie, zice Domnul, sau care va fi locul Meu de
odihnă?”
Dumnezeu nu poate filimitat în timp și spațiu, El se află
înafara acestor limitări.
În Discuția Domnului Isus cu Samariteanca din Ioan
capitolul 4 , dezbat la un moment dat tema închinării.
Domnul Isus spune despre Dumnezeu că este Duh
„Dumnezeu este Duh; şi cine se închină Lui trebuie să I
se închine în duh şi în adevăr.” Ioan 4:24
Vorbind despre închinare Domnul Isus propagă idea unei
închinări universal, care nu este limitată de un loc anume
cum ar fi templul din Ierusalim, sau Muntele din Samaria,
ci exact cum Natura lui DUmnezeu este Duh, exact și
închinătorii trebuie să se închine în duh, indifferent de
spațiu sau loc.
Supunerea față de autorități este porunca Un exemplu foarte evident reieșind din acest principiu îl
lui Dumnezeu. găsim la Domnul Isus Cristos. Într-o anumită situație
fariseii i-au pus o întrebare sensibilă Domnului Isus cu
scopul de al ispiti, era în contextul plăților la stat
contrbuție impusă de către imperiul Roman. Domnul Isus
este anticipat de acest principiu a lui Dumnezeu, El (Isus)
a respectat legea statului în care se afla și s-a supus
autorităților care erau investite în funcții în vremea sa.
Matei 22:15-22 ne relatează întâmplarea cu birul, Domnul
Isus cere o monedă Romană și îi întreabă ce chip este
gravat pe acea monedă, toți au răspuns că este chipul
împăratului și atunci Domnul Isus rostește acele cuvinte
memorabile „„Daţi dar Cezarului ce este al Cezarului, şi
lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu!”

Deși Domnul Isus fiin 100% Dumnezue avea toată


autoritatea în cer și pe pământ , totuși a ales să
împlinească voia tatălui său și sa supus autorităților
Lui Pilat- care spune însuși că are puterea să-l
răstignească și să-l elibereze. Isus îi vorbește direct că
autoritatea care o are vine de sus și totuși Isus se supune
ordinelor lui Pilat . Ioan 19:10-11 Pilat I-a zis: „Mie nu-
mi vorbeşti? Nu ştii că am putere să Te răstignesc şi am
putere să-Ţi dau drumul!”
11 „N-ai avea nicio putere asupra Mea”, i-a răspuns
Isus, „dacă nu ţi-ar fi fost dată de sus. De aceea cine Mă
dă în mâinile tale are un mai mare păcat.”

Dumnezeu trebuie să judece păcatul În epistola lui Pavel către Romani 3:23 ne spune că
(2 Samuel) „ plata păcatului este moartea,”. Moartea fiind elemental
de judecată. În cuvântarea aopostolului Pavel din Atena,
descoperim faptul că Domnul Isus va judeca lumea după
dreptate, cu alte cuvinte va judeca lucrurile nedrepte sau
păcatele după standardul său de sfințenie, Fapte 17:31
pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după
dreptate, prin Omul pe care L-a rânduit pentru aceasta şi
despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă
netăgăduită prin faptul că L-a înviat din morţi…”
Păcatele sunt lucruri ascunse ale oamenilor, pe care
DUmnezeu le v-a scoate la iveală atunci când le va judeca
Romani 2:16
Şi faptul acesta se va vedea în ziua când, după
Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca, prin Isus Hristos,
lucrurile ascunse ale oamenilor.
Judecata este iminentă, Dumnezeu va trebui să judece
orice neascultare ale oamenilor chiar și cuvintele
nefolositoare care vor fi spuse de oameni vor fi supuse
judecății lui DUmenzeu Matei 12:36-37 Vă spun că, în
ziua judecăţii, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt
nefolositor, pe care-l vor fi rostit.
37 Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină şi din
cuvintele tale vei fi osândit.”

Dumnezeu ne iartă păcatul dacă-l Mica evanghelie așa cum este numit versetul din Ioan
mărturisim și ne pocăim de acest păcat(e) 3:16 ne spune că Dumnezeu a iubit foarte mult lumea,
încât a hotărât in dragostea sa mare să-l sacrifice pe fiul să
ca omenirea să fie iertată. Dumnezeu pentru că este plin
de dragoste și nu vrea moartea nici unui păcătos El este
gata să ne ierte păcatele.
1Ioan 1:9 9 Dacă ne mărturisim păcatele, El este
credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne
curăţească de orice nelegiuire. Scriptura se împlinește în
Domnul Isus, atunci când ne mărturisim păcatul, regretăm
faptul că am păcătuit Dumnezeu șterge orice acuzare care
stă în dreptul nostrum și ne dăruiește iertare, pentru orice
nelegiure.
Păcatul aduce cu sine mereu doar consecințe Iacov în epistola sa ne explică procesul de păcătuire.
negative Înițial spune el că apare pofta, răspunsul la pofta noastră
este ispita iar răspunsul pozitiv la ispită este păcatul. Iacov
continuă și spune că păcatul aduce după sine moartea, cea
mai gravă consecință dacă persoana nu se pocăiește este
această moarte , despărțire veșnică de Dumnezeu Iacov
1:14-15 14 Ci fiecare este ispitit când este atras de pofta
lui însuşi şi momit.
15 Apoi pofta, când a zămislit, dă naştere păcatului; şi
păcatul, odată făptuit, aduce moartea.
În Romani, Apostolul Pavel , confirm faptul că consecința
supremă a păcatului este moartea Romani 6:21 Şi ce
roade aduceaţi atunci? Roade de care acum vă este
ruşine, pentru că sfârşitul acestor lucruri este moartea.
Nimeni nu poate sluji și idolilor și lui În cuvântarea Domnului Isus din Matei 6, el atinge acest
Dumnezeu în același timp. subiect important, pe care îl ubliniază cu acuratețe,
dovedind împlinirea VT în persoana Domnului Isus.
Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe
unul şi va iubi pe celălalt; sau va ţine la unul şi va
nesocoti pe celălalt: Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui
Mamona Matei 6:24
Nu putem împărți în mod egal închinarea noastră cu
Dumnezeu și cu alte creaturi sau creații. Exact cum nu
poți în viața aceasta fizică să slujești în mod egal la doi
patroni(angajatori) pentru că persistă riscul de a onora și
iubi mai mult pe unul în defavoarea celuilalt. De aceasta
Dumenzeu acceptă doar o închinare unilaterală. Domnul
Isus accentuează că nu putem să slujim Lui Dumnezeu și
lui Mamona, este un lucru potrivnic naturii și voii lui
Dumnezeu.
O inimă împărțită duc ela o viață împărțită Acest principiu este foarte asemănător cu precedentul, și
și Dumnezeu cere Dedicare deplină pentru Noul Testament are foarte multe locuri unde ne vorbește
El. (1 Împărați) despre o inimă împărțită între lucrurile bune și cele
neplăcute lui Dumnezeu. Spre exemplu Iacov 4:4 Suflete
preacurvare! Nu ştiţi că prietenia lumii este vrăjmăşie cu
Dumnezeu? Aşa că cine vrea să fie prieten cu lumea se
face vrăjmaş cu Dumnezeu. O inimă împărțită între lume
și Dumenzeu va adduce doar vrăjmășie cu Dumnezeu. La
1 Ioan 2:15 Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă
iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el
Dumnezeu vrea deplina noastrp dedicare pentru ași arăta
dragostea în noi, dar viața noatră dublicitară, sau înclinația
de a trata lumea și lucrurile din lume cu un deosebit
respect va produce în viața omului urmări grave. Atunci
când nu operăm după standardele lui Dumnezeu arătăm de
fapt că Dragostea lui Dumnezeu nu este în noi.
Un adevărat om a lui Dumenzeu vorbește De foarte multe ori Domnul Isus a afirmat despre sine că
întotdeauna numai adevărul Cuvântului lui este cel care spune adevărul. El fiind fiul lui Dumnezeu,
Dumnezeu. cu natură divină și umană în același timp, a reușit să spună
și să opereze numai după adevăr.
Ioan 8:40
Dar acum căutaţi să Mă omorâţi pe Mine, un om, care v-
am spus adevărul, pe care l-am auzit de la Dumnezeu.
Aşa ceva Avraam n-a făcut.
Ioan 8:45
Iar pe Mine, pentru că spun adevărul, nu Mă credeţi.
Ioan 8:46
Cine din voi Mă poate dovedi că am păcat? Dacă spun
adevărul, pentru ce nu Mă credeţi?
Isus a fost dedicate pe deplin ascutării și împlinirii voii lui
Dumenzeu.
Apostolul Pavel pentru că este cel care „calcă pe urmele
lui Cristos” ne spune la
Romani 9:1
Spun adevărul în Hristos, nu mint; cugetul meu, luminat
de Duhul Sfânt, îmi este martor
Vedem cum oamenii cu adevărat schimbați de Cuvântul
lui Dumnezeu (Ioan 17:17 …Cuvântul Tău este adevărul.
) vorbesc adevărul în orice circumstanța și situație chiar și
în cele mai dificile, chiar și în fața pericolului morții
rămân neclintiți
Ioan 8:40
Dar acum căutaţi să Mă omorâţi pe Mine, un om, care v-
am spus adevărul, pe care l-am auzit de la Dumnezeu…
Îndurarea , harul și vindecarea din partea Jertfa Domnului Isus este universală, Dumnezeu a iubit
lui Dumnezeu se extinde și peste neamuri la lumea, pe toată lumea, și l-a dat pe Domnul Isus să fie
fel ca peste Evrei. (2 Împărați) acea jertfă perfectă, răscumpărătoare ăentru oemnire.
Romani10:12-13 12 În adevăr, nu este nicio deosebire
între iudeu şi grec, căci toţi au acelaşi Domn, care este
bogat în îndurare pentru toţi cei ce-L cheamă.
13 Fiindcă oricine va chema Numele Domnului va fi
mântuit. Dumenzue își revarsă binecuvântarea , îndurarea
și harul său pe criterii etnice ci peste toți cei care chiamă,
sau cred în numele Domnului, tuturo acestor Dumenzeu le
dăruiește în dar mântuirea.Un alt verset foarte interesant
din scrierile apostolulu Pavel la acest subiect este Galateni
3:8 8 Scriptura, de asemenea, fiindcă prevedea că
Dumnezeu va socoti neprihănite pe neamuri prin
credinţă, a vestit mai dinainte lui Avraam această veste
bună: „Toate neamurile vor fi binecuvântate în tine.”
Dumnezeu prin legământul pe care-l face cu Avraam
accentuează că toți cei care vor avea credință, evrei sau
neevrei, vor fi socotiți neprihăniți.
Cuvântul lui Dumnezeu nu poate fi înlocuit Ioan 17:17
cu nimic în viața Spirituală a unui om Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este
adevărul.
Aceastea sunt cuvntele Domnului Isus, și concluzia Sa cu
privire la Cuvântul lui Dumnezeu, Ioan 8:32
veţi cunoaşte adevărul , şi adevărul vă va face slobozi.”
Cuvântul acesta este adevărl care ne dă eliberare și ne face
să simțim libertatea de sub autoritea veche și rea. Domnul
Isus a aplicat și împlinit în totul această regulă. Atunci
când Satan Îl confruntă pe Domnul Isus , Acesta mereu
răspunde folosint Cuvântul acesta al adevărului. Când îi
cere să transforme o piatră în pâine Isus îi răspunde: Matei
4:4
Drept răspuns, Isus i-a zis: „Este scris: ‘Omul nu trăieşte
numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui
Dumnezeu.’”
Spiritual vorbind Cuvântul lui Dumnezeu este hrana
pentru suflet, și acesta nu poate fi înlocuit sau substituit cu
altceva. Nu Există ceva în lumea asta care ar putea înlocui
adevărul lui Dumnezeu. 1 Petru 2:2
şi, ca nişte prunci născuţi de curând, să doriţi laptele
duhovnicesc şi curat, pentru ca prin el să creşteţi spre
mântuire,
Exact cum pentru un bebeluș hrana este indispensabilă
pentru procesul de creștere fizică, pentru un om hrana
spirituală nu poate lipsi în procesul de sfințire și creștere
spirituală
Dumnezeu a păstrat cu credincioșie linia Noul Testament începe cu relatarea desfășurată a lui
Mesianică promisă prin David(1 Cronici) Matei cu privire la linia genealogică a Domnului Isus,
chiar din primul verset din primul capitol se subliniază că
Domnul Isus este Fiul lui David, care este la rândul său
fiul lui Avraam. 1 Cartea neamului lui Isus Hristos, fiul
lui David, fiul lui Avraam.
Nu există nici un dubiu, că Dumnezeu a păstrat linia
Davidică pentru ca Domnul Isus să vină pe această linie
exact așa cum a fost prorocit și anunțat de către
Dumenzeu.
Romani 1:3 3 Ea priveşte pe Fiul Său, născut din
sămânţa lui David, în ce priveşte trupul,
Un alt verset foarte proeminent care confirm credincioșia
promisiunilor lui Dumenzeu este Fapte 13:23 23 Din
sămânţa lui David, Dumnezeu, după făgăduinţa Sa, a
ridicat lui Israel un Mântuitor, care este Isus.
Domnul Isus este împlinirea acesti promisiuni, în ciuda
eșecurilor și a unor comportamente neevlavioase a unor
reprezentanți din linia mesianică totuși Dumenzeu adduce
la împlinire planul său și Cristos se naște în linia
genealogică a lui David.
Dumnezeu primește daruri pe care i le Cel car eîntru nește în totalitate aceste cristerii este chiar
aducem Dumneseu însuși care L-a dăruit omenii pe Domnul Isus
- De bună voie și nu din constrângere și mântuirea de bună voie Ioan 10:28 28 Eu le dau viaţa
- Din toată inima veşnică, în veac nu* vor pieri şi nimeni nu le va smulge
- Pentru lucrarea sa din mâna Mea.
- Ca recunoaștere a ceea ce este El, și Apostolul Pavel renotează acest principiu la 2 Corinteni
cea ce a făcut el 9:7 Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui: nu*
cu părere de rău sau de silă, căci „pe cine dă cu bucurie,
îl iubeşte Dumnezeu*”.
8 Şi Dumnezeu poate* să vă umple cu orice har, pentru
ca, având totdeauna în toate lucrurile din destul, să
prisosiţi în orice faptă bună,
9 după cum este scris: „A împrăştiat*, a dat săracilor,
neprihănirea lui rămâne în veac.”
Faptul de a dărui de bună voie face parte din „Religia
curată”, acceptată de Dumnezeu. (Iacov 1:27) O persoană
care îi ajută cu generozitate pe cei aflați în nevoie
colaborează îndeaproape cu Dumnezeu, și înfăptuiește
lucrarea sa. Dumnezeu promite răsplată special pentru cei
care știu cu adevărat să dăruiască correct. 12 A zis şi celui
ce-L poftise: „Când dai un prânz sau o cină, să nu chemi
pe prietenii tăi, nici pe fraţii tăi, nici pe neamurile tale,
nici pe vecinii bogaţi, ca nu cumva să te cheme şi ei la
rândul lor pe tine şi să iei astfel o răsplată pentru ce ai
făcut.
13 Ci, când dai o masă, cheamă pe săraci* , pe schilozi,
pe şchiopi, pe orbi.
14 Şi va fi ferice de tine, pentru că ei n-au cu ce să-ţi
răsplătească, dar ţi se va răsplăti la învierea celor
neprihăniţi.” Luca 14:12-14
Vindecarea spirituală vine de la Dumnezeu Adevărata regenerare spirituală vine atunci când poporul
atunci când poporul său se smerește, se cu adevărat dorește schimbarea și regretă păcatele care li-
roagă, caută Fața Sa și se întoarce de la căile a făcut și renunță la săvârșirea viitoare a acestora. În
lui rele. (2 Cronici) discursul lui Ioan botezătorul din Matei 3, acesta văzând
pe Farisei veniți la Iordan îi atenționează ca să facăă roade
vrednice de pocăință, 8 Faceţi dar roade vrednice de
pocăinţa voastră. Doar viața trăită în pocăința sau așa
cum spune Pavel, „o întristare după voia lui Dumenzeu”
Doar atunci Dumnezeu va aduce revigorare spirituală,
înoire și regenrarea. „In adevăr, cand intristarea este
după voia
lui Dumnezeu, aduce o pocăinţă care duce la mantuire, şi
de care cineva nu se
căieşte niciodată; pe cand intristarea lumii aduce
moartea” (2 Corinteni 7:10)
Mândria este păcat și duc ela cădere Apostolul Pavel îndeamnă pe romani la 12:3 Romani
12:3
Prin harul* care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre
voi să* nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se
cuvine, ci să aibă simţiri cumpătate despre sine, potrivit
cu măsura de credinţă pe care a împărţit-o Dumnezeu
fiecăruia*.
Mândria este un păcat ce aduce cu sine căderea. Atât
Iacov cât și aopstolul Petru citează același verset
confirmand faptul că Dumnezeu nu și-a schimbat
atitudinea față de mândrie Iacov 4:6
Dar, în schimb, ne dă un har şi mai mare. De aceea zice
Scriptura: „Dumnezeu* stă împotriva celor mândri, dar dă
har celor smeriţi.”
1 Petru 5:5
Tot aşa şi voi, tinerilor, fiţi supuşi celor bătrâni. Şi toţi*,
în legăturile voastre, să fiţi împodobiţi cu smerenie. Căci
„Dumnezeu* stă împotriva celor mândri, dar celor
smeriţi le dă* har”.

Dumnezeu detest mândria și o discreditează, mândria este


păcat și orice păcat ne depărtează de slava lui Dumnezeu .
De aceea Îi dăm lui Dumnezeu slava, gloria – El e
singurul care o merită.