Sunteți pe pagina 1din 9

Proiect didactic

Unitatea de învățământ:
Profesor:
Clasa: a VIII-a
Disciplina: Limba și literatura română
Subiectul lecției: Subordonarea prin conjuncții, prin pronume și adverbe relative.
Tipul lecției: predare-învățare
Data:
Durata: 40 min.

COMPETENTE GENERALE

1. Participarea la interacțiuni verbale în diverse situații de comunicare, prin receptarea și producerea textului oral;

4. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii române în procesul comunicării orale și scrise;

COMPETENȚE SPECIFICE

4.1. Folosirea achizițiilor privind structuri morfosintactice complexe ale limbii române literare, pentru înţelegere corectă şi exprimare nuanţată a intenţiilor
comunicative

4.3. Analizarea elementelor de dinamică a limbii, prin utilizarea achiziţiilor de sintaxă, morfologie, fonetică, lexic şi semantică prin raportare la limbile
moderne

OBIECTIVE OPERAȚIONALE

La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili:

O1 – să definească subordonarea;
O2 – să analizeze o frază;

O3 – să distingă relația de coordonare de cea de subordonare;

O4 – să identifice elementele de relație specifice relației de subordonare;

Strategia didactică

a) Metode şi procedee didactice: conversația examinatoare, explicaţia, învățarea prin descoperire, exercițiul, jocul.

b) Mijloace didactice: caiete, manualul, Classroom, Microsoft Office Word, Wordwall.

c) Moduri de organizare: frontal, individual.

Bibliografie: Mariana Norel, Petru Bucurenciu, Mihaela Dragu, Limba și literatura română. Manual pentru clasa a VIII-a, Editura Aramis, București, 2020

Ilie, Emanuela, Didactica limbii şi literaturii române, Editura Polirom, Iași, 2014

Programa şcolară la limba şi literatura română pentru clasele V-VIII


Scenariul activităţii didactice

                  Strategia didacticã    Activitatea Forme de


elevilor evaluare
Secvenţele Timp Conţinutul instructiv-educativ
Metode și Mijloace Moduri de
activitãţii didactice
procedee didactice organizare
didactice

1. Momentul Asigurarea condiţiilor optime de Conversația Classroom Frontal Elevii își pregătesc
învăţare: manualul și caietul.
organizatoric 1’
-salutul

- pregătirea materialelor didactice;

2.Captarea atenției Profesorul le prezintă elevilor o Conversația Classroom Frontal Elevii răspund că în Aprecieri
imagine (Anexa 1) și îi roagă pe imagine se află verbale
1’ aceștia să numească printr-un floarea-soarelui, un
cuvânt ceea se află în ea și să cuvânt format prin
spună prin ce procedeu s-a format compunere, prin
acel cuvânt. După acest moment, subordonare.
profesorul va ghida elevii către
conținutul lecției noi.

3.Anunțarea 1’ Astfel, elevii vor afla titlul lecției Conversația Classrom Elevii află că vor
titlului și a noi – Subordonarea prin discuta la oră despre
obiectivelor conjuncți subordonatoare, prin Word subordonare, dar la
pronume și adverbe relative. nivelul frazei, scriu
Profesorul scrie titlul lecției în titlul lecției în
Word și anunță obiectivele caiete și ascultă cu
operaționale. atenție profesorul.

4.Verificarea 2` Profesorul pune întrebări de tipul: Explicația Classroom Frontal Elevii vor răspunde
cunoștințelor Ce este propoziția? Ce este fraza? întrebărilor
anterioare Ce tipuri de relații se stabilesc în profesorului.
frază, între propozițiile acesteia? Propoziția este
comunicarea cu un
singur predicat.
Fraza este un enunț
alcătuit din două
sau mai multe
propoziții. În frază,
între propoziții pot
să apară relații de
coordonare și relații
de subordonare.

5.Predarea/însușire 28’ Elevii vor scrie în caiete Conversația Classroom Individual Elevii scriu în caiete Aprecieri
a noilor cunoștințe următoarea frază: Doresc să Word fraza și o analizează. verbale
studiez la o universitate de Explicația
prestigiu, apoi vor împărți fraza în
propoziții, vor identifica
propoziția principală și vor
preciza ce tip de relație se
stabilește între propoziția
principală și cea secundară.

Astfel, vor observa că înțelesul Elevii ascultă


Conversația Individual explicațiile
celei de-a doua propoziții depinde
Word profesorului,
de prima propoziție și vor formula
ghidați de profesor definiția Explicația Caiete răspund întrebărilor
relației de subordonare, pe care o și scriu în caiete
vor scrie și în caiete. reperele teoretice.

La nivelul frazei, dacă înțelesul


unei propoziții depinde de al altei
propoziții, relația dintre acestea
este de subordonare.

Cuvântul de care depinde o


propoziție subordonată se
numește element regent, iar
propoziția în care se află se
numește propoziție regentă.

Profesorul îi roagă pe elevi să


scrie încă trei fraze în caiete pe Conversația Word Individual Elevii, numiți de Aprecieri
care le vor analiza.
profesor identifică verbale
Explicația Caiete
a) Părinții știu1/ că Maria predicatele,
pleacă în vacanță.2/ elementele de
relație, împart fraza
b) Nu știu 1/ care vrea2/ să
în propoziții,
meargă la olimpiadă. 3/
stabilesc felul lor și
c) Nu vei ști 1/ când s-a ce relație apare între
întâmplat totul. 2/ acestea.

Având în vedere cele trei


fraze, elevi vor descoperi că
subordonarea se relizează
prin joncțiune, prin diferite
elemente de relație:
a) conjuncții și locuțiuni
conjuncționale
subordonatoare

b) pronume și adjective
pronominale relative și
nehotărâte: care, cine, ce,
oricine

c) adverbe relative: unde,


când, cum, cât

6. Fixarea noilor 5` Profesorul le trimite elevilor un Conversația Classroom Individual Elevii sunt atenți la Aprecieri
cunoștințe joc, pe Wordwall, în care trebuie indicațiile pe care globale
să aleagă tipul de relație care se Wordwall
profesorul le oferă.
stabilește între propozițiile dintr-o
frază.

Conversația Individual
7.Asigurarea feed- Profesorul nominalizează elevii Classroom
Elevii ascultă Nominalizarea
back-ului și 1’ care s-au remarcat în timpul orei.
indicațiile elevilor care s-
evaluarea au remarcat
profesorului.
8. Tema pentru 1’ Ca temă pentru acasă, elevii vor
acasă avea de rezolvat exercițiul nr. 1 și
2, din manual, de la pagina 85.

Anexa 1
Oglinda tablei

Subordonarea prin conjuncții subordonatoare, prin pronume

și adverbe relative

Doresc 1/să studiez la o universitate de prestigiu2/.

P1- PP

P2 - PS

La nivelul frazei, dacă înțelesul unei propoziții depinde de al altei propoziții, relația dintre acestea este de subordonare.

Cuvântul de care depinde o propoziție subordonată se numește element regent, iar propoziția în care se află se numește propoziție regentă.

a) Părinții știu1/ că Maria pleacă în vacanță.3/


P1 – propoziție principală, regenta propoziției 2, termen regent știu
P2 – propoziție secundară, subordonată propoziției 1
b) Nu știu 1/ care vrea2/ să meargă la olimpiadă. 3/
P1- propoziție principală, regenta propoziției 2, termen regent nu știu
P2 – propoziție secundară, subordonată propoziției 1, regenta propoziției 3, termen regent vrea
P3 – propoziție secundară, subordonată propoziției 2
c) Nu vei ști 1/ când s-a întâmplat totul. 2/
P1 – propoziție principală, regenta propoziției 2, termen regent nu vei ști
P2 – propoziție secundară, subordonată propoziției 1

Subordonarea se relizează prin joncțiune, prin diferite elemente de relație:


a) conjuncții și locuțiuni conjuncționale subordonatoare: să, că, ca să etc

b) pronume și adjective pronominale relative și nehotărâte: care, cine, ce, oricine

c) adverbe relative: unde, când, cum, cât