Sunteți pe pagina 1din 5

Test de evaluare finala 

la discplina Contabilitate Financiară
Varianta 2
 
Subiectul 1. Contabilitatea numerarului 
1.1.  Determinați tipurile de numerar în funcție de locul păstrării și forma de existență.

Pentru păstrarea numerarului, precum şi pentru efectuarea decontărilor în numerar la


întreprindere, este destinată casieria. Contabilitatea disponibilităţilor băneşti din casieriea
întreprinderii se organizează în conformitate cu “Normele pentru efectuarea operaţiunilor de
casă în economia naţională a Republicii Moldova”, aprobate prin Hotărîrea Guvernului R.M.
nr.764 din 25 noiembrie 1992, cu completările şi modificările ulterioare.

Numerarul reprezintă numeratul în monedă națională și valută străină în casierie, conturile


curente și alte elemente de numerar.
Numerarul constituie cele mai lichide active ale entitatii. In contabilitate, ele pot fi clasificate
dupa mai multe criterii:
- în funcție de locul pastrarii și forma existentă;
- în funcție de valuta în care sunt exprimate;
- în funcție de posibilitatea utilizării numerarului.

- În funcție de locul pastrarii și forma existentă se grupează:


1. Numerar în casierie – reprezintă disponibilul bănesc în casierie sub formă de bani reali
proveniți în urma primirii din contul curent; rambursării avansurilor neutilizate de către
titularii de avans; vînzării în numerar a producției, mărfurilor.

2. Numerarul în cont – reprezintă disponibilitățile aflate în conturile bancare și circulînd între


aceste conturi prin operații de virament sau transfer între conturi.

3. Alte elemente de numerar – reprezintă transferuri de numerar în expediție și documentele


bănești, cum ar fi: mărci poștale, foi de odihnă, acreditive, etc.

- În funcție de valuta în care sunt exprimate:


1. Numerarul în monedă națională – sunt mijloace bănești care reprezintă moneda utilizată pe
teritoriul țării (ex. leul moldovenesc);
2. Numerarul în valută străină – monedă națională a unui stat străin sau moneda unei uniuni
monetare de state străine, precum și unitățile bănești și cele de decontare internațională.

- În funcție de posibilitatea utilizării numerarului:


1. Numerar legat – sunt disponibilitățile bănești care aparțin entității cu drept de proprietate
dar care nu pot fi utilizate din cauza unor factori determinați (ex. numerarul sechestrat blocat
pînă la clarificarea împrejurărilor respective).
2. Numerar nelegat – constituie disponibilități bănești care aparțin entității și pot fi utilizate.
1.2.  Determinați cel puțin 5 operații de economice de încasare a numerarului în contul de
decontare

Modul de folosire şi păstrare a numerarului în casieria întreprinderii este reglementat de


Regulamentul de gestionare a operaţiunilor de casă în economia naţională a Republicii
Moldova şi numeroase alte acte normative sau legislative, prevederile cărora se modifică
foarte
frecvent.
Banii în numerar se acumulează în casierie din diferite surse. Pentru suma de bani primită în
casierie se perfectează dispoziţia de încasare. Acest document se completează în toate
cazurile, indiferent de sursa de parvenire a banilor (de la bancă, persoane fizice, alţi subiecţi
economici etc.). Plătitorilor (cu excepţia băncilor) li se înmânează ca confirmare o chitanţă,
care se detaşează de la dispoziţia de încasare.

La ridicarea banilor din casierie, de obicei, se perfectează dispoziţia de plată. În dispoziţie


se indică, cui şi în ce scop sunt eliberaţi banii, suma şi data eliberării. Documentul este
semnat de conducătorul unităţii economice, contabilul-şef şi casier, iar beneficiarul prin
semnătura sa confirmă faptul primirii banilor.

Operațiunile de decontări în numerar se efectuează cu ajutorul Contului 531 "Casa" care se


desfăşoară pe două conturi de gradul II:
 5311 Casa în lei
 5314 Casa în valută.

Delegație de retragere a numerarului reprezintă un instrument de decontare prin care titularul


delegației dă ordin băncii de a elibera o sumă indicată în delegția persoanei împuternicite,
indicată în delegație. Aceste delegații sunt documente ce sunt prezentate în formă simplă.

În conformitate cu Regulamentul cu privire la operaţiunile cu numerar în băncile din


Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a
Moldovei nr.78 din 11 aprilie 2018, încasările de numerar includ:

a) depuneri în conturile clienților băncii sau persoanelor fizice, deschise la bancă;


b) încasări în numerar generate de activitatea băncii;
c) încasări de numerar de la subdiviziunile aceleiași bănci;
d) încasări de numerar de la altă bancă;
e) retrageri de numerar de la BNM.

1.3.  Soluționați Studiul de caz


În urma inventarierii în casieria întreprinderii s-au constatat lipsuri de numerar în sumă de
2200 lei. Lipsurile au fost imputate casierului și vor fi reținute din salariul acestuia.
Întocmiți Jurnalul de înregistrare a operațiunilor economice care rezultă din acest studiu de
caz.

Dt 226 Ct 2451
Dt 531 Ct 226
Subiectul 2. Contabilitatea stocurilor

2.1. Determinați componentele stocurilor în conformitate cu prevederile SNC ”Stocuri”


Definiția, clasificarea și organizarea contabilititii stocurilor este reglementată de prevederile
următoarelor acte normative: Legea contabilității: SNC ,,Stocuri"; SNC ,,Particularitățile
contabilității în agricultură"; Indicații metodice privind contabilitatea costurilor de producție și
calcularea costurilor produselor și serviciilor; Regulamentul privind inventarierea.
Stocurile sunt activele circulante care includ categoriile de bunuri materiale, regăsite:
- sub formă de materii prime, materiale de bază și alte materiale consumabile, care urmează a fi
folosite in procesul de producție, pentru prestarea serviciilor și/sau in alte scopuri administrative;
- în curs de executie in procesul desfășurării normale a activitilii; sau
- deținute pentru a fi vîndute pe parcursul desfășurării normale a activității entității.
În conformitate cu SNC,,Stocuri" in componenta stocurilor se includ următoarele elemente
patrimoniale:
- materiile prime și materialele de bază;
- materialele consumabile;
- obiectele de mică valoare și scurtă durată;
- producția în curs de execuție;
- produsele;
- mărfurile;
- ambalajele.
De asemenea, în conformitate cu SNC ,,Particularitățile contabilitășii în agricultură" în
componența stocurilor în cadrul entităților agricole pot fi regisite și activele biologice circulante.
Necesitatea recunoașterii și evaluirii corecte a stocurilor decurge din faptul că acestea furnizează
Un important volum de informații utilizate de conducerea entității în procesul decisional. În
calitatea lor de elemente de natura activelor circulante, stocurile sunt recunoscute în condițiile în
care se respect simultan următoarele condiții:
- sunt controlate de entitate, adica se afla în proprietatea acesteia;
- există probabilitatea obtinerii de catre entitate a beneficiilor economice viitoare din utilizarea
stocurilor;
- sunt destinate utilizării în ciclul normal de producție/prestări servicii sau vor fi vîndute în
termne de 12 luni;
- costul de intrare poate fi determinat în mod credibil.
2.2. Relatați despre metoda costului mediu ponderat ca metodă de evaluare a stocurilor la ieșirea
acestora din patrimoniu.
Evaluarea corectă a patrimoniului prezintă importanţă deosebită pentru exactitatea şi sinceritatea
informaţiilor pe care le conţine bilanţul contabil referitoare la situaţia patrimoniului şi a
rezultatelor obţinute în perioada financiară încheiată, comparativ cu perioada financiară
precedentă.Pentru ca prin evaluare să se dea o imagine fidelă patrimoniului, situaţiei financiare şi
rezultatelor, la efectuarea evaluării trebuie să se respecte anumite principii cum sunt: principiul
valorii reale, principiul alegerii formei de evaluare, principiul prudenței, principiul performanței
metodelor, etc.

Evaluarea mărfurilor la ieşirea din patrimoniu , respectiv la darea în consum a unor elemente
patrimoniale sau alte ieşiri, se face la valoarea de intrare, care poate fi determinată cu aplicarea
următoarelor formule de determinare a costului. Pentru evaluarea mărfurilor la ieşirea din
patrimoniu, reglementările naţionale şi standardele internaţionale recomandă următoarele metode
de evaluare:
- metoda costului mediu ponderat (CMP);
- metoda prima intrare – prima ieşire (FIFO);
- metoda ultima intrare – prima ieşire (LIFO);
- metoda proxima intrare – prima ieşire (NIFO);
- metoda preţului cu amănuntul;
- metoda costului standard.

Metoda costului mediu ponderat (CMP) presupune să se calculeze costul fiecărui bun prin
aplicarea mediei ponderate a costurilor elementelor de același fel aflate în stoc la începutul
perioadei de gestiune și a costului elementelor similare produse sau cumpărate în timpul
perioadei de gestiune . Această metodă se poate calcula în două varinate: periodic (ex. la sfârșitul
lunii) sau după fiecare intrare în gestiune.
Dacă metoda se aplică la sfârșitul lunii, aceasta se calculează ca un raport între valoarea
stocului iniţial (S i) plus valoarea totală a intrărilor ( ∑ I ) şi cantitatea existentă în stocul iniţial
(Qsi) plus totalul cantităţilor intrate ( ∑ Qi ):

S i+ ∑ I
CMPt =
QS + ∑ QI
i

Această variantă a metodei prezintă câteva avantaje, cum ar fi:


- Nivelează variațiile de cost în cazul fluctuațiilor de curs;
- Simplifică calculele de evaluare a stocurilor.
Dezavantajele acestei variante a metodei costului mediu ponderat sunt următoarele:
- Permite doar evaluarea globală a stocurilor la sfărșitul perioadei. Acest lucru
împiedică determinarea în orice moment a valorii stocului final;
- Valoarea stocurilor finale va fi subevaluată în perioadele de creștere a prețurilor și
va fi supraevaluată în perioadele de scădere a acestora.

Dacă metoda se calculează după fiecare intrare în gestiune, atunci costul mediu ponderat
(CMP) se va aplica după următoarea formulă:

Si + I ui
CMPui = Q +Q
S I i ui

în care: Si= valoarea totală a stocului inițial;


Iui= valoarea ultimei intrări;
QSi= stocul inițial;
QIui= cantitatea ultimei intrări.

Această variantă a metodei prezintă unele avantaje, cum ar fi:


- În permanență se cunoaște valoarea stocurilor și valoarea ieșirilor din stoc;
- Valoarea ieșirilor calculate conform acestei metode, este mai aproape de realitatea
economică a firmei din acel moment.
Ca și dezavantaj, această metodă este mult mai greu de aplicat într-o societate în care
mișcările de stocuri sunt numeroase, însă se poate adapta gestiunilor automatizate.

2.3.Întocmiți formulele contabile aferente operațiunilor de la entitatea ”X”.


Entitatea ”X” a obținut produse finite la costul efectiv în valoare de 150 800 lei. Producția
vândută constituie 85% din cea fabricată. Produsele au fost vândute la un preț de vânzare
negociat în sumă de 162 700 lei. TVA aferentă produselor vândute constituie 20%.

Dt 216 Ct 811 “Activități de bază”


Dt 711 (costul vînzărilor fără TVA) Ct 216 - 132113

Concomitent se întomcmește formula contabilă

Dt 221 (creanțe pe termen scurt aferente formulei contabile) Ct 611 remiteri din vînzări
Dt 216 Ct 534 (TVA) – 30587 lei
Datorii privind decontările cu bugetul
la suma TV calculată