Sunteți pe pagina 1din 9

Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educației naționale nr. 5004 / 02.12.

2014
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Programa școlară
pentru

PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ


ÎNVĂȚĂMÂNT SPORTIV INTEGRAT ȘI SUPLIMENTAR
Disciplina sportivă de specializare: HANDBAL

Clasa I și clasa a II-a

București, 2014
Notă de prezentare
Prezentul document conține programa școlară pentru disciplina de învățământ Pregătire
sportivă practică – disciplina sportivă de specializare HANDBAL, nivelul de pregătire
ÎNCEPĂTORI, care se aplică în unități de învățământ cu program sportiv integrat - clasele I și a II-a și
în unități de învățământ cu program sportiv suplimentar.
Programa de Pregătire sportivă practică este elaborată potrivit unui nou model de proiectare
curriculară, centrat pe competențe, care înlocuiește modelul de proiectare bazat pe obiective. Ea este
concepută pentru grupa de nivel valoric începători, precizând competențele generale și specifice,
conținuturile aferente vârstei elevilor și stadiului de pregătire, corespunzătoare fiecărei discipline
sportive.
Structura programei școlare include următoarele elemente:
- Notă de prezentare
- Competențe generale
- Competențe specifice și exemple de activități de învățare
- Conținuturi
- Sugestii metodologice
Competențele sunt ansambluri structurate de cunoștințe, abilități și atitudini dezvoltate prin
învățare, care permit rezolvarea unor probleme specifice unui domeniu sau a unor probleme generale,
în contexte particulare diverse.
Competențele generale vizate la nivelul disciplinei Pregătire sportivă practică jalonează
achizițiile de cunoaștere și de comportament ale elevului pentru întregul ciclu primar. Acestea concură
la dezvoltarea aptitudinilor bio-psiho-motrice, formarea capacității elevilor de valorificare în
întreceri/concursuri, a potențialului dobândit, dezvoltarea spiritului de competitor și a trăsăturilor de
personalitate favorabile integrării în grup. Atingerea acestor finalități este posibilă pe fondul menținerii
permanente a sănătății, asigurării dezvoltării fizice armonioase și manifestării unei capacități motrice
favorabile integrării sociale.
Competențele specifice sunt derivate din competențele generale, reprezintă etape în
dobândirea acestora și se formează pe durata a doi ani școlari. Pentru realizarea competențelor
specifice, în programă sunt propuse exemple de activități de învățare care valorifică experiența concretă
a elevului și care integrează strategii didactice adecvate unor contexte de învățare variate.
Conținuturile învățării sunt grupate pe următoarele domenii:
- Indici somato-funcționali generali
- Deprinderi și priceperi motrice
- Calități motrice de bază
- Indici somato-funcționali specifici
- Calități motrice specifice
- Metode și mijloace de dezvoltare
- Procedee tehnice de bază
- Procedee tehnice specifice, recomandate individual
- Acțiuni tactice recomandate individual
- Acțiuni tactice individuale în atac
- Acțiuni tactice individuale în apărare
- Acțiuni tactice colective de atac
- Acțiuni tactice colective de apărare
- Trăsături psihice dominante
- Protecție individuală
- Randament sportiv
- Prevederi regulamentare
- Reguli de comportament
Sugestiile metodologice includ strategii didactice, proiectarea activității didactice, precum și
elemente de evaluare continuă.
În învățământul sportiv integrat grupele se constituie din elevi aparținând aceleiași clase sau
din clase diferite, potrivit specificului disciplinei sportive. Grupele de nivel (începători, avansați,
performanță) au caracter deschis, promovările în grupele superioare, realizându-se corespunzător
nivelului performanței demonstrată de fiecare elev, la începutul fiecărui an școlar.

PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele I şi a II-a, învăţământ sportiv integrat şi suplimentar, disciplina sportivă de 2
specializare HANDBAL, nivelul valoric începători
Pregătirea sportivă practică într-o disciplină sportivă și participarea în întreceri/concursuri pun
elevul în situații concrete de:
 valorificare a potențialului motric, tehnico-tactic, psihic și atitudinal;
 valorificare a competențelor organizatorice, igienice și de protecție individuală, specifice
nivelului de pregătire;
 comunicare în termeni specifici disciplinei sportive, cu profesorul/ antrenorul, cu colegii de
grupă/echipă, cu arbitrii și cu adversarii;
 observare a modificărilor de natură morfologică, funcțională și psihică, generate de
procesul de antrenament;
 relaționări interpersonale în concordanță cu comportamentele acceptate în disciplina
sportivă practicată;
 mediere a situațiilor conflictuale care pot să apară pe parcursul antrenamentelor sau al
concursurilor;
 conștientizare a relației dintre drepturi și obligații, a implicațiilor legitimării sportive, ale
unui angajament sau contract, a corelației dintre performanțele realizate și susținerea
materială de care beneficiază.
Învățământul sportiv integrat se organizează și se desfășoară în conformitate cu prevederile
OMECTS nr. 5568/2011 privind Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ
cu program sportiv integrat. În planul-cadru de învățământ pentru învățământul primar cu program
sportiv integrat, aprobat prin OMEN nr. 3371/2013, pregătirea sportivă practică este prevăzută, alături
de alte discipline, în aria curriculară Educație fizică, sport și sănătate cu un volum de ore săptămânal
repartizat pe clase, după cum urmează:

Clasa
Aria curriculară Discipline
P I II III IV
Educație fizică 2 2 2 2 2
Educație fizică, sport și
Joc și mișcare - - - 1 1
sănătate
Pregătire sportivă practică* - 4 4 4 4

*Înscrierea elevilor în clasa pregătitoare se realizează în baza unei selecții, urmând ca pregătirea
sportivă practică să înceapă în clasa I.
Potrivit Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ cu program
sportiv suplimentar, aprobat prin OMECTS nr. 5570/2011, în planul de învățământ pentru
învățământul sportiv suplimentar, nivelul valoric începători, pregătirea sportivă practică are un volum
de ore săptămânal, astfel:

Grupa Începători

Nr. de ore săptămânal 4-6-8

PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele I şi a II-a, învăţământ sportiv integrat şi suplimentar, disciplina sportivă de 3
specializare HANDBAL, nivelul valoric începători
Competențe generale

1. Valorificarea potenţialului bio-psiho-motric specific disciplinei


sportive practicate, în activităţile de pregătire şi de întrecere
2. Manifestarea comportamentului participativ în cadrul grupei/
echipei
3. Manifestarea comportamentului bazat pe respect şi fair-play în
relaţiile interindividuale şi de grup

PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele I şi a II-a, învăţământ sportiv integrat şi suplimentar, disciplina sportivă de 4
specializare HANDBAL, nivelul valoric începători
DISCIPLINA SPORTIVĂ: HANDBAL
NIVEL VALORIC: ÎNCEPĂTORI
Competențe specifice și exemple de activități de învățare pentru
clasele I și a II-a
1. Valorificarea potențialului bio-psiho-motric specific disciplinei sportive
practicate, în activitățile de pregătire și de întrecere
Competențe specifice
ce vor fi formate până la sfârșitul Exemple de activități de învățare
clasei a II-a
1.1. Utilizarea celor mai importante  Exersarea pe părți/globală a mecanismelor de bază
mijloace de dezvoltare a capacității fizice ale deprinderilor
proprii  Aplicarea deprinderilor formate în întreceri
1.2. Valorificarea indicilor calităților  Exersarea mijloacelor specifice dezvoltării calităților
motrice motrice
 Compararea valorilor indicilor proprii de dezvoltare a
1.3. Compararea reacțiilor organismului,
calităților motrice cu cei optimi pentru disciplina
în eforturi de diferite tipuri
sportivă practicată
1.4. Aplicarea procedeelor tehnice în
acțiuni motrice complexe și în forme  Exersarea pe părți/globală a procedeelor tehnice
adaptate de întrecere/ concurs

2. Manifestarea comportamentului participativ în cadrul grupei/echipei


Competențe specifice
ce vor fi formate până la sfârșitul Exemple de activități de învățare
clasei a II-a
2.1. Integrarea în grupe/ echipe,
 Aplicarea în exersare și concursuri a modalităților de
constituite în funcție de cerințele activității
comunicare verbală și nonverbală cu partenerii
de pregătire
2.2. Îndeplinirea unor sarcini specifice
 Participarea directă la atribuirea rolurilor în cadrul
activității de pregătire, prin comportament
grupei (responsabil de grupă, căpitan de echipă etc.)
proactiv față de ceilalți membri ai grupei
2.3. Integrarea în acțiuni tactice  Exersarea acțiunilor tactice individuale
individuale/ colective, în condiții de  Exersarea fragmentată și globală a acțiunilor tactice
pregătire/ întrecere colective

3. Manifestarea comportamentului bazat pe respect și fair-play în relațiile


interindividuale și de grup
Competențe specifice
ce vor fi formate până la sfârșitul Exemple de activități de învățare
clasei a II-a
 Receptarea și respectarea în întreceri și concursuri a
3.1. Manifestarea unui comportament
regulilor stabilite
bazat pe fair-play față de antrenori, arbitri,
 Participarea la întreceri și concursuri în fața propriilor
coechipieri și adversari
colegi și suporteri
3.2. Manifestarea în întreceri a trăsăturilor
 Participarea la întreceri și concursuri desfășurate în
psihice dominante, specifice disciplinei
fața suporterilor/spectatorilor
sportive

PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele I şi a II-a, învăţământ sportiv integrat şi suplimentar, disciplina sportivă de 5
specializare HANDBAL, nivelul valoric începători
CONȚINUTURI
Domenii Clasa I și clasa a II-a
 troficitatea și tonicitatea tuturor grupelor musculare
 elasticitate toracică
1. Indici somato-funcționali generali
 capacitate vitală
 raport optim talie-greutate
 alergare în structuri motrice și pe direcții variate
 sărituri de pe loc și din deplasare cu desprinderi de pe
un picior și de pe ambele picioare, pe direcții și cu
2. Deprinderi și priceperi motrice traiectorii variate
 tracțiuni și împingeri
 aruncări și prinderi cu una și cu ambele mâini, din
deplasare, la țintă și la distanță
 viteza: de reacție; de execuție; de deplasare pe spații
reduse
 forța dinamică explozivă
3. Calități motrice de bază
 îndemânare în manevrarea obiectelor, echilibru dinamic
 rezistența la eforturi aerobe
 mobilitate și stabilitate articulară
 troficitatea musculaturii membrelor inferioare și ale
trunchiului
4. Indici somato-funcționali  tonicitatea brațelor
specifici  capacitatea maximă aerobă
 timp de revenire redus, după momentele de efort
anaerob
 viteza de reacție la stimuli vizuali și tactili; de execuție a
procedeelor tehnice de bază; de deplasare pe distanțe
scurte și echivalente lungimii terenului de handbal
 forța explozivă a extensorilor membrelor inferioare și a
spatelui; explozivă a brațului de aruncare; statică a
5. Calități motrice specifice
membrelor inferioare
 îndemânarea: precizie; în manevrarea mingii; în
corelarea acțiunilor cu parteneri și adversari
 rezistența la efort mixt
 mobilitatea articulară coxofemurală și scapulohumerală
 a forței explozive, în diferite regiuni
 a vitezei de execuție, de repetiție, de deplasare
6. Metode și mijloace de dezvoltare  a rezistenței la eforturi aerobe și mixte
 a îndemânării
 a mobilității și a supleței
a) în atac – învățarea globală și analitică a principalelor
procedee tehnice de bază
 poziția fundamentală: înaltă, medie, joasă
 mișcarea în teren:
- alergarea corectă atletică
- deplasări cu diferite structuri de pași: adăugați,
săltați
- pătrunderea spre poartă și retragerea cu spatele
- schimbări de direcție: simplă, dublă
- sărituri: de pe loc, cu elan:
7. Procedee tehnice de bază
 cu bătaie pe un picior
 cu bătaie pe ambele picioare
- opriri: din alergare, din deplasare cu structuri de pași
 școala mingii:
- ținerea mingii: cu două mâini, cu o mână prin
echilibrare
- prinderea mingii: de pe loc, din săritură, din
deplasare la diferite înălțimi în raport cu corpul
- culegerea mingii de pe sol: static, dinamic cu două
mâini

PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele I şi a II-a, învăţământ sportiv integrat şi suplimentar, disciplina sportivă de 6
specializare HANDBAL, nivelul valoric începători
- pasarea mingii: de pe loc, din deplasare:
 cu pas adăugat
 din săritură
- cu două mâini din diferite poziții: statice, dinamice
- pase speciale: pe deasupra umărului, cu solul
 driblingul:
- simplu – de pe loc
- multiplu – din alergare cu mâna
 aruncarea la poartă:
- zvârlită de deasupra umărului:
 de pe loc
 cu pași adăugați
 din săritură
 fenta (mișcarea înșelătoare):
- simplă de direcție
- de pasare și trecere în dribling
b) în apărare - învățarea globală și analitică a principalelor
procedee tehnice de bază:
 poziția fundamentală:
- înaltă – de așteptare
- medie – de deplasare
- joasă – de acționare în apropierea adversarului
 mișcarea în teren:
- deplasare în poziție fundamentală: înainte, înapoi,
oblic
- fandări: înainte, lateral
- săritura cu bătaie pe: un picior, ambele picioare
 blocarea mingiilor:
- la înălțimea umerilor
- înalte: de pe loc, din săritură
 scoaterea mingiilor de la adversar:
- din dribling cu atac pe partea brațului cu mingea
- din dribling cu atac din față.
 atacarea adversarului cu corpul:
- închiderea culoarelor de pătrundere
c) procedee tehnice specifice postului de portar – învățarea
globală și analitică a principalelor procedee tehnice de bază:
 poziția fundamentală: la aruncarea de la distanță; la
aruncarea de la semicerc
 deplasarea în spațiul de poartă
 prinderea mingiilor: înalte, medii, joase
 respingerea mingiilor: cu brațul și brațele; cu piciorul; cu
brațul și piciorul
 recuperarea și degajarea mingii
 de manevrare
8. Procedee tehnice specifice,
 de finalizare
recomandate individual
 de deposedare a adversarului
9. Acțiuni tactice recomandate
 conform specializării pe posturi
individual
 respectarea posturilor din echipă
10. Acțiuni tactice individuale în  respingerea mingii
atac  demarcajul direct și indirect
 depășirea
11. Acțiuni tactice individuale în  replierea promptă și oportună
apărare  atacarea adversarului direct
 pasarea mingii în pătrundere succesivă
 pasa în doi jucători cu schimb de locuri
12. Acțiuni tactice colective de atac  încrucișări: simple, duble.
 angajarea: extremei, pivotului.
 paravanul la aruncările de la 9 m
13. Acțiuni tactice colective de  replierea rapidă și corectă
apărare  organizarea apărării și apărarea propriu-zisă

PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele I şi a II-a, învăţământ sportiv integrat şi suplimentar, disciplina sportivă de 7
specializare HANDBAL, nivelul valoric începători
 apărarea la momente fixe 9 m și 7 m
 tenacitate
 eliminarea sentimentului de teamă față de adversar
 atenție distributivă
 curaj
14. Trăsături psihice dominante
 stăpânire de sine
 colaborare și întrajutorare
 perseverență;
 combativitate
 tehnici de reechilibrare metabolică
 modalități de atenuare a șocurilor
15. Protecție individuală  cunoștințe teoretice despre: importanța „încălzirii”;
respirația cu caracter de refacere; tehnicile de acordare
reciprocă a ajutorului/ sprijinului în execuții
 factorii care condiționează instruirea
16. Randament sportiv  cauzele care reduc randamentul
 criterii de apreciere a randamentului
17. Prevederi regulamentare  regulamentul de întrecere
 comportamentul în lecție, în afara lecției și în întreceri
18. Reguli de comportament
 respectarea responsabilităților în cadrul grupei

Sugestii metodologice
Lecția de pregătire sportivă practică (antrenament sportiv) este o creație a fiecărui
profesor/antrenor, în cadrul căreia se reflectă cunoștințele și competențele sale profesionale,
capacitatea de a se adapta condițiilor concrete de desfășurare a activității didactice și particularităților
elevilor.
Îndrumări și sugestii metodologice:
 abordarea activităților de învățare din punctul de vedere al centrării procesului educativ pe
formarea competențelor prevăzute de programă;
 utilizarea judicioasă a bazei materiale și a resurselor materiale;
 alegerea celor mai potrivite mijloace, metode și procedee metodice, în funcție de
obiectivele urmărite, particularitățile de vârstă, sex și nivel de pregătire;
 înțelegerea antrenamentului sportiv ca un proces de adaptare și readaptare permanentă
la stimuli progresivi ca intensitate, complexitate și volum, cu precădere pe linia factorilor
care condiționează capacitatea generală de performanță;
 asigurarea continuității procesului de pregătire sportivă de-a lungul întregului an, în
învățământul sportiv integrat și suplimentar, în vacanțele școlare care constituie etape de
intensificare a pregătirii;
 asigurarea unui volum optim de întreceri/concursuri pentru elevi în vederea întăririi
motivației sportului de performanță.
Deoarece unitățile de învățământ cu program sportiv integrat și suplimentar au fost create în
vederea pregătirii elevilor cu aptitudini sportive deosebite, menționăm următoarele măsuri metodico-
organizatorice:
- desfășurarea permanentă a unei activități de selecție a elevilor cu aptitudini, prin observare
și evaluări obiective a unui număr cât mai mare de subiecți, punând accent pe modelul de
selecție specific fiecărei discipline sportive, pe componentele psiho-motrice puternic
determinate genetic, cum sunt: dimensiunile longitudinale ale corpului, conformația
scheletului, indicii de viteză de reacție și de execuție, capacitățile coordinative și
predominanța unor caractere temperamentale;
- asigurarea pe parcursul procesului de pregătire sportivă a unei selecții continue, având ca
termen obiectiv pentru promovare în grupe de nivel superior vârsta psihologică și fiziologică,
parametrii motrici condiționanți ai performanței și nivelul performanței obținute în concurs;
- stabilirea conținuturilor pregătirii tehnico-tactice în concordanță cu evoluția metodologiei de
pregătire pe plan mondial;
- stabilirea unor trasee individuale de pregătire sportivă, cu precădere pentru elevii cu
caracteristici morfo-funcționale și motrice de excepție;

PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele I şi a II-a, învăţământ sportiv integrat şi suplimentar, disciplina sportivă de 8
specializare HANDBAL, nivelul valoric începători
- asigurarea progresivă, pe măsura creșterii solicitării din antrenamente și concursuri, a
mijloacelor de susținere energetică și de refacere;
- asigurarea sistematică a controalelor medico-sportive, în funcție de rezultatele cărora să se
adapteze procesul de instruire;
- sprijinirea materială (alimentație, echipament performant, distincții) a elevilor cu performanțe
sportive deosebite.
Proiectarea didactică atât în învățământul sportiv integrat cât și în cel suplimentar, pentru
grupele de începători – clasele I și a II-a, poate fi realizată sub forma planificării anuale, pe mezocicluri
și microcicluri, specifice antrenamentului sportiv.

Coordonatorii grupurilor de lucru

Alin Cătălin PĂUNESCU Ministerul Educației Naționale


Petrică DRAGOMIR Institutul de Științe ale Educației
Radu ABABEI Universitatea Bacău – F.E.F.S.
Silvia TEODORESCU U.N.E.F.S. București – F.E.F.S.
Monica STĂNESCU U.N.E.F.S. București – F.E.F.S.
Elena Magda MELINTE L.P.S. - C.S.S. Piatra Neamț / I.S.J. Neamț
Csaba Istvan FARCAS I.S.J. Covasna
Cătălin GANERA L.P.S. „Nicolae Rotaru” Constanța
Alexandru JAKO L.P.S. „Avram Iancu” Zalău
Zoltan TOTH C.S.S. Petroșani
Marius TĂTARU C.S.S. Călărași

PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele I şi a II-a, învăţământ sportiv integrat şi suplimentar, disciplina sportivă de 9
specializare HANDBAL, nivelul valoric începători