Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic

Data: 09.10.2019
?coala GIMNAZIALA MOVILA BANULUI
Clasa: A III A
Disciplina: RELIGIE ORTODOXA
Profesor: ENE PETRE MIRCEA
Titlul lec?iei: Bucuria de a tr�i
Tipul lec?iei: mixt�
Durata lec?iei: 50 min
Competente specifice:
La sf�r?itul orei elevii vor fi capabili:
1. S� �n?eleag� Cine este Adev�ratul izvor al bucuriei.
2. S� relateze na?terea Sf�ntului Proroc Ioan Botez�torul.
3. S� recunoasc� care este pentru cre?tini s�rb�toarea bucuriei.
Strategia didactic�:
Strategia didactic�: Metode �i procedee: lectura, conversa�ia, argumentarea,
explica�ia, exemplul, , observa�ia, exerci?iul;
Mijloace de �nv��m�nt: Caiet de religie pentru clasa a III-a, fi?a de lucru,
icoana, Mica Biblie, filmul.
Forme de organizare ale activit�ii elevilor: activitate frontal�, individual�;
Bibliografie:
***Mica Biblie, ed. I.B.M.B.O.R., Bucure?ti, 1984.
***Tr�irea �nv�?�turii de credin?�. Activit�?i didactice pentru ora de religie cre?
tin ortodox� - clasa a III-a, ed. Parto?, Timi?oara, 2013.
Benga, Cristina, Ciachir, Aurora, Filat, Niculina, Ghi?iu, Mihaela, Niculae, Ioana,
Religie Cultul Ortodox, Caietul elevului, clasa a III-a, semestrul I, ed. Corint
Educa?ional, Bucure?ti, 2015.
Idem, Religie Cultul Ortodox, Manual pentru clasa a III-a, semestrul I, ed. Corint
Educa?ional, Bucure?ti, 2015.
Dulfu, Petre, Iisus M�ntuitorul, ed. Blassco, Bucure?ti, 2005 (1926).
Muha, Camelia, Mocanu, Elena, Religiei cre?tin-ortodox�: caiet pentru elevi: clasa
a III-a, ed. Sf. Mina, Ia?i 2009.
?ebu, Preot prof. univ. dr. Sebastian, Opri?, Prof. Monica, Opri?, Prof. Dorin,
Metodica pred�rii Religiei, ed. Re�ntregirea, Alba Iulia, 2000.
http://www.trilulilu.ro/nasterea-sf-prooroc-ioan-botezatorul#ref=notif_file
Desf�?urarea lec?iei:
Etapele lec?iei/Timp Obiectivele opera?ionale Elementele de con?inut
Strategia didactic� (metode, mijloace, forme de organizare) Instrumente de
evaluare
Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode ?i mijloace
de �nv�?�m�nt Forme de organizare
Momentul organizatoric
5 min Salutul, Rug�ciunea, Notarea Absen?elor Elevii r�spund la salut, spun
rug�ciunea �mpreun� cu profesorul, iar elevul de serviciu spune absen?ii.
Conversa?ia,
Rug�ciunea,
Conversa?ia, Activitate frontal�, activitate individual�.
Actualizarea cuno?tin?elor
5 min Profesorul pune elevilor urm�toarele �ntreb�ri:
�Despre ce am �nv�?at data trecut�?�
�Cine este izvorul vie?ii?�
�Care este cel mai pre?ios dar primit de la Dumnezeu?�
�Da?i exemple de sfaturi bune �nv�?ate �n lec?ie?� Elevii r�spund la �ntreb�ri:
�Noi am �nv�?at despre via?a omului care este darul lui Dumnezeu�.
�Izvorul vie?ii este Dumnezeu�.
�Cel mai pre?ios dar de la Dumnezeu este via?a. El ne-a creat din iubire�.
�S�-I mul?umim lui Dumnezeu pentru via?�. S� ne cinstim p�rin?ii. S� facem fapte
bune. S� fim cura?i. S� ne juc�m frumos�.
Conversa?ia.
Exerci?iul.

Activitate frontal�.

Activitate individual�.

Aprecieri verbale.

Anun?area titlului lec?iei noi ?i prezentarea obiectivelor propuse


3 min Dac� data trecut� am �nv�?at despre via?a noast� c� este darul lui
Dumnezeu ?i c� noi suntem cea mai mare bucurie a p�rin?ilor no?tri precum a fost
Fecioara Maria pentru p�rin?ii ei, ast�zi vom �nv�?a despre bucuria vie?ii, deci
despre Bucuria de a tr�i. Elevii ascult� explica?ia profesorului. Conversa?ia.

Explica?ia. Activitate frontal�.


Comunicarea cuno?tin?elor
15 min

Profesorul cite?te elevilor ?i lec?ia din manual:


Bunicule, bunicule! Sunt foarte bucuroas� c� te v�d! Dar de unde vine aceast�
bucurie a mea?
� Bucuria �?i are izvorul �n Dumnezeu ?i El ne-o d�ruie?te
ca noi s� o �mp�rt�?im cu El ?i cu to?i ceilal?i oameni. C�nd v� �nt�lni?i cu o
persoan� drag�, �n sufletul vostru se na?te o stare deosebit�, care v� �nvesele?te
inima. Aceasta este bucuria!
Ea apare ?i atunci c�nd v� juca?i cu z�pad� sau v� stropi?i cu ap�, c�nd m�ng�ia?i
un animal sau ajuta?i pe cineva, c�nd dep�?i?i obstacole sau primi?i o veste bun�.
Uneori, pur ?i simplu v� bucura?i c� tr�i?i!
Na?terea voastr� a fost un moment de mare bucurie pentru p�rin?i. De asemenea, ziua
botezului, c�nd a?i devenit cre?tini. Ziua de na?tere este o bucurie pentru c� o
tr�im �nconjura?i de dragostea familiei ?i a prietenilor. La fel ca dragostea,
bucuria se �nmul?e?te c�nd se d�ruie?te. De aceea ne bucur�m c�nd primim, dar ?i
c�nd oferim daruri.
�n timpul anului sunt multe s�rb�tori, iar �nvierea Domnului, c�nd Hristos ne-a
d�ruit via?� ve?nic�, este s�rb�toarea bucuriei. �n fiecare clip� putem tr�i
bucuria �nt�lnirii cu El prin rug�ciune. Aceasta ne aduce �n suflet pace, armonie ?
i frumuse?e.
Profesorul prezint� apoi elevilor un film animat despre na?terea Sf�ntului Prooroc
Ioan Botez�torul, iar apoi prezint� icoana Na?terii Sf. Proroc Ioan. Elevii
ascult� cu aten?ie. Apoi recitesc idile principale de pe fi?a de lucru:
Dumnezeu ne ofer� �n fiecare zi motive de bucurie. El este
Izvorul Bucurie.
Cea mai mare bucurie a unui cre?tin este �nvierea Domnului.
Bucuria de a d�rui este mai mare dec�t cea de a primi.
Tu e?ti cea mai mare bucurie pentru p�rin?ii t�i!
Rug�ciunea ne aduce in suflet pace, armonie ?i frumuse?e.
Elevii urm�resc filmul (http://www.trilulilu.ro/nasterea-sf-prooroc-ioan-
botezatorul#ref=notif_file) ?i ascult� explica?ia despre icoan�.

Explica?ia.
Fi?a de lucru.
Povestirea.
Filmul.
Icoana.
Exerci?iul.

Activitate frontal�.

Activitate individual�. Aprecieri verbale.


Fixarea noilor cuno?tin?e
10 min Profesorul cere elevilor ?i �i ajut� pe ace?tia s� rezolve
exerci?iile de pe fi?�:
R�spunde la �ntreb�ri:
Cine este izvorul bucuriei?
Care este pentru cre?tini s�rb�toarea bucuriei?
Pentru exerci?iul 2 dup� ce citesc �ndemnurile fiecare elev �?i alege trei
�ndemnuri.
Exerci?iul 3
R�spunde?i cu ajutorul profesorului ?i dup� vizionarea filmule?ului la �ntreb�ri
apoi colora?i imaginea.
Ce eveniment veste?te �ngerul?
Care sunt motivele bucuriei p�rin?ilor Sf. Ioan Botez�torul?
De ce bucuria este at�t de mare pentru �ntreaga lume?
Pentru exerci?iul patru fiecare elev spune motivele lui de bucurie.
Elevii rezolv� exerci?iile:
Exerci?iul 1.
�Izvorul bucuriei este Dumnezeu�.
�Pentru cre?tini s�rb�toarea bucuriei este �nvierea Domnului�.
Exerci?iul 2:
S� aduci bucurie celor din jur.
S� d�ruie?ti cu drag.
S� mul?ume?ti pentru toate.
S� te bucuri al�turi de ceilal?i.
S� apreciezi ceea ce ai.
S� devii mai bun.
Exerci?iul 3:
��ngerul veste?te na?terea Sf. Prooroc Ioan Botez�torul�
�Motivele bucuriei sunt asem�n�toare ca ale Sfin?ilor Ioachim ?i Ana. Zaharia ?i
Elisabeta au primit ca dar de la Dumnezeu un copil, iar un copil este cea mai mare
bucurie a p�rin?ilor lui�.
�Bucuria este at�t de mare pentru �ntreaga lume pentru c�, micul Ioan �i va
preg�tit calea ?i �l va boteza pe Domnul Iisus Hristos�.
Dup� ce r�spund la exerci?iul 4 elevii
Explica?ia.
Exerci?iul.

Fi?a de lucru. Activitate frontal�.

Activitate individual�. Aprecieri verbale.


Aprecierea, asocierea, generalizarea
5 min Profesorul explic� elevilor c� din Biblie afl�m c� noi trebuie s� ne
bucur�m pururi �Bucura?i-va pururea �ntru Domnul� (Filipeni 4, 4). De aceea, via?a
nou� trebuie s� fie tot timpul plin� de bucurie ?i noi trebuie s� fim r�sp�nditori
ai bucuriei, s� spunem tuturor ce bucuro?i am fost noi la ora de religie. Bucuria
noastr� trebuie s� fie asem�n�toare cu cea a lui Zaharia ?i Elisabeta ?i a lui
Ioachim ?i Ana pentru c� ?i noi suntem cea mai mare bucurie a p�rin?ilor no?tri.
Elevii ascult� explica?ia profesorului. Explica?ia.

Povestirea. Activitate frontal�.

Activitate individual�.
Activitate suplimentar�
2 Li se comunic� elevilor ca activitate suplimentar� c� au de participat
la Sf�nta Liturghie. Elevii ascult� ?i noteaz� activitatea �n caiete. Metoda
�ndrum�rii teoretice ?i practice. Activitate frontal�. Activitate individual�.
�ncheierea
5 min Rug�ciunea, salutul. Elevii spun rug�ciunea ?i r�spund la salut.
Activitate frontal�.

Bucuria de a tr�i
�Bucura?i-va pururea �ntru Domnul� (Filipeni 4, 4).
S� re?inem!
Dumnezeu ne ofer� �n fiecare zi motive de bucurie. El este
Izvorul Bucurie.
Cea mai mare bucurie a unui cre?tin este �nvierea Domnului.
Bucuria de a d�rui este mai mare dec�t cea de a primi.
Tu e?ti cea mai mare bucurie pentru p�rin?ii t�i!
Rug�ciunea ne aduce in suflet pace, armonie ?i frumuse?e.
R�spunde la �ntreb�ri:
Cine este izvorul bucuriei?
Care este pentru cre?tini s�rb�toarea bucuriei?
Transcrie trei �ndemnuri la alegere:
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
R�spunde?i cu ajutorul profesorului ?i dup� vizionarea filmule?ului la �ntreb�ri
apoi colora?i imaginea.
Ce eveniment veste?te �ngerul?
Care sunt motivele bucuriei p�rin?ilor Sf. Ioan Botez�torul?
De ce bucuria este at�t de mare pentru �ntreaga lume?

Descrie un moment de bucurie ?i c�teva bucurii


pe care le-ai tr�it ast�zi.

S-ar putea să vă placă și