Sunteți pe pagina 1din 22

Unitatea de învăţare 1

Elemente tehnice

Felicia Alexandru _ A&R unit.1 1


“Niciodată să nu priveşti studiul ca pe o datorie,
ci ca pe un prilej demn de invidiat care te
învaţă ce înseamnă influenţa eliberatoare a
frumuseţii pe tărâmul spiritului, pentru
bucuria ta personală şi beneficiul comunităţii
căreia va aparţine munca ta de mai târziu”
Albert Einstein

Felicia Alexandru _ A&R unit.1 2


Obiective
• Insusirea unor concepte, principii si reguli care
sa conduca la formarea si consolidarea
capacitatii de a utiliza corect un limbaj
specializat, specific profesionistilor in
asigurari si reasigurari;
• Perfectionarea abilitatilor de documentare, in
scopul indentificarii bazelor teoretice si legale
ale activitatii de asigurari si reasigurari.

Felicia Alexandru _ A&R unit.1 3


Ce este asigurarea?
• O abordare superficiala: activitate similara unui joc de
noroc;
• Definitie simpla : o forma de protectie prin care omul
doreste sa atenueze impactul financiar al unor evenimente,
apeland la o institutie specializata in materie;
• Definitia tehnica ( Yvonne Lambert – Faivre) :asigurarea
este operatia prin care un asigurator, organizand pe
principiul mutualitatii un numar mare de asigurati expusi la
producerea anumitor riscuri, ii indemnizeaza pe aceia
dintre ei care sufera un sinistru, pe seama fondului comun
constituit din primele incasate.

Felicia Alexandru _ A&R unit.1 4


Fondul de asigurare
• se constituie in mod decentralizat, pe seama sumelor de
bani pe care le achita persoanele fizice si juridice interesate
de inlaturarea pagubelor care s-ar produce daca s-ar
inregistra anumite evenimente. Persoanele interesate devin
asigurati numai daca prima de asigurare pe care trebuie sa
o plateasca este indeajuns de redusa, comparativ cu
marimea pagubei pe care ar urma sa o suporte daca s-ar
produce fenomenul respectiv.
• destinatie: acoperirea unor pagube provocate de
fenomene viitoare si nesigure. Consecinta: din acest fond
nu se suporta pierderile determinate de folosirea normala a
unor bunuri, de consumarea acestora in procesul de
productie ori in gospodariile populatiei.

Felicia Alexandru _ A&R unit.1 5


Comunitate de risc
• Persoanele fizice sau juridice, amenintate de aceleasi pericole ,
actioneaza pentru apararea intereselor lor comune ,formand o comunitate
in mod spontan, prin simpla participare la constituirea fondului de
aigurare. Membrii comunitatii de risc (asiguratii ) consimt sa contribuie la
suportarea in comun a pagubelor pe care le va pricinui producerea
evenimentelor in cauza. Impartirea pagubei intre asigurati se bazeaza pe
posibilitatea producerii riscului pentru fiecare dintre ei, Posibilitatea
devine realitate doar pentru unii din ei, dar nu se poate cunoaste, in mod
aprioric ,pentru cine.
• Concluzie: in baza principiilor solidaritatii si mutualitatii, la
construirea fondului de asigurare participa toti asiguratii, dar sumele
mobilizate se repartizeaza numai acelor asigurati care au suferit pagube de
pe urma producerii riscului asigurat. In principiu, impartirea riscului
trebuie sa se faca intre membrii aceleiasi comunitati de risc. Aceasta
inseamna ca la fiecare risc (complex de riscuri) pentru care se incheie
asigurarea, primele sa acopere integral plata despagubirilor.

Felicia Alexandru _ A&R unit.1 6


Asigurator
• Persoana juridica (societatea de asigurare)
specializata care, in schimbul primei de asigurare
incasate de la asigurati isi asuma raspunderea:
• de a acoperi pagubele produse bunurilor
asigurate de calamitati naturale sau accidente;
• de a plati suma asigurata la producerea unui
anumit eveniment in viata persoanelor asigurate;
• de a plati o despagubire pentru pierderile de care
asiguratul raspunde, in baza legii, fata de terte
persoane.
Felicia Alexandru _ A&R unit.1 7
Asiguratul
• Persoana fizica si/ sau juridica care,
constientizand existenta si posibilitatea de
impact a riscurilor decide să:
• îşi asigure: - bunurile impotriva calamitatilor,
accidentelor,
-viata si integritatea corporala
(persoana fizica) împotriva unor evenimente,
• se asigure pentru prejudiciul pe care il poate
produce unor terte persoane.
Felicia Alexandru _ A&R unit.1 8
Beneficiarul asigurarii
• Persoana care are dreptul sa incaseze indemnizatia de
asigurare, fără ca aceasta sa fie parte la contractul de
asigurare. Uneori, terţa persoana ( beneficiarul asigurarii)
este indicată in mod expres, de asigurat în contractul de
asigurare. Alteori, desemnarea sa are loc în cursul
executarii contractului de asigurare prin declaratia scrisa
comunicata de asigurat societatii de asigurare, ori prin
testament.
• Beneficiarul asigurarii este desemnat si prin conditiile
de asigurare ( de ex: sotul, mostenitorii legali, etc). Cand
sunt mai multi beneficiari desemnati sau mostenitori, ei au
drepturi egale asupra sumei asigurate, cu conditia ca
asiguratul sa nu fi dispus altfel.

Felicia Alexandru _ A&R unit.1 9


Contractantul asigurarii
• Persoana fizica sau juridica care poate incheia
contractul de asigurare, fără a obtine şi
calitatea de asigurat.
• Ex: asigurarea de accidente pentru
salariati, încheiată de un agent economic care-
i transportă spre locul de munca cu
autovehicule aflate în proprietatea agentului
economic respectiv.

Felicia Alexandru _ A&R unit.1 10


Evaluarea în vederea asigurarii
• Operaţiunea prin care se stabileşte valoarea
bunurilor în vederea cuprinderii lor în
asigurare. Valoarea de asigurare : noţiune
specifică asigurarilor de bunuri.
• De principiu, nici legiuitorul şi nici
asiguratorul nu permit supraevaluarea la
încheierea asigurarii.

Felicia Alexandru _ A&R unit.1 11


Suma asigurată(1)
• D1: partea din valoarea de asigurare pentru care
asiguratorul îşi asumă raspunderea în cazul
producerii fenomenului pentru care s-a incheiat
asigurarea.
• D2: suma maximă în limita căreia asiguratorul
plateste indemnizatia de asigurare la ivirea
cazului asigurat
• D3: baza de calcul a primei de asigurare.
Se stabileşte de părţi prin contract ,sau potrivit
criteriilor legale, în cazul asigurarii prin efectul
legii.
Felicia Alexandru _ A&R unit.1 12
Suma asigurată(2)
In cazul diferitelor categoriilor de asigurari se disting anumite nuanţe :
• la asigurarea de bunuri: de principiu, nu se admite supraasigurarea.
In mod exceptional, in limitele prevazute in conditiile de asigurare,
se admite asigurarea valorii de procurare a unui lucru nou sau de
reconstruire a bunului asigurat. Supraasigurarea nu este admisa
deoarece ar putea trezi interesul asiguratului în producerea cazului
asigurat. Suma asigurata poate fi inferioara valorii reale a bunului
(subasigurare) dacă părţile convin.
• la asigurarea de raspundere civila: suma asigurata se stabileste prin
contract, la asigurarile facultative, sau, prin acte normative, în cazul
asigurarii prin efectul legii;
• la asigurarile de persoane: suma asigurata nu este limitata, ea se
stabileste în mod liber, potrivit întelegerii dintre părţi.

Felicia Alexandru _ A&R unit.1 13


Prima de asigurare
• Suma de bani (remuneratia) pe care o plateste asiguratul sau contractantul,
asiguratorului pentru asumarea riscului. Altfel spus, prima de asigurare este pretul
asigurarii.
• Etimologie: adverbul latin “primum” – mai intai, de la inceput – în sensul că, se
plateste mai intai, conditionand existenta contractului de asigurare. In cazul
asigurarilor de persoane, prima de asigurare se numeste si cotizatie.
• Prima platita de asigurat, numita si prima bruta (tarifara) se compune din:
• prima neta ( pura, teoretica) folosita pentru formarea fondului de asigurare din
care urmeaza a se platii indemnizatiile de asigurare;
• prima adaos (încărcătura primei) destinată acoperirii cheltuielilor de functionare a
asiguratorului ( inclusiv finantarea unor eventuale masuri de prevenire a
daunelor), constituirii rezervelor si obtinerii profitului asiguratorului.
• Prima se stabileste pe categorii de riscuri asumate si in functie de suma
asigurata.

Felicia Alexandru _ A&R unit.1 14


Durata asigurarii
• Perioada de timp pe durata careia raman valabile
raporturile de asigurare intre asigurator si asigurat, asa cum
au fost ele stabilite prin contractul de asigurare.
• Element specific asigurarilor facultative.
• Pe tot parcursul ei, părţile care intervin în asigurare trebuie
să respecte obligaţiile care le revin din contractul de
asigurare.
• Stabilirea cu precizie a duratei asigurarii facultative
prezinta o importanta deosebita:
- influenteaza marimea primei de asigurare ce cade in
sarcina asiguratului,
-raspunderea asiguratorului actioneaza numai pe
parcursul acesteia.

Felicia Alexandru _ A&R unit.1 15


Paguba sau dauna
• Prejudiciul suferit de asigurat în urma realizarii cazului asigurat. În materie
de asigurari ,se ia în calcul numai prejudiciul efectiv suferit de asigurat, nu
şi beneficiul nerealizat.
• In cazul asigurarii de raspundere civila, beneficiul nerealizat de terta
persoana pagubita reprezinta ,pentru asigurat , o paguba efectiva, ceea ce
implica includerea sa în despagubirile datorate ( reparare integrala).

• Notiune specifică asigurarilor contra daunelor. In asigurarile de


persoane ,aceasta notiune nu prezintă relevanţă deoarece , indemnizatia
de asigurare se plateste indiferent de dauna si nu are caracter de
despagubire.
• Indemnizatia de asigurare, in cazul asigurarilor de persoane se
datoreaza independent de sumele cuvenite asiguratului sau beneficiarului
asigurarii din asigurarile sociale si independent de repararea pagubei de
catre cei raspunzatori de producerea ei.

Felicia Alexandru _ A&R unit.1 16


Indemnizatia de asigurare
Suma de bani pe care asiguratorul o achita
asiguratului (beneficiarului) la survenirea
cazului asigurat. În mod uzual, se utilizeaza
termenul despagubire , pentru asigurarile
contra daunelor, respectiv, suma asigurata in
cazul asigurarilor de persoane.

Felicia Alexandru _ A&R unit.1 17


Despagubirea de asigurare
• Suma de bani pe care asiguratorul o
datoreaza asiguratului în vederea compensării
pagubei produse de riscul asigurat.
Despagubirea poate fi, în limita sumei
asigurate, egală sau mai mică decat paguba,
în functie de sistemul ( principiul) aplicat la
acoperirea pagubei.

Felicia Alexandru _ A&R unit.1 18


Sisteme (principii) de acoperire în
asigurare
• Modul în care se stabileste nivelul despagubirii si,
implicit , raportul dintre dauna si despagubirea de
asigurare.
• Sisteme:
- sistemul acoperirii(raspunderii)proportionale,
- sistemul primului risc,
- sistemul acoperirii (raspunderii) limitate.
În practica, caracteristicile acestora se pot îmbina în
cazul aceluiaşi contract.

Felicia Alexandru _ A&R unit.1 19


Sistemul acoperirii proportionale
• Despagubirea de asigurare reprezinta aceeasi parte din
dauna, aferenta raportului dintre suma asigurata si valoarea
de asigurare: D = P * (S/V), unde:
D = despagubirea de asigurare, P = paguba (dauna), S =
suma asigurata , V = valoarea reala a bunului asigurat (
valoarea bunului în momentul producerii evenimentului).
• Regula proportionalitatii este aplicabila, în principiu, în
materia asigurarii facultative de bunuri si prezinta
importanta numai in caz de paguba partiala a bunului
asigurat. In caz ca se înregistrează paguba totala
asiguratorul suporta integral paguba, în limita sumei
asigurate.

Felicia Alexandru _ A&R unit.1 20


Sistemul primului risc
• Asiguratorul suporta dauna în intregime, în
limitele sumei asigurate ( deci despagubirea
de asigurare este egala cu paguba, dar nu
poate depaşi marimea sumei asigurate).
• Este un sistem mai avantajos pentru
asigurati, dar, în acelaşi timp, presupune
încasarea de la acestia a unor prime de
asigurare cu un nivel mai ridicat, în aceleaşi
condiţii de risc, comparativ cu alt sistem.

Felicia Alexandru _ A&R unit.1 21


Sistemul acoperirii limitate
• Asiguratorul suporta paguba numai peste o anumita limita, numita fransiza ( de la
verbul francez “franchir”, a trece peste ) determinata în cifre absolute si/ sau
procentuale ( de ex: 5% din paguba).
• Fransiza este partea din valoarea pagubei a carei acoperire cade in sarcina
asiguratului. Fransiza este stabilita in momentul incheierii contractului de
asigurare, putand imbraca una din formele:
- fransiza deductibila (absoluta): cea care se deduce din orice paguba.
- fransiza nedeductibila ( prag) : asiguratorul acopera în întregime paguba – pana la
limita sumei asigurate – daca aceasta este mai mare decat fransiza.
In ambele cazuri nu se acorda despagubiri pentru pagubele care se incadreaza in
limitele fransizei.
• Sistemul fransizei nedeductibile contribuie la descongestionarea
asiguratorului prin eliminarea pagubelor marunte.
• Sistemul fransizei deductibile contribuie cointeresarea asiguratului in
prevenirea cazului asigurat.
• Sistemul acoperirii limitate se combina atat cu sistemul acoperirii
proportinale, cat si cu sistemul primului risc.

Felicia Alexandru _ A&R unit.1 22

S-ar putea să vă placă și