Sunteți pe pagina 1din 1

Cum îþi aºterni...

"Mândria" de a fi ELEV

editorial
Constatã profesorii, dar constatã ºi plictisit o parte din lecþie sau ºi mai existã lucruri mult mai bune de fãcut,
pãrinþii cã elevii sunt din ce în ce mai rãu, þipã la ei, eventual se lamenteazã dar ºcoala te învaþã (direct sau indi-
dezinteresaþi de ºcoalã. (Bineînþeles, cã are salar mult prea mic etc. rect) cum sã faci acele lucruri.
vorbim despre fenomen în general. Pentru cei care nu înþeleg afirma-
Excepþii existã întotdeauna.) Acest fe- Elevii care afirmã cã ºcoala nu te þia anterioarã îi rog sã rãspundã la în-
nomen se intensificã de la an la an ºi, învaþã nimic bun fac o mare greºealã, trebarea: Ce aþi fi fãcut acum dacã nu
pe lângã faptul cã elevii lipsesc de la deoarece ceea ce ar trebui sã se înveþe aþi fi mers deloc la ºcoalã?.
ºcoalã, nivelul de pregãtire scade. la ºcoalã nu se rezumã la lucrurile care Afirmaþia de sus, privitã prin pris-
se predau la ore, ci existã multe altele: ma unui elev dezinteresat de studiu se
Apare întrebarea ce anume cau- Cum explicã profesorul X? (mai ales mai poate interpreta prin "existã lu-
zeazã acest fenomen? dacã nu ºi-a greºit cariera...) Cum este cruri mult mai uºor de fãcut decât în-
Din pãcate, motivul nu este unul îmbrãcatã profa de francezã? Cum vãþatul pentru ºcoalã". Da, aºa este,
singur, iar cauzele se întrepãtrund ºi, vorbeºte colegul de bancã despre con- dar – nimic nu este uºor în viaþã, dacã
astfel, devin complexe. În plus, parcã certul de asearã? Cum aratã afiºul doreºti sã ajungi undeva sau cineva.
se formeazã un cerc vicios. Elevul nu pentru balul bobocilor? La ºcoalã se Oricine are posibilitatea sã devinã
învaþã, profesorul devine iritat, (con- petrec lucruri interesante la care par- ceea ce doreºte. Dar mai întîi trebuie
statã cã munceºte aproape inutil) îl ticipã copii de aceeaºi vârstã. De ce sã sã vrei. Este adevãrat cã unii perseve-
ceartã pe elev, acesta, la rândul lui de- te lipseºti de aceastã experienþã care reazã mult mai uºor decât noi, dar nu
vine ºi el stresat ºi nervos, ca atare are nu se va mai repeta niciodatã în viaþã? trebuie sã ne comparãm mereu cu alþii,
motive sã nu înveþe. Dar, atenþionarea Greºelile apar tocmai din motivul ci mai degrabã cu noi înºine, cu ceea
profesorului ar trebui sã-l determine cã, pe de o parte elevii ignorã "viaþa ce am fost ieri ºi ar trebui sã ne de-
sã înveþe, nu? De ce sã fie ascultãtor socialã" din ºcoalã, pe de alta nu par monstrãm cã putem deveni mai buni
elevul? Cred cã rãspunsul la aceastã pasionaþi de nici un domeniu dintre decât am crezut cã suntem în stare.
întrebare se poate da ºi mai greu. Doar cele care se studiazã acolo. Amintesc
de aceea cã aºa spun adulþii? Dar de încã un motiv pregnant: din pãcate la O altã parte dintre elevi lasã pro-
unde ºtiu ei ce este bine ºi ce este rãu? ºcoalã nu prea se predã cum sã înveþi blemele cu ºcoala pe seama pãrinþilor.
Din experienþa lor de prea multe ori ºi cum sã gândeºti singur o rezolvare. Ei spun, fãrã nici o jenã, ceva de genul
invocatã? Este cumva lumea mai bunã Elevului i-ar plãcea un pic de aventurã, nu sunt interesat de ºcoalã, dar nu o sã
din cauza cã adulþii au experienþã? un pic de "necunoscut", dar mai ales ar am probleme, deoarece îl cunoaºte
GInfo 13/7 - noiembrie 2003

Vedeþi, rãspunsul este complicat... dori sã aibã succes. Mãcar din când în tata pe cutare ºi o sã vorbeascã cu el.
când... Pentru acest gen de elevi problemele
Majoritatea elevilor considerã cã A învãþa nu înseamnã sã excelezi vor apãrea când vor deveni maturi ºi
ºcoala este plictisitoare ºi nu te învaþã în toate domeniile. Acest lucru este în momentul unei angajãri nu o sã mai
nimic bun. Pentru cei care sunt de practic imposibil. Fiecare elev ar tre- fie tata cu ei.
aceastã pãrere, nu am decât sã le spun bui sã cunoascã foarte bine domeniul
cã ºcoala nu este plictisitoare, dar ea care îl pasioneazã sau pentru care are Nu am vrut sã fac moralã nimã-
pare aºa pentru cã elevul dezinteresat talent, celelalte domenii ajutându-l sã nui. Voi continua sã visez la o lume în
nu ºtie ce lecþii i s-au predat în orele îºi formeze o culturã generalã. care copiii merg la ºcoalã cu drag, în-
anterioare, deci el nu înþelege nimic la O altã parte a elevilor considerã cã vaþã mãcar la jumãtate din discipline
ora la care merge. Dar o orã poate fi sunt lucruri mult mai bune de fãcut în curioºi, deoarece ºtiu cã ceea ce au
plictisitoare ºi din cauzã cã profesorul viaþã decât mersul la ºcoalã. În aceastã "bãgat" în creier, acolo rãmâne ca în
nu reuºeºte sã capteze atenþia elevilor situaþie apare întrebarea: Ce poate ROM.
ºi aceºtia preferã sã discute între ei în avea un elev mai bun de fãcut decât sã
loc sã-l asculte în timp ce acesta reia meargã la ºcoalã? Nu voi afirma cã nu Claudiu Soroiu
3

S-ar putea să vă placă și