Sunteți pe pagina 1din 8

Suport aplicatii.

Evaluarea intreprinderii/afacerii

Vt =10.000
Ct=8.000
PB = 2.000
Imp = 16% * 2.000 = 320
PN = 2.000 – 320 = 1.680

Vt =10.000
CT = 8.000
Ch dob = 1.000
PB = 1.000
Imp = 16% * 1000 = 160
PN = 1.000 – 160 = 840

1680 -840 = 840


Economia fiscala = 1000 * 16% = 160
Rata dob = 10%
Cost datorie = 10% * (1-16%)

Abordarea prin venit

Aplicația 1. O companie este supusă evaluării. Dispuneți de următoarele informații: fluxurile


de numerar nete ale intreprinderii (cash-flow-urile disponibile) sunt estimate pe o perioadă de
5 ani sunt FNNI1 = 170.000 lei, FNNI2 = 290.000 lei, FNNI3 = 310.000 lei, FNNI4 =
420.000 lei şi FNNI5 = 330.000 lei. Este estimat că (valoarea terminala) societatea va fi
valorificată după cei 5 ani la prețul de 2.000.000 lei. Dacă rata de actualizare este de 15%,
calculați valoarea întreprinderii folosind metoda discounted cash-flow.

Rezolvare:

CFD 1 CFD 2 CFD n VT n


VI = + +.. .+ +
( 1+ k )1 ( 1+k )2 ( 1+k )n (1+k )n
VI = 170.000 / (1+15%)1 + 290.000 /(1+15%)2 + 310.000 / (1+15%)3 + 420.000 / (1+15%)4 +
330.000 / (1+15%)5 + 2.000.000 / (1+15%)5 = ........
Valoarea de piata a capitalului propriu + valoarea de piata a datoriilor purtatoare de dobanzi
Aplicatia 2. Pentru o întreprindere cunoaşteţi următoarele date:
- fluxurile nete de numerar ale intreprinderii (FNNI) / cash flow-urile (CFD) previzionate
pentru următorii 3 ani de previziune explicită: 400.000; 500.000; 550.000.
- rata de crestere a cash flow-urilor după cei trei ani de previziune explicită = 5%;
- valoarea de piaţă a datoriilor financiare ale întreprinderii = 2.000.000
- costul de oportunitate al capitalului investit în această afacere = 10%.
Care este valoarea capitalurilor proprii ale întreprinderii?

Rezolvare:

VpCp (valoarea de piata a capitalurilor propii) = VI (valoarea intreprinderii) – Val datoriilor


financiare.

CFD 1 CFD 2 CFD n VT n


VI = + +.. .+ +
( 1+ k )1 ( 1+k )2 ( 1+k )n ( 1+k )n
CFDn(1+g ) 550 . 000∗(1+5 %)
VT= =
k −g 10 %−5 % = 11.550.000 lei

VI = 400.000 / (1+10%)1 + 500.000 / (1+10%)2 + 550.000 /(1+10%)3 + 11.550.000 /


(1+10%)3 = 9.867.769

VpCp = 9.867.769 – 2.000.000 = 7.867.769

Actionar – participatie 15%; Valoarea participatiei = 15% * 7.867.769

Aplicatia 3. Rata de actualizare. Pentru finanțarea unei societăți, managementul


întreprinderii a utilizat următorele resurse financiare: emisiune de acțiuni – capital social
(30%), contractare de credite pe termen lung (40%) și emisiune de obligațiuni cu scadența 3
ani (30%). În vederea estimării costului resurselor atrase (rata de actualizare) au fost colectate
următoarele informații: rata fără risc este de 5% (oblig de stat); rata de dobândă la creditele
contractate de către întreprindere este de 8%; prima de risc a pieței de capital este de 6%
(prima de risc Rm- Rf); coeficientul de volatilitate beta mediu al firmelor din același sector
de activitate este de 1,2, randamentul la scadență oferit de obligațiunile emise în euro de
întreprinderi similare și având scadență 3 ani este de 9%. Cunoscând toate aceste informații
estimați costul mediu ponderat al capitalurilor atrase pentru finanțarea intreprinderii.

Rezolvare:

KCMPC = KCPR * pondereaCPR + KDTL * pondereDTL + KOBLIG * pondereOBLIG


KDTL = rcreditului * (1-16%) = 8% * (1-16%) = 6.72%
KOBLIG = randOBLIG * (1-16%) = 9% * (1-16%) = 7.56%
KCPR (CAPM) = Rfara risc + β * (Rm – Rfara risc) = 5% + 1,2 * 6% = 12,2%
(Rm – Rfara risc) = prima de piata
KCMPC = 12,2% * 30% + 6.72% * 40% + 7.56% * 30% = 8.62% (k sau rata de actualizata de
utilizat in VI )

Aplicatia 4. Compania A intenționează să cumpere compania B pentru 15 milioane de dolari.


Valoarea estimată a FNNI pentru compania B pentru următorii 4 ani este de 400.000;
800.000; 900.000 și 800.000. Ritmul de creștere al FNNI după cei patru ani ai prognozei
explicite este de 5%. Valoarea de piață a datoriilor financiare ale întreprinderii = 2 000 000.
Achiziția va fi finanțată din capitaluri proprii (10 milioane USD), cu un cost al capitalului de
12% și din credit (5 milioane USD), costul datoriei fiind de 7%. În opinia dvs., compania A
va avea o valoare adăugată datorită acestei tranzacții?

Rezolvare:

VpCp = ?

VpCp (valoarea de piata a capitalurilor propii) = VI (valoarea intreprinderii) – Val datoriilor


financiare.

CFD 1 CFD 2 CFD n VT n


VI = + +.. .+ +
(1+ k )1 ( 1+k )2 (1+k )n (1+k )n
VT = FNNIn (1+g) / (kCMPC - g) = 800.000 * (1+ 5%) / (10.33% - 5%) = 15.759.849

KCMPC = KCPR * pondereCPR + KDTL * pondereDTL = 12% * 10/15 + 7% * 5/15 = 10.33%

VI = 400.000 / (1+10.33%)1 + 800.000 / (1+10.33%)2 + 900.000 / (1+10.33%)3 + 800.000 /


(1+10.33%)4 + 15.759.849 / (1+10.33%)4 = 12.865.776

VpCp = VI - VDTL = 12.865.776 – 2.000.000 = 10.865.776 < 15.000.000

Aplicația 5.(EXCEL) Se cere să se calculeze valoarea unei întreprinderi, prin aplicarea


metodei fluxului de numerar actualizat, utilizând fluxul de numerar net pentru intreprindere,
pe baza următoarelor ipoteze fundamentate mai jos.
a)Contul de profit si pierdere sintetizat in ultimul an

Indicator 2019
Cifra de afaceri 1.000.000
Costul bunurilor vandute (cheltuieli
600.000
variabile)
Marja Bruta 400.000
Cheltuieli de exploatare 200.000
Cheltuieli cu amortizarea 40.000
b) Durata de previziune a fluxului de numerar la dispoziția firmei (FNNI - CFD) este 5 ani. In
aceasta perioada cifra de afaceri se estimeaza ca va creste cu 10% anual, in timp ce
cheltuielile de exploatare se ajusteaza o rata a inflatiei de 4%. Amortizarea ramane constanta
pe toata perioada de previziune.
c) Din anul 6 se presupune o creștere zero (perpetuă) a FNNI - CFD;
d) În cadrul analizei financiare s-a ajuns la concluzia că fondul de rulment net adecvat, la data
evaluării (anul zero), a reprezentat 10% din venituri, pondere care se va menține și în
continuare.
e) Cheltuielile de capital reprezintă 5% din venituri, iar din anul 5 in viitor vor fi egale cu
amortizarea.
f) Rata de actualizare adecvată, care reflectă CMPC, este 11,5%.

Rezolvare:

Aplicația 6.(EXCEL) O societate prezintă următoare situație a veniturilor și cheltuielilor

  2016 2017 2018 2019


Venituri, Total 16.459.000 18.568.000 21.025.000 23.758.000
Venituri din marfuri 16.459.000 18.568.000 21.025.000 23.758.000
Costul bunurilor vandute 8.236.000 9.269.000 10.560.000 11.986.500
Cheltuieli cu marfurile
(cheltuieli variabile) 8.236.000 9.269.000 10.560.000 11.986.500
Marja Bruta 8.223.000 9.299.000 10.465.000 11.771.500
Alte venituri operationale 850.000 869.000 845.000 852.000
Chetuieli de marketing 192.154 210.400 220.000 225.780
Cheltuieli generale si
adiministrative 3.942.441 4.181.460 4.266.280 4.312.500
Salarii 2.542.441 2.781.460 2.866.280 2.912.500
Taxe locale 150.000 150.000 150.000 150.000
Amortizare/Deprecieri 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000
Alte cheltuieli operationale 50.000 50.000 50.000 50.000
Profitul brut din exploatare -
EBIT 4.888.405 5.726.140 6.773.720 8.035.220
Venituri financiare (Conturi
curente) 50.000 52.000 55.000 57.000
Cheltuieli financiare (dobanzi) 860.000 860.000 860.000 860.000
Rezultat financiar -810.000 -808.000 -805.000 -803.000
Profitul brut 4.078.405 4.918.140 5.968.720 7.232.220
Impozitul pe profit 652.545 786.902 954.995 1.157.155
Profitul net 3.425.860 4.131.238 5.013.725 6.075.065

Realizati o evaluare a intreprinderii, urmarind ipotezele:


1. Veniturile din marfuri vor creste cu media ultimilor ani
2. Ponderea cheltuielilor variabile se mentine constanta
3.Cheltuielile cu salariile cresc cu rata inflatiei de 4% annual
4.Taxele locale, amortizarea si restul cheltuielilor se mentin constante cu nivelul din 2019
5.CAPEX - 1 mil in fiecare an incepand cu anul 2020
6. ΔNFR - 5% din cifra de afaceri
7. K - 12.25%
8.Incepand cu anul 5 de previziune cash-flow-ul va creste constant cu rata inflatiei.

Scenarii:
A.In contextul pandemiei de COVID-19 este de asteptat ca cifra de afaceri a intreprinderii sa
scada cu 14% la finalul anului 2020 comparativ cu 2019, urmand ca apoi, in cazul
normalizarii situatiei, aceasta sa creasca cu media ultimilor ani.
B.In contextul pandemiei de COVID-19 este de asteptat ca cifra de afaceri a intreprinderii sa
scada cu 7% la finalul anului 2020 comparativ cu 2019, urmand ca apoi, in cazul normalizarii
situatiei, aceasta sa creasca cu media ultimilor ani.
C.In contextul pandemiei de COVID-19 este de asteptat ca cifra de afaceri a intreprinderii sa
creasca doar cu 4% la finalul anului 2020 comparativ cu 2019, urmand ca apoi, in cazul
normalizarii situatiei, aceasta sa creasca cu media ultimilor ani.

Rezolvare:

Abordarea prin piata

Aplicația 7. Presupunem că evaluăm capitalul propriu al unei întreprinderi necotate, care


realizează o cifră de afaceri de 50 ml. lei. O întreprindere similară cotată, cu un nivel apropiat
al îndatorării capitalului propriu are un preț al acțiunii de 1 leu, respectiv o valoare de piață a
capitalului propriu de 100 ml. lei. Cifra de afaceri a comparabilei este de 80 ml. lei.
Presupunem că riscul suplimentar pe care îl are întreprinderea necotată este de 40% (lipsa de
lichiditate a investiției într-o întreprindere închisă).

Rezolvare:
Multiplicator = VpCp / CA = 100 / 80 = 1.25
CA = 50
VpCp = 50*1.25 = 62.5
VpCp in final, daca iau in calcul riscul de intrep necotata = 62.5 * (1 - 40%) = 37.5 mil

Aplicația 8. Presupunem că știm următoarele informații despre trei întreprinderi. Determinati


valoarea capitalurilor proprii pentru societatea Gamma.

Gamm
Indicator Alfa Beta   a
(VI) VpCi – valoarea de piata a
capitalurilor investite (mii lei) 8000 750   ?
Valoarea de piata a capitaluri
proprii (VpCp) (mii lei) 6000 450   ?
Datorii financiare (D) (u.m.) 2000 300   150
Dat fin / Cap propriu (%) 25 66,7    
EBIT (u.m.) 900 30   38

Va trebui însă selectat atât multiplicatorul adecvat din punct de vedere al coerenței existente
între numărător și numitor, cât și comparabila pentru care se calculează.

Rezolvare:

1.Multiplicatorul Valoarea de piata a capitalului propriu VpCp/EBIT


Valoarea de piata a capitalului propriu VpCp / PN

2.Multiplicatorul Valoarea de piata a capitalului investit VpCi /EBIT


Valoarea de piata a capitalului investit = valoarea de piata a capitalului propriu + valoarea de piata a
datoriilor purtatoare de dobanda
EBIT = PB + ch dob

Multiplicator = 750 / 30 = 25
EBITGAMMA = 38 => VpCIGAMMA = 38 * 25 = 950
VpCp GAMMA = VpCIGAMMA – VDTL GAMMA = 950 – 150 = 800

Aplicația 9. Intreprinderea Beta SRL nu este cotată la bursă si are emise 400.000 acțiuni. Un
evaluator independent dorește să aplice abordarea prin comparație pentru a estima valoarea
capitalurilor proprii ale acestei companii. Evaluatorul a reținut următoarele informații despre
3 companii din același domeniu de activitate cotate la bursa, companii comparabile cu
societatea Beta SRL.

Indicatori Compania A Compania B Compania C


Prețul acțiunii (curs bursier) 41,20 52,30 28,70
Profit net/acțiune 4,27 5,62 3,52
EBIT/acțiune 6,16 7,22 4,92
Capitalizare bursiera (valoarea 9,00 10,25 7,85
companiei pe bursa) /EBITDA
Cap bursierea = Pret actiunii * numarul de actiuni
Pentru compania Beta SRL se cunosc urmatoarele informatii
Indicatori Compania
BETA SRL
Profit net/acțiune 4,67
EBIT/acțiune 5,23
EBITDA 1.962.248

Multiplicatori:
1. Multiplicatorul 1. = Pret actiune / Profit net pe actiune (PER)
2. Multiplicatorul 2. = Pret actiune / EBIT pe actiune
3. Multiplicatorul 3. = Capitalizare bursiera / EBITDA

Multiplicatori Compania A Compania B Compania C Medii


Pret actiune / Profit net pe 41.20 / 4.27 = 52.30 / 5.62 = 28.70/3.52 = (9.65+9.31+8.15)/3 =
actiune 9.65 9.31 8.15 9.04
Pret actiune / EBIT pe 41.20 / 6.16 = 52.30 / 7.22 = 28.70 / 4.92 = (6.69+7.24+5.83)/3 =
actiune 6.69 7.24 5.83 6.59
Capitalizare / EBITDA 9,00 10,25 7,85 9.03

Pret actiune / Profit net pe actiune (PER) = 9.04


Profit pe actiune BETA = 4.67
 Valoarea actiunii BETA = 9.04 * 4.67 = 42.22
 VpCp BETA = 42.22 * 400.000 = 16.888.000

Pret actiune / EBIT pe actiune = 6.59


EBIT pe actiune BETA = 5.23
 Valoarea actiunii BETA = 5.23 * 6.59 = 34.47
 VpCp BETA = 34.47 * 400.000 = 13.788.000

Capitalizare bursiera/EBITDA = 9.03


EBITDABETA = 1.962.248
 VpCp BETA = 9.03 * 1.962.248 = 17.719.099

Aplicația 10 (EXCEL). Evaluarea prin comparatie a intreprinderii Purcari Wineries PCL

Aliante strategice (fuziune) Compania A si Compania B doresc sa realizeze o alianta


strategica. Informatiile financiare ale celor 2 companii sunt mai jos:

Compania A Compania B
Cifra de afaceri € 10.000 Mil € 5.000 Mil
Costuri de productie € 8.000 Mio. € 3.500 Mio.
EBIT € 2.000 Mio. € 1.500 Mio.
Rata de crestere (g) 4% 6%
Costul capitalului (k) 9% 10%

Nici una dintre companii nu are datorii. Nu sunt prevazute investitii viitoare in active fixe sau
circulante. Cheltuielile cu amortizarea sunt 0. Determinati FNNI (cash-flow-ul disponibil) si
estimati valoarea individuala a companiilor.

EBIT = PN + ch imp + ch dob = PB + ch dob


EBIT (1-16%) = PB (1-16%) + ch dob (1-16%) = PN + ch dob (1-16%)

FNNIA = EBIT (1-16%) + Amo – ΔNFR – CAPEX


FNNIA = 2.000 (1-16%) = 1.680
FNNIB = 1.500 (1-16%) = 1.260

Valoarea companiei = FNNI (1+g) / (k-g)


VIA = 1.680 (1+4%) / (9%-4%) = 34.944
VIB = 1.260 (1+6%) / (10%-6%) = 33.390
Determinati valoarea aliantei strategice in lipsa unei sinergii = 34.944 + 33.390 = 68.334

Datorită alianței strategice (fuziunii):


• concurența pe piața vânzărilor este redusă și se creează putere de piață; acest lucru
determina o creștere a cifrei de afaceri cu aproximativ 1%. => (10.000 + 5.000) + 1% *
15.000 = 15.150
• sinergiile organizaționale pentru producție permit companiei să își reducă costurile de
producție cu aproximativ 3%. => (8.000 +3.500) – 11.500 * 3% = 11.155
• sinergiile manageriale determina o creștere a ratei de creștere de la 5% la 5,2% posibila prin
optimizarea politicilor de investiții.
• sinergiile financiare permit o reducere a costurilor de capital de la 9,5% la 9,25%.

FNNIA+B = (15.150 – 11.155) (1-16%) = 3.356


VIA+B = 3.356 (1+5.2%) / (9.25% - 5.2%) = 87.173
Sinergia = 87.173 – 68.334 = 18.839

Calculați valorile alianței strategice in prezenta sinergiei și valoarea sinergiei.

S-ar putea să vă placă și