Sunteți pe pagina 1din 15

Subiectul: 

„ Izvorul nopţii” de Lucian Blaga

Tipul lectiei: formare de priceperi şi deprinderi


Scopul:Dezvoltarea capacitatii de înțelegere a textului în versuri
Timp : 50 minute

Obiective operationale:

La sfarsitul activitatii elevii vor fi capabili:


O1- sa citească expresiv poezia;
O2- sa asigure coerenţa ideilor exprimate;
O3- sa recunoască procedeele artistice, specificând rolul acestora în text;
O4- să sesizeze structura operei lirice ;
O5- sa descopere informaţiile esenţiale din textul dat;
O6- sa identifice trăsăturile operei lirice;
O7- să-și exprime opiniile în legătură cu anumite aspecte din text
O8- sa distingă farmecul operelor blagiene;
O9- să formuleze impresii în urma interpretării textului;
O10- să integreze informaţiile într-un sistem propriu de valori;
O11- să manifeste interes şi curiozitate faţă de actul comunicării/ lecturii.

Strategii didactice:
Metode si procedee: conversaţia euristică, lucrul cu manualul, lectura selectivă şi explicativă, învăţarea prin descoperire, cadranele,
ciorchinele, copacul cu idei, acvariul sentimentelor, Frisco, Metoda Scherlock Holmes
Mijloace de invatamant: Limba şi literatura română – manual clasa a VIII-a; fişe de lucru; tabla

Forme de organizare a activitatii: frontală, pe grupe, în perechi

Forme de evaluare a activitatii: observarea sistematică, evaluarea orală, evaluarea scrisă;

Bibliografie:

1.BLAGA, Lucian,Poezii, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1982 ;


2.PAMFIL, Alina, Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, Piteşti, Editura Paralela 45, 2003;
3.SÂMIHĂIAN, Florentina; DOBRA, Sofia et ali, Caietul elevului (clasa a VIII-a), Bucureşti, Editura Humanitas, 2006.

Nr. ETAPELE Ob. STRATEGIA DIDACTICA EVALUARE


crt DEMERSULU op Metode Forme de Material
I DIDACTIC didactice organizare didactic
a
activității
Moment Verificarea prezentei. Elevul de Conversația frontală Catalog Observarea
organizatoric Organizarea clasei şi serviciu prezinta continua a
asigurarea climatului lista absentilor. comportamentului
necesar bunei Elevii pregatesc elevilor
cele necesare
desfăşurări a lecției. pentru lectie.
Manual,
caiete
Captarea atenției Elevilor li se citeşte Elevii explică Frontală Observarea
un fragment şi li se înţelesul EXplicatia sistematică
cere să-l explice: citatului dat;
„Poetul este nu atât identifică mai Expunerea
un mântuitor al multe cuvinte:
cuvintelor. El scoate prăpastia Spargerea
cuvintele din starea (adâncimea gheții
lor naturală şi le necunoscută; (gândirea
aduce în starea lor de profunzimea etc.) activă)
graţie.” (Elanul Dumneze –
Insulei Lucian Blaga) (iubire) Conversația
Se cere să găsească
unul sau câteva
cuvinte care ies “din
starea lor naturală”
din fragmentul de
poezie dat.
“Nu-mi presimţi
iubirea când privesc
cu patimă-n prăpastia
din tine
şi-ţi zic:
O, niciodată n-am
văzut pe Dumnezeu
mai mare!?” (Lucian
Blaga Nu-mi
presimţi?)
Anunțarea
subiectului După cum v-aţi dat Elevii scriu titlul
lecției și a seama, astăzi vom lecţiei în caiete Expunerea Frontal
obiectivelor vorbi despre iubire.
Anunţă obiectivele
operaţionale ale
lecţiei (1, 2, 3, 4, 5,
6).

Desfășurarea Se va explica elevilor Activitate Manual


lecției că trebuie să Ei ascultă lectura frontală
identifice aspecte profesorului, Reflecţia Caiet
specifice iubirii şi în urmărind în (gândirea
poezia “Izvorul manuale, apoi critică)
nopţii”, de Lucian citesc.
Blaga, deoarece în
această oră vor studia Elevii analizează
semnficaţiile textului titlul,
poeziei “Izvorul exprimându-şi
nopţii…”; ideile.
Elevii vor nota titlul 1. Opera
lecţiei în caiete: debuteaza cu
“Izvorul nopţii “, de substantivul
Lucian Blaga. Se obţinut prin
citeşte textul poeziei. schimbarea Conversaţia;
valorii Explicaţia;
gramaticale din Cadranele;
TITLUL (sub adjectivul Ciorchinele;
lupă)Profesorul frumoaso, Acvariul
propune o analiză substantiv aflat sentimentelor;
sub lupă a titlului în cazul V. Copacul cu
„Izvorul nopţii” Poezia este idei;
IZVÓR, izvoare, concepută ca o
s.n. 1. Apă adresare directa
subterană care iese către fiinţa iubită Observare
sau ţâşneşte la prin intermediul sistematică
suprafaţa careia eul liric îşi
pământului; exprimă direct
fântână. 2. Loc de sentimentele de
unde izvorăşte la admiraţie
suprafaţa 2. Momentul
pământului un izvor contemplării
(1), o apă persoanei iubite
curgătoare; este seara iar
începutul unui râu; poetul stă culcat
obârşie. 3. Sursă de cu capul în poala
lumină sau de acesteia, deci
căldură. 4. Fig. remarcam
Lucru din care ipostaza statică
provine ceva; 3. Ochii iubitei,
origine (a unui cuvânt ce apare
lucru); sursă. 5. repetat de trei ori
Document, text în doar cele 11
original (istoric, versuri ale operei
ştiinţific). lirice. Ochii
Li se adresează o ,,adancii” şi
serie de întrebări- ,,negri” ai iubitei
suport pentru a îi apar poetului
facilita înţelegerea ca izvor al nopţii
monologului liric: universale, izvor
1. Cum debuteaza ce revarsă tainic
poezia? ( epitet expresiv)
2. Care este asupra lumii
momentul zilei şi întunericul.
locul unde eul liric îşi Iubirea
contemplă iubita? îndragostitului
3. Care este simbolul este profundă, Frisco
central al poeziei? iubita lui este
Care este cuvântul considerată ca
cheie al textului? centru al
Elevii vor fi universului, căci
împărţiţi în patru prin metafora
grupe; ,,lumina mea”din
Ei vor primi o fişă de ultimul vers, eul
lucru după metoda liric se simte Aprecieri verbale
“cadranelor”, fiecare călăuzit de
cadran conţinând aceasta într-o
sarcini de lucru lume plină de
pentru fiecare din nesiguranţă şi
cele patru echipe. pericole.
Fiecare echipă va
rezolva sarcinile
primite. (fişa 1). Elevii vor lucra
Un alt joc didactic perechi,
propus elevilor completând
pentru a le solicita cerinţele din
creativitatea este cadrane.

Frisco
Li se propune
elevilor să joace o
atitudine faţă de Elevii vor juca Pe grupe
ideea de iubire. situaţiile Fișe
1. Optimistul va prezentate.
fi sigur pe
sine şi pe
situaţie;
2. Realistul va
căuta soluţii pro /
contra;
3. Exuberantul
va fi încântat de
situaţie, fie ea şi
dificilă. Observarea
4. Pesimistul va sistematică
plânge , sigur că
problema e de
nerezolvat;
Scepticul nesigur, se
îndoieşte .
Obtinerea Fişă de evaluare (fişa Elevii citesc Metoda Pe grupe
performantei 2) proverbele, le Scherlock fișe
Scherlock Holmes identifică pe cele Holmes
Pentru a implica şi care se potrivesc
creativitatea copiilor, textului şi
se propune un alt joc argumentează
Scherlock Holmes, alegerea.
prin care elevii vor
avea de selectat, din
seria propusă, câteva
dintre proverbele sau
citate , ce se
potrivesc textului.
 Cu dragostea nu-i
de glumit.
 Chiar şi printre Aprecieri verbale
ghimpi se nasc
trandafiri.
 „Să-ţi spun ce
este dragostea
adevărată. E
credinţă oarbă,
umilinţă fără
preget, supunere
desăvârşită,
încredere şi
dăruire împotriva
ta însuţi,
împotriva lumii
întregi. „(Charles
Dickens)
 „Iubirea este
înrudirea omului
cu Dumnezeu. Ea
uneşte la maxim
persoanele umane
fără să le
confunde. În
iubire se arată
plenitudinea
existenţei.”
(Dumitru
Stăniloaie)
 Pentru dragostea
unui trandafir,
trebuie să suporţi
spinii. (proverb
turcesc)
 Tot ce contează
în viaţă în mod
deplin şi dureros
este iubirea.
 Iubirea înseamnă
să ne descoperim
în alţii şi să fim
încântaţi de
această
descoperire.
 Iubirea înseamnă
să renunţi la frică.

Evaluarea Sunt apreciati cu note


rezultatelor cativa elevi care s-au
remarcat prin
raspunsurile
lor pe parcursul
activitatii.
Se apreciaza
activitatea
intregului colectiv de
elevi
cu un calificativ
Notarea.Explicarea
Asigurarea temei pentru acasă
retentiei si a Elevii vor avea să-şi Fiecare elev
transferului exprime părerea va desena câte o
(tema pentru privind afirmaţia: frunză: pe ramuri
acasa) Umbrele seamănă dacă i-a plăcut
cu întunericul, dar lecţia sau lângă
sunt fiicele luminii) rădăcina
copacului dacă
nu i-a plăcut

Fişă de lucru (1)

ECHIPA NR.1 ECHIPA NR.2

Imaginaţi-vă că în acvariul de mai jos se află toate Selectaţi, din textul studiat, mijloacele de
fericire veselie
sentimentele pe care le poate avea o persoană, de expresivitate: imagini artistice şi figuri de stil,
orice natură ar înţelegere regret
fi ele. Selectaţi acele sentimente pe explicând semnificaţia uneia dintre ele.
care le împăcare
transmite fiecare tristete
dintre cei doi participanţi
iubire
la dialogul imaginar, prezentat în versuril
teama
Siguranta
nepăsare
incertitudine
admiratie
ECHIPA NR.3 ECHIPA NR.4

Completaţi un ciorchine cu elemente care aparţin I. Propun sa comparăm iubirea cu un copac.


(sunt asociate) iubitei, identificate în text. Explică Crengile copacului, pornind de la cele de jos, ar
semnificaţia / prezenţa uneia în text. putea reprezenta etapele iubirii. Scrieţi, pentru
fiecare creangă a copacului de mai jos, cât mai
multe
particularităţi
specfice
etapelor din
evoluţia
acestui
sentiment.
Fişă de evaluare

Selectaţi, din seria propusă, unul / câteva dintre proverbele sau citatele date, care se potrivesc textului.

 Cu dragostea nu-i de glumit.

 Chiar şi printre ghimpi se nasc trandafiri.

 „Să-ţi spun ce este dragostea adevărată. E credinţă oarbă, umilinţă fără preget, supunere desăvârşită, încredere şi dăruire împotriva
ta însuţi, împotriva lumii întregi. „(Charles Dickens)

 „Iubirea este înrudirea omului cu Dumnezeu. Ea uneşte la maxim persoanele umane fără să le confunde. În iubire se arată
plenitudinea existenţei.” (Dumitru Stăniloaie)

 Pentru dragostea unui trandafir, trebuie să suporţi spinii. (proverb turcesc)

 Tot ce contează în viaţă în mod deplin şi dureros este iubirea.

 Iubirea înseamnă să ne descoperim în alţii şi să fim încântaţi de această descoperire.

 Iubirea înseamnă să renunţi la frică.