Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, Baia Mare, județul Maramureș
Clasa: a VII-a
Data: 07 februarie 2020
Propunător: Pop Bianca Daniela
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Obiectul: Limba și literatura română
Unitatea de învățare: Unitatea IV – Călătoria de inițiere
Subiectul lecției: Pronumele - exerciții
Tipul lecției: de consolidare și fixare a cunoștințelor
Durata lecției: 50 de minute

Competențe generale:
2. Utilizarea corectă și adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situații de comunicare monologată și dialogată;
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare și nonliterare, în scopuri diverse;
4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise.

Competențe specifice:
2.5 cooperarea în interacţiunile de grup;
3.3 sesizarea corectitudinii şi valorii expresive a categoriilor gramaticale şi lexicale învăţate, într-un text citit;
4.2 utilizarea corectă şi nuanţată a categoriilor semantice învăţate;
4.4 utilizarea corectă a flexiunii nominale şi verbale în textul scris, utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie.

Obiective operaționale:
a) cognitive:
O1 - să definească pronumele;
O2 - să identifice pronumele personale și reflexive dintr-un text dat;
O3 - să formuleze enunțuri cu formele neaccentuate a pronumelor personale și reflexive;
O4 - să construiască propoziții cu pronumele posesive și adjectivele pronominale posesive date;
O5 - să identifice pronumele și adjectivele pronominale demonstrative într-un text dat.
b) afective:
O6 - să participe cu interes la lecţie.
c) psihomotorii:
O7 - să aibă o poziție adecvată în bancă;
O8 - să manifeste un comportament în concordanță cu cadrul școlar.

Strategia didactică:
a) Metode și procedee: conversaţia, explicaţia, rebusul, învăţarea prin descoperire, exerciţiul, problematizarea, metoda

cadranelor.
b) Forme de organizare ale învățării: individuală, frontală și pe grupe.
c) Mijloace de învățământ: rebus, fişe de lucru, caietele elevilor, tabla.
d) Resurse umane: elevii din clasa a VII-a.
e) Resurse spațiale: sala de clasă.
f) Evaluarea se va face prin aprecierea activității și răspunsurilor la exercițiile de pe fișa de lucru.
Bibliografie:

1. Bout ,O.-Teste de evaluare pe baza de itemi diferiti-Editura Eikon,Cluj- Napoca, 2003.


2. Iliescu, A. Gramatica practică a limbii române-Editura Corint, Bucuresti, 2008.
3. Mihail ,A.;Iulian, G. Limba română- Fonetică, Lexicologie, Morfosintaxă - Sinteze şi exerciţii, ed.Corint, Bucureşti, 1996.
4. Şerban, S. LIMBA ROMÂNĂ - O gramatică a greşelilor, îndreptar pentru evitarea confuziilor, Ed. Niculescu.
Strategia didactică
Nr.crt Mijloace Forme de
Etapelele Ob T Activitatea profesorului și a elevilor
Evaluare
Metode de organizare
Lecției
învățare
Profesorul asigură ordinea şi disciplina în sala de clasă, apoi
pregăteşte materialele necesare pentru ora de limba și
O7 literatura română. Profesorul solicită prezența elevilor la
1
Moment O8 1 oră. Elevul de serviciu nominalizează absenții, iar profesorul Conversația - Individuală -
organizatoric îi notează. Elevii își pregătesc materialele necesare pentru
ora de limba română.
Profesorul decide să verifice tema din punct de vedere Aprecieri.
2
Verificarea 2 cantitativ. Elevii își scot caietele la marginea băncilor, iar Conversația Caietele Frontală Sugestii
temei profesorul verifică dacă elevii și-au făcut tema pentru acasă. Explicația elevilor Individuală verbale

Se realizează printr-un rebus care ii va conduce pe elevi Conversația


Captarea O1 către titlul lecției – PRONUMELE. Învățarea Rebus Frontală Aprecieri.
atenţiei prin (Anexa 1) Sugestii
3 elevilor 7 descoperire verbale
Profesorul anunţă tema şi obiectivele lecţiei. Titlul se scrie
Anunţarea pe tablă şi în caiete:
titlului lecţiei  Pronumele – exerciții Explicația Tabla Frontală -
4 și a 2 Profesorul le atrage atenţia elevilor asupra faptului că Caietele
obiectivelor urmează să-și consolideze cunoştinţele despre pronume
(personal, reflexiv, posesiv și demonstrativ) acumulate în
orele anterioare, cu ajutorul unor fișe de lucru. Astfel, vor
exersa tot ce știu despre pronume și vor lămuri eventualele
probleme.

Se reactualizează noțiunile generale legate de tipurile de


Conversația
pronume învăţate şi se realizează pe tablă clasificarea
O2 (Anexa 2) Frontală
acestora:
Dirijarea Fișă de
O3
5 învățării lucru
O4 Problemati- Aprecieri
 Pronumele personal zarea și sugestii
O5
 Pronumele reflexiv verbale

 Pronumele posesiv
 Pronumele demonstrativ Exercițiul

20 Pe grupe
Se distribuie elevilor fişa de lucru cu exerciţii cu diferite
grade de dificultate.
Realizarea 10 După realizarea fiecărei sarcini de învăţare, profesorul va
7
feedback-ului O6 face aprecieri în legătură cu nivelul activităţii (general sau
și obținerea individual) al elevilor şi va face referiri la calitatea Conversația Frontală
performanței răspunsurilor. Profesorul va sugera soluţii în cazul nereuşitei
învăţării, va avea în vedere permanent eliminarea erorilor şi
a lacunelor și va încuraja participanții.
Prin metoda cadranelor, elevii vor fi rugați să rezolve
următoarele sarcini:
Metoda
1. În primul cadran vor nota ce au reținut despre
cadranelor
pronumele personal (definiție, exemple etc.).
Individuală
2. În al doilea cadran vor nota ce au reținut cu privire la Fișă - Aprecieri
pronumele reflexiv. cadranele verbale și
3. În al treilea cadran vor nota ce au reținut despre sugestii
Conversația
pronumele posesiv.
4. În al patrulea cadran vor nota ce au reținut despre
pronumele demostrativ.
8 Anunțarea 2 Temă: Scrie un text pe o temă la alegere, în care să folosești
temei pentru cât mai multe pronume demonstrative, de diverse tipuri, pe Explicația -
acasă care le vei sublinia.