Sunteți pe pagina 1din 6

MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI

MEDIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA


INSPECTORATUL PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI
MD 2005, mun.Chişinău, str.Constantin Tănase, 9, tel. 022-22-69-41, tel/fax 022-22-69-15,
E-mail: mediu@ipm.gov.md, WEB: www.ipm.gov.md

PROCES-VERBAL DE CONTROL
nr. PV-IPM-2021-00523 din 19/03/2021

 Inițial
Numele complet si funcția persoanelor care au efectuat controlul: Stati Nicolai(Inspector
principal), Jaman Alexandru(Inspector principal), Bețivu Oleg(Șef direcție (inspecție)), Rotari
Andrei(Inspector principal), Gavriliuc Serghei(Șef direcție (inspecție)), Grosu Alexandru(Inspector
principal) .
Date cu privire la delegația de control nr. DL-IPM-2021-00356 din 10/03/2021 .
Tipul controlului si temeiul efectuării lui :
 Inopinat
Temei al Solicitarea Domnului Radu MARIAN Deputat în Parlamentul Republicii
controlului: Moldova- RM nr. 226-R din 21 ianuarie 2021,
(prevederea aplicabilă a art. 19 din Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul
de stat asupra activității de întreprinzător si nota informativă, cu indicarea datei la
care a fost întocmită si nr. de file)

Denumirea completă/numele persoanei supuse controlului si identificarea obiectului de


control (unitatea supusă controlului): Î.S. ÎNTREPRINDEREA PENTRU SILVICULTURĂ EDINEŢ,
IDNO:1003604153298, obiectul controlului:ÎS Întreprinderea pentru Silvicultură Edineț OS
Dondușeni sect. 7.

Domeniu de activitate supus controlului: protecția biodiversității, resurselor forestiere,


ariilor naturale protejate .
- Lista de verificare aplicata: IPM/Fond_forestier 4.4.

Date privind toate aspectele, documentele, bunurile, încăperile, produsele, utilajele şi


obiectele de altă natură care au fost supuse controlului și, după caz, ridicate, relevante scopului
controlului: Verificarea stării, folosirii, regenerării, pazei și protecției fondului forestier, al modului
de gestionare a vegetației din fondul forestier și din afara fondului forestier, corectitudinea
exploatarii în vederea asigurarii respectării normelor stabilite de recoltare a masei lemnoase,
activitații de regenerare a acesteia, inclusiv efectuarea calculul prejudiciului cauzat resurselor
silvice din fondul forestier și din afara fondului forestier. .
Constatările şi rezultatele controlului: În rezultatul controlului, a fost verificată
prezența/lipsa tăierilor ilegale, precum și corespunderea volumului masei lemnoase preconizat
pentru obținere (autorizat) și recepționat în urma tăierilor, cu cel din natură extras, prin
inventarierea cioatelor arborilor extrași în parchetul 4C supus tăieri igienă selectivă efectuat în
trimestru I al anul 2021 și parchetul 3T supus tăieri regenerare rase (crîng de jos) în anul 2020.
Astfel, în parchetul 4C cu suprafața de 9,3 ha, unde în trimestru I al anului 2021 s-au
efectuat tăieri de igienă selectivă, comform materialelor primare întocmite de către colaboratorii
ocolului silvic Dondușeni, urmau a fi extrași 221 arborid de specii tari(stejar, ulm, cireș ) , cu
obținerea unui volum de 96,324 m3(90,118 m3 lemn de foc și 6,206 craci și ramuri) masă
lemnoasă. În urma verificării au fost iventariate 203 cioate ale arborilor exploatați (conform fișei
de inventariere a arborilor nr. 1 din 18.03.2021) și după transferarea cioatelor la înălțimea de 1,3
m, conform tabelelor de cubaj, s-a constatat că a fost extras un volum de 163,620 m3 masă
lemnoasă (155,265 m3 lemn de foc și 8,353 craci și ramuri). Totodată a fost evaluată și masa
lemnoasă care se afla pe parchet, în rezultat a fost calculat un volum de 97,138 m3 dintre care
lemn de lucru; 12,876 m3 cu lungimea de 2,9 m; 7,12 m3 cu lungimea de 1,5 m ;i lemn de
foc77.142 m3 .
Prin urmare, rezultă că diferența de 66,482 m3 masă lemnoasă, cu valoarea estimativă de
58 694,29 lei (conform catalogului de prețuri de comercializare a produselor lemnoase în cadrul
Întreprinderii pentru Silvicultură Edineț )au fost sustrasă în mod ilegal de persoane necunoscute.
În parchetul 3T cu suprafața de 1,7 ha, unde în trimestru IV al anului 2020 s-au efectuat
tăiere- regenerare rasă (crîng de jos), comform materialelor primare întocmite de către
colaboratorii ocolului silvic Dondușeni, urmau a fi extrași 1558 arbori de specii tari(salîm, frasin,
paltin ), cu obținerea unui volum de 482,506 m3 masă lemnoasă, iar în rezultatul exploatării
parchetului a fost recepționat 471,55 m3 masă lemnoasă (47,75 m3 lemn de lucru, 359,8 lemn de
foc, 32 m3 craci și ramuri și 32 m3 craci și ramuri nerealizabile). În urma verificării au fost
iventariate 1568 cioate ale arborilor exploatați (conform fișei de inventariere a arborilor nr. 1 din
17.03.2021) și după transferarea cioatelor la înălțimea de 1,3 m, conform tabelelor de cubaj, s-a
constatat că a fost extras un volum de 529,678 m3 masă lemnoasă (459,648 m3 lemn de foc și 70,03
m3 craci și ramuri). Prin urmare, rezultă că diferența de 58,128 m3 masă lemnoasă, cu valoarea
estimativă de 51 318,88 lei (conform catalogului de prețuri de comercializare a produselor
lemnoase în cadrul Întreprinderii pentru Silvicultură Edineț ), care nu a fost contabilizată de
colaboratorii ocolului silvic Dondușeni.
La capitolul tăieri ilegale au fost verificate parcelele nr. 4, 5, 6 și 61 fiind depistate în total
86 cioate ale arborilor tăiați (defrișați) ilegal de urmatoarele specii: stejar - 67 buc., frasin – 4
buc., cireș – 9 buc., ulm – 3 buc., paltin – 3 buc., cu diametrele cuprinse între 12-100 cm (conform
fișelor de inventariere a cioatelor nr. 1 din 11.03.2021, nr. 2 din 11.03.2021, nr. 1 din 16.03.2021,
nr. 2 din 16.03.2021 și nr. 2 din 18.03.2021.) dintre care 14 cioate depistate erau deja marcate cu
amprenta IC 012 și TI 232 în urma controlului operativ, inițiat de către colaboratorii Întreprinderii
pentru Silvicultură Edineț conform relatărilor membrilor comisiei colaboratri silvici. Careva
documente referitor la controul operativ efectuat de cătreangajații Întreprinderii pentru
Silvicultură Edineț nu au fost prezentate.
În teren cioatele în număr de 72 buc.a arborilor tăiați ilegal de persoane necunoscute au
fost marcate cu ciocanul de marcat, cu amprenta ”K„
Conform anexei nr. 1 la Codul Silvic, în rezultatul tăierii ilegale a arborilor menționați, a
fost cauzat mediului un prejudiciu în sumă de 23 364 lei, fiind sustras ilegal un volum de 99,473
m3 masă lemnoasă (care nu se afla la fața locului), cu valoarea estimativă de 102 357,71 lei.
Reeșind din cele expuse mai sus în rezultatul tăierii planificate în parchetul 4C exploatat în
anul 2021 și în parchetul 3T exploatat în anul 2020 , cît și prin tăierea ilegală a 86 arbori
depistați, a fost sustras ilegal un volum total de 224,083 m3 masă lemnoasă, iar prejudiciul cauzat
mediului cît și costul masei lemnoase constituie 235 734,88 lei.
Transformarea (reducerea) diametrelor cioatelor la înălțimea de 1,3 m, precum și stabilirea
categoriei de înălțime a arborilor s-a executat prin măsurări în natură a arborilor model, similari
cu cei exploatați în coraport cu materialele primare de inventariere a arborilor destinați extragerii,
sau după caz s-a efectuat în baza tabelului de reducere a diametrelor de la cioate la înălțimea de
1,3 m.
Materialele pe cazul dat vor fi înaintate organelor de drept pentru a stabili identificarea
semnelor componenţei de infracţiune, depistarea și atragerea la răspundere a persoanelor
culpabile de încălcările menţionate, inclusiv și a tăierilor ilicite menționate.

.
Referinţa expresă la prevederile actelor normative pe care le-a încălcat persoana supusă
controlului: Art. 36 alin.(8) al Codului Silvic nr. 887 din 21.06.1996, Capitolul IV (pct. 39 - 44) al
Regulilor de eliberare a lemnului pe picior, aprobate prin HG nr. 740 din 17.06.2003
Capitolul IV (pct. 39 - 44), pct. 70 din Regulile de eliberarea a lemnului pe picior, aprobate
prin HG 740 din 17.06.2003
Capitolul VI (pct. 68 - 73) al Regulilor de eliberare a lemnului pe picior, aprobate prin HG
nr. 740 din 17.06.2003
Capitolul VI (pct. 68 - 73) al Regulilor de eliberare a lemnului pe picior, aprobate prin HG
nr. 740 din 17.06.2003
Art. 30 alin. (2) lit. b) al Codului Silvic nr. 887 din 21.06.1996
Art. 29 alin. (2) lit. b), Art. 30 alin. (2) lit. g) al Codului Silvic nr. 887 din 21.06.1996
Art. 30 alin. (2) lit. a) al Codului Silvic nr. 887 din 21.06.1996
Art. 56 din Codul Silvic nr. 887 din 21.06.1996
Art. 40 al Legii nr.1515 din 16.06.1993 privind protecția mediului înconjurător Art. 84 lit.
a) al Codului Silvic nr. 887 din 21.06.1996, Art. 26 alin.(1) al Legii regnului vegetal nr. 239 din
08.11.2007
Art. 40 al Legii nr.1515 din 16.06.1993 privind protecția mediului înconjurător Art. 84 lit.
b) al Codului Silvic nr. 887 din 21.06.1996, Art. 26 alin.(1) al Legii regnului vegetal nr. 239 din
08.11.2007
Pct. 79 lit.j) din Regulile de eliberarea a lemnului pe picior, aprobate prin HG 740 din
17.06.2003, Art. 26 alin.(1) al Legii regnului vegetal nr. 239 din 08.11.2007, Art. 40 al Legii
nr.1515 din 16.06.1993 privind protecția mediului înconjurător
.
Copiile documentelor examinate care confirmă încălcarea legii, a altor documente întocmite
în cadrul controlului: .
Durata controlului (cu indicarea datelor în care a avut loc efectuarea controlului și a
numărului de zile): 10 zile .
Explicaţiile în scris ale persoanei supuse controlului şi/sau ale angajaţilor acesteia: .

Prescripția:
Recomandări (indicații) privind înlăturarea încălcărilor stabilite în partea prescriptivă, după
caz: 1. Sporirea eficienței controlului intern asupra efectuării verificării calității lucrărilor de
punere în valoare a masei lemnoase: termen de execuție (permanent);
2. De întreprins măsuri mai eficiente în vederea asigurării pazei pădurii întru combaterea și
contracararea cazurilor de taieri ilegale termen de execuție (permanent).
3. pe viitor de luat la evidență contabilă masa lemnoasă care va fi recoltată în surplus în
rezultatul lucrărilor silvice autorizate și efectuate (permanent). .
Prevederile normative în al căror temei au fost emise recomandările: Art. 36 alin.(8) al
Codului Silvic nr. 887 din 21.06.1996, Capitolul IV (pct. 39 - 44) al Regulilor de eliberare a
lemnului pe picior, aprobate prin HG nr. 740 din 17.06.2003
Capitolul IV (pct. 39 - 44), pct. 70 din Regulile de eliberarea a lemnului pe picior, aprobate
prin HG 740 din 17.06.2003
Capitolul VI (pct. 68 - 73) al Regulilor de eliberare a lemnului pe picior, aprobate prin HG
nr. 740 din 17.06.2003
Capitolul VI (pct. 68 - 73) al Regulilor de eliberare a lemnului pe picior, aprobate prin HG
nr. 740 din 17.06.2003
Art. 30 alin. (2) lit. b) al Codului Silvic nr. 887 din 21.06.1996
Art. 29 alin. (2) lit. b), Art. 30 alin. (2) lit. g) al Codului Silvic nr. 887 din 21.06.1996
Art. 30 alin. (2) lit. a) al Codului Silvic nr. 887 din 21.06.1996
Art. 56 din Codul Silvic nr. 887 din 21.06.1996
Art. 40 al Legii nr.1515 din 16.06.1993 privind protecția mediului înconjurător Art. 84 lit.
a) al Codului Silvic nr. 887 din 21.06.1996, Art. 26 alin.(1) al Legii regnului vegetal nr. 239 din
08.11.2007
Art. 40 al Legii nr.1515 din 16.06.1993 privind protecția mediului înconjurător Art. 84 lit.
b) al Codului Silvic nr. 887 din 21.06.1996, Art. 26 alin.(1) al Legii regnului vegetal nr. 239 din
08.11.2007
Pct. 79 lit.j) din Regulile de eliberarea a lemnului pe picior, aprobate prin HG 740 din
17.06.2003, Art. 26 alin.(1) al Legii regnului vegetal nr. 239 din 08.11.2007, Art. 40 al Legii
nr.1515 din 16.06.1993 privind protecția mediului înconjurător
.
Termenul în care urmează a fi înlăturate încălcările: 26/04/2021 .
Măsuri restrictive aplicate, după caz: .
Contravenția(iile) constatată(te) sau altor tipuri de încălcări prevăzute de lege, cu indicarea
sancțiunii prevăzute de lege, după caz: .
Digitally signed by Stati Nicolai
Date: 2021.03.19 21:06:16 EET
Semnaturile inpectorilor: Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Stati Nicolai(Inspector principal)


(nume,prenume) (semnatura)

Jaman Alexandru(Inspector
principal)
(nume,prenume) (semnatura)
Bețivu Oleg(Șef direcție Digitally signed by Beţivu Oleg
Date: 2021.03.19 20:57:59 EET
(inspecție)) Reason: MoldSign Signature
(nume,prenume) Location: Moldova (semnatura)

Digitally signed by Rotari Andrei


Rotari Andrei(Inspector Date: 2021.03.19 21:03:32 EET
Reason: MoldSign Signature
principal) Location: Moldova
(nume,prenume) (semnatura)

Gavriliuc Serghei(Șef direcție Digitally signed by Gavriliuc Serghei


(inspecție)) Date: 2021.03.19 20:39:03 EET
Reason: MoldSign Signature
(nume,prenume) Location: Moldova (semnatura)

Grosu Alexandru(Inspector Digitally signed by Grosu Alexandru


Date: 2021.03.19 20:42:37 EET
principal) Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
(nume,prenume) (semnatura)

Semnatura reprezentantului/persoanei supuse controlului:

(nume,prenume,functia) (semnatura)

Date despre verificarea executării prescripției


□ Încălcările au fost înlăturate de către persoana controlată.
□ A fost întocmit un proces-verbal suplimentar.
Data:
Semnaturile inpectorilor:

Stati Nicolai(Inspector principal)


(nume,prenume) (semnatura)

Jaman Alexandru(Inspector
principal)
(nume,prenume) (semnatura)

Bețivu Oleg(Șef direcție


(inspecție))
(nume,prenume) (semnatura)

Rotari Andrei(Inspector
principal)
(nume,prenume) (semnatura)
Gavriliuc Serghei(Șef direcție
(inspecție))
(nume,prenume) (semnatura)

Grosu Alexandru(Inspector
principal)
(nume,prenume) (semnatura)