Sunteți pe pagina 1din 28

SPITALUL MUNICIPAL SĂCELE (JUDEȚUL BRAȘOV)

scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de familie,
cu atestat în Medicină de urgență, la Camera de Gardă CPU;
• două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de
urgență la Camera de Gardă CPU;
• un post cu normă întreagă de medic Medicină generală cu drept de liberă practică, având
atestat în Medicină de urgență, la Camera de Gardă CPU;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neurologie;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Otorinolaringologie;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Anatomie patologică;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Boli infecțioase;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Diabet zaharat, nutriție și
boli metabolice;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Oncologie medicală.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și adeverință/certificatul de specialist sau primar pentru
medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru
biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.
455, alin. (1), lit. e) sau f), la art. 541, alin. (1), lit. d) ori e), respectiv la art. 628, alin. (1), lit. d)
sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
j) curriculum vitae semnat de către candidat.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Copiile de pe actele menționate se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică
pentru conformitate cu originalul, sau copii legalizate. Documentele prevăzute la lit. d), f) și g)
sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Concursul va consta în următoarele probe: analiza și evaluarea activității profesionale științifice
(C); proba scrisă (A); proba clinică sau practică (B). Data și ora pentru desfășurarea probelor se vor
afișa la sediul spitalului după apariția anunțului în ziarul „Viata medicală”.
Bibliografia de concurs și relații suplimentare se pot obține la sediul instituției, tel./fax:
0368.005.356 (tematica de medic specialist/medic primar – existentă pe site-ul Ministerului
Sănătății: www.ms.ro – secțiunea Concursuri).
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Oituz nr. 54, tel.: 0724.078.538, în termen de
15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă
între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU JIU (JUDEȚUL GORJ)


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Psihiatrie la Secția
Psihiatrie acuți;
• un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Oftalmologie la Secția
Oftalmologie;
• un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică
medicală pentru Laboratorul de Radiologie și imagistică medicală;
• un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Boli infecțioase la Secția
Boli infecțioase;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Boli infecțioase la
Secția Boli infecțioase;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Boli infecțioase la
Serviciul de Prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică
medicală pentru Laboratorul de Radiologie și imagistică medicală;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neurochirurgie la
Secția Chirurgie generală I;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de laborator
pentru Laboratorul de Analize medicale;
• un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Anestezie și
terapie intensivă la Secția ATI II;
• două posturi cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea
Neonatologie la Secția Neonatologie.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.
455, alin. (1), lit. e) sau f), la art. 541, alin. (1), lit. d) ori e), respectiv la art. 628, alin. (1), lit. d)
sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
j) copie a documentelor privind schimbarea numelui (certificat de căsătorie, certificat de divorț,
hotărâre judecătorească etc.).
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la sediul spitalului.
Copiile actelor prevăzute mai sus vor fi însoțite de documentele originale, care se vor certifica
de un reprezentant al angajatorului. Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni
și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Spitalul oferă toate drepturile prevăzute în Contractul colectiv de muncă, Regulamentul intern și
legislația în vigoare.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului și
împreună cu bibliografia se găsesc la Serviciul RUONS.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Progresului nr. 18, Serviciul RUONS, în
termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în
perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0253.237.233, int. 307 sau la sediul spitalului din str.
Progresului nr. 18, Serviciul RUONS.

INSTITUTUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „MARIUS NASTA” BUCUREȘTI


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Anestezie și terapie
intensivă;
• un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Anestezie și
terapie intensivă
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist/ carnetul de rezident;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.
455, alin. (1), lit. e) sau f), la art. 541, alin. (1), lit. d) ori e), respectiv la art. 628, alin. (1), lit. d)
sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de
valabilitate.
Tematica și bibliografia de concurs vor fi afișate la avizierul institutului și pe site-ul acestuia.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția
acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la
publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS, tel.: 021.335.69.10, int. 2553.

SPITALUL MUNICIPAL TOPLIȚA (JUDEȚUL HARGHITA)


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 185 din
Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, următoarele funcții:
• șef Secția Medicină internă;
• șef Secția Chirurgie generală;
• șef Secția Obstetrică-ginecologie;
• șef Laborator Analize medicale.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește să candideze;
b) copie xerox de pe diploma de studii;
c) adeverință din care să reiasă confirmarea în gradul profesional;
d) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 2 la normele menționate;
e) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat
penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu funcția pentru care dorește să concureze;
f) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de
incompatibilitate;
g) certificat privind starea de sănătate;
h) dovadă/adeverință din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancționat de conducerea
unităților în care și-a desfășurat activitatea sau de Colegiul Medicilor din România;
i) copie xerox a autorizației de liberă practică sau a certificatului de membru al Colegiului
Medicilor din România;
j) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste confirmarea în
specialitate și vechimea în specialitate;
k) un proiect de management privind evoluția viitoare a secției/laboratorului;
l) chitanță de plată a taxei de concurs.
Taxa de concurs este de 300 de lei și se va achita la sediul spitalului.
La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea postului,
specialitate pe care o practică în mod curent și în care sunt confirmați prin ordin al m.s.p.
(vechimea în specialitate decurge de la data confirmării și încadrării ca specialist).
Persoanele sancționate în ultimii 2 ani de unitățile la care au fost angajate sau de Colegiul
Medicilor din România, precum și cele cărora le-a încetat contractul de administrare în condițiile
stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d), sau cele care au împlinit vârsta de pensionare conform legii, nu
pot participa la concurs.
Concursul sau examenul va consta în următoarele probe: interviu – susținerea proiectului de
management, probă scrisă, probă clinică sau practică.
Proba scrisă a concursului se susține după subiecte din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și legislația secundară aferentă.
Proba clinică sau proba practică se susține pe baza metodologiei stabilite pentru obținerea
titlului de medic specialist.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, Biroul RUNOS, în termen de 15 zile de la apariția
acestui anunț, iar concursul se organizează în termen de minimum 30 de zile și maximum 90 de zile
de la publicarea în „Viața medicală”.

SPITALUL MUNICIPAL TOPLIȚA (JUDEȚUL HARGHITA)


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină internă la
Secția Medicină internă;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Obstetrică-ginecologie
la Secția Obstetrică-ginecologie;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Chirurgie generală la
Secția Chirurgie generală;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de familie,
cu competență/atestat în Medicină de urgență, la Compartimentul Camera de Gardă;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Boli infecțioase la
CSPIAAM;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neurologie la
Cabinetul de Neurologie din Ambulatoriu;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Psihiatrie la Cabinetul
de Psihiatrie din Ambulatoriu.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și adeverință/certificatul de specialist sau primar pentru
medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru
biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e)
din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se va achita la sediul spitalului.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de
valabilitate.
Tematica de concurs va fi afișată la sediul spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția
acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la
publicarea în „Viața medicală”.

REPUBLICARE
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BUZĂU (JUDEȚUL BUZĂU)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele posturi:
• două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină internă la Secția Medicină
internă;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Gastroenterologie la Compartimentul
Gastroenterologie;
• două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Neurologie la Secția Neurologie;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Nefrologie la Compartimentul Nefrologie;
• două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Cardiologie la Secția Cardiologie;
• două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Cardiologie la Compartimentul
Terapie intensivă – coronarieni;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Dermatovenerologie la Compartimentul
Dermato-venerologie;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Boli infecțioase la SPIAM;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Anestezie și terapie intensivă la Secția
ATI;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Pediatrie la Secția Pediatrie;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Neonatologie la Secția Neonatologie;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Neonatologie la Secția Neonatologie –
Compartiment Terapie intensivă;
• două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Oncologie medicală la Secția
Oncologie medicală;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Radiologie-imagistică medicală pentru
Laboratorul de Radiologie și imagistică medicală;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Oncologie medicală la Cabinetul de
Oncologie;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice
la Cabinetul de Diabet, nutriție și boli metabolice;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină generală cu drept de liberă
practică, având competență/atestat în Medicină de urgență, la UPU-SMURD;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Pediatrie la UPU-SMURD;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Chirurgie generală la Cabinetul de
Chirurgie generală – C.S.M. Pîrscov;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea ORL la Cabinetul de ORL – C.S.M.
Pîrscov;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Pediatrie la Cabinetul de Pediatrie –
C.S.M. Pîrscov;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină internă la Cabinetul de Medicină
internă – C.S.M. Pîrscov.
La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari confirmați
în specialitatea respectivă, rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în specialitatea în care se
publică postul.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e)
din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de
valabilitate.
Tematica de concurs și bibliografia sunt cele afișate pe site-ul Ministerului Sănătății pentru
examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Pentru tinerii specialiști unitatea susține costurile aferente contractelor de locațiune – locuință de
serviciu și utilități în limita unui plafon lunar de 1.000 de lei.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția
acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la
publicarea în „Viața medicală”.

REPUBLICARE
SPITALUL ORĂȘENESC „SF. DIMITRIE” TÂRGU NEAMȚ (JUDEȚUL NEAMȚ)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină de urgență la Compartimentul
Primire Urgențe;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicina muncii la Serviciul RUONS.
La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari confirmați
în specialitatea respectivă, rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în specialitatea în care se
publică postul.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e)
din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de
valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului și
poate fi găsită pe site-ul Ministerului Sănătății.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția
acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la
publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0233.790.824, int. 204 sau 0786.089.308.

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ VÂLCEA


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un
post cu normă întreagă de farmacist specialist confirmat în specialitatea Farmacie clinică la
Farmacia nr. 2.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere de înscriere tip;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e)
din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de
valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru de farmacist specialist în specialitatea Farmacie clinică și
este afișată pe site-ul Ministerului Sănătății.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția
acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la
publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0250.748.001, int. 3269.

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA (JUDEȚUL CLUJ)


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
funcția de farmacist-șef la Farmacia cu circuit închis a spitalului.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește să candideze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e)
din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria spitalului.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de
valabilitate.
La concurs se pot înscrie numai candidații care au obținut minimum două puncte din cele
prevăzute la pct. 9 din Anexa nr. 3 la ordin.
La concurs se pot prezenta farmaciști cu minimum 2 ani experiență profesională.
Bibliografia și tematica de concurs pot fi consultate pe site-ul: www.recuperarecluj.ro, la
Serviciul RUNOS și la avizierul spitalului.
Pentru proba scrisă un subiect va fi din legislația sanitară (Legea nr. 95/2006).
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția
acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la
publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la sediul spitalului, str. Viilor nr. 46-50, sau la tel.:
0264.207.021, int. 206.

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ALEXANDRIA (JUDEȚUL TELEORMAN)


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Medicină de urgență la
UPU Alexandria;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Boli infecțioase la
Secția Boli infecțioase;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Cardiologie la Secția
Cardiologie;
• patru posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Anestezie și
terapie intensivă la Secția Anestezie și terapie intensivă;
• două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de
urgență la UPU Alexandria;
• două posturi cu normă întreagă de medic cu competențe limitate la UPU Alexandria.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și adeverință/certificatul de specialist sau primar pentru
medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru
biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e)
din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria unității.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de
valabilitate.
Tematica de concurs va fi afișată la sediul spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția
acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la
publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS, tel.: 0247.306.723.

REPUBLICARE
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGOVIȘTE (JUDEȚUL DÂMBOVIȚA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Cardiologie la Secția Cardiologie;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Gastroenterologie la Secția
Gastroenterologie;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Radiologie-imagistică medicală pentru
Laboratorul de Radiologie și imagistică medicală I, cu punct de lucru la Gura Ocniței –
Compartiment CT (pentru laborator);
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Chirurgie orală și maxilo-facială la
Compartimentul Chirurgie orală și maxilo-facială.
La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari confirmați
în specialitatea respectivă, rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în specialitatea în care se
publică postul.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e)
din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la sediul spitalului.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de
valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția
acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la
publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS, tel.: 0245.631.582, int. 1825.

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGOVIȘTE (JUDEȚUL DÂMBOVIȚA)


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Urologie la
Compartimentul Urologie;
• un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Igienă la S.P.I.A.M.;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatatea Pneumologie la
Secția Pneumologie;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Obstetrică-ginecologie
la Secția Obstetrică-ginecologie I;
• două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neurologie la
Secția Neurologie;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Cardiologie la Secția
Cardiologie;
• două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea ATI la Secția
ATI;
• trei posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Boli infecțioase la
Secția Boli infecțioase adulți;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Nefrologie la Secția
Medicină internă I – Compartiment Nefrologie;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină internă la
Secția Medicină internă I;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Reumatologie la
Compartimentul Reumatologie;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Oncologie medicală la
Secția Oncologie medicală;
• două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie la Secția
Pediatrie;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neonatologie la Secția
Neonatologie;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică
medicală pentru Laboratorul de Radiologie și imagistică medicală I cu punct de lucru la Gura
Ocniței – Compartiment C.T.;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pneumologie la Secția
Pneumologie I TBC – locația Moroieni;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Psihiatrie la Secția
Psihiatrie IV cronici – locația Gura Ocniței Ochiuri;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Psihiatrie la Secția
Psihiatrie acuți;
• trei posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de
urgență la UPU-SMURD cu punct de lucru Titu;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Dermatovenerologie la
Compartimentul Dermatovenerologie;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Anatomie patologică
la Serviciul de Anatomie patologică.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e)
din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la sediul spitalului.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de
valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția
acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la
publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS, tel.: 0245.631.582, int. 1825.

SPITALUL MUNICIPAL „DR. ALEXANDRU SIMIONESCU” HUNEDOARA (JUDEȚUL


HUNEDOARA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de biolog în cadrul Laboratorului de Analize medicale;
• un post cu normă întreagă de chimist în cadrul Laboratorului de Analize medicale.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e)
din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare,
ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor
de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea OBBCSSR;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria spitalului.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de
valabilitate.
Tematica de concurs și bibliografia sunt cele pentru examenul de biolog/chimist specialist (după
caz).
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, Serviciul RUNOS, în termen de 15 zile
calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între
31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS, tel.: 0254.713.820, int. 210.

SPITALUL „PROF. DR. CONSTANTIN ANGELESCU” BUCUREȘTI


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică
medicală pentru Laboratorul de Radiologie și imagistică medicală;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină internă la
Cabinetul de Medicină internă – Ambulatoriul integrat.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e)
din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de
valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului,
postată pe site-ul Ministerului Sănătății.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Aleea Căuzași nr. 49-51, sector 3, București, în
termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, între orele 9,00 și 13,00, iar concursul
se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 021.568.82.24.

SPITALUL ORĂȘENESC „SFÂNTUL ȘTEFAN” ROVINARI (JUDEȚUL GORJ)


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un
post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea ORL la Compartimentul ORL.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și adeverință/certificatul de specialist sau primar pentru
medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru
biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e)
din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
j) copie a documentelor privind schimbarea numelui (certificat de căsătorie, certificat de
naștere).
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Copiile actelor de mai sus vor fi însoțite de documentele originale pentru a fi certificate în
conformitate cu originalul de un reprezentant al angajatorului. Documentele prevăzute la lit. d), f)
și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs și bibliografia se vor afișa pe site-ul: https://spitalrovinari.ro/ și la sediul
spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția
acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la
publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la Biroul Resurse Umane, tel.: 0253.371.318, int. 154.
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DEVA (JUDEȚUL HUNEDOARA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Boli infecțioase la
Secția Boli infecțioase;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Chirurgie orală și
maxilo-facială la Compartimentul Chirurgie maxilo-facială;
• un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Medicină de
urgență la Unitatea de Primire Urgențe – UPU-SMURD Deva.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e)
din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria unității.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de
valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului,
postată pe site-ul Ministerului Sănătății.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, Serviciul RUNOS, în termen de 15 zile
calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între
31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0254.215.051, int. 133.

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DEVA (JUDEȚUL HUNEDOARA)


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 185 din
Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, următoarele funcții:
• șef Secția Boli infecțioase;
• șef Secția Medicină internă I;
• șef Serviciul Județean de Medicină legală.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește să candideze;
b) copie xerox de pe diploma de studii;
c) adeverință din care să reiasă confirmarea în gradul profesional;
d) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 2 la normele menționate;
e) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat
penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu funcția pentru care dorește să concureze;
f) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de
incompatibilitate;
g) certificat privind starea de sănătate;
h) dovadă/adeverință din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancționat de conducerea
unităților în care și-a desfășurat activitatea sau de Colegiul Medicilor din România;
i) copie xerox a autorizației de liberă practică sau a certificatului de membru al Colegiului
Medicilor din România;
j) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste confirmarea în
specialitate și vechimea în specialitate;
k) un proiect de management privind evoluția viitoare a secției/serviciului;
l) chitanță de plată a taxei de concurs.
Taxa de concurs este de 200 de lei și se achită la casieria unității.
Candidații au obligația de a prezenta, la înscriere, actele în original pentru cele depuse în copie.
La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea postului,
specialitate pe care o practică în mod curent și în care sunt confirmați prin ordin al m.s.p.
(vechimea în specialitate decurge de la data confirmării și încadrării ca specialist).
Persoanele sancționate în ultimii 2 ani de unitățile la care au fost angajate sau de Colegiul
Medicilor din România, precum și cele cărora le-a încetat contractul de administrare în condițiile
stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d), sau cele care au împlinit vârsta de pensionare conform legii, nu
pot participa la concurs.
Concursul sau examenul va consta în următoarele probe: interviu – susținerea proiectului de
management, probă scrisă, probă clinică sau practică.
Proba scrisă a concursului se susține după subiecte din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și legislația secundară aferentă.
Proba clinică sau proba practică se susține pe baza metodologiei stabilite pentru obținerea
titlului de medic specialist.
Tematica de concurs este afișată la sediul spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, Serviciul RUNOS, în termen de 15 zile de la
apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în termen de minimum 30 de zile și maximum
90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0254.215.051, int. 133.
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DEVA (JUDEȚUL HUNEDOARA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile legale, funcția de șef Centrul de Sănătate Mintală – Copii.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește să candideze;
b) copie xerox de pe diploma de studii;
c) adeverință din care să reiasă confirmarea în gradul profesional;
d) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 2 la normele menționate;
e) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat
penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu funcția pentru care dorește să concureze;
f) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de
incompatibilitate;
g) certificat privind starea de sănătate;
h) dovadă/adeverință din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancționat de conducerea
unităților în care și-a desfășurat activitatea sau de Colegiul Medicilor din România;
i) copie xerox a autorizației de liberă practică sau certificatul de membru al Colegiului Medicilor
din România;
j) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste confirmarea în
specialitate și vechimea în specialitate;
k) un proiect de management privind evoluția viitoare a centrului;
l) chitanță de plată a taxei de concurs.
Taxa de concurs este de 200 de lei și se achită la casieria unității.
Candidații au obligația de a prezenta, la înscriere, actele în original pentru cele depuse în copie.
Înscrierile la concurs se fac în termen de 15 zile de la apariția acestui anunț, iar concursul se
organizează după 30 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0254.215.051, int. 133.

SPITALUL ORĂȘENESC CÂMPENI (JUDEȚUL ALBA)


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un
post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină internă în cadrul
Compartimentului Medicină internă.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e)
din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de
valabilitate.
Tematica de concurs va fi afișată la sediul spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția
acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la
publicarea în „Viața medicală”.

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PIATRA NEAMȚ (JUDEȚUL NEAMȚ)


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie la Secția
Neonatologie;
• un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea
Epidemiologie la Compartimentul Supraveghere, prevenire infecții asociate asistenței medicale;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Gastroenterologie la
Secția Medicină internă – Compartimentul Gastroenterologie;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Obstetrică-ginecologie
la Secția Obstetrică-ginecologie.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e)
din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de
valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția
acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la
publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUONS, tel.: 0233.219.380, int. 108, 193.

SPITALUL CLINIC COLENTINA BUCUREȘTI


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Epidemiologie la
Compartimentul P.C.I.A.A.M.;
• un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea
Epidemiologie la Compartimentul P.C.I.A.A.M.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și adeverință/certificatul de specialist sau primar pentru
medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru
biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e)
din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de
valabilitate.
Condițiile specifice, tematica și bibliografia de concurs vor fi afișate pe site-ul unității:
www.spitalulcolentina.ro
Înscrierile la concurs se fac la sediul spitalului, șos. Ștefan cel Mare nr. 19-21, sector 2,
pavilionul D, etaj 2, Biroul RUNOS, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț,
iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața
medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 021.319.17.80.

SPITALUL MUNICIPAL MANGALIA (JUDEȚUL CONSTANȚA)


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie la Secția
Pediatrie;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Ortopedie și
traumatologie la Secția Ortopedie-traumatologie;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Boli infecțioase la
Secția Medicină internă.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e)
din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de
valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția
acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la
publicarea în „Viața medicală”.
SPITALUL ORĂȘENESC RUPEA (JUDEȚUL BRAȘOV)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele posturi:
• două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină internă
la Secția Medicină internă;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie în cadrul
Compartimentului Pediatrie;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Boli infecțioase în
cadrul Compartimentului Boli infecțioase;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea ATI în cadrul
Compartimentului ATI;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică
medicală în cadrul Laboratorului de Radiologie și imagistică medicală;
• un post cu jumătate de normă de medic specialist confirmat în specialitatea Neonatologie în
cadrul Compartimentului Neonatologie.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e)
din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei, care se pot plăti la sediul spitalului.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de
valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Republicii nr. 128, în termen de 15 zile
calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între
31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la Compartimentul RUNOS – dna Maria Hetrea, tel.:
0743.599.489.

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BRAȘOV


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un
post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Sănătate publică și
management în cadrul Departamentului Supraveghere în sănătate publică – Compartiment
Evaluarea și promovarea sănătății.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e)
din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de
valabilitate.
Tematica de concurs va fi afișată la sediul instituției.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția
acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la
publicarea în „Viața medicală”.

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDEȚEANĂ SUCEAVA


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele posturi:
• funcția de șef Compartiment Supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile;
• un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Epidemiologie la
Compartimentul Supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și adeverință/certificatul de specialist sau primar pentru
medici, medici dentiști, farmaciști, și respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional
pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e)
din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru funcția pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria instituției.
Copiile actelor prevăzute mai sus vor fi însoțite de documentele originale, care se vor certifica
cu originalul, sau se prezintă copii legalizate. Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile
trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Pentru funcția de șef compartiment, la concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel puțin
5 ani în specialitatea postului. Vechimea în specialitate decurge de la data confirmării și încadrării
ca medic specialist. La concurs se pot înscrie numai candidații care au obținut minimum două
puncte din cele prevăzute la pct. 9 din anexa nr. 3 la ordin. Pentru proba scrisă un subiect va fi din
legislația sanitară (Legea nr. 95/2006).
Tematica de concurs se publică pe site-ul DSP Suceava.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității în termen de 15 zile calendaristice de la apariția
acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la
publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0230.514.557, int. 111.

INSTITUTUL REGIONAL DE GASTROENTEROLOGIE-HEPATOLOGIE „PROF. DR.


OCTAVIAN FODOR” CLUJ-NAPOCA
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică
medicală în cadrul Laboratorului de Radiologie și imagistică medicală;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Oncologie medicală în
cadrul Secției clinice Medicină internă, Compartiment Oncologie medicală;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Anestezie și terapie
intensivă în cadrul Secției clinice ATI.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e)
din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de
valabilitate.
Tematica de concurs va fi afișată la sediul institutului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția
acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la
publicarea în „Viața medicală”.

REPUBLICARE
SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „SF. APOSTOL ANDREI” CONSTANȚA
(JUDEȚUL CONSTANȚA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un
post cu normă întreagă de medic în specialitatea Ortopedie pediatrică în cadrul Secției clinice
Chirurgie-ortopedie pediatrică.
La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari confirmați
în specialitatea respectivă, rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în specialitatea în care se
publică postul.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e)
din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează – A5;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) curriculum vitae;
j) copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie
(după caz).
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de
valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului,
postată pe site-ul Ministerului Sănătății.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția
acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la
publicarea în „Viața medicală”.

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Igienă la Compartimentul
Evaluarea factorilor de risc din mediul de viață și muncă;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Igienă la
Compartimentul Evaluarea factorilor de risc din mediul de viață și muncă
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Epidemiologie la
Compartimentul Supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e)
din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de
valabilitate.
Tematica de concurs va fi afișată la sediul instituției.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția
acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la
publicarea în „Viața medicală”.