Sunteți pe pagina 1din 74
MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE $I CERCETARH STHNTIFICE _ CENTRUL NATIONAL DE DEZVOLTARE A iNVATAMANTULUI PROFESIONAL $I TEHNIC ‘Anexa nr. 4 la OMENCS a. 4121 /13.062016 STANDARD DE PREGATIRE PROFESIONALA Calificarea profesional: TEHNICIAN ECOLOG $I PROTECTIA CALITATI MEDIULUL Nivel 4 Domeniul de pregitire profesional: Protectia mediului 2016 ‘Ac stand de regu prfeiorla at loa naa roiectll “Carsicalmn Revit ty Tema! Profesional EUROPEAN Programa Operational Sectors Deore Resurler Umane 2007-2013 ‘apie "Edo formaen fein n pil reer econo ders bana p caout” Iu ec formar profesional nl decal GRUPUL DE LUCRU: MICALACIAN LUCICA Profesor grad didactic I, Colegiul Tebnie de Constuei si Prowecia Mediului Arad ZAHARIE MARIA Dr. Profesor grad didactic I, Colegiul Tehnie de Construct si Protecia ‘Mediului Arad POPESCU-ARGES Profesor grad didctc 1, Colegiul Agrcol,Viaceslav Hira” ALINA-CRISTINA Bucuresti STANESCUDANIELA Profesor grad didactic I, Colepiul Teh .Lazir Edelean” Ploesti ANGAJATORI CONSULTATI: Ing. Marina Hise se serviciu Monitorizare, Agent de Protectie a Mediu Biolog Paul Hae director, Parcul Natural Lunca Mareyului And (COORDONARE CN.DAP.T: FLORENTA CLAUDIA DUMITRU - inspector de specialitate/ expert curriculum LILIANA DRAGHICI - inspector de specialitate/ expert curriculum 1. NOTAINTRODUCTIVA, ‘Tittus fearit: Tehnician eeolog si protect calitii mediului Deserierea succinta a calficari: Tehnicianul esolog si proteetia calltaii mediulut are competente de cconservare a bioiverstii, aplind si respectind reglementiri in vigoare la nivel european si interajional privind dezvoliareadurabil g grija fait de mes inconjuritor. De asemenea, are competene de rcolare a probelor de apd, ac, so gi de efeetusre a unoranslize ale factrior de media. fn acelagi timp, are compotenfe Ge supraveghere gi contol a cali apei potable gia apelor uate, dar si a ecosistemelorantropizate, alts dd competene de gestionae a deeurlor. Absolvengi i pot desfigur activitatea la diferifi agent economici, cadral compartimentelor de Protectia mediulu, in Agente de Protect a Medial, in diferite pacur si ‘zone proejte et, Ocupatiile COR* (Clasiticarea Ocupafillor din Romania) ce pot fi practicate, i COR: Jus codarile din ¥ 314106 Tehnicin in proteetia mediutui ehncian ecolog) ) ¥ 325703 Anditor de mediu ¥ 325705 Monitor medi! Inconjurttor 325710 Responsabil de mediu “* NOTA: Lista ocupatillor COR care pot fi practicate este dat cu ttha de exemplu. Absolvenfii care dobiindese aceasta caificare pot practica 4 alte oeupatii din domeniy, de acelasi nivel sau de nivel Inferior, in funetie de decizia angajatorul ta unititilor de rezultat ale invti ‘© Uniti de rezultae ale invitiitshnice generale 1. Caracerizareaecosistemelor naturales antropice 2: nvestigarea ecosistemelor 5. Caraetrizarea bazinelor hidrograice 4. Protejarea mediului tneonjurdtor impotiva polit 5. Gospoditirea apelor ) 6. Masurarea marimilortenice In domeniul peotctiei mediulu 7, Gestionatea degeurilor 8. Monitorizareaaeyunii fenomenelor extreme asupra mediulut ‘© Uniti de rezuttat ale fvatlitehnice specializate 9. Bfectuateaoperafjilor de baz tn aborator 10, Efectuarea aalizelorchimice 11, Bfectuareaanafizelor instrumental 12, Bfectuarea analizelor biologic si mierobiologice 13, Monitorizareaindicatorlordeeaitat a apei 14, Montorizareaindiestorilordecalitate solu 15, Monitorizareaindicatoilor de calitate a serului 16, Conservarea biodiversiaii atc pete Competentele eheic,vizate de ealificarea deserisa prin standardul de pregitire profesionals, specifice T, Aplicarea proceduilr de asigurare a cali 2 Organizareaactivtati de producte. 5, Planificatea une sarc de rutin 44 Comunicars la locul de mune’ 5. Apliarea nomelor de securitate si sanatate in munca, sia normelor pentru apararea impotivaincendilor 6. Organizarea actvitati de producte. 7. Munca in echipa & Progjarea medial {nconjuritorimpotriva pola ‘Unitati de competeafal Competenge profesionale din Standardal ‘Ocupational Operator la tratarea $l epurarea apelorusate T. Aplicurea procedunilor de ealtate 2, Aplicare prevedeilor legae privind un mediu sindtos, seourtate in munca gin domeniulstuatilor de urgeny 3. Aplicare prevederilor legal prvind proejares moduli 4. Organizara local de man Uniti de competenta/ Competeage profesionale din ‘Ocupational Operator la tratarenapeltehnologic T, Aplicaea procedurtor de asigurare acai 2. Orpanizaea actvitati de producti. 5 Planificareauneisacini de rutin 4. Comunicarea Ia loeu de mune 5 Aplcarea nommelor de securitate si sanatat in munea, sia pormelor entra apararea impotiva incendilor 6. Organizareasctivtati de producte. 7. Munea in echipa ‘Competente profesionale propuse de Agenfia de Proteejia Medialul ‘Arad -Evaluareaimpactalal pola upelor naturale asupra medial “_Monitorizareafenomenul de poluare a apelor naturale misurilor de protestic a caltii apelor 5; Monforzreafenomenal de polure a sofa 4 Aplcaea misurilor de prteetiaeaiti solu 5: Recltare probelordeaet 6: Mentoriatea alti aruli 7. Monitorizarea foment de pouae a sertut 8. Aplicarea misurllor de proteiacli aera 9 Aplcarea egullor SSM gi All peice aciviilr practice desfigurate 10. Aplicaraproceduirtenicedeasgurare a cali 11. Aplicarea rormelor de prteuie@ medial 5. Gospodiivea apelor Uniti de competenfi/ Competente profesionale din Standardul ‘Ocupational Operator a tratarea si epurarea apelor usate T.Apliarea procedurilor de calita 2. Aplicareaprevederiorlegaleprivind un mediu sins, securitae fn ‘munea sin domenil stuailor de urgent 3. Aplcarea prevederilorlegale prvind protejarea mediului 4, Organizarea locului de munca nit de competenti/ Competeate profesionale din Standardul cupational Operaior la tratarea apeitelinologice T, Aplicarea procedurlordeasiguare a alti 2; Organizarea sctvitatit de productc 5 Planificarea uneisareini de rutin 4 Comunicarea la ocul de mune 5. Aplicarea normelor de securitate si sanatae in munca, sia nomelor pentru apararca impotriva incendilor 6. Organizara atvitat de producti. 7. Munca in echipa Misurarea mirimilorehnice Ta | Uniti de competenti/ Competenfe proferionale din Standardul ddomeniul protectie’ mediula Ocupational Operator la tratares $i epurarea apeloruzate 1 Tnvegistrarea parametilortehniei de control 2. Aplicarea prevederilor legal privind un mediu sindtos,seurtate in ‘munce gin domenialsituailor de urgent 3. Organizarealocului de munca Tnititi de competenti/ Competeafe profesionale din Standardul ‘Ocupational Operator la tratarea apeltehnologice TAsighriea funcionieiinsalafilor la parameti cera 2, Aplcarea normelor de securitat si sanatate in munca, sia normelor pentru aparare impotriva incendilor 3. Organizaea actviatl de producte. ‘4 Munea in echipa 5, Planificareaunei serini de rutin 5. Comunicarea la loeul de mune’ 77 Cestionarea degeurllor ‘Competente profesionale propuse de Agengia de Protectia Mediulul ‘Arad T, Monitorizeai regimul deyeurlr din sectoral gospodavese yi public 2. Monitorizeazd regimul degeurilr din sectoral agro-industil 3, Monitorizeaza regimul deseuilr periculoase 4. Evalucezaimpactul depozitelor de desert ssupra moduli 5, Aplickregulle SSM gi AIT specific activitiilor practice desfigurate 5; Monitorizeazaaplicarea procedurlar teknice de asigurare a ealitit 7. Monitorizearaaplicarea nommelor de protetie a mediului ' Monitoriareaaeiani ‘enomenelor extreme asupea mediului ‘Competente profesionale propuse de Agentia de Protecia Mediulul ‘Arad T Specie conde de poder eomencar Wome denied otal de manesae a eomencoridometarsopce 5 Eula passe prose de fenomeret iromeerloice «ES metode de combat fiir onomenlor hidrometoologieeexteme 9, Bfeciuaea operjillor de bari in lborator ‘Competente profesionale propuse de Agentia de Protecjia Mediului ‘Arad T Uilizeazl Tnsirament qi insalai de laborator 2, Executt opera de baz4 in laborator 3. Prepar solide difrite concentratii 4, Executtsepararea si purfiarea substanflor 5, Determina consantelefiice ale substanjelor 6 Aplicdregulle SSM si Al specific activitilor practice desfigurate 7, Monitorizeazd aplicarea procedurior tence de esigurare a ealittit 8. Monitorizeazaaplicarea nomelor de protecie a mediulu 10, Eieetuarea analizelor chime ‘Competente profesionale propuse de Agena de Proteeia Mediulul ‘Arad T, Exeoutl snaliza prelininarl 2, Exooutlidentificareacationilor 53, Excouth identiticarea anionilor 4. Excouttdetermintsigravimetrice 5, Exooutldetermindei volumetice 6. Aplca repulle SSM 5 AIL specificeactivititlor practice desfigurate 7. Monitorizeaza splicarea procedurilortehnie de asiguare 2 ealitti 8. Monitorizeaz4 aplicarea nomelor de protecte a medilui Tr, Efeotuaresanalizelor insrumentale ‘Competente profesionale propuse de Agentia de Protectia Medial ‘Arad T- Exeeutl determina prin metode elecrochimice de analizl 2. Executl determinde prin metode optice de analiza 3. Executd determindr prin metode cromatografice 4. Aplics egulle SSM i AIT specificesetivititilor practice desfigurate 5. Monitorizeazd apicares procedurilortebnie de sigurare a alti 6, Monitorizeazi aplicarea normelor de protect a mediull 12, Breeton analislor biolopice si microbiologice ‘Competenfe profesionale propuse de Agentia de Protectia Medialul ‘Arad T. Bvidenjazl modul de destigurare a vip in pele naturale 2, Determind indicator biologic ai apelor naturale 3. Identified mieroorganismele implicate in procesele de trnsformare & resurselor naturale dupa criterii morfologice i fiziologice 14, Monitorizeazsinedreitura microbiologica a mediulus 5. Aplicdregulile SSM gi AI pecifice activiifilor practice desTipurate 6. Monitorizeaztapicare procedurilortehnice de asigurare a eaitit 17. Monitorizead aplicarea nomelor de protejie a mediului ‘Competenfe profesionale propuse de Administrafia Pareulul Natural Lunea Muresului [Tr Bvidengiact modal de destipurare a viet in pee naturale 2. Determind indicator bologit ai apelor naturale TS, Monitorizare indcatrilor d= calitate a apei Uniti de competeni/ Competente profesionale dia Standardul cupational Responsabil de medi T, Monitorizarea frtorilor de medi 2. Aplicarea provedevilorlegaleprivind protejarea moduli ‘Competente profesionale propuse de Agentia de Protecia Mediulut ‘Arad 1; Recolieanprobele de ap naturals tn vedereaanalize Raioo-chimice simicrobiologice 2, Determint indicator iit ai apelor naturale 5, Determind indicator chimici a apelor naturale 4 Determin’ indicatorii microbiologic ai apelor naturale 5. Monitorizeazi fenomenul de poluare a apelor naturale 6. SupravegheazArejeua de canalizare a apelor wzate 7, Controleazaaplicarea misurilor de protecte a cali epelor 8. Urmarese indicator fizico-chimici de caltate a namolurilor din staja de eparare 9. Unmarese procesultehnologic de objnere a apei potabile 10, Aplicaregulile SSM gi AIIspecifice ativiailor practice desfigurte 11. Monitorizea7s aplicarea procedurilor tehnice de asigurare a calitiit 12: Monitorizeza aplicarea normelor de protectie a mediului Ti Monitorizarea indieatorior de caltae asolulas Uniti de competenti/ Competenje profesionale din Standardul Ocupational Responsabil de medi T. Monitorizaves fatorilor de medi 2. Aplicarea prevederiorlegaleprivind proejarea mediulul ‘Competente profesionale propuse de Agentia de Proteetia Medialui ‘Arad 1: Tnterprceazi caracteristclesolului 2, Determind caracterstcle izice ale soul 5 Determind indicator chimici de calitate a solului 4. Determing indiestoii microbiologic’ de ealitate a solu 5, Monitorizaza fenomenul de poluare a solulut rea masurlor de protect a cali solu 7. Aplid regulile SSM yi All speciticeacivtilor practice desfgurate & MonitrizeazAeplcafea procedurilortenie de asigurare a clit 9, Monitorizeazaaplicarea normelor de protect a mediul 15, Monitoraarea inieatoilr de caltate aera >, {2 Aplicarea prevederito legal privindprotearen mediuui 5 _[{Competente profesionale propuse de Agentia de Proteetia Medialuk ener de patie PCA eo Calica potion Ten mar pte medi 9 and T Recolieaa probe de aor 2. Monitorizeaca calitatea aeului 3. Menitrizeazafenomenul de poluare a aerului 4. Controleazaaplicrea masurilor de proteti cali aeruui 5. Aplica regulle SSM gi AIL specificeacivttilor practice desfasurate 6, Monitorizeazd aplicarea procedurilor tence deasigurare a caliti 7. Monitorizeaza aplicarea nomelor de prtecje a mediulu 16, Conservaren biodiverst ‘Competent profesional propuse de Agent Foti Meda ‘Ara T. Tdenifed specif rotate de lege din fora ji Tauna Toca 2, Analizeaea factor care conduc Ia modifcara bidiversitit 5 Analizeaza modificara biodiversitai fn exzul unor accidente ecologice 4 Monitorizeai efectele antropizritasupra ecosistemelor naturale ‘5. EvalueazAimpactl ecologic al antropiziri 6.Apliedregulle SSM si AII specific activtilor practice desfisurate 17. Monitorizeaz aplicarea normelor de protectie a mediuli ‘Competente profesionale propuse de Administratia Pareulut ‘Natural Lunea Muresutui T, Moaliorizzani biodiversiatealocald si zonala 2, Analizeaza factor care conduc la madifcare biodversiti 3 Analizeazi modificarea biodiversii in cazul unr acidente ‘ecologice 4. Monitorizeaz efectele antropizirii asupra ecosstemelor naturale 5. Evalueaza impactal ecological antopizati 6.Aplicsregulle SSM gi AIL specificeactvtiilor practice desfigurate 7 MonitorizsazAaplcatea pcocedurlorthnice de asigurare a caitit 8, Monitorizeaziaplicarea normelor de protectie a mediuli IIL UNITATILE DE REZULTATE ALE INVATARH CORESPUNZATOARE COMPETENTELOR IDENTIFICATE PENTRU OCUPATIA/ OCUPATIULE VIZATE §1 STANDARDELE DE EVALUARE ASOCIATE ACESTORA UNITATEA DE REZULTATE ALE INVATARI TEHNICE GENERALE I: ‘CARACTERIZAREA ECOSISTEMELOR NATURALE SI ANTROPICE Rezultatsleinvatiris ‘Gunostinte Abi adi ‘ojini generale do] 12.1 Anaiza modu de organizare a | 13.1.Colaborarea eu memirit coogi ‘mediled neonjrdtor gia relator dine | echipe de ner petra LLL Eeosstemal | pail componente al acestuia Indeplinirea sarc de 1.121 Tristr ecologie | 1.22 Uilizareacorett a vocabularui’ | era si eosistemulut oman ia ctu specialist 13.2.Monifstarea de 1.13. Sisemele 1.23. Definieaecsitemult Inc iret tn biojogie s medial lor | 1.2 Prezentare tisiturilorecologice ale | rezlvareaproblemelor 114, Orgmizarca | ecosstemulul Utena sberne 13 7.Reportarea cezsilor de 2 Transporurle scl de curofiare Ihedtare a legislate! n * industria * Potuarea cu ape wate gore pi plren + Constucite Creserea bit ecosistemelor Agricultura Deteiraen clit apelor subterane | 138. plicarea mdsurilor de 2 Trismat 12.33denttiaren conseericloracivtajior | Prevenie apolutri a aeleanpes blah cosiemat la loud de degutlor Usare soll mane + Explostres Alea de tren Tesuscor de apt © Pirteearecaior agricole © Apacijia aldsor { Degiadarea cursor apeloreugitoare { Disrugeeazonlor de agrement Disirugeeabunuilor eultuale Conflict pivnd ular eenurilor 3 sama * Detjeespeimetelor de exploatare, ce 13.34: leniicaenconsecinfloraetviaiior nope asupa seal poorer anon 2 ‘aiiare profiles col protect al me Prafcauzat de trafic Gaze de esapament Smog gi fim Gaze nocive Zgomot + Vibra et. 1.2.35, identficarea conseinfloractivitilor antopice asupra biodversti ‘+ Disteugerea alterare total sau paral a ‘ori in zonele vizate Distrugerca alterare total sau paral a faunei in zonelevizate + ny ca peisajul ‘Note Tn coda dere eife, prima ei corespunde numiraai de ordine al unit de rezulate ale far fn cadrul calif, a dowa cfr corespunde numdrulul de ordine al categorie! resultatdulOnvdrl (1 — unostine, 2 abit, 3 attain, ara trea eid mama de ordine al recut ivr in carl cri categori de rezltate ale invari Domenii de competenfe cheie gi rezutate ale fnvifdril specific acestora, integrate gi dezvoltate in cadrul unitifit de rezultate ale invigiii tehnice generale ,Caracterizaren ecosistemelor naturales antropiee™: ‘Competenfe de comunicare in limba romans sin limba materni: ~ Uslizarea corect a vocabularlui commun sa celui specializat, = Raportarea cazurilor de incilcarea legislate in vigoae privind poluarea ecosistemelor Competente de baz de matematied singe gi tehnologie: = Aplcarea misurilor de prevenre a poluri ecosistemulu a loeul de munca = Analiza medului de organizare a mediului inconjurtor sa relailor dine parle componente ale acest Competenta de a invita i inveti = Analizarea eveujciecesstemlor = Analiza modului de organiza a mediului inconjuritor sia relator dine pitile componente ale ~ Analizarea strctri wofce a biocenozei = Analizare strcturi pe speci a biocenozei ~ Analizarea stuctri spatiale ecosistemului = Analizarea succesiunit ecologice Competente sociale gi civie: + Colaborarea cu memibri echipe de ueru pent indepinreasarcinlor la local de mune = Responsabiltate in identficarea consecinflor acivtlorantropice asupra mediuli fnconjurstor Competente antreprenoriale: =" Maniestaea de iniiatva gi creativitate in rezolvarea problemelorapirute la cul de mune ait peneucaltateaactivitior reaizate side expresi cultural = Aprecierea valor estetice,receatve gia funeilor mediuluitncojuator = Dezvoltrea deprnderior de valoriticare a divesitii peisajului pentru erearea unui mediu de viats estete si sits Tom depregioe potsonas rote mela (Gere profenals Tonic oli pre cai nas 3 Lista minima de resurse materiale (echipamente, unelte si instrumente, machete, materit prime si ‘materiale, documentati tehnice, economice, juridice ete) necesare dobindirii rezultatelor invitieii (xstente in seoali sau la operatoral economic): = Caleulatr, videoproicctor, Internet = Manuale,auxliare currculare = Softurieducayionale specifice = Legislae de protectie a medialu ‘Facoane pentru prelevarea probelor Standardul de evaluare asociat unitai de rezultate ale invagarit CCritri i indicator de realizar si ponderes acestora: [Se [Cetera eatiare #[ tnaeatort de ealzare 5 pondereaaestora Tsar soe de eaaTare aan props 40% einen ‘Aleserea ehipameatlor mse pont Alettuirea biotopului 2.22.Studieeafactorilor | 23.2.Responsabilizarea peru © Limite de tolerant abiotii rovejarea mediull Ineonjurior > Factor timitang 2.2.3.lavestigareacanttaiva a | 2.3.3.Consientizarea necestait + Nivel totic popular biocenozslor | plied legisaye! nvigoareprivind > Pieamida tries 224.Aplicarea regulilor | mediul © Lanjur trfice privind sandzatea si securtaea | 2.3.4.Autonomie tn interpreta unor Refeaua ties Jn munca speifce actvitilor | caracteristici ale populafilor realizate bioeenazelor 2.12.Temperstura ape, aerului | 2.2.S.Aplicarearegultor All| 23..Respectareatimpului de er sisolul 2.26-Aplicarea masurilor de | pevacut in fia de Iueru 22.3.Umiditatea soruui si | prim ajttor specie tn az de |'2.3.6,Colaborarea cu memtbrit echipet soli ‘acidente de lueru pentru indeplinireasarcinilor 2..4Precipitai solide gi lichide Ja focul de munca 23.7.Manifstarea de infiatvgi 2.1S.Listafloro-faunistica ‘reativitate tn rezolvarea problemefor + Freevena ‘apairute la focul de munca + Abundenjarelativa > Dominanja numerics > Dominanga in biomass 2.3.8.Responsabiliate naplicarea regulilor privind sinthatea gi 2.1.6.indicele de semnificajic securitatea in mune AIT ccologicd 2.3.9.Autonomie in aplicarea 2.Tndicele de afinitate ‘masavilor de prim ajuor specie, 2 ccentied ‘az de accidente 23.10 Responsabilitate tn identificanes 2.1.8.Reguli privindsnattea gi ‘iscurlo in mane Dcuritatea in munca specitice 23.11. Asumarea responsabiitai activitiilorralizate ‘pentru caltatea activtiilorrelizate 2.1.9.Repul AIT speitice 2.1 10.Tipuri de aceidente posiile BLL Masuri de prim oftor specifice 2.112.Ldentficare rscurilor in mune Nota: ln codal de Wel ee, prima ef corespunde manralat de ordine al wait de rezaiate ale Davi ‘in cadral ealificri, a dowa cir corespunde muniralui de ordine al eategorieirezultarula invafarit (1 — cunogtinge, 2~abilta, 3 ~atitudiny), lar a trela eid mamdrdul de ordine af recultandultnvrl n cadrul {fecielcategori de rezaliate ae invari Domenii de mmpetente cheie gi rezultate ale invitirit specifice acestora integrate si dezvoltate in cadral unititide rezultate ale invitiiitebnice generale ,Investigareaecosistemelor”: Lista minima de resurse materiale (echipamente, unelte si Instrumente, m: materiale, documenta ‘Competente de bars de matematic, tine si tehnologie: = “Aprecierea corect a difertelortpur de ecosisteme ‘Competenta de a invita si invet: = Autonomie in apicarea misurilor de prim ajutor speci ‘Competente sociale gi civice: = Colaborare cu membritechpei de lus pentru indeplinirea sarcinilor la locul de mune’ = Aplicarea regulilr privind sindtatea gi securitatea in mune specific activi reaizate + Aplicarearegulilor AIL = Constentzareanecesiai aplicailepslye tn vigoare privind mediul Competente antreprenoriale: = -Manifestarea de tniiatva i creativitate in rezolvarea problemelorapirut = Asumarea responsabilitii pent calitatea aetvitailorrealizate Aplicarea misurilor de prim sjutor spcifice fn enz de sccidente = Respectareatimpului de lure pevaut in ga de luers Competente de sensibilizare side expresie eulturala: ~ Responsabilizarea pentru protearea mediului ineonjuritor 2 neaz de acsidente lou de munc ete, materil prime gi rezultatelor invite tchniee, economice, juridice ete) necesare dobindi (existente in seoali sau la operatoral economic): calculator conectat Ia interne, videoproietor, filme didactce, solu educationale facoane pentru prelevareaprobelor ‘manual de speciaitate ‘Standardul de evaluare asoctat unit de rezultate ale invari Criteria indicator de ratzare !ponderea actor ‘Nr. Criterii de realizare si - ~] Aiea Indicator de realzae i ponderen acestora Tuscana slut de eravarea areal prope [0% |) Prime Alege echipamentlornecrsre per fectarea 1. | planificarea sarcintt | 35% | Saneteriarii ™ 30% oem Progitveacckipamentelor necesare fectuini analiza] 30% eetuare Tuer prope prin sein de Ter a | Respects cu strc a tandardelor si procedaror |, de Ieru specific criti propuse prin srcina deur Respedares eu srcteesnonnelor de ecu i Prelucraesreulalor obi urna ceca lucriirii cerute de figa de Iucra_ besaid Interprets rezulselor chine 70% Uilizarea coat a vocabularulutcomun gia eclaide specialtat in prezentarea sinttict « modului de Prezenares si 3. | promovares sacinii | 159 | realizare a sercini de lueru sia rezultatelor obinute realizate Tdentiicarea erorloraprute tn rezlvarea sarcini de | 30% lena UNITATEA DE REZULTATE ALE INVATARM TEHNICE GENERALE 3: CARACTERIZAREA BAZINELOR HIDROGRAFICE Rezultatele inviniriis (Cunostinfe AbiltigL ‘Atudini “2.1, Circutuli apelin naturs ircuital mare, cireuitl sure 3.1.3.Factri climatic principal ai criti apei in natu temperatura aeruli ia solu, evaporafi, umidtatea aerulu, precipitate atmosferice 3.14.Blementelorrurilor:izvor, ‘urd, lungimea ul, forma tn plana rului, profil longitudinal 3.1.5Clasiticatea refelelor hidrografce in ancjie de permanenjascurgeri, dupa ‘rimea debitelor de apd, dup teisiturle de rim, dupa caratersticile sistemelor componente 3.4.6.Carstorizarea vilor si aliilor 3.4.7. Migearea ape fn rir ‘iteza medic, itera punctual, viteza maxim, debitul de apd, propagarea debitelorin albie 3.1.8.Elementele tazinelor hideograice:linile de eumpana, Timitelebazinuli 3:1.9.Determinarea ‘aracteristcilor geometrce ale bazinulu: supra bezinulu, forma bazinului, akitudines medie a bazinuli, panta medie a bazinulu, ces '3.21.Schijarea circuitulal ape in atur 3.2.2.Uiiizarea corectia ‘ocabularulu de specalitate 4.2.3.Caleuiu lang ape natura 3.24.Coleulu deficit de ‘umidiare 13.2.5 Caleualechivalentlad in apa al zdpezi 43.2.6 Determinarea densitii 2ipe 3.2.7.Comparaea elementelor pentru ‘frie rau 32.8.Desenarea profil Tngituinal eri 3.2.9.Recunoasieres tiputlor de ele hirografice 3.2:0.Desenarea profil ‘ansversal al raurilor 3.2.11.Descnareadiagramel variate vitcae aei pe vertical 3.2.12Analiza pe hart a ‘elementelr bazinelor hidrografce 3.2.13 Schitarea fori bazinului 3.214 Calcul coeficientilor de forma ai bacinalui ‘3215 Caleulul pant medit 3.2.16 Calcul coefitentuul de wbantzare 3.2.17 Caleulul eoefltentuul de impadurire 3.2.18,Caracterizarea fizico- ‘geografic a bazinului hidropratic 4.219.Catelulscurgerit pei = Debit pectic 3.1 Aprecierea corestia importanei ape ea factor de medi 5.3.2 Responsabilizarea pentru provejarea mediuld Inconjurdtor 3.2.3.Constentzarea important factorilor elim supra modula 3344. Autonomie in interretarea unorfenomene hidrolopice naturale 3.3.5.Aprecetea corest a importante bazinelor hidrografice 3.3.6.Respectarea normelor pe protect a mediulsi Inconjurdtor 33.7.Constientizarea Jmporcane caracteristcilor fizico-geognifice ale bazinulul apelor de suprafays 538 Constienzarea necesita aplicdri legistaieh in vigoareprivind Legea ‘apelor 33.-Constentzarea impaciuui pe care lau apele naturale asupra mediud 433.10.Respectareatimpului de Ter preva in fig de luer ‘eouralice ale bazinall > Sal sear hidrografic: pozitafzico- + Cosfciental modu al scurgeit geogratid, factor limatii = Hidrograful principal, strctura geologicé, Solul, elif, vegetaia, ‘coeficentul de impadurire, lacurile si mlastinile din bazin, coeficientul de urbanizare 3.41.Procesul de formare a Sscurgeri ape = Exprimateascurgeri pei = Explicarearepimuli surges Nova: tn codul dete ei, prima ef corespuncde mam de ordine al wnt de resulate ale favs {in cadrul calificri, a doua efrd corespunde nunarului de ordine al categoriel reultatull tnsdrii (1 — cunostinge, 2 ~abilty, 3 ~asrudin), iar atria efrd mumairatui de ordine al rezltatul invari in cada Jecdreicategoit de rezultate ale nvr Domenii de competente cheie si rezultate ale inviirii specifice acestora, integrate $i dezvoltate in cadrul unitifi de rezultate ale fnvafariltehnice generale ,Caracterizarea bazinelor hidrografice”: ‘© Competenfe de comunicare in limba romins si in limba matermi: + Ulzares corects a vocabularuui de specalitate = Auliza pe art a elementelorbazinelr hirogratice + Competente sociale i civiee: + Constientizarea necesiii aplicdrit leyislyiei in vigoare privind Legea apelor ~ Responsablizarea pentru protejarea mediuluiIneonjustor = Constientizarea impactului pe care lau apele naturale asupra mediulut ~ Respectarea normelor pe prtecje a mediuiInconjurator + Competente de bara de matemates,sinfe si technologie: + Calcul bilanjul pei in natura + Calcul deficiulu de umiditate + Caleulul echivalentulu in api al zipezit ) = Caleual coeficienior de form ai bazinali + Calutul pantei medi ~ Calcul coefiientului de impadurire = Caloull coeicentuui de urbanizare * Calcul scurgeri ape ‘+ Competenfa dea invita si inveti: + Desenarea profil longitudinal al rlui = _Desenarea profiulu transversal sl lurloe Competente antreprenoriale: = -Respectareatimpulu de lueruprevlzut in fige de lucra Sypris a (Catrall SSeS prec ts dah 19 cabinet desen, hij, planimesu, ile, erefoaneeolorate Standardul de evaluare asociat unital de rerultate ale favirit Critr findicator de eaizae gi pondereaacestora: [Re] Griterif de reatizare si ponderea [Indicator de reaizareW pondorea aeexora ext aeestora 1. | Primivea i planffearen [18% | Sidieven Tiger d= Toewvaluae. | 30% sarin de ler Injelegerea sarinilor de ers Preitrea—materialelor penta 70% recente Evidenjuaclementele bazielor | 25% idrografice Previn caraleie basilar idrografce 25% Realzareasarcinildetueru | 60% [Efestoeasd alculs penis Tle | 25% drogratce | ‘fectuaza caleule penins basinele | 25% hideogratice Prezentarea si promovarea Present de exemple d= barine| 80% 3. | sarin realiate 25% | hidrogratce si caracteristile lor ilzarea emnenor peso 30% UNITATEA DE REZULTATE ALE INVATARM TEHNICE GENERALE 4: PROTEJAREA MEDIULUI INCONJURATOR IMPOTRIVA POLUARIL Rezultateleinvitri ‘Cunostinte Aone Aiwa “EL-LDogradarea medi ~ Supraexpolatarearesurselor biologice + Deftigarea pidurilor + Suprapdgunare + Introdueerea de noi speci tn + Luerat de gospodirce a apelor = Pofuate “Fa. \dentiicares fectorlor care duc In depradarea mediulut 4.2.2.Caracterizave ativitilr de efigare a pdurilor gi de suprapasunare 423.identiticerea situailor de degradare a medial produse de introducerea de speci noi in ecosisteme 42.4,Desererea lueriilor de sgospodarire a apelor 42.5.Caracerizareafenomenuiui de poluare 431 Responsebiltate ie identiticatea consecingelor supraexpoatii esuselor biologice 43.2.dentiticrea stuailor de ddgradae a medial sud supravegherearesponsabiulul superior “.2.Fenomenal de poluare @ apelor naturale ~ Suse de poluare a apelor naturale = Agenti poluanti naturale = Modul de dispersie a poluangilorapelor apelor 42.6 Caraciorizarca mpactt poluiri apelor naturale asupra medi 42.7. Ldentifcare suselor de poluare a apelor naturale 4.2.8.1dentifcarea agenilor poluangi ai apelor naturale “ER. Autonom fn Weniicares surselor de poluare a apelor naturale 434.Responssbilitaten identiicarea sussor si sgentilor ddepoluare a apelor naturale 43.5.Respectarearimpul de Iueru previzut in fgele de luru 43.6 Autonomie la complerarea lor de Iuer “T13.Surse de poluare a solar 4.1.4 geny poluangi ai soluui 1.5 Modal de disperse a /poluanior solu “FEI Caracteriaarea impact poludri solu asupra meduluisi ‘asupra organismelor vil + asupra organism + asupra solu 42.1 Ldentificatessurselor de poluare a solului 42.1 .dentficareaagenlorpoluani ai soluui “43-7. Autonom Tn enicarea surselor de poluare a soului 43.8.Responsabiiate in ‘denificareasurseor gi agentlor de poluare a solulul 43.9.Respoasabi caracterizarea impact polutit solu asupra medi 4.1.6 Comporiia seralar 4.1.7Surse de poluare a ‘eral Agen poluan ai aerlu 4.1.9.Interpreterea modului de

S-ar putea să vă placă și