Sunteți pe pagina 1din 3

Invitație la concurs pentru achiziționarea serviciilor de elaborare a documentului intern

„Strategie de comunicare și advocacy”

Denumirea organizației contractante: AO Agenția de Democrație Locală din Moldova (LDA Moldova).
Sediul organizației contractante: orașul Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare nr. 14, raionul Cimișlia, MD-4101,
Republica Moldova, ldamoldova@aldaintranet.org.
Persoana de contact: Nicolae Hristov, Manager de proiect LDA Moldova, tel: (+373)79775515, e-mail:
nicolaehristov@gmail.com.
Obiectul achiziției: servicii de elaborare a documentului intern „Strategie de comunicare și advocacy”.
Limba de lucru: limba română.
Tipul contractului: Prestări servicii.
Perioada prestării serviciilor: septembrie 2021.
Context: Proiectul „LDA Moldova în sprijinul persoanelor cu dizabilități și marginalizate privind protecția
drepturilor omului” este implementat de AO Agenția de Democrație Locală din Moldova (LDA Moldova) în
calitate de organizație beneficiară în contextul implementării Proiectului PNUD Moldova „Consolidarea
eficienței și accesului la justiție în Moldova”, realizat în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale, cu suportul
financiar al Suediei.
Proiectul „LDA Moldova în sprijinul persoanelor cu dizabilități și marginalizate privind protecția drepturilor
omului” are drept scop să contribuie la apărarea drepturilor grupurilor social vulnerabile din raionul Cimișlia
prin consolidarea accesului la instituțiile de drept pentru a-și îmbunătăți situația socială.
Cerințele față de serviciile solicitate:
Expert(ul/a) selectat/ă va realiza următoarele sarcini și tipuri de intervenții:

Denumirea Numărul de
Descrierea serviciilor
serviciilor experți(te)/durata
Metodologia: La elaborarea documentului intern
„Strategie de comunicare și advocacy” va fi aplicată o
metodologie de planificare în conformitate cu prevederile
legislației în vigoare.
Servicii de elaborare Expert(ul/a) selectat(ă) va fi responsabil(ă) de întregul 2 experți(te) pe o
a documentului proces de elaborare a documentului intern „Strategie de durată de 10 zile
intern „Strategie de comunicare și advocacy”. lucrătoare în perioada
comunicare și septembrie 2021
advocacy” Acțiunile planificate în acest proces sunt:
1) Analiza contextului de activitate al organizației
(categorii de beneficiari, domenii de activitate,
parteneri de comunicare, servicii de suport, inclusiv
pe dimensiunea accesului la justiție);

Activitatea se înscrie în proiectul „LDA Moldova în sprijinul persoanelor cu dizabilități și marginalizate privind protecția drepturilor omului”, implementat de
AO Agenția de Democrație Locală din Moldova în calitate de organizație beneficiară în contextul Proiectului PNUD Moldova „Consolidarea eficienței și
accesului la justiție în Moldova”, realizat în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale, cu suportul financiar al Suediei.
2) Colectarea informației necesare pentru elaborarea
documentului;
3) Elaborarea și corelarea prevederilor documentului cu
politicile existente în cadrul organizației;
4) Consultarea documentului cu echipa LDA Moldova;
5) Ajustarea documentului conform recomandărilor și
sugestiilor;
6) Prezentarea documentului elaborat în varianta finală
în termenul stabilit.

Precizări: *Toate serviciile vor fi realizate în perioada septembrie 2021, în această perioadă, expert(ul/a) va
fi contractat(ă) pentru o perioadă de 10 zile lucrătoare pentru prestarea serviciilor solicitate.
Cerințe față de expert(ă):
- Studii superioare complete în domeniul comunicare, juridic, jurnalism, administrare publică, științe
politice, managementul proiectelor sau în alt domeniu relevant. Studiile postuniversitare/doctorat vor
constitui un avantaj;
- Experiență în elaborare de documente de politici/strategii de comunicare și advocacy în cadrul
organizațiilor necomerciale;
- Experiență de lucru de cel puțin 3 ani în organizații necomerciale sau instituții publice în care a activat în
cadrul Programelor de advocacy/direcțiilor/serviciilor de consiliere, consultanță, referire și/sau de
litigare strategică a persoanelor din grupuri vulnerabile sau marginalizate sau specialist în comunicare și
relații cu publicul;
- Flexibilitate, punctualitate și responsabilitate;
- Capacitate de respectarea a termenilor limită;
- Abilități analitice;
- Rezident al Republicii Moldova.
Responsabilitățile expert(ului/ei):
- Realizarea în termenul stabilit a sarcinilor și responsabilităților ce rezultă din conținut contractului;
- Asigurarea confidențialității tuturor informațiilor, în posesia cărora va intra în perioada de contractare.
Toate serviciile vor fi realizate în perioada septembrie 2021. În această perioadă, expert(ul/a)/ va fi
contractat(ă) pentru o perioadă de 10 zile lucrătoare pentru prestarea serviciilor solicitate.
Actul de primire-predare a serviciilor și predarea documentului elaborat „Strategie de comunicare și
advocacy” urmează să aibă loc nu mai târziu de 30 septembrie 2021.
Limba în care va fi prezentat produsul final, „Strategie de comunicare și advocacy” va fi în limba română.
Conținutul dosarului de participare la concurs:
Fiecare participant(ă) la concurs are posibilitatea de a prezenta doar o singură ofertă.
Structura unei oferte:
Numele, prenumele expert(ului/ei): _______________________________________
tel: ___________________________, e-mail: _________________________________________
adresa: ______________________________________________________________________________________________
Valoarea ofertei: ______________________ (în valută națională (Lei moldovenești))

Activitatea se înscrie în proiectul „LDA Moldova în sprijinul persoanelor cu dizabilități și marginalizate privind protecția drepturilor omului”, implementat de
AO Agenția de Democrație Locală din Moldova în calitate de organizație beneficiară în contextul Proiectului PNUD Moldova „Consolidarea eficienței și
accesului la justiție în Moldova”, realizat în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale, cu suportul financiar al Suediei.
Cost
Numele, unitate, Total, Lei
Total
# prenumele Denumirea serviciilor Unitate Lei
unități (net)
expert(ului/ei)
(net)

Servicii de elaborare a
documentului intern
1 zile 10 zile
„Strategie de comunicare și
advocacy”

Descriere conceptuală a metodologiei care va fi aplicată:

(Descrieți metodologia în maxim 1 pagină)

La ofertă vor fi anexate:


• CV-ul actualizat, cu indicarea link-urilor la lucrări elaborate/servicii prestate sau alte surse care
demonstrează experiența cu menționarea a 2 persoane de referință, indicând datele de contact;
• Scrisoare de motivare ;
• Oferta financiară.
Specificații cu referire impozite și taxe: din suma onorariului vor fi reținute toate taxele și impozitele
datorate de angajator și prestator conform legislației în vigoare similar reținerilor în cazul salariaților.
Criteriile de evaluare a ofertelor:
- Experiență în domeniul relevant poziției anunțate;
- Cunoașterea specificului activității în organizații necomerciale;
- Cunoașterea specificului lucrului cu persoanele vulnerabile;
- Metodologia propusă în elaborarea documentului intern/politicii „Strategie de comunicare și advocacy”;
- Oferta financiară.

În procesul de prestare a serviciilor de consultanță va fi delegată o persoană responsabilă din partea


organizației LDA Moldova pentru a asigura comunicarea activă cu expertul(a) în vederea elaborării
documentului intern „Strategie de comunicare și advocacy”.
Achitarea serviciilor va avea loc în baza actelor de predare-primire și acceptării produsului (livrabilelor) final.
Modalitățile de participare la concurs: oferta se expediază la adresa electronică
ldamoldova@aldaintranet.org cu atașarea setului de documente scanate, cu indicația în titlul
mesajului ”Concurs de achiziție servicii elaborare Strategie de comunicare și advocacy”.
Termenul-limită de prezentare a ofertelor: 18 iunie 2021, ora 15.00 Dosarele expediate după expirarea
termenului limită vor fi respinse.
Limba în care se prezintă ofertele comerciale: limba română.
*Vor fi contactați doar participanții preselectați, pentru un interviu. Interviul va fi realizat online.
Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta: la numărul de telefon (+373)79775515 sau la adresa de
e-mail: ldamoldova@aldaintranet.org, persoana de contact Nicolae Hristov.

Activitatea se înscrie în proiectul „LDA Moldova în sprijinul persoanelor cu dizabilități și marginalizate privind protecția drepturilor omului”, implementat de
AO Agenția de Democrație Locală din Moldova în calitate de organizație beneficiară în contextul Proiectului PNUD Moldova „Consolidarea eficienței și
accesului la justiție în Moldova”, realizat în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale, cu suportul financiar al Suediei.