Sunteți pe pagina 1din 3

Invitație la concurs pentru achiziționarea serviciilor de elaborare a documentului intern „Politica

privind atragerea și implicarea voluntarilor în activitatea organizației”

Denumirea organizației contractante: AO Agenția de Democrație Locală din Moldova (LDA Moldova).
Sediul organizației contractante: orașul Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare nr. 14, raionul Cimișlia, MD-4101,
Republica Moldova, ldamoldova@aldaintranet.org.
Persoana de contact: Nicolae Hristov, Manager de proiect LDA Moldova, tel: (+373)79775515, e-mail:
nicolaehristov@gmail.com.
Obiectul achiziției: servicii de elaborare a documentului intern „Politica privind atragerea și implicarea
voluntarilor în activitatea organizației”.
Limba de lucru: limba română.
Tipul contractului: Prestări servicii.
Perioada prestării serviciilor: august 2021.
Context: Proiectul „LDA Moldova în sprijinul persoanelor cu dizabilități și marginalizate privind protecția
drepturilor omului” este implementat de AO Agenția de Democrație Locală din Moldova (LDA Moldova) în
calitate de organizație beneficiară în contextul implementării Proiectului PNUD Moldova ,,Consolidarea
eficienței și accesului la justiție în Moldova”, realizat în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale, cu suportul
financiar al Suediei.
Proiectul „LDA Moldova în sprijinul persoanelor cu dizabilități și marginalizate privind protecția drepturilor
omului” are drept scop să contribuie la apărarea drepturilor grupurilor social vulnerabile din raionul Cimișlia
prin consolidarea accesului la instituțiile de drept pentru a-și îmbunătăți situația socială.
Cerințele față de serviciile solicitate:
Expert(ul/a) selectat/ă va realiza următoarele sarcini și tipuri de intervenții:

Denumirea Numărul de
Descrierea serviciilor
serviciilor experți(te)/durata
Metodologia: La elaborarea documentului intern
„Politica privind atragerea și implicarea voluntarilor în
Servicii de elaborare activitatea organizației” va fi aplicată o metodologie de
a documentului lucru cu voluntarii în conformitate cu prevederile
intern „Politica 2 experți(te) pe o
legislației în vigoare.
privind atragerea și durată de 10 zile
implicarea Expert(ul/a) selectat(ă) va fi responsabil(ă) de întregul lucrătoare în perioada
voluntarilor în proces de elaborare a documentului intern „Politica august 2021
activitatea privind atragerea și implicarea voluntarilor în activitatea
organizației” organizației”.
Acțiunile planificate în acest proces sunt:

Activitatea se înscrie în proiectul „LDA Moldova în sprijinul persoanelor cu dizabilități și marginalizate privind protecția drepturilor omului”, implementat de
AO Agenția de Democrație Locală din Moldova în calitate de organizație beneficiară în contextul Proiectului PNUD Moldova „Consolidarea eficienței și
accesului la justiție în Moldova”, realizat în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale, cu suportul financiar al Suediei.
1
1) Analiza contextului de activitate al organizației
(categorii de beneficiari, domenii de activitate,
parteneri de comunicare, servicii de suport, inclusiv pe
dimensiunea accesului la justiție);
2) Colectarea informației necesare pentru elaborarea
documentului;
3) Elaborarea și corelarea prevederilor documentului cu
politicile existente în cadrul organizație;
4) Consultarea documentului cu echipa LDA Moldova;
5) Ajustarea documentului conform recomandărilor și
sugestiilor;
6) Prezentarea documentului elaborat în varianta finală în
termenul stabilit.

Precizări: *Toate serviciile vor fi realizate în perioada august 2021, în această perioadă, expertul(a) va fi
contractat(ă) pentru o perioadă de 10 zile lucrătoare pentru prestarea serviciilor solicitate.
Cerințe față de expert(ă):
- Studii superioare complete în domeniul juridic, științe sociale, psihologie, jurnalism, administrare publică,
științe politice, managementul proiectelor sau în alt domeniu relevant. Studiile postuniversitare/doctorat
vor constitui un avantaj;
- Experiență în elaborare de documente de politici în cadrul organizațiilor necomerciale;
- Experiență de lucru de cel puțin 3 ani în organizații necomerciale, activităţi/politici, programe de
voluntariat, sau instituții publice în care a activat în cadrul Programelorde
voluntariat/direcțiilor/serviciilor de consiliere, consultanță, referire și/sau de litigare strategică a
persoanelor din grupuri vulnerabile sau;
- Flexibilitate, punctualitate și responsabilitate;
- Capacitate de respectarea a termenilor limită;
- Abilități analitice;
- Rezident al Republicii Moldova.
Responsabilitățile expert(ului/ei):
- Realizarea în termenul stabilit a sarcinilor și responsabilităților ce rezultă din conținutul contractului;
- Asigurarea confidențialității tuturor informațiilor, în posesia cărora va intra în perioada de contractare.
Perioada de prestare a serviciilor: toate serviciile vor fi realizate în perioada august 2021.
Actul de primire-predare a serviciilor și predarea documentului elaborat „Politica privind atragerea și
implicarea voluntarilor în activitatea organizației” urmează să aibă loc nu mai târziu de 31 august 2021.
Limba în care va fi prezentat produsul final „Politica privind atragerea și implicarea voluntarilor în activitatea
organizației” va fi în limba română.
Conținutul dosarului de participare la concurs:
Fiecare participant(ă) la concurs are posibilitatea de a prezenta doar o singură ofertă.
Structura unei oferte:
Numele, prenumele expert(ului/ei): _______________________________________
tel: ___________________________, e-mail: _________________________________________
adresa: ______________________________________________________________________________________________
Valoarea ofertei: ______________________ (în valută națională (Lei moldovenești))

Activitatea se înscrie în proiectul „LDA Moldova în sprijinul persoanelor cu dizabilități și marginalizate privind protecția drepturilor omului”, implementat de
AO Agenția de Democrație Locală din Moldova în calitate de organizație beneficiară în contextul Proiectului PNUD Moldova „Consolidarea eficienței și
accesului la justiție în Moldova”, realizat în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale, cu suportul financiar al Suediei.
2
Numele, Cost Total, Lei
Total
# prenumele Denumirea serviciilor Unitate unitate,
unități (net)
expert(ului/ei) Lei (net)

Servicii de elaborare a
documentului intern „Politica
1 privind atragerea și zile 10 zile
implicarea voluntarilor în
activitatea organizației”

Descriere conceptuală a metodologiei care va fi aplicată:

(Descrieți metodologia în maxim 1 pagină)

La ofertă vor fi anexate:


• CV-ul actualizat, cu indicarea link-urilor la lucrări elaborate/servicii prestate sau alte surse care
demonstrează experiența cu menționarea a 2 persoane de referință, indicând datele de contact;
• Scrisoare de motivare.
Specificații cu referire impozite și taxe: din suma onorariului vor fi reținute toate taxele și impozitele
datorate de angajator și prestator conform legislației în vigoare similar reținerilor în cazul salariaților.
Criteriile de evaluare a ofertelor:
- Experiență în domeniul relevant poziției anunțate;
- Cunoașterea specificului activității în organizații necomerciale;
- Cunoașterea specificului lucrului cu voluntarii;
- Metodologia propusă în elaborarea documentului intern/politicii de voluntariat;
- Oferta financiară.

În procesul de prestare a serviciilor de consultanță va fi delegată o persoană responsabilă din partea


organizației LDA Moldova pentru a asigura comunicarea activă cu expertul în vederea elaborării documentului
intern „Politica privind atragerea și implicarea voluntarilor în activitatea organizației”.
Achitarea serviciilor va avea loc în baza actelor de predare-primire și acceptării produsului (livrabilelor) final.
Modalitățile de participare la concurs: oferta se expediază la adresa electronică
ldamoldova@aldaintranet.org cu atașarea setului de documente scanate, cu indicarea în titlul
mesajului ”Concurs de achiziție servicii elaborare document Politica de implicare a voluntarilor”.
Termenul-limită de prezentare a ofertelor: 18 iunie 2021, ora 15.00 Dosarele expediate după expirarea
termenului limită vor fi respinse.
Limba în care se prezintă ofertele comerciale: limba română.
*Vor fi contactați doar participanții preselectați, pentru un interviu. Interviul va fi realizat
online.

Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta: la numărul de telefon (+373)79775515 sau la adresa de
e-mail: ldamoldova@aldaintranet.org, persoana de contact Nicolae Hristov.

Activitatea se înscrie în proiectul „LDA Moldova în sprijinul persoanelor cu dizabilități și marginalizate privind protecția drepturilor omului”, implementat de
AO Agenția de Democrație Locală din Moldova în calitate de organizație beneficiară în contextul Proiectului PNUD Moldova „Consolidarea eficienței și
accesului la justiție în Moldova”, realizat în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale, cu suportul financiar al Suediei.
3