Sunteți pe pagina 1din 49

Administrație și Management Public

Reabilitarea și modernizarea școlii gimnaziale numărul 134

Matei Alexandru Cornel


Grupa:228
Seria: B
An: III
Coordonator: Dumitrescu Cătălina Oana
Proiecte în sectorul public
Primăria Sector 5
1
Cuprins
Prezentarea autoritatii institutiei alese, a datelor, informatiilor si documentelor analizate........4

Atribuţiile primarului(date institutiei).....................................................................................4

Misiunea....................................................................................................................................10

Valori........................................................................................................................................10

Obiective...................................................................................................................................10

Serviciile publice realizate și furnizate de instituție.................................................................11

VENITURILE LOCALE..........................................................................................................12

Situația venituri 2019-2020...................................................................................................12

Prezentarea proiectelor și programelor derulate de instituția publică.......................................13

Prezentarea parteneriatelor........................................................................................................22

Prezentarea principalelor strategiii ale institutiei......................................................................22

Prezentarea rapoartelor de activitate.........................................................................................24

Prezentarea încadrării cu personal pe posturi...........................................................................25

Analiza diagnostic.....................................................................................................................28

Identificarea simptomelor pozitive și negative.....................................................................28

Prezentarea și analiza cauzală a principalelor puncte forte..................................................28

Prezentarea și analiza cauzală a principalelor puncte slabe..................................................29

Formularea recomandărilor de îmbunătățire a instituției/ domeniului/ serviciilor


publice/activităților analizate................................................................................................30

Fundamentarea și argumentarea necesității proiectului............................................................31

Program operațional de finanțare..............................................................................................32

Titlului proiectului: Reabilitarea și modernizarea școlii gimnaziale numărul 134..............32

Scopul proiectului: Asigurarea unei oferte educaționale adecvate, accesibile și de calitate


pentru copii...........................................................................................................................32

Rezultatele proiectului..............................................................................................................32

2
Beneficiari: Elevii și cadrele didactice ale școlii......................................................................33

Obiective specifice:...................................................................................................................33

Descrierea activităților..............................................................................................................36

Bugetul proiectului....................................................................................................................38

Graficul Gant............................................................................................................................39

Exchipa de management...........................................................................................................39

Cerere de Finanţare...................................................................................................................42

I. PROIECTUL........................................................................................................................43

Bibliography.............................................................................................................................55

3
Prezentarea autoritatii institutiei alese, a datelor, informatiilor si
documentelor analizate

Sectorul 5 este situat in sud-vestul Capitalei, cu o suprafață de 29 kilometrii


pătrați și o populație de aproximativ 298.526 de locuitori. Sectorul cuprinde una dintre
cele mai importante zone istorice ale Bucureștiului.
Primăria Sectorului 5 este o autoritate administrativ publică locală care este
organizată și funcționează în temeiul legii nr.215 din 23 aprilie 2001: „Legea
administrației publice locale”. Sediul Primărie Sectoruli 5 este pe strada Fabrica de
Chibrituri nr. 9-11.
Primarul, Viceprimarii, Secretarul General, împreună cu aparatul de
sprecialitate al primarului constituie o structură funcțională cu activitate permanentă,
denumită „Primăria Sectorului 5 al Municipiului București”, care aplică hotărârea
consiliului local și dispozițiile primarului, cu scopul de a soluționa problemele
colectivității locale.

Atribuţiile primarului(date institutiei)


În temeiul prevederilor Ordonanței de urgență nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, Primarul Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti îndeplineşte
următoarele atribuţii:

ARTICOLUL 154 - Rolul primarului

(1) Primarul asigură respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor,


a prevederilor Constituției, precum și punerea în aplicare a legilor, a decretelor
Președintelui României, a ordonanțelor și hotărârilor Guvernului, a hotărârilor
consiliului local. Primarul dispune măsurile necesare și acordă sprijin pentru aplicarea
ordinelor și instrucțiunilor cu caracter normativ ale miniștrilor, ale celorlalți
conducători ai autorităților administrației publice centrale, ale prefectului, a
dispozițiilor președintelui consiliului județean, precum și a hotărârilor consiliului
județean, în condițiile legii.

(2) Pentru punerea în aplicare a activităților date în competența sa prin actele


prevăzute la alin. (1), primarul are în subordine un aparat de specialitate.

(3) Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcționale


4
încadrate cu funcționari publici și personal contractual.

(4) Primarul conduce instituțiile publice de interes local, precum și serviciile publice
de interes local.

(5) Primarul participă la ședințele consiliului local și are dreptul să își exprime punctul
de vedere asupra tuturor problemelor înscrise pe ordinea de zi, precum și de a formula
amendamente de fond sau de formă asupra oricăror proiecte de hotărâri, inclusiv ale
altor inițiatori. Punctul de vedere al primarului se consemnează, în mod obligatoriu, în
procesul- verbal al ședinței.

(6) Primarul, în calitatea sa de autoritate publică executivă a administrației publice


locale, reprezintă unitatea administrativ- teritorială în relațiile cu alte autorități
publice, cu persoanele fizice sau juridice române și străine, precum și în justiție.

ARTICOLUL 155 - Atribuțiile primarului

(1) Primarul îndeplinește următoarele categorii principale de atribuții:

a) atribuții exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condițiile legii;

b) atribuții referitoare la relația cu consiliul local;

c) atribuții referitoare la bugetul local al unității administrativ- teritoriale;

d) atribuții privind serviciile publice asigurate cetățenilor, de interes local;

e) alte atribuții stabilite prin lege.

(2) În temeiul alin. (1) lit. a), primarul:

a) îndeplinește funcția de ofițer de stare civilă și de autoritate tutelară și asigură


funcționarea serviciilor publice locale de profil;

5
b) îndeplinește atribuții privind organizarea și desfășurarea alegerilor, referendumului
și a recensământului;

c) îndeplinește alte atribuții stabilite prin lege.

(3) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), primarul:

a) prezintă consiliului local, în primul trimestru al anului, un raport anual privind


starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale, care se
publică pe pagina de internet a unității administrativ-teritoriale în condițiile legii;

b) participă la ședințele consiliului local și dispune măsurile necesare pentru pregătirea


și desfășurarea în bune condiții a acestora;

c) prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte și informări;

d) elaborează, în urma consultărilor publice, proiectele de strategii privind starea


economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale, le publică pe site-ul
unității administrativ- teritoriale și le supune aprobării consiliului local.

(4) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), primarul:

a) exercită funcția de ordonator principal de credite;

b) întocmește proiectul bugetului unității administrativ- teritoriale și contul de


încheiere a exercițiului bugetar și le supune spre aprobare consiliului local, în
condițiile și la termenele prevăzute de lege;

c) prezintă consiliului local informări periodice privind execuția bugetară, în condițiile


legii;

d) inițiază, în condițiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi și emiterea


de titluri de valoare în numele unității administrativ-teritoriale;

6
e) verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a
contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât și a
sediului secundar.

(5) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), primarul:

a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, prin intermediul


aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii
publice și de utilitate publică de interes local;

b) ia măsuri pentru prevenirea și, după caz, gestionarea situațiilor de urgență;

c) ia măsuri pentru organizarea executării și executarea în concret a activităților din


domeniile prevăzute la art. 129 alin. (6) și (7);

d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenței statistice, inspecției și


controlului furnizării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 129 alin. (6)
și (7), precum și a bunurilor din patrimoniul public și privat al unității administrativ-
teritoriale;

e) numește, sancționează și dispune suspendarea, modificarea și încetarea raporturilor


de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condițiile legii, pentru personalul
din cadrul aparatului de specialitate, precum și pentru conducătorii instituțiilor și
serviciilor publice de interes local;

f) asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării


consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora;

g) emite avizele, acordurile și autorizațiile date în competența sa prin lege și alte acte
normative, ulterior verificării și certificării de către compartimentele de specialitate
din punctul de vedere al regularității, legalității și de îndeplinire a cerințelor tehnice;

h) asigură realizarea lucrărilor și ia măsurile necesare conformării cu prevederile


angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecției
7
mediului și gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetățenilor.

(6) Primarul desemnează funcționarii publici anume împuterniciți să ducă la


îndeplinire obligațiile privind comunicarea citațiilor și a altor acte de procedură, în
condițiile Legii nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare.

(7) Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuțiilor sale, primarul colaborează cu


serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate
ale administrației publice centrale din unitățile administrativ- teritoriale, precum și cu
autoritățile administrației publice locale și județene.

(8) Numirea conducătorilor instituțiilor publice de interes local, respectiv ai serviciilor


publice de interes local se face pe baza concursului sau examenului organizat potrivit
procedurilor și criteriilor aprobate de consiliul local la propunerea primarului, în
condițiile părții a VI-a titlul II capitolul VI sau titlul III capitolul IV, după caz.

ARTICOLUL 156 - Atribuțiile primarului în calitate de reprezentant al statului

(1) În exercitarea atribuțiilor de autoritate tutelară și de ofițer de stare civilă, a


sarcinilor ce îi revin din actele normative privitoare la recensământ, la organizarea și
desfășurarea alegerilor, la luarea măsurilor de protecție civilă, precum și a altor
atribuții stabilite prin lege, primarul acționează și ca reprezentant al statului în
comuna, în orașul sau în municipiul în care a fost ales.

(2) În această calitate, primarul poate solicita prefectului, în condițiile legii, sprijinul
conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte
organe de specialitate ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-
teritoriale, dacă sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.

ARTICOLUL 157 - Delegarea atribuțiilor

(1) Primarul poate delega, prin dispoziție, atribuțiile ce îi sunt conferite de lege și alte
acte normative viceprimarului, secretarului general al unității/subdiviziunii
administrativ- teritoriale, conducătorilor compartimentelor funcționale sau
8
personalului din aparatul de specialitate, administratorului public, precum și
conducătorilor instituțiilor și serviciilor publice de interes local, în funcție de
competențele ce le revin în domeniile respective.

(2) Dispoziția de delegare trebuie să prevadă perioada, atribuțiile delegate și limitele


exercitării atribuțiilor delegate, sub sancțiunea nulității. Dispoziția de delegare nu
poate avea ca obiect toate atribuțiile prevăzute de lege în sarcina primarului. Delegarea
de atribuții se face numai cu informarea prealabilă a persoanei căreia i se deleagă
atribuțiile.

(3) Persoana căreia i-au fost delegate atribuții în condițiile alin. (1) și (2) exercită pe
perioada delegării atribuțiile funcției pe care o deține, precum și atribuțiile delegate;
este interzisă subdelegarea atribuțiilor.

(4) Persoana căreia i-au fost delegate atribuții în condițiile alin. (1) și (2) răspunde
civil, administrativ sau penal, după caz, pentru faptele săvârșite cu încălcarea legii în
exercitarea acestor atribuții.

Misiunea

Misunea administraţiei publice locale este asigurarea dezvoltării durabile


integrate a unităţii administrativ-teritoriale administrate prin prestarea serviciilor de
calitate populaţiei, crearea condiţiilor pentru atragerea investițiilor, crearea locurilor de
muncă şi creşterea nivelului de trai al locuitorilor.

Valori
Valorile care stau la baza acitivității Primăriei Sectorului 5 sunt:
1. Profesionalism și inovație în exercitarea funcției publice
2. Transparența actului administrativ
3. Flexibilitate, adaptabilitate și dinamism
4. Calitatea serviciilor publice furnizate
5. Onestitate și integritate în exercitarea funcției publice
6. Comunicare eficientă inter și intra - instituțională
7. Respectarea normelor eticii și deontologiei profesionale

9
Obiective

 Optimizarea utilizării resurselor financiare avind la bază taxele si


impozitele locale si de furnizare de servicii, clar definite şi asigurarea pe termen lung a
fondurilor de investiţii necesare îmbunătăţirii acestor
 Asigurarea unui tratament egal cetățenilor în fața autorităților și
instituțiilor publice, profesionalism, independență și imparțialitate, cinste și
corectitudine
 Îndeplinirea cerințele contribuabililor, cetățeni prin definirea și
îndeplinirea așteptărilor acestora și creșterea numărului de servicii oferite
 Analiza indicatorilor privind incidentele de integritate, evaluarea
calității serviciilor către public și transparența instituțională
 Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a
beneficiarilor serviciilor publice
 Consolidarea mecanismelor de control administrative.

Serviciile publice realizate și furnizate de instituție


 Serviciul Urbanism și Autorizații de Construire
 Serviciul Cadastru, Fond funciar, Registru agricol
 Serviciul Verificare Lucrări Edilitare
 Serviciul Patrimoniu
 Serviciul Parcaje Auto de Reședință
 Serviciul Inspecție și Administrare Domeniu Public
 Serviciul Relații Asociațiile de proprietari/locatari
 Serviciul Managementul Informațional
 Serviciul Managementul Funcție Publice
 Serviciul Organizarea Muncii și Managementul Calității Municii
 Serviciul Administrativ
 Serviciul Întreținere, Transport
 Serviciul Achiziții Publice
 Serviciul Accesare Fonduri Europene
 Serviciul Politici de Dezvoltare Durabilă
 Serviciul Implementarea și Monitorizarea Proiectelor
 Serviciul de Investiții
 Serviciul Corp de Control

10
 Serviciul Control Instituții Publice Subordonate CLS 5
 Serviciul Buget
 Serviciul Urmărire Execuție Bugetară
 Serviciul Financiar-Contabilitate
 Serviciul Contencios Administrativ
 Serviciul Juridic, Legalitate Acte
 Serviciul Îndrumare Juridică și Evidența Contravențiilor
 Serviciul Evidență Acte Administrative
 Serviciul Secretariat, Registratura și Arhivă
 Serviciul Evidență Electorală
 Serviciul Autoritate Tutelară
 Serviciul Evidență Populației
 Serviciul Stare Civilă
 Serviciul Ordine Publică
 Serviciul pază
 Serviciul Control Activități Comerciale
 Serviciul Disciplină în Construcții
 Serviciul Protecția Mediului și Ecologie Urbană
 Serviciul Prevenire și combatere a Violenței în Mediul Școlar

VENITURILE LOCALE

Veniturile bugetare sunt clasificate în funcție de sursa de unde provin.


Venituri proprii, din plan local prin impozite, taxe, contribuții colectate direct
de la cetățeni și de la agenții economici (împozit pe proprietate, taxe de timbre), dar si
colectate indirect de la cetățeni (un procent din impozitele pe venit de la Bugetul de
stat este realocat Consiliului Local de unde au fost colectate).
Sume de la Bugetul de Stat, precum subvenții sau procente din TVA colectat,
alocate Consiliilor Locale cu destinație precisă, cum ar fi susținerea salariilor din școli,
spitale, asistență socială sau alte programe de interes național.
Surse atrase, precum sume primite de la Uniunea Europeana prin programe cu
fonduri nerambursabile sau donații.

11
Situația venituri 2019-2020

2019 2020
Venituri proprii 110.640.773,00 lei 115.646.843,42 lei
Cote și sume defacte din 473.779.000,00 lei 429.709.366,92 lei
impozitul pe venit
Sume defalcate din tva 100.000.000,00 lei 78.003.310 lei
Alte sume primte de la UE 15.330,30 lei 26.330,30 lei

Sume primite fonduri - 2.669.676,33 lei


europene
Total venituri încasate 699.750.000,33 lei 626.763.549,21 lei
Cheltuieli 650.220,78 lei 600.138,78 lei

Prezentarea proiectelor și programelor derulate de instituția publică

Reparații și extindere clădire – Grădinița nr. 55 Floarea Soarelui

Sursa finanțare Programul Național de Dezvoltare Locală


Obiective    Îmbunătățirea calității infrastructurii și a dotărilor Grădiniței nr. 55
generale „Floarea Soarelui”, aflată în administrarea Primăriei Sector 5, pentru
asigurarea unui proces educațional modern.
Valoarea totală a 3.549.636,14 Lei
proiectului
Contribuția 1.286.521,97 Lei
proprie

Construire corp nou – Școala Gimnazială nr. 125

Sursa finanțare Programul Național de Dezvoltare Locală


Obiective      Construirea unui nou corp de clădire a Școlii Gimnaziale nr. 125, în
generale vederea creșterii accesului la educația timpurie, calității și a
12
atractivității educației, contribuind la creșterea ratei de participare la
diferite niveluri de educație, la reducerea abandonului școlar și a
părăsirii timpurii a școlii, la o rată mai mare de participare la procesul
educațional și la creșterea ratei de tranziție spre niveluri superioare de
educație.
Valoarea totală a 7.991.596,41 Lei
proiectului
Contribuția 959.013,17 Lei
proprie

Extinderea Grădiniței nr. 205

Sursa finanțare Programul Național de Dezvoltare Locală


Obiective Extinderea corpului de clădire existent al Grădiniței nr. 205, în scopul
generale asigurării unor spaţii funcţionale corespunzătoare precum și în vederea
combaterii fenomenului de abandon școlar, prin participarea populației
școlare și a cadrelor didactice la procesul educațional.
Valoarea totală a 6.309.654,72 Lei
proiectului
Contribuția 1.274.030,46 Lei
proprie

#FAPTE - Regenerare Urbana Amurgului

Cod proiect 128464


Sursa finanțare Programul Operaţional Capital Uman, Axa prioritară:
Incluziunea socială şi combaterea sărăciei
Obiective  Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea unui mecanism
generale de servicii integrate care să elimine factorii determinanți ai
marginalizării persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială
din comunitatea marginalizată Amurgului, identificată pe raza
teritorială a Sectorului 5 al Municipiului București, oferind măsuri
complexe pentru un număr total de 300 de persoane, copii și adulti, în
vederea creșterii accesului și participării la educație, soluționării
problemei studiilor/formării profesionale și a ocupării, îmbunătățirii
condițiilor de locuire, creșterii accesului la servicii sociale și
îmbunătățirii stării de sănătate generală a populației.
Obiective OS 1: Implementarea de măsuri integrate de educație formală și
specificie nonformală pentru creșterea accesului și participării în sistemul de
învățământ și pentru reducerea riscului părăsirii timpurii a școlii,
pentru minimum 110 persoane aparținând grupului țintă.
OS 2: Promovarea incluziunii pe piața forței de muncă a unui număr de
minim 152 persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială care
vor beneficia de măsuri de ocupare a forței prin informare și consiliere
profesională, formare profesională specifică și adaptată la cerințele
pieței muncii, angajare și prin stimularea potențialului antreprenorial.
13
OS 3: Creșterea gradului de incluziune socială pentru 300 de persoane
prin furnizarea de servicii sociale integrate noi și cu grad sporit de
eficiență și servicii medicale.
OS 4: Crearea unor condiții de locuit decente pentru membri a 10
gospodării formate din persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune
socială.
OS 5: Schimbarea atitudinii sociale și combaterea oricăror forme de
discriminare prin crearea unui spațiu al multiculturalismului și
nondiscriminării pentru 300 de persoane din zona Amurgului și prin
derularea unei campanii de informare privind combaterea discriminării.

Parteneri Partener 1: RomActiv Business Consulting S.R.L.


Partener 2: Fundația “Amfiteatru”
Partener 3: Asociația Europas
Partener 4: Școala Gimnazială Nr. 125
Partener 5: Institutul de pneumoftiziologie “MARIUS NASTA”

Valoarea totală a 17.055.306,66 Lei


proiectului
Contribuția 2%
proprie
Perioada 36 de luni de la data semnării contractului
implemetare

O primărie mai aproape de oameni la doar un click distanță


„Proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate
Administrativă 2014-2020”

Cod proiect  MySMIS 128825 / SIPOCA 661


Sursa finanțare Programul Operațional Capacitate Administrativă
 Axa prioritară 2 - Administrație publică și sistem judiciar accesibile și
transparente
  Obiectivul specific 2.1 - Introducerea de sisteme și standarde comune
în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate  către
beneficiari în concordanță cu SCAP

Obiective  Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătăţirea procesului


generale decizional, a planificării strategice şi execuţiei bugetare,
implementarea unitară a managementului calităţii şi performanţei şi
crearea de măsuri de simplificare pentru cetăţeni în concordanţă cu

14
SCAP, la nivelul Primăriei Sectorului 5.
  Proiectul propus spre finanţare se încadrează în Axa prioritară 2 –
Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente,
obiectivul specific 2.1 – Introducerea de sisteme şi standarde comune
în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către
beneficiari în concordanţă cu SCAP.

Obiective   OS 1: Îmbunătățirea procesului decisional, a planificării strategice și


specificie a execuției bugetare la nivelul Primăriei Sectorului 5. În vederea
atingerii acestui obiectiv specific în cadrul proiectului vor fi
dezvoltate: un set de criterii de prioritizare a investițiilor în sectoare
precum educație, sănătate, asistență socială și infrastructură, “Planul
strategic institutional aferent sectorului 5”, analize de impact pentru
toate actele administrative cu caracter normativ, analize ex-post pentru
politicile/strategiile/hotărârile de consiliu local aprobate începând cu
2016 și revizuirile/elaborate proceduri formalizate pentru toate
activitățile aferente instituției.
  OS 2: Implementarea unui sistem de management al calitătii și
perfomanței la nivelul Primăriei Sectorului 5 (implementarea
standardului ISO 9001:2015).
  OS 3: Crearea de măsuri de simplificare pentru cetățeni, prin
dezvoltarea unui sistem de optimizare a proceselor. În vederea atingerii
acestui obiectiv, în cadrul proiectului va fi dezvoltată o platformă
informatică ce va facilita interacțiunea cetățenilor cu administrația
publică.
  OS 4: Dezvoltarea competențelor angajaților din cadrul Primăriei
Sectorului 5. Formarea persoanlului din cadrul instituției cu privire la
utilizarea funcționalităților platformei dezvoltate în cadrul proiectului
și cu privire la implementarea standardelor de management al calității
CAF și ISO 9001:2015.
.

Rezultate  Analize de impact pentru toate actele administrative cu caracter


preconizate normativ ce vor fi emise în cursul anilor 2019, ulterior contractării
proiectului, și 2020;
 Politici publice ce necesită resurse financiare din bugetele
instituției aferente anilor 2020-2021;
 Analiză ex-post efectuată pentru politicile
publice/strategiile/hotărârile de consiliu local elaborate/aprobate
începând cu anul 2016, concretizată într-un document programatic
"Radiografie a politicilor publice/strategiilor/hotărârilor de consiliu
local elaborate/aprobate la nivelul Primăriei sectorului 5 al
municipiului București in perioada 2016 - 2019";
 Set de criterii pentru prioritizarea investițiilor în sectoarele
educație, sănătate, asistență socială, infrastructură (mediu si
transport);
 Plan strategic instituțional;
 Sistem de management al calității si performantei ISO
9001:2015, implementat la nivelul Primăriei Sector 5;
 Înființarea şi operaționalizarea unui centru de tip „inovare şi
15
imaginație civică”
 Sistem de management al calității si performantei CAF
implementat la nivelul Primăriei Sectorului 5 al Municipiului
București;
 Sistem informatic de optimizare a proceselor, dezvoltat si
implementat la nivelul Primăriei Sector 5.
 10 sesiuni de formare desfășurate cu un total de 150 persoane
formate în domeniul mecanismelor și procedurilor standard în
vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de proiect
 Aplicație SCIM dezvoltată şi implementată la nivelul Primăriei
Sector 5.

Parteneri Asociația pentru Implementarea Democrației


Valoarea totală a Valoarea totală a proiectului este de 4.352.898,40 lei, din care:
proiectului   valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European -
3.436.600,80 lei;
  valoarea cofinanțării din bugetul național - 800.084,95 lei

Confinanțarea 2% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, respectiv


eligibilă 86.462,97 lei%
Perioada Dată începere proiect: 19-06-2019
implemetare Dată încheiere proiect: 18-08-2021

FII C.O.O.L – Fii Competitiv. Orientat. Organizat. Lucrativ

Cod proiect  104925


Sursa finanțare Programul Operațional Capital Uman 2014-2020; proiect
cofinanțat din Fondul Social European
Obiective  Dezvoltarea și implementarea unor măsuri integrate în domeniul
generale educației pentru 1.170 de personae (copii/tineri/aduți, părinți) din
sectorul 5 al municipiului București în vederea creșterii participării
școlare (începând cu învățământul ante prescolar și până la finalizarea
învățământului obligatoriu) și prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a
școlii.
  840 copii vor beneficia de măsuri financiare și materiale care le vor
permite frecventarea școlii, schimbarea atitudinii față de școală și
educație, scăderea șanselor de abandon școlar.
  200 de copii/tineri/adulți vor fi susținuți în demersul lor de finalizarea
a învățământului obligatoriu, crescându-le șansele de
angajare/remunerare crescută pe piața muncii.
  Proiectul contribuie la dezvoltarea unei culturi pro-active,
nediscriminatorii, ecologice și autosustenabile, a participării și a
responsabilității în rândul participanților, intrumentele folosite,
workshop-urile organizate, inițiativele și acțiunile întreprinse pe
parcursul proiectului și parteneriatele create jucând rol de
multiplicatori ai exemplelor de bune practici.

Obiective  OS 1: Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar pentru 60

16
specificie de copii, în special a celor cu risc de părăsire timpurie a școlii.
OS 2: Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar,
în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe
copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural.
OS 3: Reducerea părăsirii timpurii a școlii (pentru 560 de elevi) prin
măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale
pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii
aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/comunitățile
dezavantajate socio-economic.
OS 4: Creșterea numărului de tineri care au abandonat școala și de
adulți care nu si-au finalizat educația obligatorie (200 tineri și adulți)
care se reîntorc în sistemul de educației și formare, inclusiv prin
programe de tip a doua șansă și programe de formare profesională.
OS 5: Creșterea implicării a minim 130 părinți ai copiilor din
antepreșcolar și preșcolar în risc de părăsire timpurie a școlii în
procesul educational, prin măsuri de informare și consiliere parentală
și participare la diverse evenimente și activități extracuriculare.
OS 6: Dezvoltarea a 3 tipuri de rețele de parteneri în vederea susținerii
și îmbunătățirii procesului educational: parteneriat gradinițe publice și
private, parteneriat grădinițe-școli-părinți-comunitate, parteneriat școli-
autorități locale-angajatori.
OS 7: Modernizarea/amenajarea și dotarea spațiilor din cele 10 școli
țintă pentru dezvoltarea propice a activităților educaționale
(extracuriculare, “Școala după școală”, “A doua șansă”, grădinița
atractivă, activități pentru copiii cu nevoi speciale etc.)

Parteneri
Partener 1: S.C. Great People S.R.L.
Partener 2: Casa Corpului Didactic Ilfov
Valoarea totală a 9.316.209,82 Lei
proiectului
Contribuția 2%
proprie
Perioada Dată începere proiect: 04-05-2018
implemetare Dată încheiere proiect: 03-05-2021

DEZVOLTĂM PROFESORI – DEZVOLTĂM VIITORUL

Cod proiect  104293


Sursa finanțare Programul Operational Capital Uman, Axa Prioritară (AP) 6
„Educație și competențe, Prioritatea de Investiții (PI) 10i
Obiective  
generale Îmbunătățirea calității și accesului echitabil la educație prin
dezvoltarea competențelor a 90 de cadre didactice, personal de sprijin
17
și 5 manageri din 5 unități de învățământ din sectorul 5 al municipiului
București, prin participarea la programe/acțiuni educaționale destinate
în special copiilor cu grad crescut de risc educational pentru reducerea
și prevenirea părăsirii timpurii a școlii.

Obiective  OS 1: Îmbunătățirea competențelor a 90 de persoane din grupul țintă


specificie (personal didactic, personal de sprijin inclusive mediatori școlari) din
școlile țintă prin participarea la programe de formare continua și de
dezvoltare de competențe didactice.
OS 2: Crearea unei rețele de resurse umane calificate și motivate prin
desfășurarea de activități de mentorat, schimburi de idei și resurse și
prin organizarea de workshop-uri, ateliere și vizite de schimburi de
bune practici.
OS 3: Dezvoltarea capacității instituționale a 5 unități de învățământ
prin îmbunătățirea competențelor celor 5 manageri școlari din școlile
țintă prin participarea la cursuri de management educational,
actualizarea planurilor de dezvoltare specifice, monitorizarea și
evaluarea indicatorilor de progres conform acestora, în vederea
reducerii abandonului școlar și creșterii incluziunii.
OS 4: Elaborarea a minim 140 de mini-proiecte educaționale de către
cadrele didactice/personalul de sprijin/managerii absolvenți ai
programelor de formare, ca parte a stagiilor practice în școlile țintă și a
competițiilor de premiere pentru calitate în educație incluzivă, în
vederea îmbunătății calității educației, creșterea frecvenței și a
performanțelor școlare ale copiilor.

Parteneri Partener 1: S.C. Great People S.R.L.


Partener 2: Casa Corpului Didactic Ilfov

Valoarea totală a 1.975.753,01 Lei


proiectului
Contribuția 2%
proprie
Perioada Dată începere proiect: 04-05-2018
implemetare Dată încheiere proiect: 03-08-2020

Prezentarea parteneriatelor
Pentru susținerea proiectului „#Fapte- Regenerarea urbană Amurgului”,
primăria a avut parteneriat cu

 RomActiv Business Consulting S.R.L.


 Fundația “Amfiteatru”

18
 Asociația Europas
 Școala Gimnazială Nr. 125
 Institutul de pneumoftiziologie “MARIUS NASTA”

Pentru proiectul „O primărie mai aproape de oameni la doar un click distanță”, primariă a
avut ca și partener Asociația pentru Implementarea Democrației.

Parteneriat cu S.C. Great People S.R.L., Casa Corpului Didactic Ilfov, pentru susținerea
proiectului ,, DEZVOLTĂM PROFESORI – DEZVOLTĂM VIITORUL.

Prezentarea principalelor strategiii ale institutiei

Planificarea dezvoltării urbane a Sectorului 5 presupune o succesiune de


decizii luate pe baza unei evaluări anterioare a situației actuale a comunității locale
pentru a îndeplini obiectivele prin programul de guvernare locală utilizând mijloacele
și resursele de care organizația dispune.

Activitățile umane sunt dependente de mediul înconjurător și de resurse.


Sănătatea, siguranța socială și stabilitatea economică a societății sunt esențiale în
definirea calității vieții.

Parteneriatul social pe care Primăria Sectorului 5 vrea să-l dezvolte împreună


cu comunitatea este împletirea voinței comunității locale cu structurile administrației
locale, pentru dinamizarea activității locale și a participării comunitare.

O necunoaștere detaliată a condițiilor, poate conduce la o lipsă de eficiență,


dacă programele se doresc a se implementa sunt neadaptate specificului comunității,
ele pot devenii ineficiente, iar beneficiarii nu vor resimți o îmbunătățire a condițiilor
de viață.

Astfel s-a identificat necesitatea adoptării unei strategii pentru crearea unei
punți între politici, pe de o parte, și tactici - sau acțiunile concrete, pe de altă parte.

19
Se vor propune proiecte care să contribuie la realizarea obiectivelor stabilite
pentru direcționarea dezvoltării soc,, economică pentru dezvoltarea durabilă pe termen
lung.

Dezvoltarea durabilă este definită ca fiind dezvoltarea care satisface nevoile


actualei generații fără a priva generațiile viitoare de posibilitatea de a le satisface pe
ale lor.

Planificarea strategică se va pune în practică printr-un management strategic


integrat, la toate nivelurile, capabil să identifice și să speculeze oportunitățile apărute
în beneficiul comunității.

Administrația locală a Sectorului 5 și-a propus să îndeplinească pe lângă


rolurile tradiționale de reglementare și de implementare și pe cele de inspirator,
stimulator, facilitator, coordonator.

Reglementare - de a adopta noi hotărâri, dar și de a duce la îndeplinire


reglementările existente.

Implementare - să îndeplinească sarcinile pentru care a fost creată.

Inspirator - pregătirea planurilor pentru viitor, descriind tendințele viitoare,


stabilnd principii.

Stimulator - stimularea îndeplinirii strategiilor, a hotărârilor, coagulant al


comunității, interventor.

Facilitator - crearea cadrului pentru punerea în practica acțiunilor, în așa fel


încât participanții să-și poată prelua și îndeplini propriile misiuni.

Coordonator - responsabil pentru atingerea anumitor ținte, dar lăsând în


seama altora execuția practică, asumându-și însă poziția de coordonator.

20
Prezentarea rapoartelor de activitate
Obiective generale implementate in perioada 2016-2020 sunt următoarele:

Protecția si promovarea drepturilor fundamentale ale copiilor din Sectorul 5,


prin creșterea investițiilor (financiare, materiale, umane) în dezvoltarea si bunăstarea
copilului, pe baza unei abordări holistice si integrate de către toate instituțiile si
autoritatile locale, in colaborare cu cele centrale ale statului, în condițiile respectării
drepturilor copilului, satisfacerii nevoilor acestuia, precum si accesului universal la
servicii.

Asigurarea protecției / asistentei sociale a persoanelor singure / familiilor


aparținând grupurilor vulnerabile prin garantarea un nivel minim de venituri pentru
populația saraca, furnizarea de beneficii de asistenta sociala si dezvoltam* unei rețele
locale de servicii sociale de buna calitate, distribuite adecvat in teritoriu si accesibile
tuturor celor de la nivelul comunității locale a Sectorului 5.

Reducerea imbatrânirii fizice premature prin masuri care sa incurajeze


populația vârstnica din Sectorul 5 sa lucreze mai mult timp si sa isi aduca contribuția
la viata comunității locale prin activitati civice, mult timp după pensionare.

Creșterea calitatii vieții persoanelor cu dizabilitati si participarea acestora, cu


drepturi depline si sanse egale, la viata socio-economica si cultural-civica a
comunității locale a Sectorului 5.

Prevenirea violentei in familiile care fac parte din comunitatea locala a


Sectorului 5, precum si protecția victimelor violentei in familie si responsabilizarea
agresorilor prin construirea unui cadru instituțional integrat si adoptarea/aplicarea unor
programe si masuri specifice la nivel local.

Creșterea incluziunii socio-economice a cetățenilor români aparținând


minorității rrome si asigurarea de sanse egale prin inițierea si aplicarea unor programe
si masuri in domenii precum educația, formarea profesionala, sanatatea, locuirea si

21
mica infrastructura, cultura, infrastructura sociala locala, prevenirea si combaterea
discriminării etnice.

Creșterea capacitatii administrative a D.G.A.S.P.C. Sector 5, inclusiv prin


promovarea cooperării i ntersectoriale si susținerea parteneriatului cu societatea civila
si a parteneriatului public - privat in implementarea programelor si masurilor in
domeniul asistentei sociale.

Una dintre direcțiile de acțiune de extrema importanta pentru prezdenta


administrație, este implementarea strategieie antidrog. In prezent sectorul 5 se
confrunta cu cel mai mare număr de utilizatori, dar si cele mai multe
situații conflictuale si in fractionale. Astfel s-au pus bazele unui plan de masuri pentru
reducerea consumului si masuri de prevenire.

Prezentarea încadrării cu personal pe posturi

Structura organizatorică a Primăriei Sectorului 5:


 Primar
 Viceprimari-2 post
 Administrator Public
 Secretar General al Sectorului
 Cabinet Primar- 6 post
 Serviciul Audit Public- 1+7 post
 Serviciul Relații cu Mass Media- 1+7 post
 Direcția Generală Arhitect Șef- 1+37 post
 Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului- 1+26 post
 Serviciul Urbanism și Autorizații de Construire- 1+19 post
 Biroul Autorizare Panouri Publicitare și Firme Luminoase- 1+5 post
- Compartimentul Prognoze și Strategii Urbanistice-2 post
- Serviciul Cadastru, Fond funciar, Registru agricol- 1+7 post
 Direcția Generală de Administrare a Domeniului Public și Privat al
Sectorului 5- 1+65 post
- Direcția Tehnică și Verificare Lucrări Edilitare- 1+28 post
 Serviciul Verificare Lucrări Edilitare- 1+13 post
 Biroul Uramărire Derurale Contracte- 1+5 post
 Serviciul Patrimoniu- 1+7 post
 Direcția de Administrare a Domeniului Public- 1+35 post
- Serviciul Parcaje Auto de Reședință- 1+7 post
22
- Serviciul Inspecție și Administrare Domeniu Public- 1+14 post
- Biroul Avize- 1+5 post
- Biroul Autorizare Activități Comerciale- 1+5 post
 Direcția Generală de Administrație Publică- 1+31 post
- Direcția de Relații Publice- 1+16 post
 Serviciul Relații Asociațiile de proprietari/locatari- 1+7 post
 Compartimentul Spații de Locuit și Spații cu Altă Destinație- 5 post
 Compartimentul Experți Etnie Rromă- 1 post
 Compartimentul Relații Cooperare cu Unitățile de Cult- 2 post
- Serviciul Managementul Informațional- 1+7 post
- Biroul Relații cu Publicul- 1+5 post
 Direcția Generală de Învățământ, Cultură și Sport- 1+29 post
- Serviciul Administrare Unități de Învățământ- 1+12 post
- Serviciul Urmărire, Derulare Contracte Unități de Învățământ- 1+7 post
- Serviciul Cultură, Tineret și Sport- 1+7 post
 Direcția de Resurse Umane- 1+22 post
- Serviciul Managementul Funcție Publice- 1+7 post
- Serviciul Organizarea Muncii și Managementul Calității Municii- 1+7
post
- Compartimentul de Securitate și Sănătate în Muncă- 3 post
- Compartimentul Pregătire și Perfecționare- 3 post
 Direcția Administrativă- 1+25 post
- Serviciul Administrativ- 1+8 post
- Serviciul Întreținere, Transport- 1+15 post
 Direcția Generala de Achiziții și Investiții- 1+47 post
- Direcția de Achiziții Publice- 1+21 post
 Serviciul Achiziții Publice- 1+12 post
 Serviciul Accesare Fonduri Europene- 1+7 post
- Direcția de Investiții- 1+24 post
 Serviciul Politici de Dezvoltare Durabilă- 1+7 post
 Serviciul Implementarea și Monitorizarea Proiectelor- 1+7 post
 Serviciul de Investiții- 1+7 post
 Direcția Corpul de Control al Primarului- 1+17 post
- Serviciul Corp de Control- 1+8 post
- Serviciul Control Instituții Publice Subordonate CLS 5- 1+7 post
 Direcția Generală Economică- 1+28 post
- Serviciul Buget- 1+10 post
- Serviciul Urmărire Execuție Bugetară- 1+7 post
- Serviciul Financiar-Contabilitate- 1+8 post
 Direcția Generală Juridică- 1+31 post
- Serviciul Contencios Administrativ- 1+12 post
- Serviciul Juridic, Legalitate Acte- 1+8 post
- Serviciul Îndrumare Juridică și Evidența Contravențiilor- 1+7 post
 Secretarul General al Sectorului- 1+40 post
23
- Direcția de Asistență Tehnică și Juridică- 1+19 post
 Serviciul Evidență Acte Administrative- 1+7 post
 Serviciul Secretariat, Registratura și Arhivă- 1+10 post
- Compartimentul pentru Aplicare Legii Nr.550/2002- 1 post
- Compartimentul pentru Aplicare Ordonanței 109/2011- 1 post
- Serviciul Evidență Electorală- 1+7 post
- Serviciul Autoritate Tutelară- 1+9 post
 Direcția de Evidența Persoanelor- 1+59 post
- Serviciul Evidență Populației- 1+30 post
- Serviciul Stare Civilă- 1+27 post

 Direcția Generală de Poliție Locală- 1+1+356 post


- Compartimentul Documente Clasificate și Protecția Datelor cu Carater
Personal- 1 post
- Comartimentul Logistică, Transport- 4 post
- Direcția de Ordine Publică și Circulație pe Drumurile Publice- 1+249
post
 Serviciul Ordine Publică (1)- 1+40 post
 Serviciul Ordine Publică (2)- 1+49 post
 Serviciul Ordine Publică (3)- 1+32 post
 Serviciul Ordine Publică (4)- 1+26 post
 Serviciul circulației pe drumurile publice- 1+38 post
 Serviciul operațiuni rapide- 1+14 post
 Compartimentul dotare specială- 2 post
 Serviciul pază (1)- 1+20 post
 Servicul pază (2)- 1+20 post
- Direcția Inspecție și Control General- 1+50 post
 Serviciul Control Activități Comerciale- 1+12 post
 Serviciul Disciplină în Construcții- +18 post
 Compartimentul punere în executare hotărâri judecătorești- 2 post
 Serviciul Protecția Mediului și Ecologie Urbană- 1+15 post
- Direcția de Evidență a Persoanelor și Prevenire și Combatere a
Violenței- 1+18 post
 Serviciul Evidența Persoanelor- 1+9 post
 Serviciul Prevenire și combatere a Violenței în Mediul Școlar- 1+7 post
- Direcția Dispecerat, Situații de Urgență și Poliția Animalelor- 1+30 post
 Biroul Prevenire Situații de Urgență- 1+6 post
 Serviciul Dispecerat-1+17 post
 Compartimentul Poliția Animalelor- 5 post

Analiza diagnostic

24
Identificarea simptomelor pozitive și negative

Nr. Simptome positive Simptome negative


crt.
1. Administrația locală a Sectorului 5 se Birocrația din cadrul primăriei
preocupă de dezvoltarea durabilă a
secotrului.
2. Gestionarea eficienta a resurselor financiare Personal slab pregatit în diverse
compartimente
3. Climat de colaborare şi cooperare în cadrul Sistem informatic nefuncțional
primăriei
4. Documentele de interes public pot fi Comunicare cu cetățenii insuficientă
accesate ușor de către cetățeni
5. Transparența existentă pe site-ul primăriei Lipsa parteneriatelor public‐ privat

Prezentarea și analiza cauzală a principalelor puncte forte

Nr. Puncte forte Termenul de Cauzele care Efecte


crt. comparație le-au
determinat
1. Climat de colaborare şi Mediul de lucru din Organizarea Timp de rezolvare a
cooperare în cadrul Primăria Sectorului bună a problemelor redus.
primăriei. 2. personalului
2. Dezvoltarea comunității Dezvoltarea durabilă Angajații Fonduri accesate mai
se creează prin proiecte din Sectorul 2. primăriei îsi ușor.
finanțate din fonduri execută
europene. corect
atribuțiile.
3. Comunicarea primăriei Modul de Personal Cetățeni mulțumiți
cu cetățeanul și cu comunicare al specializat în
întreaga comunitate se Primărie Sectorului relații
realizează prin personal 2 cu cetățenii publice.
specializat în relații
publice
4. Existența unui sistem Perioada 2010-2018 Personal Cetățenii pot cu
informatic actualizat specializat in ușurință să acceseze
IT informațiile de care au
nevoie

Prezentarea și analiza cauzală a principalelor puncte slabe

Nr. Puncte slabe Termenul de Cauzele care le-au Efecte


25
crt. comparație determinat
1. Lipsa de personal Personalul Nu sunt alocate Calitatea serviciilor
specializat în diverse din cadrul fonduri pentru furnizate este
compartimente. Primăriei pregătirea diminuată.
Sectorului 3. personalului.
2. Birocrația din cadrul Nivelul de Aparatura Soluționarea
primăriei. birocrație din informatică problemelor crește.
sectorul 3. nefuncțională
3. Consultarea periodică cu Implicare a Între cetățeni si Îngreunarea
privire la problemele cetățenilor primărie nu este o dezvoltării nivelului
curente ale cetățenilor din Sectorul comunicare bună. de trai al comunității
este insuficientă 3.

4. Slaba alocare de resurse Unitățile Neinteresul față de Scăderea abandonului


instituțiilor de reabilitate din educație școlar
învățămănt sectorul 3

Formularea recomandărilor de îmbunătățire a instituției/ domeniului/ serviciilor


publice/activităților analizate.

Nr. Recomandări Cauze avute Resusre Executanți Respons Efecte


crt în vedere necesare abil
1. Digitalizarea Birocrația financiare, Specialiști Primăria Timpul de
serviciilor din ridicată. informațio în acest Sectorul așteptare
cadrul primăriei. nale și domeniu. ui 5. pentru
umane soluționarea
problemelor
scăzut
2. Consultarea Capacitate de Un Direcția Primăria Mai multe
periodică cu informare. reprezenta Relații cu Sectorul modalități de
privire la nt din Publicul ui 5. a afla
problemele cadrul problemele
curente ale Direcției cetățenilor
cetățenilor Relații cu
Publicul
3. Inroducerea de Personal Umane,ma Direcția de Primăria Personal
cursuri de necalificat teriale și resurse Sectorul calificat
26
dezvoltare financiare umane ui 5.
profesionala a
angajațiilor
4. Investirea în Rata Financiare Direcția de Primăria Un mediu
educație abandonului , umane, urbanism și Sectorul mai bun de
școlar materiale Amenajarea ui 5 învățare
crescută Teritoriului pentru copii

Fundamentarea și argumentarea necesității proiectului

În urma analizei diagnostic realizată, au fost identificate probleme și am găsit


soluții pentru acestea, una dintre probleme fiind investirea în educație. Astfel, pentru a
crea un mediu plăcut de învățare și la standardele europene trebuie consolidate,
reabilitate și modernizate unitățile de învățămând din teritoriul secotrului 5.
Aceste investiții în educație contribuie la creșterea accesului la educație, dar și
la îmbunătățirea calității și relevanței mediilor de învățare.
Investițiile în educație vizeză în mod special:
 Creșterea participării la toate nivelurile de învațământ
 Reducerea părăsirii timpurie a școlii
 Creșterea ratei de absolvire a învățământului oblicatoriu
 Îmbunatățirea tranziției către nivelurile superioare de învățământ
 Promovarea învățării pe tot parcursul vieții
Infrastructura de educație și formare reprezintă un factor esențial al procesului
educațional, care are efect direct asupra elevilor. În procesul decizional privind
investițiile în infrastructura educațională, decidenții se confruntă în contextul
planificării și organizării rețelei școlare cu două categorii de provocări: amplasarea
infrastructurii și calitatea proiectării mediilor de predare și învățare eficiente.
Amplasarea infrastructurii educaționale influențează rezultatele elevilor printr-
o serie de factori, precum distanța față de școală și timpul de navetă, segregarea
școlară, numărul de elevi înscriși și modul de funcționare în două schimburi, dar și
legăturile dintre unitățile de învățământ și actorii de pe piața forței de muncă. De
exemplu, deciziile privind amplasarea investițiilor în infrastructura educațională
determină distanța față de școală și timpul de navetă, ambele putând avea efecte
negative asupra gradului de implicare, participare și retenție ale elevilor.

27
Program operațional de finanțare

Proiectul urmărește reabilitarea și modernizarea școlii gimnaziale numărul 134


din sectorul 5, este confinanțat în cadrul Programului Operațional Regional, Axa
prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale.

Sprijinul POR va asigura creșterea accesului, calității și a atractivității


educației, contribuind la creșterea ratei de participare la diferite niveluri de educație, la
reducerea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, la o rată mai mare de
absolvire a învățământului obligatoriu și la creșterea ratei de tranziție spre niveluri
superioare de educație.

Principalul rezultat așteptat vizează realizarea condițiilor pentru o educație de


calitate.

Titlului proiectului: Reabilitarea și modernizarea școlii gimnaziale numărul 134.

Scopul proiectului: Asigurarea unei oferte educaționale adecvate, accesibile și de calitate


pentru copii.

Rezultatele proiectului
 Reabilitarea spaţiilor destinate procesului educaţional, reducerea costurilor cu energia
termică prin îmbunătăţirea clasei energetice a clădirilor;
 Facilităţi pentru orele de educaţie fizică prin sala de sport renovată, funcţională,
adecvată capacităţii unităţii de învăţământ care deserveşte întreaga unitate şcolară – de
aceasta beneficiind toţi elevii. Sunt prevăzute dotări cu echipamente didactice aferente
activităţilor de educaţie fizică;
 Crearea unei infrastructuri şcolare moderne, adecvată desfăşurării procesului de
învăţământ, asigurându-se astfel condiţiile materiale desfăşurării unui proces didactic
de calitate, în conformitate cu cerinţele actuale;
 Îmbunătăţirea calităţii actului educaţional corespunzător cerinţelor psihopedagogice şi
asigurarea accesibilităţii tuturor elevilor la procesul de învăţământ;
 Asigurarea şanselor de dezvoltare profesionalã a fiecãrui elev în vederea dobândirii
unei calificãri pentru care existã oportunitãţi de ocupare în meserii sau ocupaţii oferite
de piaţa muncii localã, judeţeanã, regionalã, naţionalã, precum şi pentru continuarea

28
învãţãrii de-a lungul întregii vieţi în vederea adaptãrii la schimbãrile tehnologice
specifice economiei bazatã pe cunoaştere

Beneficiari: Elevii și cadrele didactice ale școlii.

Obiective specifice:

Nr. Obiective specifice Activități de bază și conexe Indicatorii de rezultate


Crt. pentru fiecare
activitate
1. Îmbunătățirea infrasctructurii A. Componența achiziției O firmă de construcții,
educaționale prin reabilitarea publice aviziele și autorizațiile
Activități de bază necesare pentru a
A1 Reabilitare sală sport începe reabilitarea.
A2 Reabilitare laboratoare Cele 3 etaje ale școli
A3 Reabilitare sistemului reabilitate
electric Dotarea cu mobilier
A4 Reabilitarea sălilor de nou a celor 15 clase/
curs săli de curs
Activități conexe
A5 Identificare furnizori
A6 Organizarea unei
licitații pentru închierea
utilajelor

2. Reconstrucția terenului de Componeta resurse umane


sport Activități de bază Arhitect, echipă de
A7 Angajarea unui lucru,caiet sarcini
arhitect
A8 Stabilire echipei de
lucru
Activități conexe
A9 Postare anunț
A10 Angajare canditatul
corespunzator cerințelor
A11. Stabilirea echipei de
lucru
A12. Stabilirea caiet
sarcini
Componenta achiziții Achiziționarea a 100
publice m2 de gard
Activități de bază Achizitionarea a 50
A13 Reabilitarea ternului m2 de gazon artificial
de sport Achiziționarea de 20
A14 Construirea unei de scaune de plastic și
tribune de 20 de locuri a 50 bări de metal
29
Activități conexe
A15 Imprejmuirea
ternului cu gard
A16 Turnarea din nou a
fundației
A17 Se instaleaza gazon
artificial pe teren

3. Modernizarea cabinet Componenta resurse Un inginer ,caiet de


medical umane sarcini , o echipa de
Activități de bază lucru
A18 Selectie a unui
inginer
A19 Caiet sarcini
Activități conexe
A20 Publicarea anunțului
de recrutare
A21 Selectarea
canditatului corespunzător
A22 Realizarea echipei de
lucru
Componeta achiziții Cabinet modernizat cu
publice aparatură de calitate.
Activități de bază
A23 Reabilitare cabinet
medical
A24 Dotarea cabinetului
cu echipamente
permofante

30
Descrierea activităților

Durata desfășurării
OBS.
R. Obiectiv Descrierea RESURSE activităților
CR ele activităților de
T. specifice bază și conexe

DATA DATA
UMANE MAT. INFOR. FIN. ÎNCEP FINALI
ERII ZĂRII
A1
Reabilitare - - -
8000 01.01.2 01.03.20
sală sport lei 022 22

A2.
15000 01.02.2 01.05.20
Reabilitare - - - lei 022 22
laboratoare
A3
Îmbună Reabilitare 4000 01.05.2 01.08.20
- - -
tățirea sistemului lei 022 23
infrasct electric
ructurii A4
1 În perioada
educați Reabilitarea
1 15000 01.08.2 01.11.20 aceasta se
onale sălilor de 0 lei 022 22 înlocuiește și
prin curs mobilierul
reabilit
area A5
Publicarea 400lei/ 01.01.2 01.02.20
Identificare - -
anunțului zi 022 22
furnizori
A6 Închirierea
Închiri
Organizarea Pâna la utilajelor
erea
unei licitații finalizare necesare se
utilajel 400lei/ 10.02.2
- - a va face în
pentru or zi 022
proiectul urma unei
închierea necesa
ui colaborări cu
re
utilajelor primăria;

A1
Managerul
Angajarea - -
de proiect
Recons unui inghiner
trucția proiectant
2
terenul Stabilirire
2 A2 Stabilirea 15 a
ui de -
sport; echipei de lucru muncitori sarcinilor
fiecăruia;
Postarea 300 10.03.2 10.04.20
- -
A3 Postare unui anunț lei/zi 022 22
31
pentru a
găsi
anunț
candidatul
perfect
A4 Angajare Stabiliirea
canditatul liste cu 11.04.2 25.04.20
- - -
corespunzator potențialii 022 22
cerințelor candidați
Stabilirea
sarcinilor
A5 Stabilirea 25.04.2 30.04.20
- de către -
caiet sarcini 022 22
inginerul
proiectant
A6 Reabilitarea
5000 30.04.2 30.06.20
ternului de - - -
lei 022 22
sport
A7 Construirea
unei tribune de 1500 30.06.2 01.08.20
- - -
20 de locuri lei 022 22

A8
Imprejmuirea 1500 01.08.2 20.08.20
- - -
ternului cu gard lei 022 22

A9 Turnarea 1000
20.08.2 10.09.20
din nou a - - - lei
022 22
fundației;
A10 Se
1
instaleaza 1000 20.09.20
- - - 10.09.2
gazon artificial lei 22
022
pe teren
Postarea
A1 Publicarea unui anunț
300 20.09.2 20.10.20
anunțului de - pentru a
lei/zi 022 22
recrutare găsi
candidatul
Modern Managerul
A2 Selectarea de proiect
3 izarea 20.10.2 25.10.20
canditatului împreuna - - -
3 cabinet 022 22
corespunzător cu
medical arhitectul
Managerul
de proiect
30.10.2 05.11.20
A4 Caiet sarcini împreuna - -
022 22
cu
inginerul
Managerul
de proiect
A5 Realizarea 05.11.2 10.11.20
împreuna - - -
echipei de lucru 022 22
cu
inginerul

A6 Reabilitare 7000 10.11.2 10.03.20


-
cabinet medical lei 022 23

A7 Dotarea
1
cabinetului cu 6000 10.06.20
- 10.03.2
echipamente lei 23
023
permofante
32
Bugetul proiectului
Valoarea totală a proiectului este de 5.383.011,83
Sursele de finanţare ale proiectului sunt Fondul European de Dezvoltare
Regionala, bugetul de stat şi bugetul general al Primăriei Sectorului 5.

Graficul Gant
Durata proiectului este de 18 luni începand cu anul 2022.

1 1 1 1 1 1 1 1
Nr.crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17
0 1 2 3 4 5 6 8

Ob1

Ob2

Ob3

Exchipa de management

Nivelul I - Nivelul de Management al proiectului 


Este alcatuit din: manager de proiect, responsabil financiar şi consilier juridic.

33
Manager de proiect
Îndatoririle Managerului de Proiect:
- Ia deciziile ce ţin de obiective (scop);
- Ia deciziile conexe în legatură cu managementul resurselor (implicarea unor resurse
suplimentare etc);
- Asigură şi supraveghează funcţionalitatea organizării proiectului;
- Asigură funcţionalitatea mecanismelor de asigurare a calităţii;
- Coordonează elaborarea Planului detaliat de desfăşurare  a Proiectului;
- Realizează analiza de risc: analiza riscurilor şi a posibilelor efecte ale acestora, propuneri de
măsuri corective;
- Coordoneaza întocmirea de rapoarte şi le înaintează  AM.

Responsabil financiar
Îndatoririle Responsabilului financiar:
- Asigură managementul financiar al proiectului;
- Asigură derularea cheltuielilor prin contul sprecial constituit;
- Întocmeşte rapoartele financiare şi cereri de rambursare;
- Coordonează activitatea de achiziţii;
- Urmăreşte contabilitatea proiectului.

Consilierul juridic
Îndatoririle Consilierului juridic
- Responsabil de consilierea cu privire la legalitatea operaţiunilor efectuate.

Biroul de management al proiectului:


Responsabil activităţi de comunicare-informare
Îndatoririle personalului din cadrul Biroului de Management al proiectului
- Elaborarea Planului detaliat al  Proiectului, elaborarea şi actualizarea planului proiectului;
- Suport pentru activitatea de coordonare a proiectului în domeniul de management de proiect
(luarea de decizii, identificarea riscurilor realizării proiectului, propuneri pentru gestionarea
riscurilor identificate);
- Suport administrativ în cadrul proiectului (pregătirea şi organizarea şedinţelor, elaborarea
notelor de şedinţă, elaborarea rapoartelor, corespondenţa (e-mail, fax), ducerea la îndeplinire a
îndatoririlor de documentare.

34
Nivelul II -  Nivelul conducerii activităţiilor proiectului 
Managerul de proiect a desemnat câte un conducător al fiecărei activităţi (pentru cele 7
activităţi, excepţie făcând activităţile 1 şi 9, unde managerul de proiect este direct
răspunzător). În funcţie de derularea în timp a proiectului, o persoană poate fi responsabilă
pentru una sau mai multe activităţi.
Îndatoririle conducătorilor de activităţi:
- Elaborarea şi supravegherea planificării detaliate a respectivei activităţi;
- Coordonarea sarcinilor legate de respectiva activitate;
- Asigurarea unei calitati ridicate si unitare în interiorul acelei activităţi;
- Suport şi coordonare pentru echipele locale în îndeplinirea sarcinilor legate de respectiva
activitate;
- Raportare către managerul de proiect;
- Raportări tehnice ale activităţilor desfăşurate.

35
FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE ȘI MANAGEMENT PUBLIC
Programul de licență ADMINISTRATIE PUBLICA, ANUL III
SEMINAR “PROIECTE ÎN SECTORUL PUBLIC”

Cerere de Finanţare

Numele autorității Primăria Sectorului 5


publice solicitante:

Student Matei Alexandru-Cornel


Grupa:228

BUCUREȘTI, 2021

36
I. PROIECTUL

1. Descriere

1.1. Titlu
Reabilitarea și modernizarea școlii gimnaziale numărul 134

1.2 Locuri de desfăşurare


București sector 5

1.3. Suma solicitată de la Autoritatea Contractantă

Costul total eligibil al proiectului Suma nerambursabilă Contribuția proprie


solicitată

5.383.011,83 <Lei> 4.575.560,06<Lei > 107.660,23<Lei >

1.4. Coordonate Program operațional


Program Operational Regional
Axa Prioritara: 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

1.5.Obiectivele proiectului

Menționați scopul şi obiectivele specifice ale proiectului.

Scop:. Asigurarea unei oferte educaționale adecvate, accesibile și de calitate pentru copii.

37
Obiective specifice:

 Îmbunătățirea infrasctructurii educaționale prin reabilitarea


 Reconstrucția terenului de sport

 Modernizarea cabinet medical

1.6. Grupuri ţintă


Elevii și cadrele didactice ale școlii

Furnizaţi lista şi profilul grupurilor ţintă ale proiectului, indicând numărul estimat al
beneficiarilor incluşi în fiecare grup ţintă.

1.7. Justificare

În urma analizei diagnostic realizată, au fost identificate probleme și am găsit


soluții pentru acestea, una dintre probleme fiind investirea în educație. Astfel, pentru a
crea un mediu plăcut de învățare și la standardele europene trebuie consolidate,
reabilitate și modernizate unitățile de învățămând din teritoriul secotrului 5.
Aceste investiții în educație contribuie la creșterea accesului la educație, dar și
la îmbunătățirea calității și relevanței mediilor de învățare.
Investițiile în educație vizeză în mod special:
 Creșterea participării la toate nivelurile de învațământ
 Reducerea părăsirii timpurie a școlii
 Creșterea ratei de absolvire a învățământului oblicatoriu
 Îmbunatățirea tranziției către nivelurile superioare de învățământ
 Promovarea învățării pe tot parcursul vieții

38
Infrastructura de educație și formare reprezintă un factor esențial al procesului
educațional, care are efect direct asupra elevilor. În procesul decizional privind
investițiile în infrastructura educațională, decidenții se confruntă în contextul
planificării și organizării rețelei școlare cu două categorii de provocări: amplasarea
infrastructurii și calitatea proiectării mediilor de predare și învățare eficiente.
Amplasarea infrastructurii educaționale influențează rezultatele elevilor printr-
o serie de factori, precum distanța față de școală și timpul de navetă, segregarea
școlară, numărul de elevi înscriși și modul de funcționare în două schimburi, dar și
legăturile dintre unitățile de învățământ și actorii de pe piața forței de muncă. De
exemplu, deciziile privind amplasarea investițiilor în infrastructura educațională
determină distanța față de școală și timpul de navetă, ambele putând avea efecte
negative asupra gradului de implicare, participare și retenție ale elevilor.

1.8. Descrierea detaliată a activităţilor

Titlu activitate Reabilitare sală sport

Durată estimată 2 luni


Descrierea activităţii.Se va reabilita si consolida infrastructura cladirii. Astfel,
sala de sport va fi protejată termic, podeaua va fi reamenajată, iar instalația electrică
va fi schimbată
Cost estimat 8000 lei
Rezultatele la care contribuie activitatea Elevii pot sa practice orele de
educație fizică în confort și fara pericole de accidentare.

39
Titlu activitate Reabilitare laboratoare
Durată estimată 3 luni
Descrierea activităţii Laboratoarele de fizică, biologie, chimie și informatica vor
fi recondiționate( tencuit, vopsit, inlocuire pardosea și geamuri)
Cost estimat 15000 lei
Rezultatele la care contribuie activitatea Elevii vor beneficia de un mediu nou
pentru a putea întelege materiile

Titlu activitate Reabilitarea sălilor de curs


Durată estimată 3 luni
Descrierea activităţii Sălile de curs vor fi recondiționate (tencuit, vopsit,
inlocuire pardosea și geamuri)
Cost estimat 25000 lei
Rezultatele la care contribuie activitatea . Elevii vor beneficia de un mediu nou
pentru a putea întelege materiile.

Titlu activitate Reconstrucția terenului de sport


Descrierea activităţii Terenul va fi reamenajat, se va turna din nou fundația ,
se va monta o peluză, va fi instalat un gard imprejmuitor, se va pune pe toata
suprafața terenului gazon artificial.
Durată estimată 5 luni
Cost estimat 10000 lei
Rezultatele la care contribuie activitatea Un teren practicabil pe care elevii pot
să-și desfășoare orele de sport.
Titlu activitate Modernizarea cabinetului medical
Descrierea activităţii Cabinetul medical al școlii va fi recondiționat, iar după
această etapă va fii aprovizionat cu toate dotările și medicamentele necesare.
Rezultatele la care contribuie activitatea Copiilor li se poate administra
consultanță medicală în condiții optime.

40
Proiectul trebuie să includă în mod obligatoriu activităţi / subactivităţi dedicate asigurării
vizibilităţii proiectului care vor respecta regulile de vizibilitate şi identitate vizuală stabilite de
Autoritatea Contractantă.

1.9. Organizarea şi resursele proiectului

(a) Echipa de management al proiectului

Nivelul I - Nivelul de Management al proiectului 


Este alcatuit din: manager de proiect, responsabil financiar şi consilier juridic.

Manager de proiect
Îndatoririle Managerului de Proiect:
- Ia deciziile ce ţin de obiective (scop);
- Ia deciziile conexe în legatură cu managementul resurselor (implicarea unor resurse
suplimentare etc);
- Asigură şi supraveghează funcţionalitatea organizării proiectului;
- Asigură funcţionalitatea mecanismelor de asigurare a calităţii;
- Coordonează elaborarea Planului detaliat de desfăşurare  a Proiectului;
- Realizează analiza de risc: analiza riscurilor şi a posibilelor efecte ale acestora,
propuneri de măsuri corective;
- Coordoneaza întocmirea de rapoarte şi le înaintează  AM.

Responsabil financiar
Îndatoririle Responsabilului financiar:
- Asigură managementul financiar al proiectului;
- Asigură derularea cheltuielilor prin contul sprecial constituit;
- Întocmeşte rapoartele financiare şi cereri de rambursare;
- Coordonează activitatea de achiziţii;
- Urmăreşte contabilitatea proiectului.

Consilierul juridic
Îndatoririle Consilierului juridic
- Responsabil de consilierea cu privire la legalitatea operaţiunilor efectuate.

41
Biroul de management al proiectului:
Responsabil activităţi de comunicare-informare
Îndatoririle personalului din cadrul Biroului de Management al proiectului
- Elaborarea Planului detaliat al  Proiectului, elaborarea şi actualizarea planului
proiectului;
- Suport pentru activitatea de coordonare a proiectului în domeniul de management de
proiect (luarea de decizii, identificarea riscurilor realizării proiectului, propuneri
pentru gestionarea riscurilor identificate);
- Suport administrativ în cadrul proiectului (pregătirea şi organizarea şedinţelor,
elaborarea notelor de şedinţă, elaborarea rapoartelor, corespondenţa (e-mail, fax),
ducerea la îndeplinire a îndatoririlor de documentare.

Nivelul II -  Nivelul conducerii activităţiilor proiectului 


Managerul de proiect a desemnat câte un conducător al fiecărei activităţi (pentru
cele 7 activităţi, excepţie făcând activităţile 1 şi 9, unde managerul de proiect este
direct răspunzător). În funcţie de derularea în timp a proiectului, o persoană poate fi
responsabilă pentru una sau mai multe activităţi.
Îndatoririle conducătorilor de activităţi:
- Elaborarea şi supravegherea planificării detaliate a respectivei activităţi;
- Coordonarea sarcinilor legate de respectiva activitate;
- Asigurarea unei calitati ridicate si unitare în interiorul acelei activităţi;
- Suport şi coordonare pentru echipele locale în îndeplinirea sarcinilor legate de
respectiva activitate;
- Raportare către managerul de proiect;
- Raportări tehnice ale activităţilor desfăşurate.

Se descrie echipa pe funcţii si atributii specifice

(b) Alte resurse ce vor fi utilizate în implementarea proiectului


Se vor utiliza următoarele: utilaje pentru construcții, echipe de muncitori , inginer de
șantier, materiale necesare îndeplinirii proiectului.

42
Se descriu resursele materiale, informaționale, etc. ale solicitantului.

1.10 Durata şi planul proiectului

 Durata proiectului va fi de 18 luni.

Nu se menţionează date exacte/certe, ci doar lunile de implementare ( “luna 1”, “luna 2” etc.)

Activitatea / Subactivităţile Perioada .....

Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 6 Luna 18

Actvitatea 1

Îmbunătățirea
infrasctructurii
educaționale prin
reabilitarea
Subactivitatea 1.1

Reabilitare sală sport

Subactivitatea 1.2

Reabilitare laboratoare
Subactivitatea 1.3

Reabilitare sistemului
electric
Subactivitatea 1.4

Reabilitarea sălilor de
curs

Subactivitatea 1.5

Identificare furnizori
Subactivitatea 1.6

Organizarea unei licitații


pentru închierea utilajelor
Actvitatea 2

Reconstrucția terenului de
sport
Subactivitatea 2.1

Angajarea unui inghiner


43
proiectant
Subactivitatea 2.3
Stabilirea echipei de lucru
Subactivitatea 2.4
Postare anunț

Subactivitatea 2.5
Angajare canditatul
corespunzator cerințelor
Subactivitatea 2.6
Stabilirea caiet sarcini

Subactivitatea 2.7
Reabilitarea ternului de sport

Subactivitatea 2.8
Construirea unei tribune de 20
de locuri
Subactivitatea 2.9
Imprejmuirea ternului cu gard

Subactivitatea 2.10
Se instaleaza gazon artificial pe
teren
Activitatea 3

Modernizarea cabinet
medical
Subactivitatea 3.1
Publicarea anunțului de
recrutare
Subactivitatea 3.2
Selectie a unui inginer

Subactivitatea 3.3
Caiet sarcini

Subactivitatea 3.4
Realizarea echipei de lucru

Subactivitatea 3.6
Reabilitare cabinet medical

Dotarea cabinetului cu
echipamente permofante

44
2. Rezultate

2.1 Rezultate preconizate şi indicatori

 Reabilitarea spaţiilor destinate procesului educaţional, reducerea costurilor cu


energia termică prin îmbunătăţirea clasei energetice a clădirilor;
 Facilităţi pentru orele de educaţie fizică prin sala de sport renovată, funcţională,
adecvată capacităţii unităţii de învăţământ care deserveşte întreaga unitate şcolară – de
aceasta beneficiind toţi elevii. Sunt prevăzute dotări cu echipamente didactice aferente
activităţilor de educaţie fizică;
 Crearea unei infrastructuri şcolare moderne, adecvată desfăşurării procesului de
învăţământ, asigurându-se astfel condiţiile materiale desfăşurării unui proces didactic
de calitate, în conformitate cu cerinţele actuale;
 Îmbunătăţirea calităţii actului educaţional corespunzător cerinţelor psihopedagogice şi
asigurarea accesibilităţii tuturor elevilor la procesul de învăţământ;
 Asigurarea şanselor de dezvoltare profesionalã a fiecãrui elev în vederea dobândirii
unei calificãri pentru care existã oportunitãţi de ocupare în meserii sau ocupaţii oferite
de piaţa muncii localã, judeţeanã, regionalã, naţionalã, precum şi pentru continuarea
învãţãrii de-a lungul întregii vieţi în vederea adaptãrii la schimbãrile tehnologice
specifice economiei bazatã pe cunoaştere

Toate rezultatele proiectului trebuie să fie cuantificate și să se încadreze în cerințele


Programului Oprational

2.2 Sustenabilitatea proiectului pe termen scurt şi lung

(a) Financiar (Vor fi sprijinite financiar activităţile după încetarea finanţării


nerambursabile?)
...................................................................
45
(b) Instituţional (Vor mai funcţiona structurile care susţin/permit implementarea
activităţilor la sfârşitul prezentului proiect? Va exista “proprietate” locală asupra
rezultatelor proiectului?)
..................................................................

(c) Politici (va conduce proiectul la îmbunătăţirea legislaţiei, codurilor de conduită,


metodologiilor, practicilor etc.?)
...................................................................

3. Bugetul proiectului

3.1 Detalierea bugetului pe cheltuieli

TABEL 1 - Bugetul proiectului (detalierea pe cheltuieli) 1


Costuri Unitatea Număr de Valoare unitară Valoare totală
  de măsură unităţi (lei) (lei)
 I. COSTURI DIRECTE  
1. Costuri de personal 2  

Subtotal: Costuri de personal 


 
2. Costuri de deplasare și ședere3

Subtotal: Costuri de deplasare și ședere 


 
3. Costuri cu echipamentele şi alte bunuri mobile 4

1
Bugetul trebuie să acopere toate costurile eligibile aferente proiectului, nu numai contribuţia Autorităţii Contractante. Toate
liniile bugetare trebuie defalcate în componente individuale. Numărul de unităţi pentru fiecare componentă trebuie specificată
2
La acest capitol se vor include cheltuielile cu salarizarea echipei de proiect. Sumele vor include contribuţiile şi impozitele
plătite atât de angajat, cât şi de angajator. Dacă personalul nu este angajat cu normă întreagă în proiect, procentajul din norma
întreagă trebuie indicat în descrierea liniei bugetare şi reflectat în numărul de unităţi (nu în costul unitar).
3
La acest capitol se vor include cheltuielile legate de deplasare (indicaţi punctul de plecare şi destinaţia) internă sau
internaţională şi diurna aferentă.
4
La acest capitol se vor include costurile de achiziţie sau de închiriere de vehicule, mobilier, echipamente IT/de birou, piese
de schimb pentru maşini /utilaje, sisteme IT etc.
46
Subtotal: Costuri cu echipamentele şi alte bunuri mobile
 
4. Costuri cu bunurile imobile5

Subtotal: Costuri cu bunurile imobile

5. Costuri cu consumabile, furnituri şi servicii generale 

Subtotal: Costuri cu consumabile, furnituri şi servicii generale

6. Costuri aferente activităţilor subcontractate

Subtotal: Costuri aferente activităţilor subcontractate

 7. Costuri care derivă în mod direct din cerinţele legate de finanţarea UE

       
Subtotal: Costuri care derivă în mod direct din cerinţele legate de finanţarea UE

8. Costuri specifice grupurilor-ţintă

Subtotal: Costuri specifice grupurilor-ţintă

SUBTOTAL COSTURI DIRECTE (1-9) 


II. COSTURI INDIRECTE (15% din Subtotal Costuri directe cu personalul)
TOTAL COSTURI ELIGIBILE (I+II)

TABEL 2 - Sursele de finanţare preconizate

 Sursa de finanțare Suma Procentaj


  (lei) din total
    %
Finantare nerambursabila solicitata  4.575.560,06  85
Contribuţia privata  107.660,23  15
Total buget  5.383.011,83  

5
La acest capitol se vor include costurile de achiziţie sau de închiriere de imobile..
47
48
Bibliography
https://www.facebook.com/PrimariaSectorului5Bucuresti/

https://www.fonduri-ue.ro/por-2014

https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategie%20SMIE_2017docx_0.pdf

49

S-ar putea să vă placă și