Sunteți pe pagina 1din 5

Bilan]

\

\,

Capitaluri
Activ proprii
economic ~
Datorii
~ ~ Fig. 4.2 Ratele de rentabilitate caracteristice structurii bitantiere

Re ~ rcntabnltateeconomica Rr - rentabilitate financiara Rd - rata medie de dobanda AE - activul economic

CP - capitaluri proprii

DAT - datorii totale

RE - rezutatu' exploatarii (neafectat de dobanzi) i - cota de lrnpozit pe profit

Pentru sii'hplificare, se admite ipoteza potrivit careia profitul net (PN) este determinat de rezultatut exploatarii, corectat cu dobanzlle (Dob) lIa capitalurile lmprumutate ~i cu impozitul pe profit

PN = (RE-Dob)(1!-t)

Din relajia de calcul a rentabi,J,itatii economics, se obtine rezultatul brut al exploataril (RE) ca remunerate a intregului activ economic:

RE

Re =.- , de unde RE = Re x AE

AE

Cum insa activuleconomlc este flnantat integral din eapitalurile proprii ;;i eele trnprumutate RE se poate scrie:

.RE = Re (CP+DAT)

Dobanda (Dab), ca remunerare a capitaiurilor lmprurnutate la un nivel dat al ratei de dobanda, rezufta din relatia:

Dab = DAT x Rd

Rata rentabilitatii financiare, In aceste conditil devine:

--

R. = PN. = (RE - Dab) (1-iJ = [ .. RexAE - DATxRd J.(1- t=

j CP CP CP

= [Re(CP + D~~ - DATxRd l1-~

de unde:

Rf = Re+ Efectul de levier al indatoraril

Efectul de levier aITndatorarii=(He - Rd)DAT/CP

In aceasta relatie tundarnentala.rtermenul (Re- Rd) este numit .Jevler", iar termenul DAT/CP - llbratul tevlerutut" (anumiti autori" atribuie adesea denumirea de levier; acestui coeficient de indatorare, dar aceste nuante nu prezinta 0 irnportanta deosebita).

EfectUI generat de lndatorare antreneaza modificarea nivelului rentabilltatil capitalurilor proprii, ln sensul cresterii sau scaderii sale, dupa cum rentabilitatea economica este superioara sau lnlerlcara costului mediu al datoriilor, Acest sfeet va fi mal amplificat prin bratultevierului, cu cat ponderea tndatorarii In sursele de flnantare va fi mai ridicata.

Daea levierul (Re-Rd) este pozitiv, rentabilitatea financiara va 1i cu atat mal mare cu cat indatorarea va fi mai irnportanta (fiecare procent de cre~tere a lndatorarii va determina 0 crsstere a rentabilitatii financiare eqala cu diterenta dintre Re §i Rd)' Intreprinderea are In acest caz interesu! sa S8 imprumute la maxim, pentru a beneficia de .etectul de levier".

Daca levierul (Re-Rd) este negativ, cresterea Indatorartlintreprinderii are efeet nefavorabil asupra rentabilitatii flnanciare, asttel lncat, eu fiecare procent de crestere a irrdatorarii, rentabilitatea financiara se va diminua cu dlferenta dintre rata rentabilitalii economice §ii rata medie a dobanzii.

lndatorarea are,'ill acest caz, "efect de rnaciuca", deterrninand scaderea rsntabilltatil capitalurilor proprii. In aceasta sltuatls, lntreprinderea va trebui sa .rnunceasca pentru bancherii sai" ,

Helatia fundarnentala, prezentata anterior, evidentiaz§. ~i efectul fiscalitatii asupra rentabilitajf tinanciare.rAsttel, daca 7ntreprinderea este profitabila, fiscalitatea (impozitul pe profit) atenusaza efeetul de levier. Dirnpotriva, daca intreprindereaeste detlcltara, fiscalitatea nu inlluentsaza rentabilitatea financiara ~i formula devine (eu t=O):

OAT R, = Re + (Re - Rd )--"

CP

iar Indatorarea are 0 infJuenla. negativa asupra rentabilitatii capltalurilor proprii .. Acest sfect nefavorabil apare lntrucat rata dobanzii 19i rnentine, In principiu, nivelul contractual prestabilit, ln tirnp ce rata rentabilitatii economice inreqlstreaza niveluri scazute, in caz de dificultate, Intreprinderea indatorata este expusa pierderilor severe, ca urmare a cheltuleiitor financiare de plata. S8

constata, tn acest caz, ca riscul flnanciar este cu at at mai mare cu cat 7ntreprinderea este mai lndatorata,

lntluenta structurii financiare a intreprinderii asupra rentabilitatii financiare este ilustrata prin exemplul 2 (s-a facut abstractie de impozitul pe profit pentru facilitarea calculelor)

Exemplul 2.

Determinarea renlabiUtal'ii flnanciare in absenta impczitulul pe profit Tabelul4.2

mil. lei

~ Intreprinderea intrepri nd erea
A B
Activ total 1~OOO 1000
Rezultatul In~~tea deducerii cheltuielilor cu
dobanzile I£T 200 200
Rentabilitatea ee. Re:=Rez. inaintea deducerii
chelt. cu dobanzlle/Activ total 20% 20%
Capitaluri propril : CP 1000 500
Datorii : 0 - 500
Cheltuj'eli cu dobanzlle: dxD (d==15%) - 5CE)xo.g-75
Rezultatul dug8. deducerea cheltuiel.ilor cu .2 ()O - :r-~ ~
dobanztte eur 200 -::;::: 125
Rent. financiara Rr=Rez. dupa chelt, cu cob,'
Capitaluri proprii 20% 25% RfB := Re+(Re-d)D/CP= 20+(20-15)500/500 :::: 25%

Intreprinderea B; apeland la Irnprumuturi In proportle de 5Q % pentru nevaile de finantare, a avut 0 rentabilitate flnanciara crsscuta (25%), In raport cu Tntreprinderea A (20%), care nu a recurs decat la capitaluri proprii. Tn lipsa datorlllor H, = Rf-

E:xemplul 3.

Fie 0 activitate productiva necesitand un capital economic de 100 mil. lei.

Pentru procurarsa resurselor financiare necesare, mai multe tipuri de structuri de finantare pot fi avute in vedere:

Tabelul4.3

Mecanismul etactulul de levier

mil. lei

Explicatri Ipotez.a 1 Ipoteza 2 Ipoteza 3 Ipoteza 4
Capitaluri proprii: CP 100 80 60 25
Datorii: D~'T a 20 40 75
Rata Indatorarii: O/CP 0 1/4 2/3 ~ 3
w-r~ 25% 66.6% 300% Presupunem: d = 1.2%;

t= 50% (cota de impozit pe profit s-a presupus 50%

pentru a facilita calc.) Re = 16% in primul caz Re:::: 12% in al doilea caz Re :::: 10% In al treilea caz

Vom retine In analiza rentabllltatii doar activitatea de productie a Intreprinderii, neglijand eventualele venitun financiare ~i venituri In afara exploatarli,

A) Rentabilitatea economica (Re) este supsrloara ratei dobanzii (d).

Re = 16%; d=12°/Q

Re= Rezultatul inaintea deducerii chelt. cu dobanzi §i irnpozite/Capital angajat

Tabeiul 4.4 mil. lei

Oapitalurl proprii: CP 100 80 60 25
Datorii: D 0 20 40 75
D/CP 0 1/4 213 3
Rez. 8XPI. inaintea ch.du
dob. r,;i imp. 16 16 16 16
Chell. cu dobanzlla (d xD) 0 20*12%= 21'-= l~ 40*12%=4,8 75*12%'79
Impozit pe profit 16*50%= 8 (16-2,4)*50%=6,8 (16-4,8)*50%=5.,6 (16-9)*50"/0=03,5
Rez. dupa deducerea
impozit. i?i dob.: Rnet 16-8'" 8 16-2,4~6,8=6,8 16-4,8·5,6=5,6 16-9-3,5=03,5
Rentabilitatea financiara:
RI = RO"I/CP 81100"100=8% 6,8180"100=8,5% 5,6/60*100=9,33% 3,5/25'100=14% Se observa ca, In absenta lndatorarii, Rf ;;= Re, calculate dupa deduce rea impozitului pe profit.

Daca, Re>d =} Rt se imbunatateste, pe masura ce lndatorarea creste, Efectul de levier are rol pozitiv.

-

B) Rentabilitatea economica (Re.)este egala ell rata dobanzil (d),

R';. = 12%; d=12%

Re= d

Tabeluf 4.5 mil. lei

ICapitaluri propril: OP 100 80 60 25
Datorii: 0 0 20 40 75
D/CP 0 1/4 213 3
Rez. expl. lnaintea 12 12 12 12
deducerii ch.cu dob, iii
imp (12%*100=12)
Chelt. cu dobanzila (d xO) 0 (20*12%)=2,4 (40*12.%)=4,8 (75*12%)=9
Impozit pe profit (12'~50%)=6 (12-2,4)$50%=4.,8 (12·4,8)*50%=3,6 (12-9)*50%=1,5
Rez. dupa dsducerea
lmpoztt, ~i dob.: Rnet (12·6)=6 (12-.2,4-4,8)=4,8 (12-4,8-3,6)=3,6 (12-9-1,5)=1,5
Rentabilitat.ea financiara:
Rr=RndCP 6/100"100=6% 4,8/80* 1 00=6% 3,6/60* 1 00=6% 1 ,5/25*1 00=6% \;j:)- - Daca Re = d ::::} efectul de levier dispare si Rt = R, dupa impozitare

(Re = 12*50% = 6%), indiferent care va fi. gradul de lndatorare.

Ex: R, = [12+(12-12)20/80](1-0.5) = 6%

C) Rentabilitatea econornlca (Re) este inferioara ratei dobanzii (d).

Re =1: 0% d =12.%

Re<d TabeJu/4.6

mil. lei

Capitaluri proprli; CP 100 80 60 25
Datorii: 0 0 20 40 75
O!CP 0 1/4 2/3 3
Rez. expl. 7naintea
ded. ch .. cu dab. siimp.
(12%*100=12) 10 10 10 12
Chelt. cu dobanzile
(d xD) 0 (20* 12%)=2,4 (40*12%)=4,8 (75*12%)=9
I mpozit pe profit 10*50%=5 (10-2,4)*50%=3,8 (1 0-4,8)~'50%=2,6 (10-9),:50%=0,5
Rez. dupa ded. ~
impozit ~i dab.: Rna! (10-5)=5 (10-2,4-3,8)=3,8 (10-4,8-2,6)=2,6 (10-9-0,5)=0,5
Rentabilitatea
Iinanciara: 5/1 00*1. OO~% 3,8180*1.00--4,75% i 2,6/60';:100=4,33% 0,5125*100=2%
I R, = Rnel/CP Daca Re<d ::::} Rf se dirninusaza pe masura ce indatorarea creste. Efectul de

levier are rol negativ. Se vorbeste, in acest caz, de .etectul de rnacluca" ..