Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială


Profesor:
Data:
Clasa a VII-a
Aria curriculară: Om și societate
Disciplina : Religie, cultul ortodox
Unitatea de învățare: Exprimarea învățăturii creștine
Subiectul lecţiei: Biserica
Tipul lecţiei: transmitere și însuşire de noi cunoştinţe

Competențe derivate:
1. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al desăvârşirii şi mântuirii omului;
2. Utilizarea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase în diferite contexte de comunicare;
3. Manifestarea valorilor şi a cunoştinţelor religioase în propriile atitudini şi comportamente;
4. Cooperarea cu ceilalţi pentru rezolvarea unor probleme teoretice şi practice,în cadrul diferitelor grupuri;
5. Aplicarea învăţăturii de credinţă în viaţa personală,precum şi a comunităţii.

Competențe specifice:
2.1. Utilizarea în diferite contexte a expresiilor și a noțiunilor religioase nou învățate, realizând corelații interdisciplinare (istorie, literatură, muzică,
geografie, artă).
3.1. Prezentarea formelor de artă religioasă existente în Biserica Ortodoxă.

Obiective operaționale:
La sfârșitul lecției,elevii vor fi capabili:

a) Cognitive:
OC1: să descrie biserica,cum este privită din exterior;
OC2: să identifice părțile componente ale unei biserici și principalele obiecte de cult;
OC3: să manifeste comportamente de bun creștin în biserică,dând dovadă de aplicarea practică a educației religioase primite la școală și în familie..

b) Afective
OA1 – să participe cu interes şi cu plăcere la lecţie

1
OA2 – să participe la Sfânta Liturghie

c) psiho -motrice
OP1 – să utilizeze materialul didactic,conform sarcinilor de lucru date
OP2 - să respecte ţinuta în bancă
OP3 – să deprindă o poziţie corectă la rugăciune

Strategia didactică :
1. Metode şi procedee : conversația catehetică,povestirea,jocul didactic, demonstrația cu substitute, explicația, lectura, metoda Lotus, rugăciunea, expunerea,
organizatorul grafic.
2. Mijloace de învăţământ: tabla, flipchart, marker,laptop,videoproiector.
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, activitate individuală.
4. Evaluare: aprecieri verbale,observația sistematică a activității elevilor.

Resurse:
1. Oficiale:
Programa şcolară pentru disciplina Religie, cultul ortodox, clasa a VII-a;
Planificarea calendaristică semestrială, clasa a VII-a;
Proiectarea unității de învățare ,,Exprimarea învățăturii creștine”,clasa a VII-a;
2. Temporale: - nr. de lecţii: 1
- durata: 50’
3. Bibliografice:
1. Biblia sau Sfânta Scriptură,Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2006.
2. Muha, Camelia,Caiet de religie creştin-ortodox pentru clasa a VII-a, Editura „Sf. Mina", Iaşi, 2012.
3. Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă, Editura „ Polirom", Iaşi, 1999.
4. Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Editura „ Polirom", Iaşi, 1998.
5. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea", Alba Iulia, 2000.
6. Mihaela Maria Guicin,Florina Despina Mihală,Mioara Dobre,Elena Ispas,manual de religie,cultul-ortodox,edituta Litera,București 2019

2
SCENARIUL DIDACTIC

Timp Conținutul informațional Strategia didactică


Etapele lecţiei Ob. Metode și Mijloace de Forma de
Timp minute Op. Activitatea profesorului Activitatea procedee/ învățare organizare Evaluare
elevului

Momentul 5’ - Salutul - Salutul


organizatoric - Rugăciunea ,,Tatăl nostru” - Rugăciunea Rugăciunea
,,Tatăl nostru” Catalogul Activitate
- Notarea absenţelor -Anunțarea frontală
- Pregătirea pentru începerea orei absenților Conversația
- Pregătirea
-Sinaxarul zilei pentru începerea Anexa 1 Activitate
orei,elevii vor Lectura individuală
avea notat pe
tablă data și
sfinții zilei
-Un elev citește
sinaxarul zilei
Pregătirea 3’ -Profesorul va ruga 8 elevi să ia Elevii urmează
elevilor câte o fișă , pe care să fie scrise instrucțiunile Jocul didactic Activitate
pentru literele: Ă,B,C,E,I,R,S. Apoi, ei profesorului și fișe frontală
receptarea trebuie să așeze fișele astfel încât descoperă
noilor să descopere cuvântul cheie al cuvântul cheie
cunoştinţe lecției. al lecției:
BISERICĂ.
Anunţarea 1’ -Profesorul anunță și scrie pe tablă -Elevii notează Activitate
titlului şi a titlul noului capitol în caiete individuală
obiectivelor EXPRIMAREA ÎNVĂȚĂTURII Tabla
lecţiei DE CREDINȚĂ și titlul lecției Expunerea
Biserica – lăcaș de închinare.
Profesorul precizează obiectivele -Elevii sunt
lecției: atenți la Videoproiectorul
-prezentarea formei unei biserici, explicațiile Laptop
privită din exterior profesorului. Activitate
3
-părțile componente ale unei frontală
biserici și principalele obiecte de
cult din biserică
-regulile de comportare în biserică.