Sunteți pe pagina 1din 5

Semestrul 1

Curs
Seminar CURS SEMINAR
1 Actualitatea dialogului dintre teologie, Introducere. Info texte, activitate,
filosofie şi ştiinţă în contextul actual punctaj.
2 Premise ale dialogului dintre teologie, 1. La început era Cuvântul și
filosofie şi ştiinţă: Raţiunea umană şi Cuvântul era la Dumnezeu și
raţionalitatea Creaţiei (Apologetică, p. Dumnezeu era Cuvântul. 2.
115-118) Acesta era întru început la
Dumnezeu. 3. Toate prin El s-au
făcut; și fără El nimic nu s-a
făcut din ce s-a făcut. Întru El era
viață și viața era lumina
oamenilor. 5. Și lumina luminează
în întuneric și întunericul nu a
cuprins-o. (Ioan, 1, 1-5)

Sf. Grigorie de Nyssa


Viața lui Moise
”Scoaterea poporului din Egipt” (p.
60)

Sf. Iustin Martirul și Filosoful


Apologia 2 (I-III)

Pr. Dumitru Stăniloae, Lumea ca


operă rațională a lui Dumnezeu, în
Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol.
1, &5, lit. a, b, c, d.
3 Teme de convergență în dialogul dintre Sf. Vasile cel Mare (PSB 17)
teologie, filosofie și știință. Considerații Omilii la Hexaemeron
științifice privind Spațiu-Timpul și teologia Omilia a I-a (I-V)
Creației (Apologetică, p. 118-120)
4 Teme de convergență în dialogul dintre Sf. Vasile cel Mare (PSB 17)
teologie, filosofie și știință. Cosmologia cu Omilii la Hexaemeron
Big Bang și Creația Ex nihilo (Apologetică, Omilia a I-a (I-V)
p. 120-121)
5 Teme de convergență în dialogul dintre Sf. Vasile cel Mare (PSB 17)
teologie, filosofie și știință. Considerații Omilii la Hexaemeron
științifice privind materia-energia și Omilia a I-a
energia de vid în legătură cu teologia
Creației (Apologetică, p. 121-123)
6 Teme de convergență în dialogul dintre Sf. Vasile cel Mare (PSB 17)
teologie, filosofie și știință. Diversitatea și Omilii la Hexaemeron
unitatea lumii. Perspective științifice Omilia a VIII-a (II - VII)
(Apologetică, p. 123-125)
7 Teme de convergență în dialogul dintre Sf. Vasile cel Mare
teologie, filosofie și știință. Considerații Omilii la Hexaemeron
științifice privind diversitatea lumii vii și Omilia a IX-a (I, III - V)
teologia Creației (Apologetică, p. 126-130) Sf. Maxim Mărturisitorul,
Ambigua, &28
8 Raționalitatea Creației. Unitatea și Sf. Maxim Mărturisitorul,
diversitatea lumii create (Apologetică, p. Ambigua, &28
130-133)
9 Materia lumii – date ştiinţifice relevante în Pr. Dumitru Stăniloae, Teologia
dialogul teologiei cu ştiinţele şi posibile Dogmatică Ortodoxă, vol. 3, I.1,
înţelesuri spirituale edificatoare (Apologetică, I.2, lit. a și b
vol. 2, pp. 140-144, pp. 133-139)
10 Apa – date ştiinţifice relevante în dialogul Pr. Dumitru Stăniloae, Taina
teologiei cu ştiinţele şi posibile înţelesuri Botezului, Teologia Dogmatică
spirituale edificatoare (Apologetică, vol. 2, pp. Ortodoxă, vol. 3, II, A, 1 și 2, lit. a
184-186) și b;
11 Lumina – date ştiinţifice relevante în dialogul Sf. Vasile cel Mare (PSB 17)
teologiei cu ştiinţele şi posibile înţelesuri Omilii la Hexaemeron
spirituale edificatoare (Apologetică, vol. 2, pp. Omilia a II-a (VII - VIII);
144-152)
Pr. Dumitru Stăniloae, ”Lumina
creatră și cea necreată”, în Iisus
Hristos Lumina lumii;

Diac. Sorin Mihalache, Lumina


Celui Nevăzut, vol. 1, Cap. 5, pct.
4, lit. d, pp. 369-387;
12 Viața biologică a lumii. Caracteristicile Sorin Mihalache, Lumina Celui
vieții, indicii din contextul cosmologic și Nevăzut, vol. 2, Cap. VII, &7, f,
aspecte remarcabile privind unitatea lumii ”Mic excurs despre unitatea
vii. (Apologetică, vol. 2, pp. 179-184) biochimică a lumii vii”, pp. 239-
243;
13 O perspectivă teologică asupra vieții. Sf. Grigorie Palama, 150 Capete
Progresivitatea Creației. Mișcarea și viața despre cunoştinţa naturală,
lumii (Apologetică, vol. 2, pp. 186-190) despre cunoaşterea lui Dumnezeu,
despre viaţa morală şi despre
făptuire, &21-&24, în Filocalia,
vol. VII;

Sf. Maxim Mărturisitorul,


Răspunsuri către Talasie,
Întrebarea și răspunsul 51, în
Filocalia, vol. III
14 Diversitatea și unitatea lumii vii în Logos Punctaj final (Prezență + activitate)
(Apologetică, vol. 2, pp. 179-184)

Semestrul 2
Curs
Seminar CURS SEMINAR
1 Considerații privind viața persoanei – o Adrian Sorin Mihalache, Ești ceea
lectură interdisciplinară (Apologetică, vol. 2, ce trăiești, ediția a II-a, pp.
pp. 222-226) 385-395
2 Libertatea persoanei și determinismul Adrian Sorin Mihalache, Ești ceea
genetic (Apologetică, vol. 2, pp. 226-229) ce trăiești, ediția a II-a, pp.
331-385
3 Viața persoanei în abordarea neuroștiințelor Adrian Sorin Mihalache, Ești ceea
(Apologetică, vol. 2, pp. 229-237) ce trăiești, ediția a II-a, pp.
395-435
4 Viața persoanei – o perspectivă teologică Pr. Dumitru Stăniloae, Virtualități
cuprinzătoare pentru datele științelor și alternative ale raportului omului
reflecția filosofică (Apologetică, vol. 2, pp. cu lumea, în Teologia Dogmatică
237-240) Ortodoxă, vol. 1, &7, lit. a, b, c,
d.
5 Dimnesiunea interpersonală și comunitară a Pr. Dumitru Stăniloae, Virtualități
vieții omenești în contextul actual. Mediul alternative ale raportului omului
concurențial, experiența empatiei și cu lumea, în Teologia Dogmatică
compasiunea. (Apologetică, vol. 2, pp. Ortodoxă, vol. 1, &6, lit. a, b.
282-288)
Pr. Dumitru Stăniloae, Crearea
omului, în Teologia Dogmatică
Ortodoxă, vol. 1, B, &1, lit. a, b,
c, d.
6 Curiozitatea senzorială și contemplare Pr. Dumitru Stăniloae, ”Nevoia
edificatoare. (Apologetică, vol. 2, pp. 288-296) omului, ca persoană, de alte
persoane omenești și, prin ele, de
Dumnezeu ca persoană”, în
Chipul Nemuritor al lui
Dumnezeu, partea I-a, secțiunea
II, &5;

Adrian Sorin Mihalache, Ești ceea


ce trăiești, ediția a II-a, pp.
83-129;
7 Zgomotul lumii și liniștea interioară Sf. Maxim Mărturisitorul,
Întrebarea și răspunsul 51, în
Răspunsuri către Talasie,
Filocalia III

Adrian Sorin Mihalache, Ești ceea


ce trăiești, ediția a II-a, pp. 27-59
8 Consumerism și viață ascetică (Apologetică, Sf. Maxim Mărturisitorul,
vol. 2, pp. 291-296) Întrebarea și răspunsul 32 (”Ce
înseamnă a dibui pe Dumnezeu”),
în Răspunsuri către Talasie,
Filocalia III;

Adrian Sorin Mihalache, Ești ceea


ce trăiești, ediția a II-a, pp. 27-59;
9 Metamorfozele muncii (Apologetică, vol. 2, Sf. Maxim Mărturisitorul
pp. 296-300; 320-325) Altă definiție a răului, în
Răspunsuri către Talasie,
Filocalia III
10 Mutațiile postmodernității. Schimbări în Pr. Dumitru Stăniloae, ”Slujirea
raportarea la semeni. (Apologetică, vol. 2, pp. lui Hristos”, în Mică dogmatică
325-330) vorbită, cap. VII;

Pr. Dumitru Stăniloae,


”Compasiunea divină”, în Mică
dogmatică vorbită, cap. XIV;
11 Însingurarea în epoca hiperconectivității. Sf. Maxim Mărturisitorul,
(Apologetică, vol. 2, pp. 302-311; pp. 387-392) ”Cuvânt înainte la scolii”, în
Răspunsuri către Talasie,
Filocalia III;
12 Mutațiile postmodernității și provocări la adresa Sf. Maxim Mărturisitorul,
vieții omenești. Provocările etice ale ”Cuvânt înainte la scolii”, în
progresului. Biotehnologiile și Răspunsuri către Talasie,
Transumanism (Apologetică, vol. 2, pp. Filocalia III;
302-311; pp. 387-392)
Pr. Dumitru Stăniloae, ”Omul,
unitatea contrastelor: suflet și
trup, capabil să înainteze la
nesfârșit în cuprinderea și
transfigurarea tuturor prin unirea
cu Dumnezaeu”, în Chipul
Nemuritor al lui Dumnezeu,
partea I-a, secțiunea II, &4;
13 Accente apologetice asupra științei și tehnicii Panayotis Nellas, ”Hainele de
(Apologetică, vol. 2, pp. 395-398) piele”, secțiunea B din Omul
animal îndemunezeit, &4, pct. 4;

Panayotis Nellas, ”Consecințele


teologiei <<chipului lui
Dumnezeu>> și a <<hainelor de
piele>> asupra relației
Biserică-lume”, secțiunea C în
Omul animal îndemunezeit;
14 Sf. Isaac Sirul, A patra sută a
capetelor despre cunoaștere, 28,
35, 41, 49, 51, 52, 53, 61, 62, 73,
74, 77, 78, în Cuvânt către
singuratici, partea a II-a, Deisis.
Punctaj final (Prezență +
activitate)

S-ar putea să vă placă și