Sunteți pe pagina 1din 2

Procu ratura Republicii Moldova

W
,(€' " 02.2021
Republica Moldova, MD-200 1, mun. ChiEindu, bd. $te./an cel Mare;i SJdnt,73,
,r,., ,"trt, rr-Urt

nr.8l2-4lr- ,(3?
Domnului Victor MOSNEAG
Jurnalist, Ziarul de Gardd

MD-2001, mun. Chiginau


str. BucureEti 3612

La solicitarea Dumneavoastrd privind accesul la informafie cu referire la


investigarea unor demersuri expediate in lunile mai-iunie 2020 de Inspectoratul
pentru Protecfia Mediului (in continuare, IPM in adresa Procuraturii Ei activitatea
desftquratd in perioada anilor 2018-2020 in cercetarea infracliunilor prevdzute de
art.23l, art.232 qi aft.235 din Codul penal, Vd comunicdm urmdtoarele.
Toate Ease acte nominalizate in solicitare au fost receplionate qi examinate in
condiliile art. 274 din Codul de procedurS penalS. Pe patru din ele s-au adoptat
solulii de pornirea urmdririi penale, iar in alte doud (demersurile IPM cu nr. 444 qi
445 din 13.05.2020) Procuratura r-lui HinceEti a dispus refuz in pornirea urmdririi
penale cu clasarea procesului penal.
O din cele patru pornite, in care investigafiile s-au iniliat la
cauzd, penal6,
demersul IPM cu nr. 497 din 26.05 .2020 a fost finisatd qi la 07.10.2020 a fost
expediatd in instanla de judec atd (Judecdtoria Ungheni). Celelalte trei cauze se afld
la faza de urmdrire penald, in unele existAnd persoane identificate, inclusiv cu
statut de acuzat in materie penald qi la etapa de finisare.
Alte detalii, nu pot fi fumizate, reieqind din par-ticularitalile lor, deoarece se
referd la informalii cu caracter procesual-penal,, sunt confidenfiale gi reprezinti in
acelaqi timp date cu caracter personal, iar subieclii cu drept de acces la categoria
datd de informalii, precum gi regulile de prezentare a lor, sunt exhaustiv indicate in
Codul de procedurd penald, reglementdrile altor acte legislative neavdnd relevanli
qi nefiind aplicabile in cazul dat.
Cu referire la celelalte informalii menfionim, ca Ministerul Afacerilor Interne,
in conformitate cu prevederile Legii nr. 21612003 cu privire la Sistemul
informalional integral automatizat de eviden\d a infrac{iunilor, a cauzelor penale
Si a persoanelor care au sdvirSit infracliunl, este de{indtorul Bancii centrale de
date privind evidenfa infracliunilor, a cauzelor penale qi a persoanelor care au
sdvArEit infracfiuni.
Prin unnare, doar autoritatea publica evidenfiatd, supra poate, in condiliile
legii, fumiza in plan statistic datele solicitate, or comunicarea acestora nu intrd in
domeniile de activitate qi de competenld a instituliei interpelate, aqa cum nu intrd
nici gestionarea in mod oficial a datelor privind categoriile de hotdrdri in materie
penald date de instanfele judecdtoreqti.

pagina I dirt 2
Satisfacerea solicitarii de informalii in volumul Ei modul expus nu ingrddeqte
dreptul accesului la informa{ie de interes public, care este o parte componentd a
dreptului la liberlatea exprimdrii, stipulat in art. 19 al Declarafiei Universale a
Drepturilor Omului adoptatd de Adunarea Generald a Organizafiei Naliunilor Unite
la 10.09.1948, atAt timp cAt acest drept este respectat qi garantat.
Prezentul rdspuns, in caz de dezacord, este susceptibil de a fi supus, in termen
de 30 zile, controlului extrajudiciar la procurorul ierarhic superior sau, in termen
de o lund, direct controlului judiciar in instanta de contencios administrativ
competent6.

Cu respect,

Procuror-qef al Sec{iei
investigarea fraudelor contra
mediului qi intereselor publice Ghenadie PinfU

pagina 2 din 2