Sunteți pe pagina 1din 3

Competențe specifice Competenţe Conţinuturi Nr Data Observaţii

specifice de
ore
I. Omul – fiinţă socială Exerciții de caracterizare a propriei
Investigarea/aprecierea persoane
faptelor şi evenimentelor 1. Cine sunt eu? 1
sociale din comunitatea 2. Mă caut pe mine. 1 Joc de rol pentru identificarea
locală, naţională, 3. Universul valorilor. 1 asemănărilor și deosebirilor
europeană; 4. Drapelul de stat al Republicii Moldova. 1 persoanelor
5. Relații, frupuri și roluri. 1
Ilustrarea prin fapte a 6. Laborator de creație. 1 Elaborarea codului etic al clasei
apartenenţei la familie, 7. Codul bunelor maniere. 1
comunitate, statul 8. Evaluare 1
Republica Moldova.
II. Societatea democratică
Investigarea/aprecierea Exerciții de deducere a unor
faptelor şi evenimentelor 1. Analiza evaluării. Valori universale. 1 drepturi/responsabilități în baza
sociale din comunitatea 2. Valori personale și naționale. 1 comportamentelor persoanelor
locală, naţională, 3. Drepturile copilului. 1
europeană; 4. Responsabilitățile copilului. 1 Agenda faptelor bune
5. Semnificația democrației. 1
6. Parlament, guvernul și președinția. 1 Asalt de ideii
7. Guvernarea democratică la nivel local. 1
8. Constituția –legea supremă a RM. 1 Discușii dirijate
Cooperarea în realizarea 9. Evaluare. 1
unor proiecte de grup la
nivel local, național.

III. Dezvoltarea personală și ghidarea în carieră


1. Analiza evaluării. Învățarea eficientă. 1 Agenda faptelor bune
Ilustrarea prin fapte a 2. Munca. 1
apartenenţei la familie, 3. Caracteristicile unei activități de muncă- 1 Exerciții de identificare a propriului
comunitate, statul sarcini, responsabilități și condiții. traseu pentru succesul școlar
Republica Moldova, 4. Lumea profesiilor. 1
Europa; 5. Profesia mea- viitorul meu. 1
6. Aceasta mi-i baștina. 1
7. Evaluare. 1
Valorificarea oportunităţilor
de dezvoltare personală şi
integrare socio-profesională
reuşită.

IV. Viața și sănătatea-valori personale și sociale Exercițiide identificare a elementelor


Aplicarea strategiilor de sănătoase
prevenire şi ameliorare a 1. Analiza evaluării. Dreptul la viață. 1
problemelor de sănătate 2. Abuzul și violența. 1 Discuții despre factorii de risc
3. Modul de viață sănătos. 1 specifici vârstei
Cooperarea în realizarea 4. E bine sa mergi la medic. 1
unor proiecte la nivel de 5. Avantajele respectării și pericolele neglijării 1 Exerciții de antrenare în rezolvarea
instituţie/comunitate regimului igienico-sanitar, alimentar. situațiilor – problemă privind
6. Calamitățile naturale și securitatea personală. 1 securitate traficului rutier
7. Securitatea la trafic. 1
8. Evaluare. 1
9. Lecție de totalizare. 1

S-ar putea să vă placă și