Sunteți pe pagina 1din 4

Speța nr.

10

Împotriva numitului N.P. a fost promovată o cerere de chemare în judecată de către


fostul său angajator BBB pentru un aşa zis prejudiciu adus acestuia, prejudiciu ce
avea legătură directă cu munca desfăşurată. N.P. nu s-a prezentat la proces şi nu a
formulat vreo apărare fiind încredinţat că o asemenea acţiune nu se poate admite. N.P.
a fost angajat în funcţia de conducător auto pe un autocamion cu care a efectuat
transport internaţional de marfă. În esenţă, pretenţiile angajatorului constau în
contravaloarea unei cantităţi de motorină reprezentând diferenţa dintre cantitatea de
motorină pe care N.P. a consumat-o în cursele sale şi pentru care a adus documente
justificative şi cantitatea de motorină ce trebuia consumată conform fişei semnată de
N.P. la momentul angajării, din care rezulta că poate consuma cel mult 17 litri de
motorină la 100 km parcurşi. În speţă s-a administrat proba cu expertiză tehnică, iar
numitul N.P. a prezentat expertului cartea tehnică a autocamionului care prevedea că
autocamionul pe care acesta a efectuat toate cursele putea consuma minim de 20 litri
de motorină la 100 km parcurşi, acest consum fiind prevăzut pentru situaţia în care
circula fără să fie încărcat cu marfă. Expertul a ataşat la raportul său de expertiză
copia cărţii tehnice a autocamionului dar nu a ţinut cont de prevederile acestui
document ci s-a mulţumit să efectueze un calcul al prejudiciului, raportându-se la
consumul suplimentar realizat de numitul N.P. faţă de acel consum de 17 litri/100 km
prevăzut în fişa semnată la angajare. A rezultat un prejudiciu de 22.000 lei. Numitul
N.P. nu a formulat obiecţiuni la expertiză, iar instanţa sesizată, competentă pentru
soluţionarea litigiului de muncă, a dispus obligarea acestuia la plata sumei de 22.000
lei către fostul angajator, soluţia fiind menţinută şi în calea de atac pe care numitul
N.P. a formulat-o fiind îndrumat de un nepot care era student în anul I la facultatea de
drept. N.P. nu s-a mai interesat de situaţia procesului întrucât era mai mult plecat în
curse, fiind angajat cu contract individual de muncă la un alt transportator rutier.
După trei luni de la judecarea căii de atac, N.P. primeşte un plic emis de un executor
judecătoresc în care se regăseau acte de executare silită potrivit cărora urma să se
efectueze executarea silită asupra sumei de 22.000 lei reprezentând suma prevăzută în
hotărârea judecătorească. De asemenea, printr-o încheiere, executorul judecătoresc
DD a stabilit în sarcina lui N.P. cheltuieli de executare în sumă de aproximativ 10.000
lei reprezentând onorariul avocatului care a redactat cererea de executare silită (2500
lei), onorariul executorului judecătoresc (7400 lei), restul constând în diverse
cheltuieli și taxe. Numitul N.P. a luat legătură cu un funcţionar de la banca unde avea
contul în care primea salariul de la actualul angajator, cont care avea un sold curent de
20.000 lei. Funcţionarul bancar i-a comunicat că respectiva sumă de bani este
indisponibilizată întrucât va face obiectul unei executări silite pornite de executorul
judecătoresc DD.

Presupunând că plicul primit de la executorul judecătoresc a fost comunicat cu


10 zile calendaristice anterior datei la care numitul N.P. s-a prezentat la biroul
dvs. emiteţi o opinie juridică privitoare la situaţia susmenţionată şi formulaţi în
scris demersurile judiciare pe care le propuneţi clientului dvs. N.P.
Stimate domnule N.P,

Am analizat cu atenție situația expusă de către dumneavoastră și am ales dintre toate


soluțiile juridice deschise unui justițiabil aflat în situația dumneavoastră pe cele care vă vor
conduce la cheltuieli cât mai reduse dublate de șanse de câștig cât mai ridicate.

Astfel, din nefericire, deși v-ați încrezut în șansele dumneavoastră de câștig, instanța a
dat mai multă crezare părții care a oferit toate diligențele în a își expune punctul de vedere și
a își susține petitele formulate prin cererea de chemare în judecată. Totodată prin
neformularea obiecțiunilor față de raportul de expertiză depus de către expertul desemnat în
cauză, în mod tacit ați renunțat la dreptul de a vă exprima nemulțumirile întemeiate juridic și
faptic față de concluziile acestuia.

1. În prezent, aveți deschisă în mod ipotetic calea unor căi extraordinare de atac, însă,
din punct de vedere al experienței profesionale, eu nu apreciez că sunt întrunite
condițiile care să conducă la o admitere în principiu și ulterior la o admitere în fond și
prin care să vi se dea câștig de cauză în sensul dorit de dumneavoastră.

2. În al doilea rând, având în vedere specificul litigiului întemeiat pe răspunderea


patrimonială a angajatului, codul muncii, prevede reguli speciale de executare silită,
reguli care vor putea fi învederate instanței de judecată prin formularea unei
contestații la executare, care se va timbra la valoare, astfel încât, raportându-ne la
prevederile art. 10 , alin. 2, O.U.G nr. 80/2013 va fi aproximativ 1.200 RON, prin
urmare se va reduce automat la 1.000 RON. Ceea ce va trebui să supuneți atenției
instanței de judecată este următorul aspect:

Dumneavoastră ați cauzat presupusul prejudiciu în perioada existenței unui contract


individual de muncă, astfel încât devin incidente prevederile Art. 258 din Codul muncii,
având denumirea marginală: Reţinerile după încetarea contractului de muncă și care are
următorul cuprins: (1) În cazul în care contractul individual de muncă încetează înainte ca
salariatul să îl fi despăgubit pe angajator şi cel în cauză se încadrează la un alt angajator ori
devine funcţionar public, reţinerile din salariu se fac de către noul angajator sau noua
instituţie ori autoritate publică, după caz, pe baza titlului executoriu transmis în acest scop de
către angajatorul păgubit. 

(2) Dacă persoana în cauză nu s-a încadrat în muncă la un alt angajator, în temeiul unui
contract individual de muncă ori ca funcţionar public, acoperirea daunei se va face prin
urmărirea bunurilor sale, în condiţiile Codului de procedură civilă.

Prin urmare, având în vedere că dumneavoastră sunteți în prezent angajat la o altă


unitate, se impune ca poprirea să se realizeze în forma simplificată și imperativ prevăzută de
codul muncii în articolul anterior menționat și anume, prin rețineri salariale realizate de către
noul dumneavoastră angajator.
Desigur, devin de asemenea incidente prevederile art. următor, respectiv Art. 259,
având denumirea marginală Executarea silită de drept comun și care prevede:
În cazul în care acoperirea prejudiciului prin reţineri lunare din salariu nu se poate face într-
un termen de maximum 3 ani de la data la care s-a efectuat prima rată de reţineri, angajatorul
se poate adresa executorului judecătoresc în condiţiile Codului de procedură civilă.

Astfel, așa cum se arată și în doctrină1, ca opinie majoritară, angajatorul va putea


recurge la executorul judecătoresc competent potrivit legii, doar după trecerea celor trei ani
de zile și nu de la început, chiar dacă, potrivit unui calcul matematic elemntar, ar rezulta că
nu apare posibilă recuperarea integrală a creanței înăuntrul termenului în cauză, având în
vedere debitul și salariul celui vinovat de producerea pagubei, coroborat cu obligația impusă
prin art. 257, alin. 2 Codul Muncii și anume: Ratele nu pot fi mai mari de o treime din
salariul net și fără a putea depăși, alături de eventuale alte rețineri, o jumătate din salariu.

În mod personal, sunt de acord cu această opinie și cu toate considerentele statuate în


doctrina de specialitate și anume: Faptul că acoperirea prejudiciului prin rețineri lunare nu se
poate face într-un termen de maximum trei ani, adică se utilizează timpul prezent, conduce la
concluzia că momentul vizat este cel de după trecerea celor trei ani, în care s-au efectuat
rețineri la celălat angajator. Aceste concluzii sunt juste din perspectiva protecției acordate
salariaților și ele rezultă din dispozițiile codului muncii, deși angajatorii sunt dezavantajați,
asupra lor planând pericolul ce rezultă din imposibilitatea de a își recupera pagubele suferite
după un timp îndelungat2.

Vă menționez de asemenea, că în subsidiar puteți solicita și cenzurarea cheltuielilor de


judecată impuse de către executor prin încheiere, deoarece în eventualitatea respingerii
contestației și rămânerii în ființă a încheierii de încuviințare a executării silite și a celorlate
acte de executare, să achitați cât mai puțin din bugetul personal pentru onorariile celor
implicați în această fază a procesului civil.

În concluzie, analizând cele ce v-am explicat, dumneavoastră, deși aveți aproape în


întregime acești bani ca disponibil bănesc în contul dumneavoastră de economii, aveți dreptul
legal de a îl amâna pe fostul angajator, iar mijlocul juridic de a supune instanței această
nerespectare a legislației aplicabile este contestația la executare, contestație ce se formulează
în termen de 15 zile de la data în care ațiprimit comunicarea privind înștiințarea înființării
popririi, respectiv mai aveți 5 zile, calculând potrivit dreptului comun, de a mai depune
această contestație introductivă de instanță, mijloc de reparare a situației create. Anterior v-
am explicat despre taxa de timbru pe care trebuie să o achitați și , opinez eu, că se va impune
totodată și solicitarea de suspendare a executării silite, suspendare ce este supusă achitării
unei cauțiuni, potrivit art. 719, alin. 2 Cod de procedură civilă. Prin urmare, cauțiunea dvs se
va raporta la litera b adică : 1.000 Ron plus 5 % din (22.000-10.000=12.000), respectiv incă
600 RON. Desigur, având în vedere cele anterior menționate, câștigul de cauză, presupune
restituirea tuturor cheltuielilor efectuate.

1
Alexandru Țiclea, Tratat de dreptul muncii, ed. A IX-a, actualizată, Ed. Universul Juridic, București, 2015, p.
939 .
2
Idem, p. 940.
Nu în ultimul rând, solicitarea suspendării executării se impune deoarece încărcătura
completelor de judecată nu le permite să ne judece litigiile care ne vizează personal cu
aceeași implicare și celeritate pe care am acorda-o noi, astfel încât, fixarea termenului de
judecată și respectarea condițiilor procedurale, va determina ca o anumită perioadă de timp să
se scurgă între înregistrarea contestației și judecarea efectivă, timp în care poprirea va fi
finalizată și va trebui să recurgeți la procedura întoarcerii executării, prevăzută de art. 723 și
urm din Codul de procedură civilă, ce implică de asemenea cheltuieli și perioadă de așteptare.

3. Totodată, aveți la îndemână formularea unei contestații la executare față de


încheierea executorului judecătoresc desemnat în cauză prin care a stabilit cheltuielile,
în sensul cenzurării cheltuielilor la care veți fi obligat și în consecință la diminuarea
cât mai redusă a patrimoniului dumneavoastră. Astfel, art. 670 Noul Cod de
Procedură civilă, coroborat cu art aferente contestației la executare propriu-zise,
respectiv 712 și urm., vă îndreptățesc să apelați la rolul activ al instanței de judecată
în vederea cenzurării acestor cheltuieli disproporționate în cuantum de 10.000 RON,
având în vedere că, respectiva sumă, la felul în care ni se înfățișează în prezent
situația, este datorată de către dumneavostră, deoarece, nu v-ați făcut apărările
corespunzătoare, la momentul oportun, iar legea procedurală aplicabilă în țara noastră,
sancționează o astfel de pasivitate a justițiabilului. Potrivit, art. 670, alin. 4 veți putea
cere și suspendarea acestei executări, ia solicitarea dumneavoastră nu va fi
condiționată de plata unei cauțiuni. Singura rațiune pentru care, opinez eu, ar fi să
alegeți această variantă este faptul că, prin contestația la executare veți achita o taxă
de timbru mai mică( respectiv raportată la 10.000 RON, respectiv aproximativ 600
RON, însă șansele de a o recupera ulterior sunt de asemenea posibile și totodată mari)
iar suma este oricum datorată și pe o cale sau alta va fi recuperată, indiferent de
eșalonarea prevăzută de către legiuitor pe parcursul celor trei ani de încadrare în
muncă la un alt angajator.

În concluzie, decizia vă aparține, astfel încât, deși suntetți presat de timp,


dumneavoastră sunteți cel în măsura a decide ce calea legală doriți să parcrugeți. Eu, în
calitate de avocat, în măsura în care doiți, vă pot sprijini în redactarea cât mai riguroasă a
actelor necesare urmării căii pe care o alegeți.

S-ar putea să vă placă și