Sunteți pe pagina 1din 2

1. Numitul T.N. este angajat la societatea AAH S.R.L., pe durată nedeterminată.

În
contractul individual de muncă este stabilită o perioadă de probă de 30 de zile. După
două săptămâni de la angajare salariatul primeşte din partea reprezentantului legal al
unităţii o adresă prin care este anunţat că din ziua următoare va înceta contractul său
de muncă, fără să fie precizată starea de fapt care a determinat această încetare a
contractului individual de muncă. Având convingerea că a fost concediat pentru
motive disciplinare, ca urmare a unei discuţii aprinse avute cu şeful său de atelier,
salariatul contestă măsura unilaterală a încetării contractului de muncă solicitând
obligarea angajatorului să respecte contractul de muncă, să îi permită accesul la locul
de muncă precum şi obligarea angajatorului să-i achite o despăgubire egală cu
drepturile salariale indexate, majorate şi actualizate de care ar fi beneficiat de la data
concedierii până la data efectivei reintegrări. Prin contestaţia sa T.N. invocă faptul că
i-a încetat contractul fără să fie emisă o decizie în conformitate cu prevederile
Codului Muncii. Dacă adresa primită de la angajator ar fi considerată o decizie, este
evident aceasta nu a fost emisă cu respectarea art. 62 alin. 3 Codul muncii, nefiind
motivată în fapt şi în drept, necuprinzând nici termenul nici instanţa judecătorească la
care se putea formula contestaţia. Presupunând că adresa ar putea fi calificată ca fiind
o decizie de concediere pentru motive disciplinare, T.N. invocă excepţia nulităţii
deciziei de concediere pentru emiterea acesteia cu nerespectarea art. 251 şi 252 alin. 2
lit. a, b, d, e, f Codul Muncii.
Formulaţi întâmpinare din partea angajatorului împotriva contestaţiei formulate de
T.N.

TRIBUNALUL BRAȘOV

DOSAR:

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subscrisa, societatea A.A.H, prin administrator legal XX și prin avocat ___________, având
sediul în mun. Brașov, jud. Brașoc, str. , CUI.................... și J xx/......../........având calitatea
de intimată în prezentul dosar, formulăm prezenta:

ÎNTÂMPINARE

În contradictoriu cu numitul T.N , ce are calitatea de contestator în prezentul dosar, prin care
vă solicităm respectuos:

1. Respingerea contestației formulate ca neintemeiata.


2. Obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de purtarea litigiului
ce formează obiectul prezentului dosar,

Pentru următoarele considerente:

În fapt: T.N. a fost angajat al societatii AAH S.R.L., pe durată nedeterminată. În contractul
individual de muncă a fost stabilită o perioadă de probă de 30 de zile. După două săptămâni
de la angajare salariatul a primit din partea reprezentantului legal al unităţii o adresă prin care
este anunţat că din ziua următoare va înceta contractul său de muncă, fără să se precizeze
starea de fapt care a determinat această încetare a contractului individual de muncă.
Învederăm onoratei instanțe faptul că argumentul contestatorului bazat pe faptul ca i-a
încetat contractul fără să fie emisă o decizie în conformitate cu prevederile Codului Muncii
nu poate fi primit. Adresa primită de la subscrisa nu poate fi considerată o decizie, in sensul
art. 62 alin. 3 Codul muncii.

Potrivit art.31 alin.(3) din Codul Muncii pe durata sau la sfârșitul perioadei de probă,
contractul individual de muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz,
la inițiativa oricăreia dintre părți, fără a fi necesară motivarea acesteia.

Subscrisa am comunicat contestatorului in interiorul perioadei de proba am comunicat


notificarea de incetare a CIM, in conformitate cu art. 31 alin.3, aceasta nefiind o decizie de
concediere in conformitate cu dispozitiile art.62 din Codul Muncii.

În drept: art. 31 și urm. Codul Muncii.

În probațiune: Vă solicităm admiterea probei cu înscrisuri, sens în care anexăm:

-CIM;

-imputernicire avocatiala.

În temeiul art. 411, alin.1, pct 2, teza a II-a, N.C.proc.civ, vă solicităm judecarea cauzei
și în lipsă.

Cu respect,
A.A.H,
Prin administrator legal ,
Și
Prin avocat,
____________

S-ar putea să vă placă și