Sunteți pe pagina 1din 2
unisreRuL CusTURI Gan SS p89. own Ohabdiay | Catre : Doamna Claudia Simion, Romania TV 7 Email: claudlasimion4gmail.com Ref.: Solcitarea formulaté fn baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatit de interes public. Stimata doamna Simion, tiberul acces la ‘Avind in vedere solicitarea formulatd in baza Legit nr. 44/2001 privind Informayile de interes public, republicats, transmis in format electronic Ministerulul Culturit $i ‘nregistrata de Biroul Comunicare si Dialog Socal cu nr. 133/10.05.2021, vi punem la dispozitie punctul de vedere al Directiei pentru Culturé Neamt, serviclu deconcentrat @ Ministerulut cultur and in prezent, nu au fost identificate documente din care s& rezute cu certitudine cin aceasté cash a locult poetul Mihai Eminescu sau ch imobilul ar fl apartinut acestuia. Din discutile purtate cu conducerea ménistiril, am aflat ci, fa imboldul doamnel acad. Zoe Dumitrescu- ‘Bugulenga, au fost efectuate cercetirt fn diverse athive, Ins din pcate fir succes, Tn ceea ce priveste criterille care stau la baza includerii unui imobil in Lista Monumentelor din O.K.C. nr. 2260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice. Acestea se Tmpart in 4 categorti criteriul vechimit; criteriul referitor la valoarea arbitecturala, artistes si urbantsticd; criteriul referitor la frecvent(raritate st unitate) ‘riteriulrefertor la valoarea memorialsimbolics. [Avand in vedere Imposbiitatea fundamentari, prin documente, a ipoteze! c& aceasté locunta a ‘apartinut poetului Mihal Eminescu, in prezent, nu se justified angajarea unor cheltueli bugetare Istorice, acestea sunt previzute in Capitolut pentru clasarea imobilulu. Tis prezent, clidirea se aflé in stare de dogradare, in proportic de 85%, avind toatl parton lemnoass putreds i distrusd. Doar pietrele din temelia cladirit ar putea fi refolosite, iar in aceste condi, 0 eventualé restaurare nu poate fi uati th calcul, ci doar refacerea unel noi construct, pe o temelie in care i fie refolosite partial pitrele din temelia originals. Astfel, se plerde substanta si valoarea monumentulutistrlc 41 putem vorbi doar deo cle noua ce preia stilul unel constructi vechi MINISTERUL CULTURE ‘momentul de fata, DJC Neamt ae tn curs de derulare proceduri de clasare pentru doua tmobile (Biserica Precista Veche dir Mun. Piatra Neamt gi ‘Ansamblul bisericil Sf. Nicolae” din com. Ghindfoani), De asemenea, pe lista de asteptare Pentru clasare se afl inci zece imobile valoroase identiicate in cursul deplasirlor in teren (printre ote, biseriea -Amintirlor din copie’ stramutata tn satu Soimdresti, com. Driginesti). {care lon Creangh a cut primi ani de scoals, custims,