Sunteți pe pagina 1din 12

1O legi

neconvenfionale pentru a-fi


redefini viafa gi a avea succes in
condi{iile impuse de tine

VISHEN IA,KHIANI
Fondatorul organizaliei Mindvalley

Traducere din englezi de


Constantin Dumitru-Palcus
Cuprins

inainte de a incepe: Afli cf, aceasta nu e o carte obignuiti ... . I


Introducere ..,..,....... 13

Partea I. Viala in peisajul cultural. Cum ai fost modelat


de lumea din jurul tiu 27

Capitolul 1. Transcende peisajul cultural. Unde invdldm si punem


la indoiald regulile lumii in caretrdim. 29

Capitolul 2. Pune la indoiali Exregulile. in care afldm cd o bund


parte din modul in care funclioneazd lumea se
bazeazd, pe reguli expirate transmise de Ia o
genera$e Ia alta . 51

Partea a II-a. Defteptarea. Puterea de a-1i alege propria

Capitolul 3. Practici ingineria congtiinlei. Unde invdl[m.


cum sd ne accelerim cresterea prin alegerea
con$tientd a ceea ce acceptem sau respingem din
ceea ce primim de la peisajul culrural 85

Capitolul 4. Rescrie-ti modelele privind realitatea.


in care invdldm si ne alegem gi si ne ameliorim
credinlele. ..... 114

Capitolul 5. Fd-!i un upgrade al sistemelor pentru viali.


in care descoperim cum sd ne trlim viala
mai bine actualizdndu-ne in permanenld
sistemelezilnice. ...... t47
Partea a m-a. Recodificarea: Transformarea
lumii tale interioare. 173

Capitolul 6. Cum si influenlezi realitatea. in care identificdm


stareasupremdaexistenleiumane ..... L75

Capitolul 7. Sd treiegti in disciplina fericirii. tn care invdldm


cf;t este de importantf, disciplina menginerii
fericirii zilnice. ........ 196

Capitolul 8. Creeazi o viziune pentru viitor. in care invdldm


cum si ne asigur5m cd obiectivele pe care le
urmirim ne vor conduce cu adevirat la fericirea
delungdduratd. ....... 22L

Partea a ry-a. Cum si devii extraordinar. Schimb6nd lumea. . . 247


Capitolul 9. Fii de neclintit. in care invildm cum sd nu
ne fie teami de nimic. - - 249

Capitolul 10. Acceptd-gi misiunea. in care tnvdlim cum sd le


combinim pe toate Si si niim o viagd plind de
semnifica$e. ... 27O

Anexi. Insuumente necesne pentru cllitorie 297

AnexI. InsEumente pentru cdliitorie 316

Codul penuu o minte extraordinari: ExperienEa online. . . . . . . 337

Glosar 341

Bibliografie 346

Mulgumiri 353

coDUL rENTRU o Mr.rrE ETTRAoRDINARA


t-81
Introducere

Cred cd este posibil ca oamenii normali sd aleagd sd fie


extraordinari.

EroN Musx
-
Urma si urc pe sceni ca sd vorbesc. Dar nu era o scend
obisnuitf,. La acest eveniment din Calgary, Alberta, organiza-
torii me programaserd ultimul, intr-o sectiune rezewatd. celor
mai putinpopulari vorbitori. inaintea mea, pe sceni amsese
loc o intreagi procesiune de nume celebre. Sfinfia Sa Dalai
Lama
- care radia intelepciune asemenea unui Yoda in straie
oranj. Apoi laureatul Premiuiui Nobel F.W de Klerk, fost
presedinte ai Africii de Sud. in continuare, Sir Richard Bran-
son, fondator al Virgin Group. Urmat de Tony Hsieh, CEO al
companiei Zappos.
$i in sfArEit, in ziua a treia, mi-a venit rdndul. Eram de
rrmpluturi
- nu un nume de brand care atrage oamenii la o
conferinti, ci un vorbitor oarecare repartizat sd completeze
un spafiu gol c6nd bugetul destinat vorbitorilor renumiti era
deja cheltuit.
Am pdEit pe scend in fala celui mai numeros public pe
care-l avusesem weodati, care astepta rdbddtor. Eram
emotionat, dar in secret didusem de duEci un shot de votci
Ia barul din hol, ca si md calmez. Blugii mei sfAgiagi gi cdmaga
scoasd din pantaloni nu trddau nimic altceva decAt cd eram
u.n om pe care simlul modei iI ocolise. Aveam treizeci $i trei
de ani.
Ajuns pe sceni, am vorbit despre o idee care-mi este
foarte dragd despre felul in care fiintele umane vid viala,
-
lelurile, fericirea Ei semnificalia. Spre final, am observat ci Ie
provocasem celor din public bucurie gi lacrimi. Si mai sur-
prinzdtor, la sfArgitul conferinfei, publicul m-a votat cel mai
bun vorbitor. (La egalitate cu Tony Hsieh de la Zappos.) A
fost o mare realizare, finAnd cont de numele importante cu
care impdrlisem acea scend si de faprul cd experienla mea de
vorbitor era limitatd. Dar am oblinut mai multe votui decat
Dalai Lama (faptul ci eu m[ mdndresc cu asta, in weme ce
dAnsului probabil cd nici nu-i pasd, este motivul pentru care
titlul sdu este Sfinlia Sa, iar al meu doar ,,domnul").
in acea-zi am vorbit despre ce inseamnd si ai o viali
extraordinard. Acest lucru nu se petrece intAmpldtor, nici prin
muncd grea Ei nici cu ajutorul unui set unic de aptitudini.
Existi de fapt o metodologie pe care oricine o poate folosi
-
un cod pe care-l poii invAla si care iti va catapulta viala in
domeniul extraordinarului.
-
Aceste idei au dat roade nu doar pentru c61iva indivizi,
ci pentru sute de mii de oameni. Codul acesta este folosit
in Ecoli de pe toatd planeta, in corporatiile pentru pregdti-
rea personalului gi de indivizi din ldri din toatl lumea pen-
tru a gdsi semnificalie si fericire in vielile lor. Este un cod pe
care l*am invdlat prin incercdri repetate gi acordAnd o atentie
deosebiti unora dintre oamenii extraordinari ai lumii.
Prelegerea mea a adunat aproape o jumdtate de milion de
vizualizdri pe YouTube, i:r pofida faptului cd era lungi de o
ord, si mi s-a sugerat sf, scriu o carte. Dar nu simteam cd aq fi
pregitit. Cine eram eu ca sd ajung autor de cfuli?
Apoi, dupd trei ani, s-a mai intAmplat ceva. Sedeam cu
Richard Bransonin Necker Island dupd o petrecere si, c6nd
mai toli ceilalli musafiri au plecat si am rdmas doar noi doi,
i-am impdrtigit c6teva dintre ideile gi teoriile mele referitoare
la ceea ce ii ficea pe el gi pe algii si fie extraordinari. Branson
s-a intors cdtre mlne gi mi-a spus:
- Ar trebui sd scrii o carte.

coDUL rENTRU o MrNrE ExTMoRDTNARA


[q ]
Branson nu era doar un antreprenor pe care-l admiram.
Datoritl cdrgi sale Losing My Virginityt, era totodatd gi auto-
rul meu preferat. Acesta a fost imboldul de ctue aveam nevoie
ca si ilrcep sd deslugesc Codul pentru o minte extraordinard.
Aveau si mai treaci trei ani pAnd si apuc si scriu primul
capitol. Dar cartea este acum definitivati gi sunt onorat sd o
a,sez in mAinile tale.
Ji-am impdrtegit aceste g6nduri numai ca sf, intelegi cdt de
puternice pot fi ideile din acest volum. Nu e o carte de dezvol-
tare personali obignuiti. De fapt, nu este o carte obi$nuite de
non-ficgiune, in general. Este conceputi gi scrisd intr-un mod
in care idei complexe (cheile ce duc la succes, semnificatie si
I'cricire, de exemplu) sunt luate Ei descompuse in cadre gene-
rale gi modele pe care oricine le poate inlelege. Si nu exagerez
cdnd spun ,,oricine" (in timp ce scriam aceste cuvinte, am pri-
mit un video in care un dascdl din India le predi cdteva idei din
aceastd carte cdtorva sute de elevi indieni).
$i aceste idei dau rezultate. Daci mi-ai cunoaste trecu-
tul complet (mai multe despre asta in capitolele urmdtoare),
ui Eti cd n-ar fi trebuit sd am weodatd succesul de care md
l:ucur azi. Ar fi trebuit ca sansele sd-mi fie potri\mice inuu
totul. Totugi, am fost binecuvAntat sd trf,iesc o viapd care este
,,cxtraordinard" * pe scurt, o viald de care n-ar fi trebuit sd
am parte, dac-ar fi sd ne luim dupd niEte probabilitili rezo-
nabile, inclusiv:
o Transformarea unui hobby - dezvoltare personali
irtr-o
-
companie, Mindvalley, cu 500 000 de studenli,
2 milioane de abonali gi o bazi de fani pasionati care
i:rdrdgesc ceea ce reprezentim noi.
o infiinlarea companiei Mindvalley fdri imprumuturi
bancare sau finanlare de la investitori qi, in pofida
ganselor potrirmice, dezvoltarea ei in una dintre cele mai
inovatoare companii din spagiul nostru.

I Pierdereavirginitd.tii, Editura Publica, Bucurepti, 2010. (N.t)


. Crearea unui loc de muncd premiat in care sunt
angajali oameni din peste 40 de ldri si care a fost
votat drept unul din cele mai cool birouri de pe
planeti iii2Ol2, intr-un sondaj realizat cu cititorii
revistei fnc.
o Cisitoria cu o femeie excepfionale gi naEterea a doi
copii minunati pe care ii crestem.
. infiinfarea propriului meu festival, A-Fest, cilre se
desfdgoard in locuri exotice din toati lumea 9i atrage mii
de oameni uluitori care solicitd mult rAr,rritele bilete.
o Tr5irea unor desteptdri spirituale care mi-au schimbat
modul de inlelegere a realitf,lii fizice'
o StrAngerea qi donarea de milioane de dolari pentru
organizafiile caritabile.
o Primirea unei oferte exceptionale de scriere a acestei
cdrli (multumesc, Rodale Inc.!).

Totusi, i1i pot spune cu certitudine cf, n-am fost, din nag-
tere, extraordinar. Viala mea ar fi trebuit sd fie cAt se poate
de obiqnuitd. Am crescut in Malaysia inainte de a md muta
in Statele Unite ale Americii. intotdeauna m-am considerat
un ,,ciudat" Ei m-am confruntat mai toatd viata cu probleme
legate de stima de sine.
A fost cAt pe ce si fiu exrnatriculat de Ia Universitatea
din Michigan gi, Ia numai doi ani dupd absolvirea din 1999,
puteam deja sd md mAndresc cu faptul cd fusesem concediat
de doud ori, cd dddusem faliment de doud ori gi cf, rdmlse-
sem lefter in mai multe rAnduri.
Am esuat cu peste zece idei de firme inainte ca o idee -
Mindvalley - sd aibd succes. Apoi, la doudzeci 9i opt de
ani, a trebuit sd pirdsesc lara in care visasem sf,-mi duc
viala $i si md intorc in casa pf,rinteascd. Mi-am petrecut
urmitorii sase ani strdduindu-mi sd-mi 1in pe picioare
mica afacere, in timp ce locuiam cu sotia intr-un dormitor
din casa pdrinlilor mei gi conduceam un minuscul Nissan
March.

I 16 | CODULPENTRUoMINTEEXTRAORDINARA
Cu doar un an ireainte de prelegerea de la Calgary, eram
foarte departe de indeplinirea obiectivelor. Eram inglodat in
datorii mai mari decdt aE fi fost daci n-ag fi infiinfat firma.
$i apoi, Ia treizeci gi doi de ani, am trecut printr-o schim-
bare atAt de puternicd incdt, fur doar cAliva ani, viata mea a
trecut printr-o transformare totale Ei radicald.
Toate acestea s-au intdmplat pentru cd, in pofida incepu-
turilor mele obignuite, posed o calitate unici ce mi-a slujit tr
repetate rAnduri. Este un talent pe care l-am folosit ca sI ela-
borez cadrul pentru aceastd carte l-am
- un cadru pe careordinare
conceput pentru a te ajuta si iegi din circumstanlele
pe care-ai wea sd le depdgeEti.
Dacd ar fi sd rezum acest talent, as spune cd sunt ca
un burete cAnd trebuie s[ invil de Ia allii si sd interconec-
tez punctele. Sunt norocos sd am capacitatea de a absorbi
cunoasterea gi inlelepciunea cu usurintd de la tot felul de
oameni
- de la miliardari Ia cilugdri
- si apoi si ,,codific"
ilceste idei, sf, conectez acele fragmente de cunoastere si sd
r:onstruiesc modele noi unice de inlelegere a lumii. Acesta
cste darul meu.
in lumea computerelor, asta s-ar traduce prin a fi un
hacker. in acea lume, un hacker este cel care dezmembreazd
t'eva, il descompune pAnd la esentd, apoi iI reasambleazd
pentru a-I face mai bun decAt era inainte.
Asta fac eu. Am pregf,tire in ingineria computerelor, dar
m-am niscut cu o minte clreia-i place sd irnbun6tdleascd
via1a. Vdd patternuri pe care uneori allii nu le sesizeazi si
conectez punctele in moduri foarte neobisnuite.
in aceastd carte, am sd-1i vorbesc despre cAteva din-
lrc aceste puncte - 10, mai exact. Le-am adunat in urma
oxperienlelor mele de vial6 ;i ascultdnd g6nditori, lideri, cre-
atori si artigti strelucifi ca.re au urmdrit s[ ajungd la mdrelie
in viegile lor de zi cu zi.
Pe mdsurd ce am irvdlat de la acegti oameni extraordinari,
viala mea s-a dezvoltat exponenfial. Am devenit cine sunt
pentru cd, atunci cdnd eram falit gi treceam prin dificult[,ti,
am ceutat cu tot dinadinsul sd md aflu in compania gi sd-i
ascult pe oamenii care se aflau doar cu un pas inaintea mea.
Le preluam intelepciunea, le asimilam lectiile si md dezvol-
tam. Apoi mi echilibram, imi fdceam relafii noi invdtam de
Ei
la oamenii aflati cu un pas inaintea acelui nivel. $i aqa mai
departe.
in cele din urmd, am ajuns sd le pun intrebdri unor oameni
ca Elon Musk, Richard Branson, peter Diamandis, Arianna
Huffington gi Ken Wilber. intelepciunea lor este impdrtdsitd
in aceastd carte impreund cu ingelepciunea distilatd din peste
200 de ore de interviuri cu peste S0 de minti extraordinare,
care si-au fteit viefile conform propriilor reguli, avdnd in
acest timp o influenti uluitoare asupra planetei.
De asemenea, am infiintat Mindvalley, care a devenit una
dintre cele mai de seamd companii din lume din domeniul
transformdrii umane. Cu peste 2 milioane de abonati, ne-am
aflat in avangarda unei bune pe4i din ideile noi care sunt
puse in practicd pe plan global in domeniul dezvoltdrii per-
sonale. Accesul Ia minfile Ei intelepciunea pe care le obpn din
reteaua Mindvalley imi oferd un alt avantaj unic in scrierea
acestei certi.
Talentul meu constd in preluarea tuturor acestor
cunostinte gi idei si unificarea lor intr-o singurl cale, o cale
pe care o poti urma pentru a depisi limitdrile ordinarului si
pentru a ajunge in toate acele locuri frumoase in care poate
c-ai visat sd te duci cdnd erai copil.
in continuare, un rezumat al temelor pe care le vom
explora.

Zece legi pentru o viati extraordinar5

Lumea functioneaze potivit unui cod invizibil


- cum
interactioneazi fiinlele umane, cum venerdm divinitatea, cum
relationf,m cu pdrintii, cum ne comportim la locul de munci,

l=181 coDUL rENTRU o irarxrr rxrnaonowanA


cum ne indrigostim, cum cAstigdm bani, cum ne pistrdm
sdndtatea gi fericirea. Mi-am inceput catiera de programator
in computere petrecAnd ore in fala unui ecran gi incercdnd si
infeleg codul maginilor. Astdzi, mi obsedeazf, mai mult codu]
felului in care functioneazi lumea oamenilor - s,i crede-mi,
acest cod este la fel de ameliorabil.
La fel cum un progTamator poate programa un computer
sd efectueze anumite sarcini prin inlelegerea codului dupi
care funcgioneazd acesta, tu ili poli programa viaga gi lumea
din jurul tdu ca sd-1i imbundtelegti felul in care treiegti gi
experientele pe care le ai in cursul acestei vieli.
Dar, mai intAi, trebuie sd vezi acest cod. $i aici intervine
cartea de fa1d.
Cafiea este impfulitf, in patru perfi gi zece capitole. Fie-
care parte examineazi codul Ia un nivel diferit si reprezintd
o expansiune a stirii tale de conEtientizare. Fiecare capitol

Nivelul 4:
Lumea pe care
o poli schimba

N:yelul 3:
l,umea din
interiorul teu

Niyc]ul2-
l.umea pe care
o aiegi
Viala in peisajul
cultural
Nivelul l:
Lumea din
.iurul tdu
oferl gi descrie o lege care te poarte mai departe in aceastd
expansiune.

PARTEA I. Viala in peisajul cultural Cum ai fost modelat


de lumea din jurul teu
PARTEA A II-A. Desteptarea: puterea de a-1i alege propria
versiune a lumii
PARTEA A III-A. Recodificarea: Transformarea lumii tale
interioare
PARTEA A IV-A. Cum sd devii exrraordinar: Schimbd lumea

Aceste patru p5rli reprezinti o expansiune treptate a ni_


velurilor tale de constientizare a ceea ce esti si a lucrurilor de
ca.re esti capabil. Ilustrafia de mai jos arate aceste niveluri ca
pe un cerc al constientizlrii in expansiune.
in cadrul acestor patru lumi, i1i voi vorbi despre 10 legi,
fiecare dezvoltdndu-se pornind de la cea precedentd. Acesta
este Codul pentru o minte extraordinari.

PARTEA L Viata in peisajul culrural:


Cum ai fost mbdeht de i"-ei ain jurU tau

Aceasti sectiune examineazd lumea in care trdim, cu toate


ideile, credintele si patternurile ei incAlcite si conflictuale
pe care le-am inventat in incercarea de a pistra omenirea in
siguranti gi sub control. problema este cd multe dintre aceste
patternuri si reguli si-au depdgit de mult termenul de valabi_
litate. in aceastd sectiune, vei invdta si pui la indoiald regulile
ce guverneazi lumea din jurul tiu
- de la religie la relatiile
interumane, ajungAnd la carieri gi educalie. Aici ili prezint
Legea 1 gi Legea 2.
1. TRANSCENDE PEISAJUL CULTURAI. Vom explora
reteaua complicati a peisajului cultural
- regulile, credintele
gi practicile colective ale omenirii cu privire la via1i. Sunt
regulile care iti spun cum sd existi, cum sd-ti planifici viata,

r ,fl C.DUL PENIRU o MINTE E,TRA,RDINARA


('um sA definegti succesul gi fericirea. Respectarea lor este o
cale siguri prin care poTi se ai o viald ordinarf, qi siguri. Dar
am sd te indemn sd te arunci pe calea trepidantf,, uneori nesi-
gurf,, dar totodatd entuziasmantd a unei vieli nerestricfionate.
'lbtul incepe prin punerea cAtorva intrebiri perturbatoare.
2. PUNE LA INDOIAI.A REGI]ULE EXPIRATE. AiCi VCi dCS-
t'operi cum sI identifici regulile expirate sau Exregulile, care
continud si ne infecteze viala, degi termenul de valabilitate
lc-a expirat de mult. Sd ne descotorosim de Exreguli e ca gi
cum ai dezbrdca nigte haine vechi gi murdare gi 1i-ai pune
lltele noi. Este o senzalie eliberatoare. Oamenii extraordinari
tind sd aibd alergie Ia brreguli. $i tu vei avea, pe mdsurd ce
cxplordm modul in care Exregulile ne lin prizonieri ai vechilor
nroduri de viafi gi ne limiteazf, creativitatea gi dezvoltarea.

l)ilrtea a II-a. DeEteptarea: Puterea de a-Ii alege


propria versiune a lumii

('irnd inveli sd pui la indoiald Exregulile peisajului cultural,


irrveli Ei c[ poli sd-;i alegipropriile reguli. Aici examindm
lntcrfala dintre tine gi lumea din jurul tdu. Care sunt ideile gi
valorile in care alegi sd crezi? Ce alegi sd respingi? Vei inv61a
sil-qi modelezi in mod conEtient credinlele, obiqnuinlele gi
practicile care-fi influenfeaze viata, dezbdrAndu-te in acelagi
tlmp ce vechile credinle si sisteme de care nu mai ai nevoie.
Metoda pentru a face asta este un proces pe care-l numesc
,, Ingineria constiintei".

3. PRACTIC.A, INGINERIA CON$TIINTEI. Aici vei invdla


cum sd gAndegti ca un hacker gi s[ descoperi cadru] esen[ial
lx'ntru a inlelege CUM te modeleazd credinlele si practicile
talc. Vei invdla si vezi credinfele ca ,,modele ale realitd]ii"
;l obi,snuinlele gi practicile ca ,,sisteme pentru a trii". Vei
l,lunge la esenta a ceea ce egti gi vei invdta sd te reclidegti gi
sil te recreezi prin acest puternic model mental de dezvoltare
ql degteptare.