Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

DATA: 19.03.2021
ŞCOALA: Gimnazială Ostra
CLASA: Pregǎtitoare A
PROPUNĂTOR: Ciobanu Camelia Paraschiva
ARIA CURRICULARĂ: Tehnologii
DISCIPLINA: Arte vizuale si abilitaţi practice
UNITATEA TEMATICĂ: În grădină
SUBIECTUL: Buchet cu lalele
FORMA DE REALIZARE : integratǎ
TIPUL LECŢIEI: Formare de priceperi şi deprinderi
DOMENII INTEGRATE: Arte vizuale şi lucru manual
Comunicare în limba română
SCOPUL : Transformarea unui material prin tehnici simple de decupare și lipire

1
COMPETENŢE SPECIFICE:
Arte vizuale şi abilităţi
2.2. Exprimarea ideilor și trăirilor personale, în aplicații simple, specifice artelor vizuale;
2.3. Realizarea de obiecte simple, pe baza interesului direct;
2.4. Transformarea unui material prin tehnici simple;
2.5. Exprimarea utilității obiectelor realizate prin efort propriu.

Comunicare în limba română


1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1-să identifice materialele de lucru necesare pentru realizarea temei propuse;
O2-să stabilească tehnica de lucru prin care se poate obţine un produs finit;
O3-să aplice tehnica de lucru necesară pentru fiecare etapă în parte sau pentru fiecare produs realizat;
O4-să analizeze în spirit critic atât lucrarea proprie cât si lucrările colegilor;
O5- să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical în exprimarea propriilor păreri;
O6-să realizeze igienizarea spatiului de lucru după finalizarea lucrării.

SRATEGII DIDACTICE:
o METODE ŞI PROCEDEE: observaţia, conversaţia , exerciţiul, explicaţia, instructajul, demonstraţia, turul galeriei;
o RESURSE MATERIALE: foi colorate , șablon lalea/frunze /tulpină , lipici , foarfecă ;
o FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual;

2
o FORME SI TEHNICI DE EVALUARE: formativă, prin observarea comportamentului elevilor şi analiza produselor
activitaţii, evaluare orală, aprecierea verbală;
o RESURSE TEMPORALE: 45 minute ;
o RESURSE SPAŢIALE : sala de clasă.
Bibliografie:
 Programa pentru disciplinele Comunicare în limba romană, Matematică și explorarea mediului, Arte vizuale și lucru
manual, aprobată prin ordinul ministrului Nr. 5003/2..12.2014;
 Cleopatra Mihailescu,Tudora Pitila, Arte vizuale si abilitati practice,Editura Art, Bucuresti 2013.

3
DEMERS DIDACTIC

Ob. Scenariul didactic Strategii didactice


Etapele oper Metode de
lecției ațio evaluare
nale Metode și Mijloace Forme de
Activitatea învățătoarei Activitatea elevului procedee de învățare organizare

1.Momentul Cadrul didactic îşi pregăteşte materialele Elevii sunt pregătiți Conversația - Frontală Orală
organizatoric didactice necesare desfăşurării orei. pentru începerea orei
O1 de arte vizuale si
Se creează o atmosferă destinsă, abilităţi practice.

prielnică desfăşurării orei de arte


vizuale si abilităţi practice.

2.Captarea Captarea atenţiei elevilor se Elevii ascultă Conversația Povestea Frontală Orală
atenției realizează prin intermediul unui cântecel cântecelul. lalelei
despre florile primăverii.
Observarea

4
sistematică
https://www.youtube.com/watch?
v=Jrrui59to20

Le prezint elevilor tema de astăzi :


3.Anunțarea „Buchet cu lalele”. Elevii ascultă Conversația - Frontală Orală
temei și a Se poarta o discuție despre lalele obiectivele lecţiei.
obiectivelor
apoi ,
pe înţelesul copiilor se vor prezenta
şi obiectivele lecţiei.

Tehnicile de lucru folosite vor fi:


decuparea după contur, lipirea,
asamblarea.
Voi informa elevii că la finalul lecţiei ei
vor şti să combine anumite tehnici de
lucru pentru a rezulta produsul şi se vor
evalua între ei, cât mai corect. Evaluarea
se va face în urma criteriilor prestabilite
și anume:
- corectitudinea decupãrii
- aranjarea elementelor
- acuratețea lucrãrii
- Trebuie sã lucraze curat, îngrijit, fãrã
surplus de lipici şi sã mânuiască corect
foarfecele.

4. Prezentarea Se va aseza materialul pe biroul Conversația Foi Frontală Orală

5
noului colorate
conținut O1 fiecarui elev: foaie colorată, șablon
O2 lalele/frunze/tulpină, lipici , Demostrația Individuală

O3 foarfecă. Foarfecă
Explicația
O4
Explicarea şi demonstrarea modului de
lucru Lipici

Explic şi demonstrez etapele de


realizare a lucrării.

Insist asupra procedeelor de lucru, Șablon


lalea/frunze
precum şi a criteriilor pe baza cărora se
/tulpină
va realiza evaluarea lucrărilor elevilor:

1.Respectarea etapelor de lucru


corespunzătoare lucrării propuse

( decupare, asamblare, lipire,decorare)

2.Realizarea integrală a lucrării

3.Corectitudinea execuţiei

4.Originalitatea lucrării

a) Executarea lucrării de către

6
elevi

Se urmăreşte capacitatea elevilor de a


folosi corect materialele necesare şi de a
respecta etapele de lucru.
Voi urmǎri executarea lucrǎrii ajutând
elevii care au nevoie, dând indicaţii
individuale suplimentare, făcând
observaţii.

5.Evaluarea O4 Elevii vor analiza lucrările Conversația - Frontală Orală


lucrărilor colegilor,ţinând cont de urmatoarele
Individuală
criterii:
O5 Turul
- corectitudinea decupării și realizării galeriei
elementelor;
- aranjarea elementelor;
- acuratețea lucrãrii.

O6
6.Încheierea Realizez aprecieri colective şi Elevii ascultă Conversația - Frontală Aprecieri
lecției individuale asupra modului de lucru şi aprecierile. verbale
asupra implicǎrii elevilor la ora de Individuală
astăzi.

S-ar putea să vă placă și