Sunteți pe pagina 1din 11
eat) ee iatee Scoala Gimnaziala , RARES VODA” Str. Vornicul Boldur Nr. 3 Municipiul Ploiesti Tel/Fax: 0244 - 575021 E-mail: scraresvoda@yahoo.com ANUNT Scoala Gimnaziala “Rares Voda" Ploiesti, cu sediul in Municipiul Ploiesti, strada Vornicul Boldur, nr.3, judejul Prahova, organizeaz& concurs pentru ocuparea : = 1 post contractual vacant de Secretar pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sé indeplineasca urmatoarele condifii generale, conform art. 3 al Regulamentului - cadru aprobat prin Hotardrea Guvernului nr, 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare: a) are cetdjenia romana, cetienie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparfinand Spafiului Economic European si domiciliul in Romania; ) cunoaste limba romana, scris si vorbit; c) are varsta minima reglementata de prevederile legale; 4d) are capacitate deplina de exercitiu; ©) are o stare de sdnatate corespunzatoare postului pentru care candideaz’, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate: £) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs; g) nu a fost condamnaté definitiv pentru sivarsirea unei infractiuni contra umanitafii, contra statului ori contra autoritafii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infiptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de corupfie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibild cu exereitarea functici, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea, Conditile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocupatii functiei contractuale sunt 1 post secretar, studii superioare ~ Studi: absolvirea unei institujii de invayimant superior cu examen de licenja ~ Vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului ~ minim 5 ani Cunostinje de utilizare a calculatorului (sisteme de oj it : perare, editare, baze de date ulzare post electronic internet, prelucrare date primite pe cae eleetronicd) ee - ‘unostinje de utili e fiuril ci ivitarii din ir ane stinje utilizare a softurilor specifice activitajii din invafamant: EDUSAL, REVISAL, crierea la conjine urmatoarele documente: = Cerere de inseriere la concurs adresatd conducdtorului institugiei; = Copia actului de identitate ~ original si copie; , a prevazute in figa postului, precum si alte documente care atest indeplinirea conditiilor specifice ale postului — originale si copii; a = Camet de muned sa. Yap caz adeverinfe care atesti vechimea in munca si in specialitatea postului - originale si copii; | | | - Cazier judiciar sau document din care s& rezulte ca solicitat cazierul sau o declaratie pe proprie nispundere ci nu are antecedente penale care s&-I fact incompatibil cu postul. in cazul depunerii declaratiei, candidatul admis la selectia dosarelor, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai térziu pand la data desfasurarii primei probe de concurs; - Adeverinja medical care sa ateste starea de sdnditate corespunzitoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de c&tre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate; adeverinfa care atesta starea de sdnatate confine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatagii; + Curriculum vitae; Data, ora si locul de desfisurare a concursului: 05.07.2021, ora 9.00, in localul $colii Gimnaziale “Rares Voda" Ploiesti situat pe str, Rares Voda , nr. 2. ‘Tipul probelor de coneurs : - proba scrisa - 05.07.2021 - ora 9.00 + proba practica - 07.07.2021 - ora 9.00 ferviu - 09.07.2021 - ora 9.00 Depunerea dosarului de concurs - la secretariatul institujiei, pana la data de 25.06.2021, ora 15.00 Persoana de contact : Bigiv Razvan Cristian — director; telefon/fax 0244/575021, tel. 0721101595, e-mail: scraresvoda@yahoo.com Relatii suplimentare se pot objine la secretariatul $colii Gimnaziale “Rares Voda" Vornicul Boldur, —nr.3, tel. 0244575021 sau 0721101595 si pe https://scoalararesvoda. wordpress.com/ Ploiesti, str. site-ul — scolii: Director, Prof. Bigiu Razvan-Cristian Me) Cele aie Scoala Gimnaziala , RARES$ VOD. i” Str. Vornicul Boldur Nr. 3 Municipiul Ploiesti Tel.: 0244 - 575021 E-mail: scraresvoda@yahoo.com CUI ar , Ploiesti TEMATICA PENTRU CONCURS - POST SECRETAR 1. Organizarea sistemului national de inva{amént preuniversitar; 2. Actele de studii si documentele scolare in invaitimantul preuniversitar; 3. Regimul actelor de studii; 4. Duplicate ale actelor de studii; s, Documente scolare; 6. Salarizare si incadrare; >, Acordarea burselor scolare, Euro 200 si a altor ajutoare sociale pentru elevi; 8, Arhivarea si circuitul documentelor; 9, Intocmirea si gestionarea bazelor de date EDUSAL, REVISAL, SIIIR. BIBLIOGRAFIE 1.Legea nr 1/ 2011- Legea Educatiei Nationale cu completirile si modificdrile ulterioare; 2. Legea 53/2003 - Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare; 3.Ordinul 5447/2020 privind aprobarea Regulamentului - cadru. de organizare si functionare a unitatilor de invayamant preuniversitar; 4.Ordinul 4276/2019 - Regulament privind regimul actelor de studii care modifica’ O.M.E.N.C.S. nr. 3844/24.05.2016; 5.0.U.G. Nr. 17/23.02.2017 — privind unele masuri in domeniul invapamantului (Galarizarea pentru personalul nedidactic din invayimant); 4905/2017 privind intocmirea si completarea Registrului general de 6. HG. nr. / si completirile ulterioare; evident’ a salariatilor, cu modificarile odihnd si alte concedii ale 7. H.G. nr. 250/1992, republicata, privind concediul de Hee osebit gi salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific de din unitatile bugetare; a Normelor metodologice 8. Ordinul MLE.C.T.S. nr. 5559/2011 pentru aprobare: i lui didactic din invayamant privind efectuarea concediului de odihna al personalul: cu completirile si modificarile ulterioare; 9, Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996 republicata; 10.0.M. 1350/2007 - stabilirea cuantumului pentru plata cu ora; 11, Legea 263/2010, actualizata - privind sistemul unitar de pensii publice; 12, H.G. 286/2011 de aprobare a Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant tuale si a criteriilor de promovare in grade sau corespunztor functiilor contract trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice cucompletatile ulterioare 13. H.G. 1294/2004 - acordarea ajutorului financiar “Euro 200"; 14. Ordin 5576/2011 privind criteriile generale de acordare a burselor elevilor in invayimantul preuniversitar destat, cu modificarile si completarile ulterioare; 1s, Ordin 3470/7.03.2012 privind modificarea si completarea Anexei_privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor in invatamantul preuniversitar de stat; 16,Legea cadru 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publices 17.Criteriile de normare a personalului didactic auxiliar si nedidactic potrivit Notificarii M-E.N. nr.44990/1999; een, ete et) Scoala Gimnaziala »RARES$ VODA” Str. Vornicul Boldur Nr. 3 Municipiul Ploiesti Tel.: 0244575021 E-mail: scraresvoda@yahoo.com CUE: 29168607 CALENDARUL DESFASURARI ETAPELOR LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE SECRETAR Concursul pentru ocuparea postului de secretar se desfasoara potrivit prevederilor HG 286/2011 ,,Regulament - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice”. Depunerea dosarelor de inscriere la concurs se face la sediul institutiei din ul Ploiesti, strada Vornicul Boldur, nr. 3, in perioada: 14 — 25 iunie 2021, orele 8.00 — 15.00. Concursul consta in urmatoarele etape succesive: Nr. Etapa de concurs Data desfiisurarii crt. 1. | Afisarea rezultatelor selectiei dosarelor de inscriere | 28 iunie 2021, ora 9.00 / 7 fnregistrarea contestafiilor cu privire la rezultatul | 28 iunie 2021 (orele selectiei dosarelor de inscriere 9.00 — 14.00) Solutionarea contestatiilor (afisare) 29 iunie 2021, ora 10.00 2. | Proba s 5 iulie 2021, interval orar 9.00 — 10.00 | Afisarea rezultatelor la proba scris& 5 iulie 2021, ora 12.00 Inregistrarea contestatiilor 5 iulie, interval orar - 12.00 — 15.00 Afisare rezultate contestatii proba scrisi 5 iulie 2021, ora 17.00 Proba practica 7 iulie 2021, orele 9.00 _ = 13.00 Afisare rezultate proba practica Tiulie 2021, ora 14.00 | Inregistrarea contestatiilor 7 iulie 2021, interval |_ _ orar 14.30 — 16.00 _ Afigare rezultate contestati la proba practic& 8 iulie 2021, ora 10.00 1 (se va afiga si a Tepartizarea nominala | rT si temporala pentru _ interviu) 4 [interviu 9 iulie 2021, de la ora 9.00 9 iulie 2021, ora 13.00 Afisare rezultate interviu 9 julie 2021, interval orar 14.00 — 16. 00 9 iulie, ora 17.00 jnregistrarea contestatiilor in urma sustinerii interviului - Afisarea rezultate contestatii interviu Afisarea rezultatelor finale 12 iulie 2021, ora | 10.00 Toate etapele concursului se vor desfagura la sediul institutiei din Municipiul Ploiesti, strada Rares Voda nr. 2. Tipul probelor de concurs: Proba serisa (60 minute ~ punctajul maxim este de 100 puncte); Proba practic de operare pe calculator (30 de minute — punctajul maxim este de 100 puncte); Interviul (30 de minute — punctajul este de maxim 100 de puncte). Presedintele comisiei de concurs, Scoala Gimnaziala ,RARES VOD. Str. Vornicul Boldur Nr. 3 Municipiul Ploiesti £0244 - 575021 resvoda@yahoo.com : 29168607 SECRETAR iN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR FISA POSTULUI DE ficarile si completarile ulterioare, in | general de evidenta a salariatilor _, prezenta fis a postului: in temeiul Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modil temeiul contractului individual de muncé, inregistrat la registra cu numarul 1467/3 1.07.2014, se incheie astazi, 1, Numele si prenumele: 2. Titlul postului: secretar 3. Compartimentul: personal didactic auxiliar 4. Cerintele postul niversitare 5. Relafii profesionale: > ierarhice de subordonare: director i > de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, contabilitate, personal nedidactic; > de reprezentare a unitajii scolare Atributii specifice postului: 1. Proiectarea activitatilor 1.1. Respectarea planurilor manageriale ale scolii > coreleaza si implementeaza la nivelul compartimentului, planul managerial al scolii 1.2. Implicarea in proiectarea activitatii scolii, la nivelul compartimentului > adapteaza activitatea compartimentului la planul de dezvoltare institutional > coordoneaza activitatea serviciului secretariat in functie de nevoile gi necesitatile scolii 1.3. Realizarea planificarii calendaristice a compartimentului > intocmeste o planificare calendaristica anuald a activitatilor din cadrul compartimentului Secretariat si urmatreste realizarea sarcinilor conform planificarii; > Ant. 73, alin. 3 - ROPUIP - Secretariatul functioneaza pentru elevi, parin{i, personalul unitafii de invaifimant si pentru alte persoane interesate, potrivit unui program de lucru aprobat de director, in baza hotararii Consiliului de Administratie; 1.4. Cunoasterea si aplicarea legislayiei in vigoare > se preocupa de cunoasterea $i aplicarea in activitatea de zi cu zi a legislafiei specifice postului Folosirea tehnologie’ informatice in proiectare 7, Nerificarea e-mailului seoii gi site-ului ISJ Prahova, ca mijloace de comunicare intre insttuti, J inlormarea conducerea seoli cu privire la situafile solicitate de diferite instituii, ~ imbunatajfeste activitatea compartimentului prin metode noi de lucra + transmiterea situajiilor solicitate de diverse institufii i i ani tc de diverse institutii la termen si conform instructiunil tilizeaza propramele de software puse la dispozitie de eatre MEN ae ganizare si Functionare a I Oren TAI ROPUIP - transmite 2.3. Gestione’ 74, 75 din Regulamentul de slor oficiale ~ conform prevederilor art. 73, ea informatiilor la nivelul unitayii Art. 74, lit. ¢) ROFUIP is gi transmiterea situafiilor statistice $i celor! Jocumente solicitate de catre autoritafi, preeum gi a cor spondente mit a Seer. lit-e) ROFUIP = rezolvarea problemelor specifice pregatin’ © jestiguril ex Naluarilor najionale, ale examenelor de admitere si de ceupare posturilor , metodologiilor si notelor de servis Art. 74, lit. f) ROFUIP - completarea, documentelor referitoare la situatia scolard a ele’ Art. 74, lit. g) ROFUIP - procurarea, completarea, in conformitate cu prevederile regu ‘dena scolara in invajamantul preuni in rt, 74, lit. a) u Art. 74. lit. b) ROPUIP - Jalte categorii de i examenelor gi conform verificarea, pastrarea in condifii de securitate si arhivarea sia statelor de funcfiis o cliberarea si evidenja actelor de studii si a jamentului privind regimul juridical iversitar, aprobat prin documentelor scolare, actelor de studii si al documentelor de evi ordin al ministrului educatiei najionale; oo see iL }) ROFUIP - pastrarea si aplicarea stampilei unitaqii pe documentele avizate si semnate de persoanele competente, in situatia existenfei deciziei directorului in acest sens; Ave 74, lit. }) ROFUIP - intocmirea si/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/ documentatilor, potrivit legislatiei in vigoare sau figei postului; Art, 74, lit. n) ROFUIP - gestionarea corespondenfei unitijii de invafam: ‘Art, 75. ROFUIP ~ Seeretarul unitafii de invajamant pune la dispozitia personalului condicile de prezenja, find responsabil cu siguranfa acestora. Pe perioada cursurilor cataloagele sunt predate invajatorilor/dirigingilor, iar condicile de prezenta responsabililor nominalizaji cu completarea acestora, prin decizia directorului, La sfarsitul orelor de curs, profesorul de serviciu verifica existenfa cataloagelor si le securizeaza. in perioada vacanfelor scolare, cataloagele se pastreaz& la Secretariat, in conditii de siguran{a, intr-un figet securizat. in situafii speciale, atributiile secretarului pot fi indeplinite, prin delegare de sarcini, si de caitre cadre didactice sau personal didactic auxiliar, din cadrul unitatii de invajmént, cu acordul prealabil al personalului solicitat. intocmeste baza de date cu elevii din clasele terminale pastreazi securitatea documentelor de secretariat, a diplomelor, certificatelor completate sau necompletate, registrelor matricole. ‘ant; Asigurd ordonarea si arhivarea documentelor unitaii participa la arhivarea documentelor institufiei ce urmeaza a fi arhivate; ordoneaza documentele din compartimentul secretariat conform Nomenclatorului arhivistic; documentele pentru resursa umand a unitafti (angajayi) z agajati) At 741) ROFUIP ntoemireastatelor de personal; Art. 74, lit, e) ROFUIP - rezolvarea problemelor specit init gi An. 7. pecifice pregatirii si desftigurdii i evaludrilor najionale, ale examenelor de admitere si de ocupare a ae vacate oe metodologiilor si notelor de serviciu; panes Art. 74, lit. f) ROFUIP - completarea, verifica in condi area Q o , rea, pastrarea in conditii it i i dcuncieorrefeitoare la situaja scolar a elevilor sia stateor de Rae oe ae Art. 74 lit 1) ROFUIP - intocmirea, actualizarea si gesti r ee Ie) ROR ictualizarea si gestionarea dosarelor de personal ale angajatilor sau de alta natura in colaborare cw serviciul calcularea drepturilor salariale > Art. 74, lit, m) ROFUIP contabilitate: espn ‘alariului, de acordare USAL, y intocmeste deciziile de modificare a s rurietCs catia E ae annie tla termen, in baza deciziilor de incadrare prin aplicalia } intocmeste statul de pl 0 : na a 2 conta Vion CFP gi aprobarea directorului institutiei; ; Jat de contabil prin viza CFP si ap st iden a ¢ angaja in REVISAL - Regi setualizeari datele angajafilor in RE 1 de evi inne ecu si toate modificirile privind salarizarea, gradcle, treptle, gradafile si oxi Sate prevarute de niormativele de completare a acestor documente, pe baza criteriilor ¢ directorul unitafii geolare; transmife in termenele prevaizute in urma avizul de lege orice modificare privind angajafii, e@tre ITM y IaNSeste documentele de personal (adeverinia/copii ete.) pentru angaial! unitajii scolare, 1a aiieitarea serisd a acestora aprobata de director si in termenul stabilit 0 data cv: aprobarea fine evidenga concediilor medieale, a concedilor fara plat, a concediilor de odihna; > intocmeste dosare de pensionare } intocmeste si elibereaz adeverinfe personalului angajat le elevilor Jevilor pe baza dosarelor personale, pastrarea. 2.4, Imtocmirea si actualizarea documentelor de studii al varea problemelor privind > Art. 74, lit. d) ROFUIP - inscrierea copiilor/el organizarea yi actualizarea permanent& a evidenfei acestora si rez0 migcarea elevilor, in baza hotdrdrilor consiliului de administratie in aplicafia SHIR; } An 74. lit. e) ROFUIP = rezolvarea problemelor specifice pregitirii si desfasurarii examenelor si evaluarilor nationale, ale examenelor de admitere si de ocupare a posturilor vacante, conform ‘metodologiilor si notelor de serviciu; > Art. 74, lit. ) ROFUIP - completarea, veri documentelor referitoare la situafia scolara a elevilor; intocmeste, solicita si transmite situatiile scolare ale clevilor transferafi de/la unitatea scolara; intocmeste dosare de echivalare studii efectuate in straindtate pentru copiii care se transfera din ificarea, pastrarea in condifii de securitate si arhivarea strainatate: + elibereazi adeverinfe de autentificare a elevilor care sunt transferafi in strainatate; centralizeaza situajiile statistice semestriale/anuale raportate de fiecare invatétor/diriginte privind rezultatele la invayaturd si migcarea elevilor; > completeaza actele de studii ale absolventilor; completeaza foile matricole conform situafiilor scolare din registrul matricol; completeaza diplomele de absolvire, intocmeste tabelele pentru vizarea actelor de studii cu timbru sec, elibereaza diplomele/certificatele de absolvire, semnate de ciitre director; > Art. 75, alin. (5) ROFUIP - Se interzice condifionarea eliberarii adeverin{elor, foilor matricole, caracterizarilor 5i a oricdior acte de studii sau documente colare de objinerea de beneficii materiale. 2.5. Aledtuirea de proceduri > An. 74, lit. 0) ROFUIP - intocmirea si actualizarea procedurilor operationale, pentru activitatile desfaigurate la nivelul compartimentului, in conformitate cu legislatia in vigoare; IL. Comunicarea gi relationarea 3.1, Asigurd fluxul informarional al compartimentului 7 An. 74,1 a) ROFUIP -trnsmiterea informal la nivel units ran 74 hi 9) ROH - gestionarea corespondenjei unitafii de invajamant; > lit. © P ~ intocmirea si transmiterea situatiilor statistice si a celorlal ii oe era de catre autoritaji, precum gi a corespondentei units Sa > contribuie la popularizarea normelor legislative scolare in vi ilor, parinfilor, persor didactic, didactic auxiliar $i personalului nedidacti: ai ae ie aca 3.2, Raporteaza periodic pentru conducerea institujiei (director, membrii Consiliului de Administratic) toate situatiile {si vine cu inifiativa in rezolvarea acestora Ja cunostinfa conducet > aduet Jui secretar si problemele servi 3.3. Asigura transparenta deciziilor din compartiment + “Aduce la cunostinfa deciziile elaborate in compartiment n unitate si aprobate de director, precum si notele de serviciu personalului d 3.4, Evidenta, gestionarea si arhivarea documentelor . . . . > Art. 74, lit. ) ROFUIP - completarea, verificarea, pastrarea in condi i de securitate si arhivarea r a a asstatelor de functiis documentelor referitoare la situatia scolara a elevilor gi a statelor > An, 74. Tit h) ROFUIP - selectia, evidenja si depunerea documentelor la Arhivele Nationale, dupa cxpirarca termenelor de pastrare, stabilite prin ,Indicatorul termenelor de pastrare", aprobat prin ordin al ministrului educafiei nafionale; 3.5. Asigurarea imterfetei privind comunicarea cu beneficiarii directi si indirecti > are relatii princiale cu tofi solicitanfii cu care vine in contact; > comunica cu personalul institufiei, elevi, pArinfi cu privire la orice situatie neprevazuté aparu > asigurd legitura unitatii seolare cu ISJ Prahova, cu primaria si alte unitati de invajamant; 3.6, Luarea masurilor necesare pentru a proteja copiti/elevit impotriva oricdror forme de violent, inclusiv violenta sexuala, vatdmittoare sau de abuz fizic sau mental, de rele tratamente sau de exploatare, de abandon sau neglijenta. IV. Managementul carierei gi al dezvoltarii personale 4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare in vederea imbundtafirii activitatii compartimentului secretariat > manifesta interes in imbunatitirea activitajii compartimentului secretariat; + stabileste nevoile proprii de dezvoltare si se preocupa de permanenta perfectionare si imbundtifire a pregatirii profesionale, in vederea aplicarii corecte si complete a legislafiei 4.2. Participarea la activitayi de formare profesionala si dezvoltare in carierd. > participarea la cursuri de perfectionare, instruiri organizate de inspectoratul scolar/alte institutii V. Contributia la dezvoltarea institufionald si la promovarea imaginii seo 5.1. Planificarea activitéfii compartimentului prin prisma dezvoltarii institutionale si promovarea imaginii seolit > contribuie la promovarea imaginii gcolii prin consolidarea unei relafii bazate pe respect i asigurarea unui climat corespunziitor principiilor educafiei; 5.2. Asigurarea permanenté a legéturii cu reprezentanfii comunitéfii locale privind activitatea compartimentului. > asigura legatura permanenta a institujiei cu comunitatea locala, institutii, pentru realizarea feed- back-ului cu acesti factori externi: 5.3. Indeplinirea altor atribuii dispuse de director, care ir wit dispuse de director, care pot rezulta din necesitatea derul condi a atribyjilor aflate in sfera sa de responsabilitate. aie > Indeplineste orice alte atribufii specifice com i, it ji i i partimentului, rezultind din legistagia in vigoare, contractele colective de munca aplicabile, regulamentul de organizare si funcfionare al eae regulamentul intern, hotirarile consiliului de administratie si deciziile di re al uni eeulamental nga hotirdrle eonsiiului de administrate si decile directoruui, stabilite in va RI. normelor $i procedurilor de sdindtate si securitate a muncii, de PSI si ISU pentru 5.4. Respectare in cadrul unitaii de invayamant. toate tipurile de activitdti desfagurate 5.4.1, Codul de etic’ al institutiei; 5.4.2. Respect prevederile RUROFU; 5.43, Respect normele de sdnditate si securitate in munca din unitate, PSI, ISU. VI. Conduita profesionala 6.1, Manifestarea atitudinii morale si civice (limbaj, finuta, respect, comportament); 6.2. Respectarea si promovarea deontologiei profesionale; VIL. Alte atributi in functie de nevoile specifice al sarcini repartizate de angajator, in condifile legi J unitafii de invafimant, salariatul se obligd s& indeplineascd gi alte siite eeunderes dieiplinartsneineplcices se fndepines necorespunzitoare a sarcinilor de serviciu, stabilite prin fisa postului, atrage dupa sine sancfionarea legal. Se face conform legislatiei in vigoare. Criterii de evaluare: sunt precizate in fisa de evaluare primita odata cu semnarea figei postului conform sarcinilor specificate in figa postului Am luat la cunostinta, SECRETAR DIRECTOR, Prof. Rizvan-Cristian BIGIU Lider de sindicat, Prof.

S-ar putea să vă placă și