Sunteți pe pagina 1din 10

Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor

Impozitul pe profit

Cuprins
1. De ce e nevoie de impozite?...............................................................................................................3
2.Impozitul pe profit...............................................................................................................................4
1. Platitori de impozit pe profit...........................................................................................................4
2. Scutiri de la plata impozitului.........................................................................................................4
3. Calculul profitului impozabil..........................................................................................................4
4.Cotele de impozit pe profit..............................................................................................................5
3. ANAF: Cine calculeaza si plateste impozitul pe profit?.....................................................................5
4. Ce venituri nu se impoziteaza in Romania? .......................................................................................6
5. Documentar........................................................................................................................................7
Societatile comerciale din UE pot beneficia de o baza comuna de impozitare, din 2013 ......................7
6. Exemple de calcul impozit pe profit...................................................................................................9
7. BIBLIOGRAFIE..............................................................................................................................11

1. De ce e nevoie de impozite?

Instituirea şi perceperea de către stat a impozitelor determină o importantă redistribuire


a produsului intern brut. Prin aceasta, se manifestă rolul impozitelor pe plan financiar,
economic şi social, rol ce diferă de la o ţară la alta.
În majoritatea ţărilor lumii, rolul cel mai important al impozitelor continuă să se
manifeste pe plan financiar, întrucât cea mai mare parte a resurselor financiare mobilizate de
stat pentru acoperirea necesităţilor publice provin din încasările aferente impozitelor. De câte
ori se vorbeşte despre impozite, o problemă revine, parcă obsesiv: dacă impozitul este o plată
acceptabilă pentru contribuabil.
Impozitele se practică sub o diversitate de forme, de aceea pentru a putea sesiza cu mai
mare uşurinţă efectele diferitelor categorii de impozite pe plan financiar, economic, social şi
politic, se impune clasificarea corespunzătoare a acestora, în funcţie de criteriile puse la
dispoziţie de ştiinţa finanţelor publice 1.
Aceste criterii sunt următoarele:
 trăsăturile de fond şi de formă ale impozitelor;
-directe (pământul, clădirile, fabricile, magazinele)
-indirecte (taxe de consumaţie, monopoluri fiscale şi taxe vamale)
 obiectul asupra cărora se aşează;
-impozite pe venit
1
( Conțu Constantin, Impozitele si impozitarea-sinteza documentara, revista Impozite si taxe,
nr.8, pag. 88-93, 1996; Iulian Vacarel, op.cit. pag 225-227,2004)
-impozite pe avere
-impozite pe consum sau pe cheltuieli.
 scopul urmărit de stat prin instituirea lor;
-impozite financiare, obişnuite;
-impozite de ordine (accize ridicate asupra alcoolului şi tutunului pentru corectarea
comportamentului persoanelor fizice şi juridice prin forţa corecitivă)
 frecvenţa perceperii lor la bugetul public;
-impozite permanente/ordinare
-impozite incidentale/extraordinare (cazul supraprofitului de război)
 după instituţia care le administrează.
In statele de tip federal:
-impozite federale;
-impozite ale statelor, regiunilor sau provinciilor membre ale federaţiei;
-impozite locale:
In statele unitare:
-impozite încasate la bugetul administraţiei centrale de stat;
-impozite locale.

2.Impozitul pe profit

1. Plătitorii de impozit pe profit

Conform legislației actuale din România, sunt obligate la plata impozitului pe profit
persoanele juridice române, persoanele juridice străine care desfașoară activitate prin
intermediul unui sediu permanent în România, persoanele juridice străine și persoanele fizice
nerezidente care desfașoară activități în România într-o asociere fară personalitate juridică și
persoanele juridice străine care realizează venituri din sau în legatură cu proprietăți imobiliare
situate în România sau venituri din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deținute la o
persoana juridică română.
În cazul persoanelor fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru
veniturile realizate atât în Romania cât și în străinătate din asocieri fără personalitate juridică,
impozitul datorat de persoana fizică se calculează, se reține și se varsă de către persoana
juridică română.

2. Scutiri de la plata impozitului

Sunt scutite de la plata impozitului pe profit mai multe categorii de contribuabili:


-trezoreria statului
-instituțiile publice
-persoanele juridice române care plătesc impozit pe venitul microintreprinderilor
-fundațiile române constituite ca urmare a unui legat
-cultele religioase
-instituțiile de învățământ particular acreditate
-asociațiile de proprietari constituite ca persoane juridice și asociațiile de locatari recunoscute
ca asociații de proprietari
-Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar
-Fondul de compensare a investitorilor
-Banca Națională a României
-Fondul de garantare a pensiilor private.

3. Calculul profitului impozabil

Profitul impozabil se calculează ca diferență între veniturile realizate din orice sursă și
cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri (cheltuieli deductibile), dintr-un an fiscal,
din care se scad veniturile neimpozabile și la care se adaugă cheltuielile nedeductibile.
Profitul impozabil poate diferi de profitul brut contabil, deoarece nu toate cheltuielile
evidențiate de o societate în contul de profit și pierdere sunt deductibile, unele fiind
deductibile parțial.

4. Cotele de impozit pe profit 2

Cota standard a impozitului pe profit care se aplică asupra profitului impozabil in


România este de 16%, cu urmatoarele excepții reglementate pentru:
-firmele care desfășoară activități de natura barurilor și cluburilor de noapte,
discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, inclusiv firmele care realizeaza venituri de
aceasta natură șn baza unui contract de asociere, datorează un impozit minim de 5% aplicat la
veniturile realizate numai în situația în care impozitul pe profit datorat pentru activitățile
desfășurate este mai mic decat 5% din veniturile respective. În cazul în care impozitul pe
profit datorat este mai mare de 5% din veniturile realizate, aceste firme datorează cota
standard de 16% impozit pe profit;
-vanzarea-cesionarea proprietăților imobiliare situate în România și a titlurilor de
participare deținute la o persoana juridică românaă, ~10%.
Potriivt ministrului finanțelor publice,îincepand din 2011 microintreprinderile a căror
cifră de afaceri este echivalentul sumei de până la 100.000 de euro pentru anul precedent și
care au până la 9 salariați pot opta, între plata unui impozit pe profit de 16% și plata unei taxe
de 3% din venituri.

3. ANAF: Cine calculează și plătește impozitul pe profit? 3

2
http://www.efin.ro
3
http://www.avocatnet.ro
Plata impozitului pe profit se face astfel:

Prin sistemul plăților anticipate, obligatoriu pentru societăți comerciale bancare,


persoane juridice române, și sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine.
Acești contribuabili au obligația de a declara și efectua trimestrial plăți anticipate, în
contul impozitului pe profit anual, în suma de o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru
anul precedent, actualizat cu indicele de inflație.
Prin exceptie, contribuabilii nou-infiintati sau care la sfarsitul anului fiscal precedent
inregistreaza pierdere fiscala efectueaza plati anticipate in contul impozitului pe profit la
nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei
pentru care se efectueaza plata anticipata;
Plata anuala a impozitului pe profit, sistem de plata practicat de urmatorii
contribuabili:
a) organizatiile nonprofit;
b) contribuabilii care obtin venituri majoritar din cultura cerealelor si a plantelor tehnice,
pomicultura si viticultura.
Ceilalți contribuabili care, potrivit legii, datorează impozit pe profit, au obligația de a
declara și plăti impozitul pe profit trimestrial, calculat pe baza profitului contabil al perioadei
pentru care se efectuează plata.
Începând cu anul 2012, acești contribuabili urmează să aplice sistemul plăților
anticipate prevăzut pentru contribuabilii menționati mai sus.

4. Ce venituri nu se impozitează în România? 4

Conform prevederilor legale în vigoare, în categoria veniturilor neimpozabile sunt


cuprinse:
- ajutoarele, îndemnizațiile și alte forme de sprijin cu destinație speciala;
- sumele incasate din asigurari de orice fel reprezentand despagubiri, sume asigurate, precum
si orice alte drepturi;
- sumele primite ca urmare a exproprierii pentru cauza de utilitate publica, conform legii;
- sumele primite si produsele oferite gratuit producatorilor agricoli individuali, drept
despagubiri pentru pagube suportate ca urmare a calamitatilor naturale, precum si pentru
cazurile de invaliditate sau deces, conform legii;
- pensiile pentru invalizii de razboi, orfanii, vaduvele/vaduvii de razboi, precum si pensiile,
altele decat pensiile platite din fonduri constituite prin contributii obligatorii la un sistem de
asigurari sociale, inclusiv cele din fonduri de pensii facultative si cele finantate de la bugetul
de stat;
- contravaloarea cupoanelor ce reprezinta bonuri de valoare care se acorda cu titlu gratuit
persoanelor fizice conform dispozitiilor legale in vigoare;
- sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizare sau mecenat;

4
http://www.avocatnet.ro/
- veniturile primite ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile
si mobile din patrimoniul personal;
- drepturile in bani si in natura primite de militarii in termen, militarii cu termen redus,
studentii si elevii unitatilor de invatamant din sectorul de aparare nationala, ordine publica si
siguranta nationala si persoanele civile, precum si cele ale gradatilor si soldatilor concentrati
sau mobilizati;
- bursele primite de persoanele care urmeaza orice forma de scolarizare sau perfectionare in
cadru institutionalizat;
- sumele sau bunurile primite cu titlu de mostenire ori donatie;
- veniturile din agricultura si silvicultura, cu exceptia celor prevazute la art. 71;
- Venituri din activitati agricole - din acelasi act normativ;
- veniturile primite de membrii misiunilor diplomatice si ai posturilor consulare pentru
activitatile desfasurate in Romania in calitatea lor oficiala, in conditii de reciprocitate, in
virtutea regulilor generale ale dreptului international sau a prevederilor unor acorduri speciale
la care Romania este parte;
- veniturile nete in valuta primite de membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si
institutelor culturale ale Romaniei amplasate in strainatate, in conformitate cu legislatia in
vigoare;
- veniturile primite de oficialii organismelor si organizatiilor internationale din activitatile
desfasurate in Romania in calitatea lor oficiala, cu conditia ca pozitia acestora, de oficial, sa
fie confirmata de Ministerul Afacerilor Externe;
- veniturile primite de cetateni straini pentru activitatea de consultanta desfasurata in
Romania;
- veniturile primite de cetateni straini pentru activitati desfasurate in Romania, in calitate de
corespondenti de presa;
- sumele reprezentand diferenta de dobanda subventionata pentru creditele primite in
conformitate cu legislatia in vigoare;
- subventiile primite pentru achizitionarea de bunuri, daca subventiile sunt acordate in
conformitate cu legislatia in vigoare;
- veniturile reprezentand avantaje in bani si/sau in natura primite de persoanele cu handicap,
veteranii de razboi, invalizii si vaduvele de razboi, accidentatii de razboi in afara serviciului
ordonat, persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6
martie 1945, cele deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, urmasii eroilor-martiri,
ranitilor, luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, precum si persoanele
persecutate din motive etnice de regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6
septembrie 1940 pana la 6 martie 1945.
- premiile obtinute de sportivii medaliati la campionatele mondiale, europene si la jocurile
olimpice;
- premiile si alte drepturi sub forma de cazare, masa, transport si altele asemenea, obtinute de
elevi si studenti in cadrul competitiilor interne si internationale;
- prima de stat acordata pentru economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul
locativ, in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 99/2006
privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata, cu modificari si completari,
prin Legea nr. 227/2007;
5. Documentar

Societatile comerciale din UE pot beneficia de o baza comuna de impozitare, din 2013 5

„Comisia Europeana a propus adoptarea unui sistem unic de impozitare pentru


intreprinderile care isi desfasoara activitatea in mai multe tari din UE. Acestea ar avea astfel
posibilitatea de a completa o declaratie fiscala unica sau "consolidata" pentru toate veniturile
obtinute in UE”, potrivit specialistilor in taxe directe din cadrul Deloitte Romania. Pe de alta
parte, autoritatile nationale ar urma sa isi pastreze dreptul suveran de a stabili nivelul
impozitelor din sectorul de business.
Common consolidated corporate tax base - CCCTB este conceput ca un sistem unic de
reguli de urmat de companiile care opereaza in interiorul UE, pentru calcularea impozitelor pe
profit. Cu alte cuvinte, o firma va apela numai la acest sistem pentru a-si calcula venitul
impozabil, in loc de a se raporta la reglementarile fiecarui stat unde are afaceri impozabile. 
In plus, potrivit specialistilor Deloitte Romania, grupurile care vor folosi sistemul
ghiseului unic vor putea sa completeze o singura declaratie, consolidata, pentru intreaga
activitate desfasurata pe teritoriul Uniunii. 
Profitul impozabil consolidat va fi repartizat companiilor individuale printr-o formula
simpla astfel incat fiecare autoritate fiscala din statele membre sa poata impozita profitul
companiilor in statul respectiv, la nivelul de impunere stabilit de acest stat, adica exact in
aceleasi conditii ca in prezent.
Totodata, adoptarea directivei nu va duce la modificarea nivelurilor de impozitare
aplicabile in UE. Statele membre isi vor mentine propriile cote de impozitare a venitului
obtinut de intreprinderi.
Pentru calcularea taxelor, intreprinderile ar putea alege intre a utiliza diferitele sisteme
nationale de impozitare sau setul unic de reguli.
Sa luam exemplul unei intreprinderi care opereaza in patru tari din UE, care face profit
in trei dintre acestea, dar inregistreaza pierderi in cea de-a patra. Intreprinderea ar putea
completa o singura declaratie fiscala, in loc de patru si ar putea calcula un impozit unic: din
totalul profiturilor, se scad pierderile si se utilizeaza noile norme fiscale comune pentru a
calcula eventualele deduceri si exonerari. 
Ulterior, fiecare dintre cele patru tari ar primi impozite pentru o parte din venitul
impozitabil, in baza cotelor nationale aplicabile. Formula de calcul este stabilita de noile
reguli fiscale.
Propunerea Comisiei trebuie mai intai sa fie inaintata Parlamentului European pentru
consultare, iar apoi va fi supusa la vot guvernelor statelor membre. 
Potrivit specialistilor in taxe directe din cadrul Deloitte, avantajul acestei masuri
consta in faptul ca va permite consolidarea profiturilor si pierderilor pentru grupurile de firme
ce activeaza in mai multe state membre UE. Totodata, Uniunea poate deveni mai atractiva

5
Anca Dumitrescu- http://www.avocatnet.ro
pentru investitori din state terte, iar IMM-urile se vor putea extinde mai usor in alte state
membre.
Un alt avantaj al masurii vizeaza reducerea costurilor administrative pentru companii
si administratiile fiscale (ex. Dosarul preturilor de transfer). 
In ceea ce priveste dezavantajele, echipa de taxe directe din cadrul Deloitte Romania
apreciaza ca noua masura ar putea duce la o schimbarea fata de principiile traditionale OCDE
(Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică) de alocare a profiturilor bazate pe
functii si riscuri. Totodata, exista posibilitatea ca unele tari sa piarda venituri la bugetele
nationale. 

Ce implicatii ar fi pentru Romania ?

Potrivit specialistilor Deloitte, adoptarea directivei si implementarea ei in legislatia


nationala ar avea urmatoarele implicatii:
• Consolidarea rezultatelor fiscale la nivel de Grup; 
• Intrarea unei firme romanesti in sistemul prezentat de directiva depinde de interesele
actionarilor; 
• Potentiale reduceri ale bazei de impunere prin:
- diminuarea cheltuielilor nedeductibile,
- modul de alocare al profiturilor; 
• Eliminarea formalitatilor in domeniul preturilor de transfer in Romania.

6. Exemple de calcul impozit pe profit


1.

Societate comerciala cu activitate de comert en-detail

Nr. Explicatii
crt

1 Venituri din exploatare-total din care: 68748,02


707-Venituri din vanzarea marfurilor 687483,02
2 Cheltueli exploatare -total ,din care 635494,30
628-Chelt. privind alte materiale consumabile 105,46
604-Chelt. privind materialelenestocate 8,40
605-Chelt.privind energia si apa 425,79
607-Cletuieli privind marfurile 577850,27
612-Chelt. privind redeventele si chiriile 13944,56
628-Chelt. privind serviciile executate de terti 2655,14
635-Chelt. cu alte impozite si taxe 2591,00
641-Chelt. cu salariile personalului 23810,00
6451-Chelt.le privind contributia unitatii la
asig.sociale 4757,00
6452-Chelt.privind contributia unitatii la fondul de
somaj 475,00
6453-Chelt. privind contrib. unitatii la asig.soc.de
san. 1650,00
6581-despagubiri ,amenzi ,penalitati 257,00
691-Chelt. cu imozitul pe profit 6964,68
3 Profit din exploatare 51988,72
4 Venituri din financiare-total din care: 2089,61
767-Venituri din sconturi obtinute 2089,61
6 Profit financiar 2089,61
7 PROFIT TOTAL 54078,33
Cheltueli  nedeductibile total,din care: 7221,68
6581-despagubiri ,amenzi ,penalitati 257,00
691-Chelt. cu imozitul pe profit 6964,68
PROFIT BUT 61300,01
IMPOZIT PROFIT = 61300,01 x16% 9808,00

IMPOZIT TRIM IV=     9808,00-6964.68  2843,32

        Conform cod fiscal ,profitul impozabil se calculează ca diferenţă între veniturile realizate
din orice sursă şi cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri, dintr-un an fiscal, din
care se scad veniturile neimpozabile şi la care se adaugă cheltuielile nedeductibile. La
stabilirea profitului impozabil se iau în calcul şi alte elemente similare veniturilor şi
cheltuielilor potrivit normelor de aplicare.
        Astfel, din cheltuielile totale se scad cheltuielile cu impozitul pe profit curent şi amânat,
cheltuielile de protocol, cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile, iar din totalul
veniturilor se scad veniturile neimpozabile.
        Adica : Baza calcul=[(chelt.totale-chelt cu imp.profit-chelt protocol]-[(venituri totale-
venituri neimpozabile)]

2.
Să presupunem că o persoana juridică plătitoare de impozit pe profit încheie un
contract de sponsorizare în valoare de 1.500 RON cu asociaţia noastră la data de 30
decembrie 2011.
La calculul profitului impozabil pentru trimestrul III 2011, contribuabilul prezintă
următoarele date financiare:
Venituri din vînzarea mărfurilor 100.000 RON
Venituri din prestări de servicii 200 RON
Total cifră de afaceri 100.200 RON
Cheltuieli privind mărfurile 75.000 RON
Cheltuieli cu personalul 2.000 RON
Alte cheltuieli de exploatare 9.000 RON (din care: 1.500 RON sponsorizare)
Total cheltuieli 86.000 RON
Calculul profitului impozabil pentru trimestrul III 2011 se face după cum urmează:
Profitul impozabil = 100.200 - 86.000 + 1.500 = 15.700 RON. (este evidenţiat faptul că
respectivele cheltuieli cu sponsorizarea nu se scad din totalul încasărilor, fiind cheltuieli
nedeductibile la determinarea profitului impozabil)
Impozitul pe profit înainte de scăderea cheltuielii cu sponsorizarea = 15.700 x 16% =
2.512 RON.
Avîndu-se în vedere condiţiile de deducere prevăzute la art. 31, alin. (4) din Codul
fiscal, se vor calcula limitele pînă la care se poate ridica valoarea cheltuielilior cu
sponsorizarea, pentru a putea fi scăzute. Acestea sunt:
- 3‰ din cifra de afaceri reprezintă 300,60 RON;
- 20% din impozitul pe profit înainte de deducerea cheltuielilor de sponsorizare reprezintă
502,40 RON.
Cum limita mai mică este cea dintîi, rezultă că suma de scăzut din impozitul pe profit
este 300,60 RON. Pentru trimestrul III 2011, impozitul pe profit datorat este deci de: 2.512 -
300,60 = 2.211,40 RON.

BIBLIOGRAFIE

 Conțu Constantin, Impozitele si impozitarea-sinteza documentara,

 Iulian Vacarel, op.cit. pag 225-22

 http://www.avocatnet.ro
 https://www.mfinante.gov.ro
 https://www2.deloitte.com
 https://europa.eu
 http://www.efin.ro

S-ar putea să vă placă și