Sunteți pe pagina 1din 31

Cronica C r ii Book Annals

Se editeaz din anul 1958 Published from 1958


Noiembrie November

2000
Nr 11
(883-1012)

0 GENERALIT I
00 BAZELE GENERALE ALE TIIN EI I CULTURII
004 tiin a i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor

883. Gremalschi, A. Informatika: Âzyk programmirovaniâ Pascal’:


U eb. dlâ IX-XI kl. / A. Gremalschi, Iu. Mocanu, I Spinei; trad.: Veronica
Mustea ; Min-o obrazovaniâ i nauki Resp. Moldova. – Ch.: Î. E. P.
“ tiin a”, 2000 (F. E.- P. “Tipogr. Central ”). – 269, [2] p.: scheme ; 20 cm.
– Bibliogr. p. 271 (10 tit.). – ISBN 9975-67-170-5: Pre contractual, F. tir. –
[00-947]
004.43(075.3)
008 Civiliza ie. Cultur . Progres
884. Naš rodovid : 10-ri û Tovaristva ukraïns’koï kul’turi v Resp.
Moldova prisvâ uet’sâ: 1999-2000 / Tovaristvo ukraïnskoï kul’turi v Resp.
Moldova. – Ch.: Paragon, 2000 (F. E. - P. “Tipogr. Central ”). – 83 p.:
fotogr. ; 31 cm. – ISBN 9975-916-17-1: Pre contractual, F. tir. – [00-960]
008(=83)(478)(082)
06 ORGANIZA II. ASOCIA II. CONGRESE. EXPOZI II. MUZEE
061 Organiza ii. Asocia ii. Congrese. Expozi ii

885. Until , Veaceslav. De ce ASC ?:[asoc. ob teasc “Strategia


civic ” / Veaceslav Until ; cop.: Alexandru Crasnean. – Ed. 1-a. – Ch.:
Museum, 2000 (Combinatul Poligr.). – 175 p.: fotogr., scheme; 10x14 cm. –
ISBN 9975-906-27-0 (în cop.): Pre contractual, F. tir. – [00-1010]
061.2(478)
01 BIBLIOGRAFIE
886. Bibliografia Na ional a Moldovei: C r i. Autoref. Teze. Art.
din rev. i ziare: Se editeaz din anul 1958: Apare lunar / Camera Na . a
C r ii din Rep. Moldova; alc t.: Claudia Bâgu, …; red. resp.: Valentina
Chitoroag . – Ch.: Camera Na . a C r ii, 2000
Text: lb. rom., rus , alte lb. str ine. Contin. ed. “Cronica Presei”.
Nr. 7, 2000. – 2000. – 140 p. – ISSN 0201-6761: Pre contractual,
100 ex. – [00-951]

887. Bibliografia Na ional a Moldovei: C r i. Autoref. Teze. Art.


din rev. i ziare: Se editeaz din anul 1958: Apare lunar / Camera Na . a
C r ii din Rep. Moldova; alc t.: Claudia Bâgu, …; red. resp.: Valentina
Chitoroag . – Ch.: Camera Na . a C r ii, 2000
Text: lb. rom., rus , alte lb. str ine. Contin. ed. “Cronica Presei”.
Nr. 6, 2000. – 2000. – 163 p. – ISSN 0201-6761: Pre contractual,
100 ex. – [00-952]

888. Index bibliografic al lucr rilor publicate de colaboratorii


Gr dinii Botanice (Institut) a A. .M. (1985-2000) / Acad. de t. a Rep.
Moldova. Gr dina Botanic (Inst.); alc t.: A. Ciubotaru, …. – Ch.: S. n.,
2000. – 148 p.; 20 cm. – Apare cu sus inerea Pre contractual, 150 ex. – [00-
996]

889. Resursele naturale i protec ia mediului: [intr ri noi în fondul


BRIT] / Inst. de Cercet. t. în Domeniul Inf. Teh.-Economice. Bibl. Rep. de
Inf. Teh.- t; alc t.: Nionil Dalni chi. – Ch.: I.C. .I.T.E., 2000. – 20 cm.
Fasc. 1. – 2000. – 10 p. – F. f. de tit. – Pre contractual, 150 ex. –
[00-894]
016:504

890. Tehnologii informa ionale: [intr ri noi în fondul BRIT] / Inst. de


Cercet. t. în Domeniul Inf. Teh.-Economice. Bibl. Rep. de Inf. Teh.- t;
alc t.: Maria Ciobanu. – Ch.: I.C. .I.T.E., 2000. – 20 cm.
Fasc. 1. – 2000. – 12 p. – F. f. de tit. – Pre contractual, 150 ex. –
[00-893]
016:002

2 RELIGIE. TEOLOGIE
23/28 Cre tinism. Religie cre tin
891. Andru, Vasile. Mistici din Carpa i i al i oameni sl vi i din
istoria mântuirii / Vasile Andru; [pict.] : I. Oliinîk. – Edi ie ad ugit . – Ch.:
Pontos, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Central ”). – 254 p.: fotogr., il. ; 20 cm. –
Indice de nume proprii p. 245-251. – ISBN 9975-938-10-8: Pre contractual,
F. tir. – [00-912]
27(498.3)
892. Ciuntu, Ioan (Protoiereu). De la tine vin i la Tine m duc,
Doamne / Protoiereu Ioan Ciuntu. – Ch.: F.E.-P. “Tipogr. Central ”, 2000. –
216 p.: fotogr.; 21 cm. – (Col.: “2000 de ani ai cre tin t ii”). – ISBN 9975-
78-072-5 (în cop.): Pre contractual, F. tir. – [00-911]
23/28

3 TIIN E SOCIALE
31 STATISTIC . DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314 Demografie. Studiul popula iei
893. Ghid al serviciilor de planificare familial : pentru uzul
medicului obstetrician-ginecolog i al medicului de familie / aut.-alc t.:
Eugen Gladan, Veaceslav Mo in, Mihai Str til , … ; Inst. de Cercet. t. în
Domeniul Ocrotirii S n t ii Mamei i Copilului; Univ. de Stat de Medicin
i Farmacie “Nicolae Testemi anu”, Soc. de planificare a familiei din
Moldova. – Ch: S. n., 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Central ”). – 283, [1] p.: tab.;
24 cm. – Bibliogr. p. 284 (21 tit.). – Editat cu sprijinul Fondul Na iunilor
Unite pentru popula ie. – ISBN 9975-78-070-9: Gratis, F. tir. – [00-991]
314..336:618
316 Sociologie
894. Palii, Alexei. Cultura comunic rii : [man. pentru studen i] /
Alexei Palii; cop.: Grigore Cornienca. – Ch.: Epigraf SRL, 2000 (F.E.-P.
“Tipogr. Central ”). – 192 p.: scheme; 21 cm. – Ed. a 2-a, compl. – Bibliogr.
p. 190 (12 tit.). – ISBN 9975-9985-8-5: Pre contractual, F. tir. – [00-915]
316.7(075.8)
33 ECONOMIE. TIIN E ECONOMICE
330 tiin e economice. Economie politic
895. Economie aplicat : man. pentru liceeni i elevi ai claselor
superioare / Junior Achievement Moldova. – Ch.: S. n., 2000 (F. E. - P.
“Tipogr. Central ”). – 202 p.: fotogr., il., tab.; 31 cm. – Bibliogr. p. 199-202.
– Apare cu sprijinul financiar al Funda iei Soros, Moldova. – Pre
contractual, F. tir. – [00-958]
330.1(075.3)
331 Munc . Economia muncii. Organizarea muncii

896. Perfec ionarea remuner rii muncii lucr torilor din întreprinderi
în Republica Moldova / elab.: V. Gu can, N. Cerne caia. – Ch.: I.C. .I.T.E.,
2000. – 25, [1] p.; 20 cm. – (Inf.-expres / Inst. de Cercet. t. în Domeniul
Inf. Teh.-Economice). – Bibliogr. p. 25-26 (24 tit.). – Descrierea dup 1 p. –
F. f. de tit. – Pre contractual, 115 ex. – [00-897]
331.2(478)
897. Republica Moldova – 2000 : Pia a muncii i dezvoltarea social :
1-ul anuar economic i social / Inst. Muncii al Federa ia General a
Sindicatelor din Rep. Moldova; trad. de Centrul Na ional de Terminologie.
– Ch.: Elan, 2000 (Tipogr. “Elan. Poligraf”). – 412 p.: tab. ; 20 cm. –
Bibliogr. p. 399-406. – apare cu sprijinul financiar al Organiza iei de Plasare
în Cîmpul Muncii din Grecia (OAED), Programul D.A.C. – ISBN 9975-
9551-5-0: Pre contractual, F. tir. – [00-1001]
331.5(478)(058)
898. Suba i, B. Monitoring-ul pie ei muncii în Republica Moldova /
B. Suba i. – Ch.: I.C. .I.T.E., 1999. – 47, [1] p.: tab. ; 20 cm. – (Inf. de
sintez / Inst. de Cercet. t. în Domeniul Inf. Teh.-Economice). – Rez. în lb.
rus . – Bibliogr. p. 47-48 (10 tit.). – F. f. de tit. – Pre contractual, 96 ex. –
[00-887]

334 Forme de organizare a activit ii economice

899. Goian, Ion. Bazele antreprenoriatului: [man. pentru elevi c.


Polivalente i c. de Meserii] / Ion Goian; Min. Educa iei i t. al Rep.
Moldova. – Ch.: S. n., 2000 (Centrul Ed. - Poligr. “Chi in u-Prim”). – 139
p.: tab. ; 20 cm. – Bibliogr. p. 138 (12 tit.). – Pre contractual, 200 ex. – [00-
946]
334.7(075.3)

336 Finan e. B nci. Moned i circula ie monetar . Credit

900. Finan area ocrotirii s n t ii peste hotare / elab.: T. Gavrilenco.


– Ch.: I.C. .I.T.E., 2000. – 16, [1] p.; 20 cm. – (Inf.-expres / Inst. de Cercet.
t. în Domeniul Inf. Teh.-Economice). – Bibliogr. p. 16-17 (13 tit.). –
Descrierea dup 1 p. – F. f. de tit. i cop. – Pre contractual, 100 ex. – [00-
900]
336.64:614.2(1-87)

901. Iliadi, Gh. Evolu ia fluxurilor financiare i situa ia în sistemul


financiar na ional / Gh. Iliadi, V. Ganea, L. Melnicenco. – Ch.: I.C. .I.T.E.,
2000. – 45, [1] p.; 20 cm. – (Inf. de sintez / Inst. de Cercet. t. în Domeniul
Inf. Teh.-Economice). – Bibliogr. p. 44-46 (45 tit.). – F. f. de tit. – Pre
contractual, 150 ex. – [00-891]
336(478)
902. Impozite i taxe în bugetul local : În ajutorul func ionarului
public i alesului local: Proiect al Asoc. Primarilor i Colectivit ilor Locale
din Rep. Moldova “Impozitele i taxele locale”/ aut.: Vladimir Tudose,
Viorel Dandara, Natalia Pl m deal ; Red. principal: Vladimir Tudose; The
Fiscal Decentralization Initiative for Central and Eastern Europe . – Ch.:
Asoc. Primarilor i Colectivit ilor Locale din Rep. Moldova, 2000 (F.E.-P.
“Tipogr. Central ”). – 20 cm. – (U or i repede)
P. 1. – 2000. – 168 p.; tab., il. – Apare cu sus inerea financiar a
Fiscal Decentralization Initiative for Central and Eastern Europe,
Washington, SUA. – Tit. pe cop., text paralel: lb. rom., rus . – Bibliogr. p.
81 (8 tit.). – Pre contractual, F. tir. – [00-999]
336.225.2:352
903. Impozite i taxe în bugetul local : În ajutorul func ionarului
public i alesului local: Proiect al Asoc. Primarilor i Colectivit ilor Locale
din Rep. Moldova “Impozitele i taxele locale”/ aut.: Sergiu Pu cu a, Fedora
Patraman, Zoia Meche china, … ; Red. principal: Sergiu Pu cu a; The Fiscal
Decentralization Initiative for Central and Eastern Europe . – Ch.: Asoc.
Primarilor i Colectivit ilor Locale din Rep. Moldova, 2000 (F.E.-P.
“Tipogr. Central ”). – 20 cm. – (U or i repede)
P. 2. – 2000. – 79 p.; tab., il. – Apare cu sus inerea financiar a
Fiscal Decentralization Initiative for Central and Eastern Europe,
Washington, SUA. – Tit. pe cop. – Text paralel: lb. rom., rus . – Bibliogr. p.
40, 78 (10 tit.). – Pre contractual, F. tir. – [00-1000]
336.225.2:352
904. Sistemul bugetar i procesul bugetar în Republica Moldova: În
ajutorul func ionarului public i alesului local: Proiect al Asoc. Primarilor i
Colectivit ilor Locale din Rep. Moldova “Impozitele i taxele locale” / aut.:
Sofia Ciuvalschi, Mihail Perebinos; Red. principal: Sofia Ciuvalischi . – Ch.:
Asoc. Primarilor i Colectivit ilor Locale din Rep. Moldova, 2000 (F.E.-P.
“Tipogr. Central ”). – 55 p.: tab., il.; 20 cm. – (U or i repede). – Apare cu
sus inerea financiar a Fiscal Decentralization Initiative for Central and
Eastern Europe, Washington, SUA. – Pre contractual, F. tir. – [00-997]
336.14(478)
338 Situa ie economic . Politic economic . Produc ie
338(478) Situa ia economic a Republicii Moldova

905. Formarea programelor de stat pentru producerea produselor


agro-alimentare strategice / O. Gri iuc, T. Bajura, E. Zai eva, … . – Ch.:
I.C. .I.T.E., 2000. – 42, [1] p.: tab.; 20 cm. – (Inf. de sintez / Inst. de
Cercet. t. în Domeniul Inf. Teh.-Economice). – Bibliogr. p. 42 (11 tit.). – F.
f. de tit. – Pre contractual, 116 ex. – [00-886]
338.439.02(478)

906. Probleme macroeconomice de asigurare a echilibrului


economiei na ionale a Republicii Moldova / P. Cojocaru, N. Fedotov, R.
Fedotov, E. Marcov. – Ch.: I.C. .I.T.E., 2000. – 57, [1] p.: tab.; 20 cm. –
(Inf. de sintez / Inst. de Cercet. t. în Domeniul Inf. Teh.-Economice).–
Bibliogr. p. 57 (14 tit.). – F. f. de tit. – Pre contractual, 104 ex. – [00-892]
338(478)

339 Comer . Rela ii economice interna ionale. Economie


mondial
339.1 Probleme generale ale comer ului. Pia a
907. Adam-Tocan, Parascovia. Marketing: Teste :[pentru studen i i
profesori] / Parascovia Adam-Tocan. – Ch.: Î. E. - P. “ tiin a”, 2000. – 122,
[1] p.: tab.; 20 cm. – Bibliogr. p. 123 (15 tit.). – ISBN 9975-67-143-8: Pre
contractual, F. tir. – [00-994]
339.138(079.1)

34 DREPT. LEGISLA IE. JURISPRUDEN


340 Drept în general
341 Drept interna ional

908. Cojocea, Petrache D. Istoria unui tratat controversat: Tratatul de


parteneriat privilegiat i cooperare între România i Republica Moldova / D.
Petrache Cojocea; cuv. înainte: Oleg Serebrian. – Ch.: Zamolxe, 2000 (F. E.-
P. “Tipogr. Central ”). – 244, [3] p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 243-245 (44 tit.).
– ISBN 9975-9983-3-X: Pre contractual, F. tir. – [00-944]

909. Jurispruden a institu iilor interna ionale de drept în


problematica refugia ilor: (culeg. de decizii, sesiz ri i comunic ri) : [trad.
din lb. engl.] / Centrul de Drept; conduc tor de ed.: Alexei Barb neagr ;
coord. ai ICNUR: Oldrich Andrysek, Igor Ciobanu; coord. i revizuire trad.:
Mihai Delcea, Anca Maxim. – Ch.: Ed. Garuda-art, 2000 (F.E.-P. “Tipogr.
Central ”). – 300, [2] p.; 25 cm. – Apare cu sprijinul Înaltului Comisariat al
Na iunilor Unite pentru Refugia i din Rep. Moldova. – ISBN 9975-9588-3-4:
Pre contractual, F. tir. – [00-934]
341.24(498+478)(091)
910. Konvenciâ o pravah rebenka / Centr po pravam eloveka
Moldovy; trad. i red. în lb. g g uz : Petru Cebotari. – Ch.: Centr po pravam
eloveka Moldovy: Grupul ed. “Litera”, 2000 (Tipogr. “Reclama”). – 38 p.;
29 cm. – Tit. pe cop.: lb. g g uz . – Text paralel în lb. rus , g g uz . –
Izdaetsâ pri podderzke PROON v Moldove. – Pre contractual, F. tir. – [00-
982]
341.231.14-053.2

911. Raport = Report’99 / CN PACconsiliul; Centrul Na ional de


Prevenire a abuzului fa de copii; consultativ: Daniela Sâmboteanu-Popescu
(pre .), …; coord.: Nelli Cojocaru. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. “PRAG-3”). –
tab.; 22 cm .
1999. – 2000. – 38 p.: fotogr., il., tab. – Text paralel în lb. rom.,
engl. – F. f. de tit. – Pre contractual, F. tir. – [00-1005]
341.231.14-053.2(047)

342 Drept public. Drept constitu ional. Drept administrativ


912. Bantu , Igor. Drept constitu ional / Igor Bantu , Stanislav
Secrieru; Colegiul de Poli ie “Dimitrie Cantemir”. – Ch.: S. n., 2000. – 221
p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 162-165 (55 tit) i în notele de subsol. – An.:
Constitu ia Rep. Moldova p. 166-221. – ISBN 9975-9602-0-0: Pre
contractual, F. tir. – [00-930]
342(075.8)

342.5(478) Puterea de stat, sisteme i func ii ale organelor de stat ale Republicii
Moldova
913. Zubco, Valeriu. Curtea Constitu ional – unica autoritate
public politico-jurisdic ional / Valeriu Zubco; ref. t.: Vladimir Ivanov;
Vladimir Mocreac. – Ch.: S. n., 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Central ”). – 247 p.:
tab.; 20 cm. – Rez. în lb. rus . – Bibliogr. p. 234-240 i în notele de subsol. –
ISBN 9975-9588-4-5: Pre contractual, F. tir. – [00-903]
342..565..2(478)

343 Drept penal. Procedur penal . Criminologie. Criminalistic

914. Iuga, Mircea. C ile legale de atac în procesul penal: [pentru


studen i i speciali ti în materie de drept] / Mircea Iuga; coord.: Alexandru
T nase, …; Asoc. Judec torilor din Moldova. Centrul de Drept – Ch.: Ed.
Garuda-art, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Central ”). – 210, [1] p. 20 cm. –
Bibliogr. p. 210-211. – Apare cu sprijinul Guvernului Olandei – prin
intermediul Programului Na iunilor Unite pentru dezvoltare (PNUD) în Rep.
Moldova; Funda iei Soros Moldova i Institutului pentru Politici Legislative
i Constitu ionale (COLPI), Budapesta. – ISBN 9975-9588-6-9: Pre
contractual, F. tir. – [00-904]
343.12(478)

915. Lichii, Boris. Urm rirea penal : (studiu comparat) / Boris


Lichii; Centrul de Instruire a Judec torilor . Centrul de Drept. – Ch.: Ed.
Garuda-art, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Central ”). – 165, [1] p.; 20 cm. –
Bibliogr. p. 163-165 (39 tit.) i în notele de subsol. – Apare cu sprijinul
Guvernului Olandei – prin intermediul Programului Na . Unite pentru
dezvoltare (PNUD) – proiectul de “Sus inerea Dezvolt rii Judiciare în
Moldova”. – ISBN 9975-7588-7-7: Pre contractual, F. tir. – [00-909]
343.13(478+498)

916. Popovici, Tudor. Unele aspecte ale eticii judiciare i


responsabilitatea judec torului în Republica Moldova: (cercetare
comparativ de drept procesual penal) / Tudor Popovici. – Ch.: Centrul de
Instruire a Judec torilor i Centrul de Drept, 2000 (F.E.-P. “Tipogr.
Central ”). – 163, [1] p.: scheme; 20 cm. – Bibliogr. p. 156-159 (52 tit.) i în
notele de subsol. – apare cu sprijinul guvernului Olandei – prin intermediul
Programului Na iunilor unite pentru dezvoltare (PNUD) – proiectul
“Sus inerea Dezvolt rii Judiciare” în Moldova”. – Rez. în lb. rus , engl. –
ISBN 9975-9588-8-5: Pre contractual, F. tir. – [00-902]

347 Drept civil. Organizarea judec toreasc

917. Republica Moldova. Curtea de apel: Culegere de practic


judiciar : (apr. 1999 - mai 2000 ) / Republica Moldova; Asoc. Judec torilor
din Rep. Moldova; Centrul de Drept; col. red: Nicolae Timofte (pre .), …;
coord.: Alexandru T nase, … . – Ch.: Ed. Garuda-art, 2000 (F.E.-P. “Tipogr.
Central ”). – 267, [1] p.; 21 cm. –ISBN 9975-9588-5-0: Pre contractual, F.
tir. – [00-931]
347.992(094)

918. Macovei, Lidia. Dreptul comercial: Man. pentru uzul studen ilor
/ Lidia Macovei; Univ. Liber Interna ional din Moldova. – Ch: “Elan
Poligraf”, 2000. – 124 p.; 22 cm. – Bibliogr. p. 123-124 (38 tit.) i în notele
de subsol. – ISBN 9975- 9551-4-2: Pre contractual, F. tir. – [00-990]
347.7(075.8)
35 ADMINISTRA IE PUBLIC . TIIN MILITAR

351/354 Administra ie public

919. Manole, Tatiana. Finan ele publice locale: Teorie i aplica ii /


Tatiana Manole. – Ch.: Cartier (administrativ), 2000 (F.E.-P. “Tipogr.
Central ”). – 262, [2] p.: scheme, tab.; 21 cm. – (Bibl. Funda iei
VIITORUL). – Bibliogr. în note la sfâr itul cap. – Apare cu sprijinul
financiar integral al LGI/OSI în cadrul programului “Consolidarea ini iativei
pentru democra ia local în Moldova”. – ISBN 9975-79-067-4: Pre
contractual, F. tir. – [00-914]
351.72:352

920. Paladi, Ion. Managementul administra iei publice / Ion Paladi. –


Ch.: S. n., 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Central ”). – 252, [1] p.: tab. ; 21 cm. –
Bibliogr. p. 211-214. – Pre contractual, F. tir. – [00-905]
351/354

921. Statutul juridic al func ionarului public i alesului local =


Pravovoj status gosudarstvennogo služa ego i mestnogo vybornogo lica /
aut.: Nina urcan, Tudor Capsa, Mihail Perebinos; Red. principal: Nina
urcan . – Ch.: Asoc. Primarilor i Colectivit ilor Locale din Rep. Moldova,
2000 (F.E.-P. “Tipogr. Central ”). – 95 p.: tab., il.; 20 cm. – (U or i
repede). – Apare cu sus inerea financiar a Fiscal Decentralization Initiative
for Central and Eastern Europe, Washington, SUA. – Bibliogr. p. 95 (20
tit.). – Tit. pe cop. – Text paralel: lb. rom., rus . – Pre contractual, F. tir. –
[00-998]
352(094)

36 ASISTEN SOCIAL . ASIGUR RI SOCIALE

922. Drepturile persoanelor în v rst de pensionare: [ghid


informativ] / Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova. – Ch.: S. n.,
2000 (F. E. P. “Tipogr. Central ”). – [22], 22 p.; 20 cm. – - Text în lb. rom.
i rus . – Apare cu sprijinul Na . unite în Moldova. – F. f. de tit. –
Prezentare ed. inversat . – Numerotare paralel . – Pre contractual, F. tir. –
[00-963]
369.5(478)
37 EDUCA IE. ÎNV MÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER

923. Dragostea, via a, familia: Ghid pentru profesori / Asoc. Int.


pentru Educa ie din Rep. Moldova (AIERM); cop.: G. Cornienco; elab. sub
conducerea dr. Joon Ho Seuk; coord. de ed. în lb. rom. Otilia Stamatin;
select. i adaptare: Lidia Granaci, …; trad. din lb. rus : Miron Granaci. –
Ch.: S.R.L. Epigraf, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Central ”). – 309, [2] p.: fotogr.,
il.; 24 cm. – Bibliogr. p. 306-309 (86 tit.). – ISBN 9975-903-15-0: Pre
contractual, F. tir. – [00-932]
37.043.2 –057.874

372 Con inutul activit ii colare i programa colar în


înv mântul pre colar i elementar. Obiecte la orice nivel i din orice
gen de coal
372.8 Alte obiecte de studii. Materii de înv mânt speciale

924. Abecedar: Ghidul înv torului: cl. 1. / Valentina Lungu,


Arcadie Suceveanu, Uliana Boghiu, Victoria Ursu. – Ch.: ARC, 2000 (F. E.
- P. “Tipogr. Central ”). – 99, [1] p.: tab.; 24 cm. – ISBN 9975-61-143-5:
Pre contractual, F. tir. – [00-956]
372.880.590.046.12

925. Educa ia Tehnologic : Curriculum colar : pentru cl. a – V-a –


IX-a / aut.: Gh. Rusna, E. Marei, A. Stepan, …; Min. Educa iei i t. al Rep.
Moldova. Consiliul Na . pentru Curriculum i Evaluare. – Ch.: Cartier
(educa ional), 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Central ”). – 51, [1] p.: tab.; 24 cm. –
Bibliogr. p. 52 (7 tit.). – Apare cu sprijinul B ncii Mondiale. – ISBN 9975-
79-051-8: Pre contractual, F. tir. – [00-928]
372.86.046.14+372.87.046.16

926. Limba român : Teste de evaluare pentru cl. I-IV / Elena


Belinschi, Zinaida Galben-Panciuc, Angela Salagor, … . – Ch: Prut
interna ional, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Central ”). – 137, [3] p.: tab.; 24 cm. –
Bibliogr. p. 139 (14 tit.). – ISBN 9975-69-150-1: Pre contractual, F. tir. –
[00-925]
372.880.590.046.12

927. R ileanu, Aurelia. Matematika dlâ u itelej i roditelej: V kl. /


Aurelia R ileanu, Mihaela Singer, Victor Raischi; per.: Marina Levicki; red.
per.: Larisa Nosa enko, Alla Sosnovski; Min-vo obrazovaniâ i nauki Resp.
Moldova. – Ch: Prut Interna ional, 2000 (F. E.- P. “Tipogr. Central ”). –
157, [1] p.: tab.; 24 cm. – Bibliogr. p. 156 (2 tit.). – Sost. v sootvetstvii s
Proektom reformy ob ego obrazovaniâ v Resp. Moldova prin finansovoj
podderžke vsemirnogo Banka. – ISBN 9975-69-154-4: Pre contractual, F.
tir. – [00-941]
372.851.046.14
928. Rusu, Mihai. Un Eminescu al meu: Abordare problematizat a
poeziei eminesciene în procesul instructiv-educativ preuniversitar / Mihai
Rusu; cop.: L. Cu nirenco. – Ch.: Pontos, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Central ”).
– 1293 p.: fotogr.; 20 cm. – Bibliogr. în notele de subsol. – Plan e p. 271-
291. – Apare cu sprijinul: Firmei “Ghips-Biruin a” SA i Baroului “Partener-
A” Î.I. din or. Biruin a, jude ul B l i i în particular, dlor V. I. Gri unic i A.
I. Gri unic, Firmei Energia-Plan, Edine i dlui Jidacevschi Leonid Ion,
Gospod riei agricole “Mihail Mutruc” în persoana dlui Mutruc Mihail
Teodor din satul Grigore ti, comuna Alex ndreni, jude ul B l i. – ISBN
9975-938-08-6: Pre contractual, F. tir. – [00-906]
372.885.90.046.14

929. Idem în lb. rus : Tehnologi eskoe vospitanie: Škol’nyj


kurrikulum V-IX kl. – Ch: Cartier (educa ional), 2000 (F.E.-P. “Tipogr.
Central ”). – 55, [1] p.: tab.; 24 cm. – Bibliogr. p. 52 (7 tit.). – Apare cu
sprijinul B ncii Mondiale. – ISBN 9975-79-071-2: Pre contractual, F. tir. –
[00-929]
372.86.046.14+372.87.046.16

373 Înv mânt i educa ie pre colar . Înv mânt de cultur


general
930. Curriculum pre colar: Educa ia i instruirea copiilor de 5-7 ani
în grupele preg titoare / col. de aut.: Stela Cemortan, Eugenia Marin,
Anastasia Usatiuc, …; coord.: Semion Mustea , …; cop.: Grigore
Cornienco; Min. Educa iei i t. al Rep. Moldova. Inst. de tiin e ale
Educa iei. – Ch.: Epigraf S. R. L., 2000 (F. E. P. “Tipogr. Central ”). – 94,
[1] p.: tab.; 20 cm. – Bibliogr. p. 94 (19 tit,). – ISBN 9975-903-16-9: Pre
contractual, F. tir. – [00-955]
373.24

378 Înv mânt superior. Preg tirea cadrelor tiin ifice

931. Înv mântul universitar din Moldova: La 70 de ani”:


Materialele conferin ei t. - metodice Chi in u, 9-10 octombrie 2000 / Univ.
de Stat din Tiraspol; com. org.: Petru Tolocenko, … . – Ch.: S. n., 2000
(Tipogr. U.S.T.). – 20 cm.
Vol. 1: tiin e filologice, psihologice, pedagogice i social-politice.
– 2000. – 190 p. – Text: lb. rom., rus . – Pre contractual, F. tir. – [00-984]
378:[80+159.9+30](043)(082)

932. Vol. 2: tiin e biologice, geografice, geologice, chimice i


didactica geografiei, biologiei i chimiei. – 2000. – 211 p.: tab., scheme, fig.
– Bibliogr. la sfâr itul art. – Pre contractual, F. tir. – [00-985]
378:[80+159.9+30](043)(082)

933. Vol. 3: tiin e fizice i matematice, informatica, i didactica


fizicii, matematicii i informaticii. – 2000. – 254 p.: tab. – Text în lb. rom.,
rus i altele. – Bibliogr. la sfâr itul art. – Pre contractual, F. tir. – [00-986]
378:[80+159.9+30](043)(082)

5 MATEMATICA. TIIN E ALE NATURII


502 Natura. Studiul i protec ia naturii

934. Galben-Panciuc, Zinaida. Poznanie mira: Tetrad’ u ebnika: 2


kl. / Zinaida Galben-Panciuc, Stela Diaconu, Svetlana Galben; per.:
Valentina Pâslaru; red. per.: Larisa Nosa enko; Min-vo obrazovaniâ i nauki
Resp. Moldova. – Ch: Prut Interna ional, 2000 (Concernul “Presa”). – 63, [1]
p.: il., tab.; 24 cm. – ISBN 9975-69-165-X: Pre contractual, F. tir. – [00-
926]
502(075.2)=82

935. Olaru, Efim. Protec ia mediului ambiant: Ciclu de prelegeri /


Efim Olaru, Daniela Olaru, Iuliana Olaru; Univ. Teh. a Moldovei. Catedra
Protec ia Muncii i a Mediului Ambiant. – Ch: U.T.M., 2000. – 99, [3] p.; 20
cm. – Pre contractual, 400 ex. – [00-966]
502(075.8)

51 MATEMATIC
936. Singer, Mihaela. Matematika: U eb. dlâ V kl. / Mihaela Singer,
Aurelia R ileanu, Victor Raischi; per.: valentina gaiciuc; red. per.: Larisa
Nosacenko, Alla Sosnorski; Min-vo obrazovaniâ i nauki Resp. Moldova. –
Ch.: Prut Interna ional, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Central ”). – 223, [1] p.: il.,
tab.; 24 cm. – Sost. v sootvetstvii s Proektom reformy ob ego obâyatel’nogo
obrazovaniâ v Resp. Moldova pri finansovoj poderžke Vsemirnogo Banka. –
ISBN 9975-69-147-1: Pre contractual, F. tir. – [00-919]
511.1/.4(075.3)
937. Ursu, Leonid. Probleme de cercet ri opera ionale / Leonid Ursu;
red. resp.: Ion Vlahu ; Univ. Teh. a Moldovei. Catedra Matematic
Superioar . – Ch.: U.T.M., 2000. – 43, [1] p.: tab. ; 20 cm. – Bibliogr. p. 43
(6 tit.). – 3 lei, 300 ex. – [00-967]
51-7(075.8)

517 Analiz
938. cerba chi, Ion C. Curs de analiz matematic : [man.] / Ion. C.
cerba chi; ref. t.: Ion Valu ; Univ. Teh. a Moldovei. – Ch: Ed. Tehnica-
Info, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Central ”).
[Vol.] 1. – 2000. – 430 p.; 21 cm. – Bibliogr. p. 426 (20 tit.). – ISBN
9975-63-010-3: Pre contractual, F. tir. – [00-923]
517.9(075.8)

59 ZOOLOGIE
939. Dulepova, Olga. Un cîine ne bate la u a=Sobaka prihodit v dom
/ Olga Dulepova; trad. i adaptarea: Nadia Andreev, Nelli Samoil; Grupul de
Cercetare i Conservare a Biodiversit ii “Fauna”. – Ch.: S. n., 2000. – 36;
33 p.: il. ; 10x14 cm. – Prezentare ed. inversat . – Numerotarea paralel . –
text paralel în lb. rom., rus . – Apare cu sprijinul Fondului Ecologic Na . al
Rep. Moldova. – ISBN 9975-9587-3-7: Pre contractual, F. tir. – [00-981]
599.742.1

6 TIIN E APLICATE. MEDICIN . TEHNIC


61 MEDICIN
615 Farmacologie. Terapeutic . Toxicologie

940. Manual de receptur / Constantin Matcovshi, Victor Ghicavîi,


Sava Nicolai, Boris Parii. – Ed. a 3-a, rev. i compl. – Ch.: F. E.- P. “Tipogr.
Central ”, 2000. – 149, [1] p.: tab. ; 20 cm. – Bibliogr. p. 147-149 (19 tit.). –
Recomandat de Consiliul Metodic Central al Universit ii de Stat de
medicin i farmacie “N. Testemi anu” din Rep. Moldova. – ISBN 9975-
9588-8-5: Pre contractual, F. tir. – [00-945]
615(075.8)
615.1/.3 Farmacie general i profesional . Medicamente clasificate
dup originea lor
941. Nomenclatorul de Stat al medicamentelor autorizate în
Republica Moldova pân la 01.07.2000 / Min. S n t ii al Rep. Moldova.
Inst. Na . de Farmacie; elab.: C. Matcovschi. – Ed. a 2-a. – Ch: S. n., 2000
(F. E. P. “Tipogr. Central ”). – 208 p.; 31 cm. – Ed. oficial . Retip rirea
interzis . – ISBN 9975-78-073-3: Pre contractual, F. tir. – [00-959]
615.12(083.82)

615.8 Fizioterapie
942. Probleme actuale ale imagisticii medicale i terapiei cu radia ii
ionizate: Materialele Primului Congres al Imagi tilor i Radio-terapeu ilor
din Rep. Moldova, 5-6 octombrie 2000 / Min. S n t ii al Rep. Moldova.
Soc. de Imagistic Medical i Radioterapie din Rep. Moldova; sub. red.:
Andrei Ro ca. – Ch.: Prut interna ional, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Central ”). –
262 p.: il., tab.; 21 cm. – Bibliogr. la sfâr itul art. – Apare cu sprijinul firmei
Philips Medical Systems. – ISBN 9975-69-159-5: Pre contractual, F. tir. –
[00-940]
615.849(063)(082)

62 INGINERIE. TEHNIC ÎN GENERAL


621 Construc ie de ma ini în general. Tehnic nuclear .
Electrotehnic . Tehnologie mecanic

943. Bazele proiect rii ma inilor: Îndrumar metodic privind


îndeplinirea lucr rii de control i a proiectului de an / Univ. Teh. a
Moldovei. Catedra “Teoria mecanismelor i organe de ma ini”; elab.: Vasile
Comendant; …; red. resp.: Valeriu Dulgheru. – Ch.: U.T.M., 2000. – 32 p.:
scheme; 20 cm. – Bibliogr. p. 32 (8 tit.). – Pre contractual, 100 ex. – [00-
971]
621(076.5)

944. Metodi eskie ukazaniâ k bypolneniû kursovogo proekta po


discipline “Teoriâ mehanizmov i mašin / Teh. un-t Moldovy. Kafedra
“Teoriâ mehanizmov i detali mašin””; sost.: V. F. Ceban; otv. red.: V. E.
Dulgheru. – Ch.: U.T.M., 2000. – 79, [2] p.: scheme, tab.; 20 cm. – Bibliogr.
p. 76 (6 tit.). – Pre contractual, 100 ex. – [00-968]
621(076.5)
621.3 Electrotehnic
621.38 Electronic

945. Negrescu, V.V. Elektronika: Lab. praktikum / V. V. Negrescu;


otv. red.: F. . i ianu; Teh. Un-t Moldovy. Kafedra mikroelektroniki i
poluprovodnikovyh priborov. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. U.T.M.). – 20 cm.
C. 1: Elektronika na diskretnyh elementah. – 2000. – 171, [1] p.:
scheme. – Bibliogr. la sfâr itul cap. – Pre contractual, 200 ex. – [00-965]
621.38(075.8)
946. Oprea, S. Bazele electrotehnicii i electronicii: material didactic
/ S. Oprea; Univ. Cooperatist – Comercial din Moldova. – Ch: S. n., 1999. –
70 p.: scheme; 20 cm. – Bibliogr. p. 68 (13 tit.). – ISBN 9975-905-70-6: Pre
contractual, F. tir. – [00-979]
621.3+621.38(075.8)

63 AGRICULTURA I DOMENII ÎNRUDITE. SILVICULTUR .


VÂN TOARE. PESCUIT
631 Agricultur în general
947. Caracteristica agrochimic i reglarea fertilit ii solurilor /
elab.: Serafim, Andrie . – Ch.: I.C. .I.T.E., 2000. – 20, [1] p.: tab.; 20 cm. –
(Inf.-expres / Inst. de Cercet. t. în Domeniul Inf. Teh.-Econ.). – Bibliogr. p.
20-21 (21 tit.). – Descrierea dup p. 1. – F. f. de tit. i cop. – Pre contractual,
175 ex. – [00-898]
631.41(478)

634 Horticultur în general. Pomicultur


948. Formele de contribu ie ale Statului la dezvoltarea durabil a
pomiculturii / elab.: M. Ad sc li ei, V. Afanasiev. – Ch.: I.C. .I.T.E., 2000.
– 8, [1] p.; 20 cm. – (Inf.-expres / Inst. de Cercet. t. în Domeniul Inf. Teh.-
Econonice). – Descrierea dup 1 p. – F. f. de tit. i cop. – Pre contractual, 96
ex. – [00-896]
634.1:338(478)

949. u u, Gh. Asolamente ecologice speciale în livezile pe rod / Gh.


u u, C. Dadu. – Ch.: I.C. .I.T.E., 2000. – 43, [5] p.; 20 cm. – (Inf. de
sintez / Inst. de Cercet. t. în Domeniul Inf. Teh.-Economice). –Bibliogr. p.
41-43 (49 tit.). – F. f. de tit. – Pre contractual, 135 ex. – [00-888]
634:631.4(478)

634.8 Viticultur
950. Aplicarea metodelor de altoire “pe loc” în viticultur / elab.:
Gheorghe Savin, Andron Popov. – Ch.: I.C. .I.T.E., 2000. – 20, [1] p.: il. ;
20 cm. – (Inf.-expres / Inst. de Cercet. t. în Domeniul Inf. Teh.-
Economice). – Descrierea dup 1 p. – F. f. de tit. – Pre contractual, 160 ex.
– [00-899]
634.8:631.541

951. Viticultura i bazele ampelografiei: Îndrumar de lab. i de


lucr ri practice pentru studen ii din anul III cu specialitatea 2204 Tehnologia
vinului i a produselor derivate / Univ. Teh. a Moldovei. Catedra de
Enologie; elab.: Vasile Arhip; ref. t.: Constantin Sîrghi. – Ch: U.T.M.,
2000. – 59, [1] p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 59 (14 tit.). – Pre contractual, 200
ex. – [00-969]
634.8(076.5)

635 Legumicultur . Plante de gr din . Gr din rit


952. “Bazele teoretice ale înverzirii i amenaj rii localit ilor rurale i
urbane”, conf. t. (1997; Chi in u), Conferin a tiin ific “Bazele teoretice
ale înverzirii i amenaj rii localit ilor rurale i urbane”, 4-5 septembrie,
1999 / col. de red.: Alexandru A. Ciubotaru, … . – Ch.: S. n., 2000
(Rotaprint). – 228 p.: tab., scheme; 20 cm. – Antetit.: Inst. de Botanic al
Acad. de t. a Rep. Moldova; Inst. de t. Reale. Catedra Silvicultur i
Horticultur Peisager ; Rezerva ia de Stat “Codrii”; … . – Bibliogr. la
sfâr itul art. – Texte de red.: Alexandru A. Ciubotaru, … . – Apare cu
sus inerea Min. Mediului i Amenaj rii Teritoriilor al Republicii Moldova. –
Pre contractual, 150 ex. – [00-1003]
635.9:745.9(478)(043)

953. Botnar’, V. F. Planirovanie urožaev ovo nyh kul’tur:


(prakti eskie sovety) / V. F. Botnari’; Centr Razvitiâ i informacii v
ovo evodstve. Nau .-Issled. in-t kukuruzy i sorgo. – Ch: S. n., 2000 (F. E. -
P. “Tipogr. Central ”). – 37, [2] p.: tab. ; 20 cm. – (Bibl. legumicultorului). –
Pre contractual, F. tir. – [00-961]

636 Zootehnie. Cre terea i înmul irea animalelor

954. Darie, G. Bio-tehnologii moderne în reproduc ia animalelor de


ferm / G. Darie, V. Granaci. – Ch.: I.C. .I.T.E., 2000. – 42, [2] p.; 20 cm. –
(Inf. de sintez / Inst. de Cercet. t. în Domeniul Inf. Teh.-Economice). –
Bibliogr. p. 43-44 (33 tit.). – F. f. de tit. – Pre contractual, 158 ex. – [00-
890]
636.082

65 CONDUCERE I ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMER I

COMUNICA II
658 Conducere i administrare în exploatare. Organizare comercial

955. Grunzu, Tatiana. Bazele marketingului: Ciclu de prelegeri /


Tatiana Grunzu; Univ. Teh. a Moldovei. Catedra de Enologie. – Ch:
U.T.M., 2000. – 55, [1] p.; 20 cm. – Bibliogr. la sfâr itul cap. – 8 lei, 200 ex.
– [00-970]
658.8(075.8)

66 TEHNOLOGIE CHIMIC . INDUSTRII CHIMICE I ÎNRUDITE


664 Producerea i conservarea alimentelor solide

956. Rusu, I. Protec ia anticorosiv a construc iilor din beton ale


întreprinderilor de prelucrare a fructelor i legumelor / I. Rusu. – Ch.:
I.C. .I.T.E., 2000. – 44 p.; 20 cm. – (Inf. de sintez / Inst. de Cercet. t. în
Domeniul Inf. Teh.-Economice). – Bibliogr. p. 43-44 (16 tit.). – F. f. de tit. –
Pre contractual, 83 ex. – [00-889]
664.8.032:620.197

69 Lucr ri de construc ii (de case în principal). Materiale de


construc ie. tehnologii i procedee în construc ii

957. Producerea i implementarea tehnicii de dimensiune redus cu


destina ie polivalent în construc ie i în gospod ria comunal : (Experien
de peste
hotare) / elab. N. Batt. – Ch.: I.C. .I.T.E., 2000. – 22 p.; 20 cm. – (Inf.-
expres / Inst. de Cercet. t. în Domeniul Inf. Teh.-Economice). – Bibliogr. p.
22-23 (6 tit.). – Descrierea dup 1 p. – F. f. de tit. i cop. – Pre contractual,
96 ex. – [00-895]
69+628 (1-87)

8 LINGVISTIC . FILOLOGIE. LITERATUR


802/809 Limbi individuale
958. Bejenaru, Galina. Verbes français: [material didactic pentru
elevi i profesori] / Galina Bejenaru, Tamara Andriu , Veronica Munteanu.
– Ch: S. n., 2000 (F. E. P. “Tipogr. Central ”). – 50, [1] p.: tab.; 20 cm. –
Pre contractual, F. tir. – [00-962]
804.0-5(075)

959. Bujor, Ala. Dictionnaire de la langue française: Similitudes et


contraires / Ala Bujor; cop.: Grigore Cornienco, Anatol Timohin. – Ch.:
“Epigraf “ S.R.L. , 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Central ”). – 269 p.; 21 cm. –
ISBN 9975-903-10-X: Pre contractual, F. tir. – [00-917]
804.0-3(075.3)

960. Bujor, Ala. BOUSSOLE: Methode de perfectionnement du


français: [man. pentru liceeni] / Ala Bujor. – Ed. a 2-a. – Ch: Epigraf S.R.L.,
2000 (F.E.-P. “Tipogr. Central ”). – 235, [4] p.: il., tab.; 24 cm. – ISBN
9975-903-17-7: Pre contractual, F. tir. – [00-938]
804.0-5(075.3)

961. Bulhac, Emilia. Manuel de Français: 5e / Emilia Bulhac, Iulia


Atanasov, Zinaida Ciobanu; Min. Educa iei i t. al Rep. Moldova. – Ch.:
Î.E.P. “ tiin a”, 2000(Tipogr. “ALFÖLDI NYIOMA AG, Debrecen,
Ungaria). – 136 p.: il., fotogr. color. ; 26 cm. – Elab. conform Proiectului de
Reform a Înv mântului General Obligatoriu în Rep. Moldova cofinan at
de Banca Mondial . – ISBN 9975- 67-197-7: Pre contractual, F. tir. – [00-
1006]

962. Cotl u, Maria. Manuel de Français: 8e / Maria Cotl u, Maria


Guzun, Maria Scobioal ; Min. Educa iei i t. al Rep. Moldova. – Ch.: Î.E. -
P. “ tiin a”, 2000 (Tipogr. “ALFÖLDI NYIOMA AG, Debrecen, Ungaria).
– 159 p.: il. color.; 26 cm. – Elab. conform Proiectului de Reform a
Înv mântului General Obligatoriu în Rep. Moldova cofinan at de Banca
Mondial . – ISBN 9975-67-207-8: Pre contractual, F. tir. – [00-1008]
804.0(075.3)

963. Drozd, G. D. Rodnoe slovo. Russkij âzyk: U eb. dlâ šk. s russ.
âz. obu eniâ: 3 kl. / G. D. Drozd, O. F. Borodaeva; nauc. red.: V.N.
Kosteckij. – Ch: Litera: Vector, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Central ”). – 270, [1]
p.: il.; 24 cm. – Apare cu sprijinul Posol’stva Rosijskoj Federacii v Resp.
Moldova, Blagotvoritel’nogo fonda “Brându ele speran ei”, Kompanii
“Itera”, Departamenta nac. otnosenij i funkcionirovaniâ âzykov Resp.
Moldova. – ISBN 9975-74-279-3: Pre contractual, F. tir. – [00-939]
808.2(075.2)

964. Manuel de Français : 7e / Maia Cotelea, Larisa C z nescu,


Zinaida Ciobanu, Iulia Atanasov; Min. Educa iei i t. al Rep. Moldova. –
Ch.: Î.E.P. “ tiin a”, 2000 (Tipogr. “ALFÖLDI NYIOMA AG, Debrecen,
Ungaria). – 147, [5] p.: il. color.; 26 cm. – Elab. conform Proiectului de
Reform a Înv mântului General Obligatoriu în Rep. Moldova cofinan at
de Banca Mondial . – ISBN 9975-67-189-6: Pre contractual, F. tir. – [00-
1007]
804.0(075.3)

965. Manuel de Français: 9e / Cezaria Vasilache, Ala Bujor,


Eufrosinia Axenti, Tatiana Petcu; Min. Educa iei i t. al Rep. Moldova. –
Ch.: Î.E.-P. “ tiin a”, 2000 (Tipogr. “ALFÖLDI NYIOMA AG, Debrecen,
Ungaria). – 159 p.: il., fotogr. color. ; 26 cm. – Elab. conform Proiectului de
Reform a Înv mântului General Obligatoriu în Rep. Moldova cofinan at
de Banca Mondial . – ISBN 9975-67-209-4: Pre contractual, F. tir. – [00-
1009]
804.0(075.3)
nd
966. Melenciuc, D. English for high school: [2 ed. revised and
updated] / D. Melenciuc, E. Onofreiciuc, E. Fabian; cop.: Sârbu Nicolae. –
Aut. sunt indica i pe cop. – Ch.: S. n., 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Central ”). –
400 p.: tab.; 21 cm. – Elab. cu contribu ia USM i “EAST-WEST” for you. –
ISBN 9975-923-43-7: Pre contractual, F. tir. – [00-924]
802.0(075.3)

967. Russkij âzyk i literatura: 5 kl.: U eb. dlâ šk. s rus. âz. obu eniâ / F.
M. Gorlenko, T. Û Dubrovina, T. N. Suzanskaâ, E. D. erneva. – Ch.: Litera:
Vector, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Central ”). – 351 p.: il.; 24 cm. – Ukaz. terminov
p. 346. – Apare cu sprijinul Posol’stva Rossijskoj Federacii v Resp. Moldova,
Blagotvoritel’nomu fondu “Brându ele Speran ei”, Kompanii “Litera”, Dep.
Na . otnošenij i funkcionirovaniâ âzykov Resp. Moldova. – ISBN 9975-74-280-
7: Pre contractual, F. tir. – [00-921]
808.2+882.09(075.3=590)

805.90 Limba român


968. Abecedar: cl. 1 / Valentina Lungu, Arcadie Suceveanu, Uliana
Boghiu, Victoria Ursu. – Ch.: ARC, 2000 (F. E. - P. “Tipogr. Central ”). –
108 p.: il. color.; 24 cm. – ISBN 9975-61-140-0: Pre contractual, F. tir. –
[00-957]
805.90(075.2)
969. Be , Elena. Consoane oclusive în limbile român i englez :
(Studiu lingvistico-didactic) / Elena Be ; ; red. t.: N. Babâr ; Univ. Liber
Interna ional din Moldova. – Ch.: Î.E.P. “ tiin a”, 2000. – 72, [1] p.: tab. ;
20 cm. – Bibliogr. p. 52-57 (80 tit.) i în notele de subsol. – ISBN 9975-67-
161-6: Pre contractual, F. tir. – [00-995]
[805.90-4-52+802.0-4-52](072.8)

970. Callo, Tatiana. Limba român : Man. pentru cl. a VI-a a c.


alolingve / Tatiana Callo, Nina Bondarenco; Min. Educa iei i t. – Ch.:
Litera, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Central ”). – 192 p.: il., tab.; 24 cm. – Elab. în
cadrul Proiectului de reform a Înv mântului General Obligatoriu în Rep.
Moldova, cofinan at de Banca Mondial . – ISBN 9975-74-273-4: Pre
contractual, F. tir. – [00-920]
805.90(075.2=590)

971. Callo, Tatiana. Limba român : Man. pentru cl. a 7-a a c.


alolingve / Tatiana Callo, Nina Bondarenco; prez. graf.: Alex Ussow; Min.
Educa iei i t. – Ch: Litera, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Central ”). – 192 p.: il.,
fotogr.; 24 cm. – Elab. în cadrul Proiectului de reform a înv mântului
General Obligatoriu în Rep. Moldova, co-finan at de Banca mondial . –
ISBN 9975-74-274-2: Pre contractual, F. tir. – [00-937]
805.90(075.3=82)

972. Crijanovschi, Andrei. Dic ionar de dificult i ale limbii române


/ Andrei Crijanovschi. – Ch.: ARC; Museum, 2000 (F. E. -P. “Tipogr.
Central ”). – XVI, 436, [1] p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 435-436, în note p. XVI.
– Apare cu sprijinul Guvernului României – Dep. pentru Rela iile cu
Românii de peste Hotare i al Funda iei – Soros Moldova. – ISBN 9975-61-
141-9; ISBN 9975-905-55-2 (în cop.): Pre contractual, F. tir. – [00-948]
805.90-3
973. Limba i literatura român : Man pentru cl. a V-a / Alexandru
Cri an, Sofia Dobra, Florentina Sâmih ian, …; Min. Educa iei i t. al Rep.
Moldova; … . – Ch.: Î.E.-P. “ tiin a”; Bucure ti: Humanitas Educa ional,
2000 (Combinatul Poligr.). – 248 [1] p.: il. color.; 24 cm. – Ed. comercial . –
Elab. conform Proiectului de Reform a Înv mântului General Obligatoriu
în Rep. Moldova, cofinan at de Banca Mondial . – ISBN 9975-67-172-1
(Î.E.P. “ tiin a”)(în cop.): Pre contractual, F. tir. – [00-1013]
805.90(075.3)
974. Palii, Alexei. Dic ionar explicativ pentru to i / Alexei Palii; cop.:
G. Cornienco. – Ch.: Epigraf S.R.L. , 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Central ”). –
226, [1] p.; 20 cm. – ISBN 9975-903-11-8: Pre contractual, F. tir. – [00-
916]
805.90-321.1(075.3)

859.0 Literatur român

975. Caragiale, Ion Luca. Teatru / Ion Luca Caragiale. – Ch.:


Cartier, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Central ”). – 299, [2] p. ; 20 cm. – (Aleea
clasicilor). – ISBN 9975-79-008-9 (în cop.): Pre contractual, F. tir. – [00-
907]
859.0-2 Caragiale
976. Minulescu, Ion. Versuri / Ion Minulescu; Vitalie Coroban. – Ch:
Cartier, 2000 (F. E. - P. “Tipogr. Central ”). – 182, [1] p.; 20 cm. – (Poesis).
– Apare într-o învelitoare comun cu înc o carte. – ISBN 9975-79-020-8 (în
cop.): Pre contractual, F. tir. – [00-949]
859.0-1Minulescu

977. Pribeagu, Ion. Versuri / Ion. Pribeagu; cop.: Vitalie Coroban. –


Ch: Cartier, 2000 (F. E. - P. “Tipogr. Central ”). – 217, [7] p.; 20 cm. –
(Poesis). – Apare într-o învelitoare comun cu înc o carte. – ISBN 9975-79-
070-4 (în cop.): Pre contractual, F. tir. – [00-950]
859.0-1 Pribeagu

859.0(478) Literatur român din Republica Moldova


978. Afanasiu, Sergiu. Primul meu abecedar / Sergiu Afanasiu; pict.:
Petru Ghe iu. – Ed. a 3-a. – Ch.: S.A. Cartea”; Î.S. “Cartea-Chi in u”;
Abeculu , 2000 (Concernul “Presa”). – Ed. a 3-a. – [28] p.: il. color.; 24 cm.
– ISBN 9975-934-02-1: Pre contractual, F. tir. – [00-927]
859.0(478)-93 Afanasiu

979. Cuzuioc, Ion. Flori de tei: Basme / Ion Cuzuioc; il.: Marina
Andruhina. – Ch.: Iulian, 2000 (F. E.-P. “Tipogr. Central ”). – 62, [1] p.: il.;
20 cm. – ISBN 9975-922-43-0: Pre contractual, F. tir. – [00-918]
859.0(478)-93-3 Cuzuioc

980. Cuzuioc, Ion. Gâdilici la limb : epigrame, epitafuri, catrene


sofisticate, replici epigramatice, parodii / Ion Cuzuioc; Prez. graf., cop.: Isai
Cârmu. – Ch.: Iulian, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Central ”). – 192 p. ; 20 cm. –
Bibliogr. p. 181. – ISBN 9975-922-44-9: Pre contractual, F. tir. – [00-935]
859.0(478)-7 Cuzuioc
981. Cuzuioc, Ion. Pridvorul dragostei; Nuvele obi nuite, neobi nuite
i chiar stranii / Ion Cuzuioc, Prez. graf.: Dan Esinencu. – Ch: Iulian, 2000
(F. E. P. “Tipogr. Central ”). – 46, [1] p.: il. ; 20 cm. – ISBN 9975-922-42-
2: Pre contractual, F. tir. – [00-953]
859.0(478)-3 Cuzuioc

982. Dru . Boris. Sarcofagul: [povestiri, versuri, schi e] / Boris


Dru . – Ch.: Cartier, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Central ”). – 274, [5] p.:
fotogr.; 21 cm. – ISBN 9975-79-068-2: Pre contractual, F. tir. – [00-913]
859.0(478)-8Dru

983. Galben-Panciuc, Zinaida. Limba român : Lecturi literare: cl. a


4-a / Zinaida Galben-Panciuc, Tatiana Neculce; Min. Educa iei i t. al Rep.
Moldova. – Ch.: Prut Interna ional, 2000 (Concernul “Presa”). – 240 p.: il.;
24 cm. – ISBN 9975-69-155-2: Pre contractual, F. tir. – [00-922]
859.0+82(100)(075.2)

984. Grossu, Sergiu. Roada anilor tineri: 1940-1954: (versuri i


proz ) / Sergiu Grossu; cop.: Alexandru Crasnean. – Ch.: Museum, 2000
(Combinatul Poligr.). – 198, [1] p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 194-195. – ISBN
9975-905-64-1 (în cop.): Pre contractual, F. tir. – [00-1012]
859.0(478)-8 Grossu

985. Hadârc , Ion. Arena cu iluzii: (interviuri, discursuri, eseuri) /


Ion Hadârc . – Ch.: Garuda-art, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Central ”). – 506 [1]
p.; 21 cm. – ISBN 9975-9984-7-X (în cop.): Pre contractual, F. tir. – [00-
910]
859.0(478) Hadârc : 323/324(478)

986. Popa, Valentina. Iese Luna dintr-un nor: Pentru copii de toate
vârstele / Valentina Popa; postfa : Ana Manole; cop.: Alex Ussow;
concep ie-design: Iustina Coroban. – Ch.: Spicu a, 2000 (F. E. - P. “Tipogr.
Central ”). – 63, [1] p.: fotogr. ; 21 cm. – (Col. “R murele”). – ISBN 9975-
78-075-X: Pre contractual, 2000 ex. – [00-954]
859.0(478)-93 Popa

987. Romanciuc, Vasile. Un timp f r nume: versuri / Vasile


Romanciuc. – Ch.: Museum, 1996 (Tipogr. “Tipar” din Tiraspol). – 83, [4]
p.; 21 cm. – Cop. I: “Bocca della Verita” (Roma). – ISBN 9975-906-04-4:
Pre contractual, F. tir. – [00-1002]
859.0(478)-1 Romanciuc
988. Trof il , Vasile. C derea în p cat: Fabule i snoave
moldovene ti de la finele veacului XX / Vasile Trof il ; pict.: Aleksandr
Hmelni chi. – Ch.: “VAST-M” S.R.L., 2000. – 96 p.: il.; 18 cm. – ISBN
9975-9593-0-X: Pre contractual, F. tir. – [00-988]
859.0(478)-7 Trof il

859.0(478).09 Critica i istoria literar din Republica Moldova

989. Donos, Alexandru. Scriitori martiri / Alexandru Donos; cop.:


Alexandru Crasnean. – Ch.: Museum, 2000 (Combinatul Poligr.). – 119 p.:
fotogr.; 20 cm. – Apare cu sprijinul Centrului Int. de Cultur pentru Copii i
Tineret “Sergiu Grossu”. – ISBN 9975-905-58-7 (în cop.): Pre contractual,
F. tir. – [00-1011]
859.0.09(478)

882 Literatur rus

990. L’vovskij, E. Dvadcatyj vek: [povesti] / E. L’vovskij. – Ch.: S.


n., 2000 (F. E.- P. “Tipogr. Central ”). – 189, [2] p.; 18 cm. – ISBN 9975-
61-130-3: Pre contractual, F. tir. – [00-943]
882(478)-3 L’vovskij

991. Milâh, Aleksandr. Iz veka XX-rodom: [sbornik stihotvorenii


1970-2000 gg.] / Aleksandr Milâh. – Ch: M. K. “Inessa”, 2000 (F. E.- P.
“Tipogr. Central ”). – 96 p.; 20 cm. – Russkaâ poèziâ bližnego zarubež’â. –
Izdana pri finansovoj podderžke: Mezdunarodnogo Nezavisimogo Univ-ta
Moldovy (ULIM), Primarii g. Kisineva, Kongressa russkih obšin Resp.
Moldova; Kišinevskoj obšiny rossiân; Obšestvenni-politi eskogo Dviženiâ
“Ravnopraviâ sel’skogo liceâ im Petra Velikogo). – ISBN 9975-9595-3-9:
Pre contractual, F. tir. – [00-942]
882(478) –1

94 ISTORIE GENERAL . ISTORIE UNIVERSAL


94(100) Istoria universal

992. Petrencu, Anatol. Istoria universal contemporan ; 1914-2000:


Man. pentru cl. a IX-a / Anatol Petrencu; cop.: Vladimir Sini ki; aparatul
metodic: Maria Dobzeu. Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Ist. – Ch.:
Prometeu, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Central ”). – 262, [2] p.: fotogr., il., tab.;
24 cm. – ISBN 9975-919-17-0: Pre contractual, F. tir. – [00-908]
94(100)”1914/200”(075.3)
993. Baidaus, Eduard. Istoria Evului Mediu: Program analitic al
cursului universitar / Eduard Baidaus; Univ. Pedagogic de Stat “Ion
Creang ”. Catedra Istorie Universal . – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. U.P.S. “Ion
Creang ”). – 31 p.; 20 cm. – Bibliogr. p. 26-31. – 3 lei, 30 ex. – [00-972]
94(100)”05/16”(075.8)

94(478) Istoria Republicii Moldova


994. Bulat, Nicolae. Jude ul Soroca: file de istorie / Nicolae Bulat;
cop.: Mihai Bacinschi. – Ch: ARC, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Central ”). – 350
+[32] p.: fotogr., tab. ; 24 cm. – Bibliogr. p. 346-350. – ISBN 9975-61-139-7
(în cop.): Pre contractual, F. tir. – [00-933]
94(478-22)

995. Calvarul deport rilor / Conduc tor de ed.: Alexei Barb neagr .
– Ch.: Centrul de Drept; Garuda-art, 2000 (F.E.-P. “Tipogr. Central ”). –
202, [1] p.; 20 cm. – Apare cu sprijinul Înaltului Comisariat al Na iunilor
Unite pentru Refugia i din Republica Moldova. – ISBN 9975-9588-4-2: Pre
contractual, F. tir. – [00-1004]

996. Localit ile Republicii Moldova: Itinerar documentar-publicistic


ilustrat / Agen ia Na . de Pres “Moldpress”; col. de aut.: Ion Cernei, Ion
Chiriac, Silvia Corl teanu-Granciuc, … ; Tudor opa; coord. t.: Anatol
Eremia, …; fotogr.: Paul Buciut ; dir. ed.: Dumitru âra. – Ch.: S. n., 2000
(Concernul “Presa”). – 25 cm.
Vol. 2: Bi-Buz. – 2000. – 591 p.: il., fotogr. – Bibliogr. i la sfâr itul
denum. geogr. – (În cop.): Pre contractual, F. tir. – [00-987]
908:94(478)

997. Trof il , Vasile. Visoca: [jud. Soroca] / Vasile Trof il ; red. t.:
Ion Dron. – Ch.: S. n., 1999. – 112 p.: fotogr.; 20 cm. – Bibliogr. p. 110-
111. – Apare din contul aut. – ISBN 9975-9593-6-4: Pre contractual, F. tir.
– [00-989]
94(478)-22

Autoreferate
Autoreferate pentru titluri de doctor habilitat

998. Jelescu, Petru. Geneza neg rii la copii în perioada preverbal :


(studiu teoretico-experimental): 19.00.07 – Psihologia pedagogic : Autoref.
al tezei de doctor habilitat în psihologie / Petru Jelescu; Inst. de t. ale
Educa iei. – Ch.: S. n., 2000. – 37 p. – [00-901]

999. Sîrbu, Ion. Ecosofia: aspecte ontologice, epistemologice, logice


i antropologice: 09.00.01 – Ontologia i teoria cunoa terii: Autoref. al tezei
de doctor habilitat în filosofie / Ion Sîrbu; Univ. de Stat din Moldova. – Ch.:
S. n., 2000. – 39 p. – Bibliogr. p. 34-37 (52 tit.) i în notele de subsol. – [00-
980]
[111+165](043]

1000. Todira , Vladimir. Fundamentarea sistemului de prevenire


i combatere a bolilor fructelor de m r dup recoltare: 06.01.11 – Protec ia
plantelor: Autoref. tezei de doctor habilitat în t. biologice / Vladimir
Todira ; Inst. de Cercet. pentru Protec ia Plantelor. – Ch.: S. n., 2000. – 41 p.
– Bibliogr. p. 35-39 (59 tit.). – [00-977]
634.1076:631.563

Autoreferate pentru titlul de doctor

1001. Bosîi, Ludmila. Corela iile neuro-hormonale la persoanele


supuse ac iunii îndelungate a vibra iei generale: (înso itori de vagon):
03.00.13 – Fiziologia omului i animalelor: Autoref. tezei de doctor în t. /
Ludmila Bosîi; Univ. de Stat din Moldova. – Ch: S. n., 2000. – 21 p. –
Bibliogr. p. 22 (7 tit.). – [00-936]

1002. Certan, Anastasia. Politica fiscal în raport cu valoarea


ad ugat : Specialitatea 08.00.10 – Finan e, moned i credit: Autoref. al
tezei de doctor în t. economice / Anastasia Certan; Acad. de Studii
Economice din Moldova. – Ch.: S. n., 2000. – 22, [2] p. – Bibliogr. p. 22 (7).
– [00-992]

1003. Danci, Alexandru Vasile. Tratamentul litiazei biliare


complicate cu patologie a c ilor biliare prin aplicarea metodelor chirurgiei
miniinvaziv i endoscopic : 14.00.27 – chirurgia: Autoref. tezei de doctor
în t. medicale / Danci Alexandru Vasile; Univ. de Stat de Medicin i
Farmacie “N. Testemi anu”. – Ch.: S. n., 2000. – 25 p.: il., tab. – Bibliogr. p.
20-22 (21 tit.). – 00-974]
616.36+616.361]-089

1004. Gagauz, Ion. Tactica chirurgical i rezultatele precoce în


tratamentul pancreatitei acute distructive: 14.00.27 – Chirurgie : Autoref.
tezei de doctor în t. medicale / Ion. Gagauz; Univ. de Stat de Medicin i
Farmacie “Nicolae Testemi anu”. – Ch.: S. n., 2000. – 28 p.: scheme, tab. –
Bibliogr. p. 25-26 (18 tit.). – [00-964]
616.37-002-089
1005. Mironov, Ion. Evolu ia valorific rii resurselor naturale i
modific rile în mediul geografic în Republica Moldova: autoref. tezei de
doctor în t. geografice: 11.00.11. – Protec ia mediului înconjur tor i
folosirea ra ional a resurselor naturale / Ion Mironov; Acad. de t. a Rep.
Moldova. Inst. de Geografie. – Ch.: S. n., 2000. – 20 p.: tab. – Bibliogr. p.
19-20 (9 tit.). – [00-884]
911.52:504.55.05(478)(091)(043.3)

1006. Mo , Doina. Modalit i de tratare diferen iat a studentelor


supraponderale în lec ia de educa ie fizic din înv mântul superior:
Specialitatea 13.00.04 – Teoria i metodica educa iei fizice, antrenamentului
sportiv i culturii fizice de asanare: Autoref: al tezei de doctor în t.
pedagogice / Doina Mo ; Ins. Na . de Educa ie Fizic i Sport al Rep.
Moldova. – Ch: S. n., 2000. – 20 p.: tab. – Bibliogr. p. 17-18 (12 tit.). – [00-
983]
796+378.17
1007. Odobescu, Stela. Deregl ri ale paternului de respira ie la
pacien ii cu tulbur ri vegetative suprasegmentare: (studiu clinic, psihologic,
fiziologic): 14.00.13 – Neurologie : Autoref. al tezei de doctor în t.
medicale / Stela Odobescu; Univ. de stat de Medicin i Farmacie “Nicolae
Testemi anu”. – Ch.: S. n., 2000. – 23 p.: tab. – [00-973]
616.8-009+616.839+616.2-008.4

1008. Rotaru, Andrei. Cererea i oferta de bani în rile în


tranzi ie cu economie tenebr dezvoltat : specialitatea: 08.00.10 – Finan e,
moneda i credit: autoref. al tezei de doctor în economie / Andrei Rotaru;
Acad. de Studii Economice din Moldova. – Ch.: S. n., 2000 (Tipogr. Acad.
de Studii Economice). – 20, [2] p . – Bibliogr. p. 19-20 (8 tit.). – [00-885]

1009. Stepanov, Georgeta. Poten ialul politico-informa ional al


presei contemporane din Republica Moldova: 23.00.01 – Teoria i istoria
politologiei; institu ii i procese politice: Autoref. al tezei de doctor în t.
politice/ Georgeta Stepanov; Univ. de Stat din Moldova. – Ch.: S. n., 2000.
– 24 p – Bibliogr. p. 22 (7 tit.). – [00-976]

1010. Todera , Albina. Particularit ile fiziologico-biologice i


biotehnologice ale tulpinii Streptomyces massasporeus 36 ca produc tor al
substan elor bioactive: 03.00.07 – microbiologie: Autoref.al tezei de doctor
în t. biologice / Albina Todera ; Acad. de t. a Rep. Moldova. Inst. de
microbiologie. – Ch.: S. n., 2000. – 21 p. – Bibliogr. p. 18-19(26 tit.). – [00-
993]
579.222’121

1011. Ursu, Elvira M. Tratamentul ra ional endodontic reparativ


al periodontitelor apicale cronice: 14.00.21 – Stomatologie: Autoref. al tezei
de doctor în t. medicale / Elvira M. Ursu; Univ. de Stat de Medicin i
Farmacie “Nicolae Testemi anu”. – Ch.: S. n., 2000. – 28 p.: tab. – Bibliogr.
p. 25-26 (8 tit.). – [00-975]

616.314.17-008.1-036-08

1012. Zota, Eremei. Particularit ile diagnosticului diferen ial i


consultul medico-genetic al distrofiei musculare progresive Duchenne:
14.00.13 – Neurologie: Autoref. la teza de doctor în t. medicale / Eremei
Zota; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie “Nicolae Testemi anu”. – Ch.:
S.- n., 2000. – 21 p. – Bibliogr. p. 17-19. – [00-977]
Index de nume la cronica c r ii Nr 11-2000

Callo, Tatiana 20
A
Caragiale, Ion Luca 21
Ciubotaru, A. 2, 16 Certan, Anastasia 25
Gri unic, A. I. 11 Vasilache, Cezaria 19
Stepan, A. 10 Ciuntu, Ioan (Protoiereu) 3
Adam-Tocan, Parascovia 6 Bâgu, Claudia 1, 2
Afanasiu, Sergiu 21 Cojocea, Petrache D. 6
Bujor, Ala 18, 19 Matcovshi, Constantin 13
Hmelni chi, Aleksandr 23 Sîrghi, Constantin 16
Ussow, Alex 20, 22 Cotl u, Maria 18
Ciubotaru, Alexandru A. 16 Crijanovschi, Andrei 20
Crasnean, Alexandru 1, 22, 23 Cuzuioc, Ion 21, 22
Cri an, Alexandru 20
D
T nase,Alexandru 7, 8
Barb neagr , Alexei 6, 24 Esinencu, Dan 22
Sosnorski, Alla 12 Danci, Alexandru Vasile 25
Sosnovski, Alla 10 Olaru, Daniela 12
Manole, Ana 22 Sâmboteanu-Popescu, Daniela 7
Usatiuc, Anastasia 11 Darie, G. 16
Eremia, Anatol 24 Donos, Alexandru 23
Timohin, Anatol 18 Drozd, G. D. 18
Maxim, Anca 6 Dru , Boris 22
Ro ca, Andrei 14 Dulepova, Olga 13
Popov, Andron 16 âra, Dumitru 24
Andru, Vasile 2
E
Salagor, Angela 10
Suceveanu, Arcadie 10, 19 erneva, E. D. 19
R ileanu, Aurelia 10, 12 Fabian, E. 19
Marcov, E. 6
B
Marei, E. 10
Baidaus, Eduard 24 Onofreiciuc, E. 19
Bantu , Igor 7 Zai eva, E. 5
Bejenaru, Galina 18 Belinschi, Elena 10
Be , Elena 20 Axenti, Eufrosinia 19
Parii, Boris 13 Gladan, Eugen 3
Bosîi, Ludmila 25 Marin, Eugenia 11
Botnar’, V. F. 16
F
Bujor, Ala 18
Bulat, Nicolae 24 Gorlenko,F. M. 19
Bulhac, Emilia 18 i ianu, F. . 15
Patraman, Fedora 5
C
Sâmih ian, Florentina 20
Matcovschi, C. 14
G M
Cornienco, G. 9, 20 Ad sc li ei, M. 15
Gagauz, Ion 25 Macovei, Lidia 8
Rusna, Gh. 10 Cotelea, Maia 19
Savin, Gheorghe 16 Manole, Tatiana 9
Goian, Ion 4 Ciobanu, Maria 2
Gremalschi, A. 1 Dobzeu, Maria 23
Cornienca, Grigore 3 Guzun, Maria 18
Cornienco, Grigore 11, 18 Scobioal , Maria 18
Grossu, Sergiu 22 Andruhina, Marina 21
Grunzu, Tatiana 17 Levicki, Marina 10
Melenciuc, D. 19
H
Singer, Mihaela 10, 12
Hadârc , Ion 22 Bacinschi, Mihai 24
Delcea, Mihai 6
I Str til , Mihai 3
Spinei, I 1 Perebinos, Mihail 5, 9
Oliinîk, I. 2 Milâh, Aleksandr 23
Ciobanu,Igor 6 Minulescu, Ion 21
Iliadi, Gh. 4 Granaci, Miron 10
Cernei, Ion 24 Mironov, Ion 26
Chiriac, Ion 24 Mo , Doina 26
Dron, Ion 24 Teodor, Mutruc Mihail 11
Valu , Ion 13
N
Vlahu , Ion 13
Cârmu, Isai 21 Babâr , N. 20
Mocanu, Iu. 1 Cerne caia, N. 3
Iuga, Mircea 7 Fedotov, N. 6
Atanasov, Iulia 18, 19 Andreev, Nadia 13
Olaru, Iuliana 12 Pl m deal , Natalia 5
Coroban, Iustina 22 Negrescu, V.V. 15
Cojocaru,Nelli 7
J Samoil, Nelli 13
Jelescu, Petru 24 Nicolae Timofte (pre .) 8
Jidacevschi, Leonid Ion 11 Bondarenco, Nina 20
Seuk, Joon Ho 10 urcan, Nina 9
Dalni chi, Nionil 2
L
O
Cu nirenco, L. 11
Melnicenco, L. 4 Borodaeva, O. F. 18
L’vovskij, E. 23 Gri iuc, O. 5
C z nescu, Larisa 19 Odobescu, Stela 26
Nosacenko, Larisa 12 Olaru, Efim 12
Nosa enko, Larisa 10, 12 Andrysek, Oldrich 6
Lichii, Boris 8 Serebrian, Oleg 6
Granaci, Lidia 10 Oprea, S. 15
Stamatin, Otilia 10 Gavrilenco, T. 4
Suzanskaâ, T. N. 19
P
Dubrovina, T. Û. 19
Cojocaru, P. 6 Andriu , Tamara 18
Paladi, Ion 9 Neculce, Tatiana 22
Palii, Alexei 3, 20 Petcu, Tatiana 19
Buciut , Paul 24 Todera , Albina 26
Petrencu, Anatol 23 Todira , Vladimir 25
Cebotari, Petru 7 Trof il , Vasile 23, 24
Ghe iu, Petru 21 Capsa, Tudor 9
Tolocenko, Petru 11 opa, Tudor 24
Popa, Valentina 22
U
Popovici, Tudor 8
Pribeagu, Ion 21 Boghiu, Uliana 10, 19
Until , Veaceslav 1
R
Ursu, Elvira M. 27
Fedotov, R. 6 Ursu, Leonid 13
R ileanu, Aurelia 10
V
Romanciuc, Vasile 22
Rotaru, Andrei 26 Afanasiev, V. 15
Rusu, I., 17 Dulgheru, V. E. 14
Rusu, Mihai, 11 Ceban, V. F. 14
Ganea, V. 4
S
Granaci, V. 16
Nicolae, Sârbu 19 Gu can,V. 3
Nicolai, Sava 13 Gri unic, V. I. 11
Mustea , Semion 11 Kosteckij, V.N. 18
Andrie , Serafim 15 Chitoroag , Valentina 1, 2
Pu cu a, Sergiu 5 Lungu, Valentina 10, 19
Corl teanu-Granciuc, Silvia 24 Pâslaru, Valentina 12
Sîrbu, Ion 25 Dulgheru, Valeriu 14
Ciuvalschi,Sofia 5 Arhip, Vasile 16
Dobra, Sofia 20 Comendant, Vasile 14
Secrieru,Stanislav 7 Mo in, Veaceslav 3
Cemortan, Stela 11 Munteanu, Veronica 18
Diaconu, Stela 12 Mustea , Veronica 1
Stepanov, Georgeta 26 Ghicavîi, Victor 13
Suba i, B. 4 Raischi, Victor 10, 12
Galben,Svetlana 12 Ursu, Victoria 10, 19
Dandara, Viorel 5
Coroban, Vitalie 21
cerba chi, Ion C. 13 Ivanov, Vladimir 7
u u, Gh. 15 Mocreac, Vladimir 7
Sini ki, Vladimir 23
T Tudose, Vladimir 5
Bajura, T. 5
Z Meche china, Zoia 5
Zota, Eremei 27
Ciobanu,Zinaida 18, 19
Zubco, Valeriu 7
Galben-Panciuc, Zinaida 10, 12, 22

S-ar putea să vă placă și