Sunteți pe pagina 1din 22

AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU NATIONAL AGENCY FOR

SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR SOLVING COMPLAINTS

MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, et. 4,
tel: 022 820652, fax: 022 820651, e-mail: contestatii@ansc.md

DECIZIE

Nr.03D-38-21 Data: 22.01.2021


privind soluționarea contestației formulată de către „GBG MLD” SRL, înregistrată la
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor cu nr. 02/1261/20 la data de 24.12.2020,
pe marginea procedurii de achiziție publică nr. 20/00092

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor a examinat contestația nr.


02/1261/20 din 24.12.2020, depusă de către „GBG MLD” SRL, adresa: mun. Chișinău,
str. Tighina 65, of 607, nr. de identificare (IDNO): 1003600117582, tel. 022549121, e-
mail: office@gbg.md, pe marginea documentației de atribuire a procedurii de achiziție
publică nr. 20/00092 (MD-1610362676709), privind achiziția „Realizarea Programului
Național „Securitatea transfuzională și autoasigurarea țării cu produse sanguine”
reactive și consumabile medicale conform necesităților pentru anul 2021ˮ, inițiată de
către Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (în continuare –
CAPCS), adresa: mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru nr. 22/2, număr de identificare
(IDNO): 1016601000212, tel.: 022222445, e-mail: office@capcs.md,
dispozitive@capcs.md.
În scopul examinării contestației, Agenția a organizat la data de 12.01.2021, ora
10:00, ședință deschisă la care au participat reprezentanții contestatorului, ai autorității
contractante și ai operatorului economic „Becor” SRL.

Pretențiile contestatorului:
În calitatea sa de persoană interesată în cadrul procedurii de achiziție publică nr.
20/00092 (MD-1610362676709), „GBG MLD” SRL formulează următoarele pretenții:
„Actul (sau actele) autorității contractante pe care îl considerăm ilegal și pe care
îl contestăm este pachetul de documente de licitație, și anume descrierea tehnică a
bunurilor, publicat în data de 15 decembrie 2020.
Motivele care au stat la baza contestației sunt:
În fapt, compania „GBG MLD” SRL are intenția de a participa la licitația LP nr.
20/00092, care urmează să aibă loc în data de 12.01.2020. Urmare a studierii
pachetului de documente, de către specialiștii companiei noastre a fost depistat că
specificațiile tehnice pentru unele Loturi sunt indicate pentru un singur producător –
ROCHE MOLECULAR DIAGNOSTICS. Totodată, sunt loturi care au introduse
specificațiile tehnice inadecvate or greșite or neclare, după cum urmează:

1
Lot nr. 23 Teste pentru tehnologia de examinare de laborator a donatorilor de
sânge/componente sanguine și sângelui/componentelor sanguine donat la prima etapă
de triere:
1. Cantitatea de teste: solicităm să ne fie confirmată cantitatea corectă solicitată
în caietul de sarcini. Conform caietului de sarcini cantitatea de livrat pe Lot este de
260300 teste. Însă, în specificația tehnică deplină solicitată este indicată o altă
cantitate de teste – 175800.
Neconcordanțe pe cantitate sunt și pentru fiecare tip de testări solicitate: HBsAg
– 43800 teste; anticorpi anti-HCV – 43700 teste; anticorpi anti-Treponema Palidum –
44800 teste; Ag-HIV-1 P24 și anticorpilor anti-HIV1/HIV2 – 43500 teste.
Solicităm să fie reconfirmată cantitatea necesară de teste pentru fiecare tip de
testare.
2. Test tip II: caietul de sarcini solicită test de tip II pentru următoarele poziții:
Test pentru determinarea AgHBs TIP II, HCV, tip II, Ag-HIV-1P24 și anticorpilor anti-
HIV1/HIV2 tip II.
Menționăm că această cerință este introdusă special pentru a favoriza agentul
economic „BECOR” SRL, care este distribuitorul oficial al producătorului ROCHE.
În acest context menționăm că numai produsele acestui producător conțin sintagma
Test tip II, fapt ce se regăsește în broșurile ROCHE (se anexează).
Totodată, alți producători mondiali nu folosesc astfel de noțiune și nu este
cunoscută nici semnificația sintagmei „test de tip II” nici importanța acesteia.
Drept urmare această noțiune este introdusă în specificațiile pentru acest lot cu
un singur scop de a restrânge concurența, de a elimina alți agenți economici din
procedura în cauză și totodată, sunt încălcate următoarele dispoziții ale legislației în
vigoare: alin. (6), art. 37 Regulile privind descrierea bunurilor, din Legea nr.
131/2015, care prevede expres că „Specificațiile tehnice nu vor face referință la o
anumită marcă comercială sau la un anumit agent economic, la un brevet, o schiță sau
un tip de bunuri, de lucrări și de servicii, nu vor indica o origine concretă, un
producător sau un operator economic concret.”
3. La pct. „Cerințe tehnice pentru fiecare unitate”, sub pct. d) avem următoarea
solicitare: „d) analizator cu tehnica de identificare concomitentă a marcherilor
HBsAg, anticorpi anti HCV, anticorpi anti Treponema Pallidum, Ag/Ac HIV și alții”.
În acest context menționăm că în conformitate cu prevederile art. 37 din Legea nr
131/2015, specificațiile tehnice trebuie sa aibă o descriere exactă și completă a
obiectului achiziției. Drept urmare, solicităm clarificarea cu privire la sintagma „și
alții” (să enumere exact denumirile) ori eliminarea acesteia din caietul de sarcini.
Lot nr. 24 Teste pentru tehnologia de examinare de laborator a donatorilor de
sânge/componente sanguine și sângelui/componentelor sanguine donat la a doua etapă
de triere – Descrierea tehnică face referință la sistemul Roche Cobas s 201 system kitul
de testare cobas® TaqScreen MPX Test, v2.0.

2
Inclusiv conține și solicitarea ca acest kit să „posedă enzima AmpErase care
reduce potențialul contaminării;”, fapt care indică direct produsul companiei ROCHE.
Puteți accesa link-ul de pe site-ul oficial Roche întru justificarea celor relatate
mai sus: https://diagnostics.roche.com/global/en/products/params/cobas-taqscreen-
mpx-test-v2-0.html.
Drept urmare, este încălcat alin. (6), art. 37 Regulile privind descrierea bunurilor,
din Legea nr. 131/2015, care prevede expres că „Specificațiile tehnice nu vor face
referință la o anumită marcă comercială sau la un anumit agent economic, la un brevet,
o schiță sau un tip de bunuri, de lucrări și de servicii, nu vor indica o origine concretă,
un producător sau un operator economic concret”.
Lot nr. 61 Centrifuga de răcire – Solicităm modificarea parametrului „Domeniu
de viteze de la 100 rpm până la 5.000 rpm” din motiv că acesta restricționează accesul
operatorilor în a oferta poziția dată.
Menționăm că utilizatorul final nu utilizează valori mai mari de 4500 rpm sau mai
mici de 1000 rmp, în activitatea sa. Astfel, cerința pentru un diapazon peste necesitățile
reale au drept scop doar îngrădirea accesului la licitație.
În acest context menționăm că art. 37 alin. (9) din Legea nr. 131/2015 prevede
clar că „Specificațiile tehnice trebuie să permită oricărui ofertant accesul egal la
procedura de atribuire și nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole
nejustificate de natură să restrângă concurența între operatorii economici”.
În drept, în continuare sunt încălcate următoarele dispoziții ale legislației în
vigoare: alin. (6) art. 37 Regulile privind descrierea bunurilor, din Legea nr. 131/2015,
care prevede expres că „Specificațiile tehnice nu vor face referință la o anumită marcă
comercială sau la un anumit agent economic, la un brevet, o schiță sau un tip de bunuri,
de lucrări și de servicii, nu vor indica o origine concretă, un producător sau un
operator economic concret. În cazul în care nu există un mod suficient de exact de
expunere a cerințelor față de achiziție, iar o astfel de referință este inevitabilă,
caracteristicile vor include cuvintele „sau echivalentul”.” – INDICAREA TESTULUI
DE TIP II, DENUMIRILE „Cobas” SAU „AmpErase” SCOATE DIN COMPETIȚIA
TOȚI PRODUCĂTORII DISPOZITIVELOR SIMILARE, ÎN AFARĂ DE ROCHE. Au
fost încălcate și principiile de reglementare a relațiilor privind achizițiile publice, și
anume: lit. c) asigurarea concurenței și combaterea concurenței neloiale în domeniul
achizițiilor publice; lit. h) tratament egal, imparțialitate, nediscriminare în privința
tuturor ofertanților și operatorilor economici din art. 7 din Legea nr. 131/2015.
Suplimentar, putem menționa că este încălcat și principiul utilizării eficiente a banilor
publici, având în vedere că produsele ROCHE sunt mult mai scumpe, și totodată,
pentru funcționarea echipamentelor lor este necesară achiziționarea consumabilelor
adiționale – cheltuieli care pot fi evitate și minimizate prin utilizarea utilajelor și de la
alți producători.

3
De asemenea, în conformitate cu pct. 21 din Regulamentul cu privire la activitatea
grupului de lucru pentru achiziții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 667 din
27.05.2016, grupul de lucru este obligat „2) să asigure participarea pe scară largă a
operatorilor economici la procedurile de achiziție, în scopul asigurării concurenței și
combaterii concurenței neloiale în domeniul achizițiilor publice; 3) să asigure
obiectivitatea și imparțialitatea la procedurile de achiziții publice.”
Ca urmare considerăm că descrierea bunurilor din caietul de sarcini contravine
prevederilor Legii nr. 131/2015 în vigoare și prin aprobarea acestui caiet de sarcini
(documentație tehnică), membrii grupului de lucru încalcă legislația în vigoare. Vă
atragem atenția repetat, că documentația tehnică este elaborată în așa fel că alți
producători din start sunt eliminați din procedura de achiziție în cauză și totodată, este
favorizat producătorul ROCHE și distribuitorul acestuia compania „BECOR” SRL –
situația care se repetă de mai mulți ani, cu suportul Centrului Național de Transfuzie
a Sângelui.
Reieșind din cele expuse solicităm:
1. Admiterea prezentei contestații.
2. Modificarea cerințelor tehnice din caietul de sarcini al LP 20/00092 din
10.01.2021 în conformitate cu cele expuse în prezenta contestație și cu respectarea
legislației în vigoare.”

Argumentele autorității contractante:


CAPCS, prin punctul său de vedere, expus în scrisoarea nr. Rg02-40 din
14.01.2021, cu referire la contestația depusă de către „GBG MLD” SRL informează
următoarele:
„Prin prezenta, Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
(CAPCS), Vă comunică punctul de vedere asupra contestației depuse în cadrul
procedurii de achiziție publică LP nr. 20/00092 publicată în BAP nr. 86 din 15.12.2020
privind „Realizarea Programului Național „Securitatea transfuzională și
autoasigurarea țării cu produse sanguine” reactive și consumabile medicale conform
necesităților pentru anul 2021”, de către „GBG MLD” SRL.
Examinând argumentele invocate în contestația „GBG MLD” SRL, comunicăm
următoarele:
Cu referire la stabilirea eronată a cantităților pentru lotul nr. 23 „Teste pentru
tehnologia de examinare delaborator a donatorilor de sânge/componente sanguine și
sângelui/componentelor sanguine donat la prima etapă de triere” comunicăm că
cantitatea testelor a fost corectată, după cum urmează:
Solicitat în total – 260300 teste, inclusiv:
Test pentru determinarea AgHBs – 65000 testări,
Test pentru determinarea anticorpilor anti HCV–65000 testări,
Test pentru determinarea anticorpilor anti Treponema Pallidum–65300 testări,

4
Test pentru determinarea simultană a Ag-HIV-1 P24 și anticorpiloranti-
HIV1/HIV2 –65000 testări.
Cu referire la pretențiile contestatorului pe marginea sintagmei „tip II”,
considerăm neîntemeiată, iar categorizarea materialelor consumabile, produselor
diagnostic, altor materiale prin mențiune tip I, tip II, sunt prevăzute pentru mai multe
produse. Menționăm, că sintagma „tip II” nu face trimitere la un producător, dar are
drept scop identificarea unui produs din lista tuturor produselor, multe din acestea cu
aceeași denumire.
Cu privire la afirmația contestatorului, „La pct. d) analizator cu tehnică de
identificare concomitentă a marcherilor HBsA anticorpi anti HCV anticorpi anti
Treponema Pallidum, Ag/Ac HIV și alții” comunicăm că a fost modificată după cum
urmează „La pct. d) analizator cu tehnica de identificarea obligatorie și concomitentă
a marcherilor HBsA anticorpi anti HCV anticorpi anti Treponema Pallidum, Ag/Ac
HIV și opțional a altor marcheri”.
Referitor la afirmația contestatorului „Pentru poziția Lot nr. 24: Teste pentru
tehnologia de examinare de laborator a donatorilor de sânge/componente sanguine și
sângelui/componentelor sanguine donat la a doua etapă de triere, privind cerința
„posedă enzima AmpErase care reduce potențialul contaminării”, explicăm că enzima
(substanța) respectivă, prevede expres procesul de „înlăturare/dezinfectare prin
ardere chimică” pentru a asigura reducerea contaminării încrucișate, aceasta fiind ca
componentă a dezinfecției chimice și este obligatoriu necesară în această tehnologie
de testare. Specificația nu face referință la producător sau marcă comercială ci doar
la proces, metodă specifică de producție. Metoda în cauză prevede prezența
fermentului (enzimei/substanței) și/sau orice altă metodă de dezinfecție, indiferent de
denumirea acesteia, care are menirea, de a reduce maximal contaminarea încrucișata
în interiorul dispozitivului. Pentru orice alt producător de tehnologii similare este
admisă orice alternativă pentru prevenirea contaminării încrucișate (dezinfecție
chimică).
Pentru o claritate mai bună, menționăm că important este de a se atinge
obiectivul, și anume prevenirea contaminării, indiferent de denumirea enzimei și/sau
alte substanțe chimice, sau alte metode de dezinfecție utilizată de producători, care va
reduce contaminarea încrucișată, și propune de a expune sintagma „posedă enzima
AmpErase sau echivalentul acesteia, care reduce potențialul contaminării”.
În partea ce ține de pretențiile contestatorului pe marginea lotului nr. 61
„Centrifugă de răcire” comunicăm că lotul va fi anulat din procedura de achiziție și
va fi inițiată o nouă procedură de achiziție cu specificația tehnică modificată.
În același timp, CAPCS comunică că au fost inițiate două proceduri de achiziții
publice privind „Realizarea Programului Național „Securitatea transfuzională și
autoasigurarea țării cu produse sanguine” reactive și consumabile medicale conform
necesităților pentru anul 2021”, prima procedură a fost publicată în BAP nr. 86 din

5
15.12.2020 cu nr. 20/00092 prin SIA RSAP (prima variantă), care de fapt a fost
contestată documentația de atribuire. Ulterior dat fiind faptul că de la 01.01.2021 au
intrat în vigoare prevederile art. 89 alin. (4) din Legea nr. 131/2015, CAPSC a fost
nevoit să publice procedurile de achiziții în SIA „RSAP” (MTender), la care
deschiderile urmează a fi după data de 01.01.2021, astfel încât să permită operatorilor
economici să depună ofertele electronic.
Astfel, comunicăm că procedura de achiziție cu nr. ocds-b3wdpl-MD-
1610362676709 publicată în SIA „RSAP” (MTender) la data de 11.01.2021 este
aceeași procedura de achiziție.
Reieșind din cele expuse mai sus, autoritatea contractantă consideră parțial
întemeiată contestația și solicită respingerea pretențiilor conform celor expuse în
prezentul punct de vedere și temeiul art. 86 alin. (2) din Legea nr. 131/2015.
Suplimentar, prin scrisoarea nr. Rg02-59 din 15.01.2021, autoritatea contractantă
comunică următoarele:
„Prin prezenta, CAPCS, Vă comunică suplimentar la punctul de vedere asupra
contestației depuse în cadrul procedurii de achiziție publică LP nr. 20/00092 publicată
în BAP nr. 86 din 15.12.2020 privind „Realizarea Programului Național „Securitatea
transfuzională și autoasigurarea țării cu produse sanguine” reactive și consumabile
medicale conform necesităților pentru anul 2021”, de către „GBG MLD” SRL.
Examinând suplimentar argumentele invocate în contestația „GBG MLD” SRL,
în partea ce ține de pretențiile contestatorului pe marginea lotului nr. 61 „Centrifugă
de răcire” comunicăm că lotul nu va fi anulat din procedura de achiziție, iar
specificația tehnică va fi modificată după cum urmează: din „Domeniu de viteze de la
100 rpm până la 5.000 rpm, inclusiv;” în „Diapazon minim – 100 ± 50 rpm, Diapazon
maxim – nu mai puțin de 4.900 rpm;”
Reieșind din cele expuse mai sus, autoritatea contractantă consideră parțial
întemeiată contestația și solicită respingerea pretențiilor conform celor relatate în
prezentul punct de vedere și temeiul art. 86 alin. (2) din Legea nr. 131/2015.”

Argumentele beneficiarului Centrul Național de Transfuzie a Sângelui:


Centrul Național de Transfuzie a Sângelui, prin punctul său de vedere, expus în
scrisoarea nr. 01-18/1443 din 31.12.2020, pe marginea contestației depuse comunică
următoarele:
„1. Pentru poziția/lotul nr. 23: Teste pentru tehnologia de examinare de laborator
a donatorilor de sânge/componente sanguine și sângelui/componentelor sanguine
donat la prima etapă de triere. Specialiștii susțin această obiecție și comunică că a
sesizat de mai multe ori CAPCS privind informația eronată despre unele criterii de
eligibilitate pentru unele poziții, dar și cantitățile din Lista de consumabile, reagenţi,
produse diagnostice pentru anul 2021, care a fost plasată în documentele de licitație
nr. 20/00092 din 15.12.2020, înaintând în adresa Centrului pentru Achiziții
Centralizate în Sănătate scrisoarea CMS nr. 01-18/1365 din 07.12.2020, urmând
6
repetat scrisorile nr. 01-18/1424 din 23.12.2020 și 01-18/1439 din 29.12.2020
solicitând, insistent, substituirea informației eronate privind criteriile de eligibilitate
pentru unele poziții și cantitățile din Lista menționată supraindicată. Drept urmare, se
constată că până la 31.12.2020 nu s-a întreprins careva acțiuni în vederea corectării
erorilor admise.
2. Cu referire la afirmația contestatorului „Test tip 11: caietul de sarcini solicită
test de tip II pentru următoarele poziții: Test pentru determinarea AgHBs, tip II, Test
pentru determinarea anticorpilor anti-HCV tip II, Test pentru determinarea
anticorpilor anti Treponema Pallidum, tip II și Test pentru determinarea simultană a
Ag HIV-1 p24 și anticorpilor anti-HIV1/anti-HIV2, tip II.” o considerăm neîntemeiată,
iar categorizarea materialelor consumabile, produselor diagnostice, altor materiale
prin mențiunea tip I, tip II, etc, sunt prevăzute pentru „mai multe produse”. Aceste
mențiuni nu indică careva criterii specifice (cerințe tehnice) pentru un anumit produs
și nu favorizează un anumit producător, dar au ca scop identificarea unui produs din
lista tuturor produselor, multe din acestea cu aceeași denumire. În anexa la ordinul
Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr. 1491 din 27 decembrie 2019
„Cu privire la dispozitivele medicale de diagnostic in vitro și alte materiale utilizate în
asigurarea securității hemotransfuzionale și criteriile de eligibilitate a acestora” se
regăsesc cerințe similare și pentru alte dispozitive medicale, spre exemplu pentru
Suport, de la tipul I până la tipul III, pentru Con de la tip 1 până la tip VIII, pentru
Eprubetă de la tip I până la tip IX, pentru Cuvă de la tip I până la tip IV, pentru Pipetă
de la tip I până la tip VII, pentru teste de la tip I până la tip II, pentru Flacoane de la
tip 1 până la tip IX, pentru Fiole de la tip I până la tip II, pentru Dopuri de la tip I până
la tip V, pentru Pesari de la tip I până la tip VI, pentru Pahare de la tip I până la tip
VI, pentru Retortă de la tip 1 până la tip XI, etc.
Pe lângă Testul pentru determinarea AgHBs, tip II, Test pentru determinarea
anticorpilor anti-HCV tip II, Testul pentru determinarea anticorpilor anti Treponema
Pallidum, tip II și Testul pentru determinarea simultană a Ag HlV-1 p24 și anticorpilor
anti-HIV1/anti-HIV2, tip II în Licitație nr. 20/00092 din 15.12.2020, se regăsesc
pozițiile de bunuri solicitate Eprubetă tip III, Eprubetă tip II, Eprubetă tip VII,
Flacoane tip I, Flacoane tip II, Flacoane tip V, Flacoane lip VI, Flacoane tip VII, și
multe alte poziții similar identificate cu mențiunea „tip”.
Reiterăm, că afirmația contestatorului „GBG MLD” SRL privind favorizarea
unui anumit producător prin sintagma „tip 1, sau tip II sau tip... ” este neîntemeiată și
lipsită de elemente probatorii.
3. Cu privire la afirmația contestatorului, „La pct. d) analizator cu tehnica de
identificare concomitentă a marcherilor HbsAg, anticorpi anti HCV, anticorpi anti
Treponema Pallidum, An/Ac HIV și alții, specialiștii instituției noastre menționează că
sintagma „și alții”, ne asigură completarea, la necesitate, a examinărilor aplicabile în
examinarea sângelui donat la prezența marcherilor infecțiilor hemotransmisibile, în

7
caz dacă algoritmul de testare a sângelui donat, va prevedea și/sau în funcție de
evoluția situațiilor de urgenta, dar și recomandărilor Directivelor Europene, după care
se conduce Centrul Național de Transfuzie a Sângelui. Din moment ce spectrul
marcherilor obligatorii a fost specificat în documentele de licitație și există criterii
(cerințe tehnice și de certificare) clar definite pentru fiecare tip de test (parte
componentă a tehnologiei de testare), tehnologia de testare trebuie să asigure aceste
cerințe, or aceasta va corespunde ultimei generații de performanță, ce cu certitudine
asigură și alte tipuri de testări.
Se constată, că și această afirmație a contestatorului este neîntemeiată.
4. Referitor la afirmația contestatorului „Pentru poziția Lot nr. 24: Teste pentru
tehnologia de examinare de laborator a donatorilor de sânge/componente sanguine și
sângelui/componentelor sanguine donat la a doua etapă de triere, privind cerința
„posedă enzima AmpErase care reduce potențialul contaminării”, specialiștii
instituției noastre vin cu argumentele de rigoare prin care explicăm că enzima
(substanța) respectivă prevede expres procesul de „înlăturare/dezinfectare prin ardere
chimică” pentru a asigura reducerea contaminării încrucișate, aceasta fiind ca
componentă a dezinfecției chimice și este obligatoriu necesară în această tehnologie
de testare.
Specificația nu face referință la producător sau marcă comercială, ci doar la
proces, metodă specifică de producție. Metoda în cauză prevede prezența fermentului
(enzimei/substanței) și/sau orice altă metodă de dezinfecție, indiferent de denumirea
acesteia, care are menirea, reiterăm, de a reduce maximal contaminarea încrucișată
în interiorul dispozitivului. Pentru orice alt producător de tehnologii similare, este
admisă orice alternativă pentru prevenirea contaminării încrucișate (dezinfecție
chimică), iar în acest sens nu numai producătorul Roche utilizează această enzimă
pentru a majora performanța testelor, aceasta este prezentă și la alți producători cu
renume mondial. Specialiștii instituției noastre menționează că important este de a se
atinge obiectivul menționat, și anume prevenirea contaminării, indiferent de
denumirea enzimei și/sau alte substanțe chimice, sau alte metode de dezinfecție
utilizată de producători, care va reduce contaminarea încrucișată.
Specialiștii constată că afirmația contestatorului „GBG MLD” SRL privind
cerința „posedă enzima AmpErase care reduce potențialul contaminării” precum
favorizează un anumit producător este neîntemeiată și lipsită de elemente probatorii.
5. Privind afirmația contestatorului „Pentru poziția Lot nr. 61 Centrifuga de
răcire – cu referire la parametrul „Domeniu de viteze de la 100 rpm până la 5000
rpm”, specialiștii Vă comunică că este o afirmație eronată. Acest diapazon menționat
nu îngrădește accesul operatorilor în a oferta această poziție. Prin urmare, există cel
puțin 6 producători de astfel de dispozitive medicale, care produc dispozitiv cu așa
diapazon a parametrului menționat (centrifugă medicală frigorifică RM-6000, SIGMA
8K plasma, Hettich Roto Silenta 630 RS, Sorvall Bios 16 Thermo FS, ThermoElectron

8
Jouan KR4i, Biobase BK-DL GMB, etc). Specialiștii instituției noastre își prezintă
dezacordul și califică ca o obrăznicie a contestatorului, prin care acesta afirmă că
utilizatorul final nu ar avea nevoie de acest diapazon al parametrului indicat, făcând
referință la careva indicatori a domeniului de viteză. Menționăm că operatorii
economici nu cunosc activitatea specifică a instituției noastre. Actualmente, în
tehnologiile de producere a produselor sanguine (componente și preparate
biomedicale sanguine) din cadrul instituției noastre sunt particularități a etapelor de
producere, în care sunt necesare diverse regimuri de centrifugare, unele din ele
începând cu 800 rpm, respectiv domeniu de viteze de la 100 rpm până la 5000 rpm este
un criteriu obligatoriu a cerinței parametrului dat. Or contestatorul, prin această
tentativă, încearcă de induce în eroare Grupul de lucru și a modifica specificațiile
astfel că să oferteze dispozitive ce ar permite să-și asigure doar venit personal pe
așteptările acestuia și nici de cum în interesul de a satisface și cerințele pentru produs,
care în final va asigura durabilitate și procese corespunzătoare GMP în producerea
produselor sanguine.
Se constată, că și această afirmație a contestatorului este neîntemeiată și lipsită
de elemente probatorii.
În contextul celor expuse mai sus, specialiștii Centrului Național de Transfuzie a
Sângelui constată:
1) specificațiile tehnice a produselor solicitate în achiziție publică LP nr.
20/00092 BAP nr. 86 din 15.12.2020 privind realizarea Programului Național
„Securitatea transfuzională și autoasigurarea țării cu produse sanguine”, reactive și
consumabile medicale conform necesităților pentru anul 2021, inclusiv și la pozițiile
menționate de contestator nu fac referință la o anumită marcă comercială și/sau agent
economic, la un brevet, schiță sau un tip de bunuri, de servicii și lucrări, nu indică o
origine concretă, un producător sau operator economic concret. Pe tot parcursul
documentelor de licitație nu se regăsesc denumiri de producători sau operatori
economici;
2) toate specificațiile tehnice sunt expuse în corespundere cu Articolul 37.
„Regulile privind descrierea bunurilor, lucrărilor și serviciilor” a Legii privind
achizițiile publice, și anume specificațiile tehnice descriu și caracteristicile referitoare
la procesul sau metoda specifică de producție sau de execuție a lucrărilor, furnizare a
bunurilor sau prestare a serviciilor solicitate sau la un proces specific pentru o altă
etapă a ciclului de viață al acestora chiar și în cazul în care astfel de factori nu fac
parte din substanța lor materială, cu condiția să aibă legătură cu obiectul contractului
și să fie proporționale cu valoarea și obiectivele acestuia; de asemenea specificațiile
tehnice ale obiectului achiziției corespund cerințelor autorității contractante și a
beneficiarului final privind calitatea, eficiența, testarea, securitatea, dimensiunile,
simbolurile, terminologia, ambalajul, modul de transportare, marcarea, etichetarea,
procesele și metodele de producere, precum și procedeele de determinare a

9
conformității lui cu cerințele din documentația de atribuire, acestea bazându-se pe
standardele naționale și internaționale, pe reglementările tehnice și normativele
naționale, după caz;
3) documentele de achiziție nu prevăd și nici nu specifică producătorul ROCHE
sau operatoriul economic „BECOR” SRL și reprezintă o aberație a contestatorului
„GBG MLD” SRL, or oferta pentru testele de examinare a donatorilor de sânge și a
sângelui donat va include obligatoriu dispozitivul pentru tehnologia ofertată cu toate
componentele (număr de teste, accesorii/consumabile/reagenţi/calibratori/soluții și
alte produse obligatorii, inclusiv aferente activității dispozitivului) necesare în
procesul de examinare de laborator a sângelui donat, indiferent de câte consumabile
și valoarea acestora. Important să se oferteze produse conforme cerințelor
documentelor de achiziții și ulterior contractate or ultima experiență a instituției
noastre denotă că contestatorul „GBG MLD” SRL, în calitate de Furnizor, nu a
respectat criteriile declarate în documentele de achiziție nr. 20/009 din 02.10.2020, în
baza cărora a fost încheiat contractul de achiziție nr. 888/10/20 din 07.10.2020
înregistrat la AAP cu nr. 20/009/001 din 29.10.2020, respectiv în anexe toate
necorespunderile constatate (Scrisoare motivată privind rezoluţionarea contractului
nr.01-18/1320 din 01.12.2020 (atașat 19 file), scrisoarea nr. Rg02-417-8 din
11.12.2020 (atașat l (una) filă, scrisoarea nr.01-18/1410 din 21.12.2020 atașat 3 (trei)
file).
4) documentele de achiziție asigură la scară largă participarea operatorilor
economici și asigură concurență; specialiștii instituției noastre cooptați în activitatea
Grupului de lucru al CAPCS, de fiecare dată, au prezentat atitudine corectă,
obiectivitate și imparțialitate, ce la rândul său, nu a satisfăcut operatorul „GBG MLD”
SRL, fapt confirmat și prin acuzațiile nefondate ale acestuia, precum că Centrul
Național de Transfuzie a Sângelui favorizează anumiți operatori economici; reiterăm
specialiștii instituției noastre sunt imparțiali și obiectivi, evaluează documentele de
achiziție în corespundere cu prevederile cadrului legislativ și normativ ce
reglementează domeniul achizițiilor publice;
Călăuzindu-se de cele expuse, luând în considerare faptul că contestația depusă
de către „GBG MLD” SRL asupra procedurii de achiziție publică LP nr. 20/00092
BAP nr. 86 din 15.12.2020 privind realizarea Programului Național „Securitatea
transfuzională și autoasigurarea țării cu produse sanguine”, reactive și consumabile
medicale conform necesităților pentru anul 2021, pentru Lot 23 la poziția Test tip II,
analizator cu tehnica de identificare concomitentă a marcherilor HBsAg. anticorpi anti
HCV, anticorpi anti Treponcma Pallidum, Ag/Ac HIV și alții. Lot nr. 24 și Lot nr. 61
este declarativă fără careva suport material şi procedural probatoriu, iar cerințele
înaintate în documentația de atribuire sunt conforme prevederilor recomandărilor
Directivelor Europene, precum și legislației naționale și anume ordinelor Ministerului
Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Centrul Național de Transfuzie a Sângelui

10
solicită, conform prevederilor lit. b) alin. (2) art. 86 a Legii privind achizițiile publice,
să fie respinsă contestația înaintată pentru punctele respective.
Pentru Lot nr. 23 la poziția Teste pentru tehnologia de examinare de laborator a
donatorilor de sânge/componente sanguine și sângelui/componentelor sanguine donat
la prima etapă de triere, se solicită Centrului pentru Achiziții Centralizate în Sănătate
conform prevederilor alin. (1) art. 41 a Legii privind achizițiile publice să modifice
documentația de atribuire cu informarea Agenției Naționale pentru Soluționarea
Contestațiilor despre acest fapt.”
Suplimentar, prin punctul său de vedere, expus în scrisoarea nr. 01-18/6 din
12.01.2021, Centrului Național de Transfuzie a Sângelui susține că:
„Specialiștii Centrului Național de Transfuzie a Sângelui drept urmare a ședinței
de examinare a contestației depusă de către „GBG MLD” SRL asupra procedurii de
achiziție publică LP nr. 20/00092 BAP nr. 86 din 15.12.2020 privind realizarea
Programului Național „Securitatea transfuzională și autoasigurarea țării cu produse
sanguine”, reactive și consumabile medicale conform necesităților pentru anul 2021,
suplimentar se expune după cum urmează.
1. Pentru poziția/lotul nr. 23: Teste pentru tehnologia de examinare de laborator
a donatorilor de sânge/componente sanguine și sângelui/componentelor sanguine
donat la prima etapă de triere.
Specialiștii instituției noastre susțin această obiecție și CAPCS trebuie să
întreprindă acțiuni în vederea corectării erorilor admise.
2. Cu referire la afirmația contestatorului „Test tip II: caietul de sarcini solicită
test de tip II pentru următoarele poziții: Test pentru determinarea AgHBs, tip II, Test
pentru determinarea anticorpilor anti-HCV tip II, Test pentru determinarea
anticorpilor anti Treponema Pallidum, tip II și Test pentru determinarea simultană a
Ag HIV-1 p24 și anticorpilor anti-HIV1/anti-HIV2, tip II.” o considerăm neîntemeiată,
iar categorizarea materialelor consumabile, produselor diagnostice, altor materiale
prin mențiunea tip I, tip II, etc., sunt prevăzute pentru mai multe produse în aceiași
procedură. Aceste mențiuni nu indică careva criterii specifice (cerințe tehnice) pentru
un anumit produs și nu favorizează un anumit producător, dar au ca scop identificarea
unui produs din lista tuturor produselor, multe din acestea cu aceeași denumire.
Reiterăm că pe lângă Testul pentru determinarea AgHBs, tip II, Test pentru
determinarea anticorpilor anti-HCV tip II, Testul pentru determinarea anticorpilor
anti Treponema Pallidum, tip II și Testul pentru determinarea simultană a Ag HIV-1
p24 și anticorpilor anti-HIV1/anti-HIV2, tip II în Licitație nr. 20/00092 din 15.12.2020,
se regăsesc pozițiile de bunuri solicitate Eprubeta tip III, Eprubeta tip II, Eprubeta tip
VII, Flacoane tip I, Flacoane tip II, Flacoane tip V, Flacoane tip VI, Flacoane tip VII,
și multe alte poziții similar identificate cu mențiunea „tip..”.

11
Concluzionăm repetat, că afirmația contestatorului „GBG MLD” SRL privind
favorizarea unui anumit producător prin sintagma „tip I, sau tip II sau tip...” este
neîntemeiată și lipsită de elemente probatorii.
Specialiștii CNTS reiterează că nu necesită excluderea acesteia.
3. Cu privire la afirmația contestatorului, „La pct. d) analizator cu tehnica de
identificare concomitentă a marcherilor HBsAg, anticorpi anti HCV, anticorpi anti
Treponema Pallidum, Ag/Ac HIV și alții”, specialiștii instituției noastre menționează
că sintagma „și alții”, ne asigură completarea, la necesitate, a examinărilor aplicabile
în examinarea sângelui donat la prezența marcherilor infecțiilor hemotransmisibile, în
caz dacă algoritmul de testare a sângelui donat, va prevedea și/sau în funcție de
evoluția situațiilor de urgență. Din moment ce spectrul marcherilor obligatorii a fost
specificat în documentele de licitație și există criterii (cerințe tehnice și de certificare)
clar definite pentru fiecare tip de test (parte componentă a tehnologiei de testare),
tehnologia de testare trebuie să asigure aceste cerințe or aceasta va corespunde ultimei
generații de performanță, ce cu certitudine asigură și alte tipuri de testări.
Specialiștii instituției noastre nu consideră că trebuie de exclus sintagma „și
alții”.
4. Referitor la afirmația contestatorului „Pentru poziția nr. Lot 24: Teste pentru
tehnologia de examinare de laborator a donatorilor de sânge/componente sanguine și
sângelui/componentelor sanguine donat la a doua etapă de triere, privind cerința
„posedă enzima AmpErase care reduce potențialul contaminării”, specialiștii
instituției noastre repetat vin cu argumentele de rigoare prin care explicăm că enzima
(substanța) respectivă, prevede expres procesul de „înlăturare/dezinfectare prin
ardere chimică” pentru a asigura reducerea contaminării încrucișate, aceasta fiindcă
componentă a dezinfecției chimice și este obligatoriu necesară în această tehnologie
de testare. Specificația nu face referință la producător sau marcă comercială, ci doar
la proces, metodă specifică de producție. Metoda în cauză prevede prezența
fermentului (enzimei/substanței) și/sau orice altă metodă de dezinfecție, indiferent de
denumirea acesteia, care are menirea, reiterăm, de a reduce maximal contaminarea
încrucișată în interiorul dispozitivului. Pentru orice alt producător de tehnologii
similare, este admisă orice alternativă pentru prevenirea contaminării încrucișate
(dezinfecție chimică).
Pentru o claritate mai bună, specialiștii instituției noastre menționează că
important este de a se atinge obiectivul, și anume prevenirea contaminării, indiferent
de denumirea enzimei și/sau alte substanțe chimice, sau alte metode de dezinfecție
utilizată de producători, care va reduce contaminarea încrucișată, și propune de a
expune sintagma „posedă enzima AmpErase sau echivalentul acesteia, care reduce
potențialul contaminării”.

12
Specialiștii constată că afirmația contestatorului „GBG MLD” SRL privind
cerința „posedă enzima AmpErase care reduce potențialul contaminării” precum
favorizează un anumit producător este neîntemeiată și lipsită de elemente probatorii.
5. Privind afirmația contestatorului „Pentru poziția nr. Lot 61 Centrifuga de
răcire – cu referire la parametrul „Domeniu de viteze de la 100 rpm până la 5000
rpm”, specialiștii Vă comunică că este o afirmație eronată. Acest diapazon menționat
nu îngrădește accesul operatorilor în a oferta această poziție. Prin urmare, există cel
puțin 6 producători de astfel de dispozitive medicale, care produc dispozitiv cu așa
diapazon a parametrului menționat (centrifugă medicală frigorifică RM-6000, SIGMA
8K plasma, Hettich Roto Silenta 630 RS, Sorvall Bios 16 Thermo FS, ThermoElectron
Jouan KR4i, Biobase BK-DL GMB, etc.). Specialiștii instituției noastre își prezintă
dezacordul și califică ca o obrăznicie a contestatorului, prin care acesta afirmă că
utilizatorul final nu ar avea nevoie de acest diapazon al parametrului indicat, făcând
referință la careva indicatori a domeniului de viteză. Menționăm că operatorii
economici nu cunosc activitatea specifică a instituției noastre. Actualmente, în
tehnologiile de producere a produselor sanguine (componente și preparate
biomedicale sanguine) din cadrul instituției noastre sunt particularități a etapelor de
producere, în care sunt necesare diverse regimuri de centrifugare, unele din ele
începând cu 800 rpm, respectiv domeniu de viteze de la 100 rpm până la 5000 rpm este
un criteriu obligator a cerinței parametrului dat. Or contestatorul prin această
tentativă, încearcă de aduce în eroare Grupul de lucru, și a modifica specificațiile
astfel că să oferteze dispozitive ce ar permite să-și asigure doar venit personal pe
așteptările acestuia și nicidecum în interesul de a satisface și cerințele pentru produs,
care în final va asigura durabilitate și procese corespunzătoare GMP în producerea
produselor sanguine.
După cum s-a solicitat de membrii completului ANSC, mai jos se prezintă linkurile
produselor sus-menționate:
- https://www.hettichlab.com/ru/produkt/roto-silenta-630-rs/
- http://thermoscientific-lab.ru/sorvall-bios-l 6
- http://bdmt.ru/centrifuga-refrizheratornava-dlya-krovi-kr4i
- https://biomed.ua/ru/produktsiva/laboratornoe-
oborudovanie/tsentrifugi/czentrifuga- refrizheratornaya-mediczinskaya-rm-6000
- https://stormoff.ru/products/sigma-8k-plasma/
- http://en.kaidalab.com/lixinii.asp7artidM 317
Se constată, că și această afirmație a contestatorului este neîntemeiată și lipsită
de elemente probatorii.
În contextul celor expuse mai sus, specialiștii Centrului Național de Transfuzie a
Sângelui constată:
1) specificațiile tehnice ale produselor solicitate în achiziție publică LP nr.
20/00092 BAP nr. 86 din 15.12.2020 privind realizarea Programului Național

13
„Securitatea transfuzională și autoasigurarea țării cu produse sanguine”, reactive și
consumabile medicale conform necesităților pentru anul 2021, inclusiv și la pozițiile
menționate de contestator nu fac referință la o anumită marcă comercială și/sau agent
economic, la un brevet, schiță sau un tip de bunuri, de servicii și lucrări, nu indică o
origine concretă, un producător sau operator economic concret. Pe tot parcursul
documentelor de licitație nu se regăsesc denumiri de producători sau operatori
economici;
2) toate specificațiile tehnice sunt expuse în corespundere cu Articolul 37.
„Regulile privind descrierea bunurilor, lucrărilor și serviciilor” a Legii privind
achizițiile publice, și anume specificațiile tehnice descriu și caracteristicile referitoare
la procesul sau metoda specifică de producție sau de execuție a lucrărilor, furnizare a
bunurilor sau prestare a serviciilor solicitate sau la un proces specific pentru o altă
etapă a ciclului de viață al acestora chiar și în cazul în care astfel de factori nu fac
parte din substanța lor materială, cu condiția să aibă legătură cu obiectul contractului
și să fie proporționale cu valoarea și obiectivele acestuia; de asemenea specificațiile
tehnice ale obiectului achiziției corespund cerințelor autorității contractante și a
beneficiarului final privind calitatea, eficiența, testarea, securitatea, dimensiunile,
simbolurile, terminologia, ambalajul, modul de transportare, marcarea, etichetarea,
procesele și metodele de producere, precum și procedeele de determinare a
conformității lui cu cerințele din documentația de atribuire, acestea bazându-se pe
standardele naționale și internaționale, pe reglementările tehnice și normativele
naționale, după caz;
3) documentele de achiziție nu prevăd și nici nu specifică producătorul ROCHE
sau operatoriul economic „BECOR” SRL; oferta pentru testele de examinare a
donatorilor de sânge și a sângelui donat va include obligatoriu dispozitivul pentru
tehnologia ofertată cu toate componentele (număr de teste,
accesorii/consumabile/reagenţi/calibratori/soluții și alte produse obligatorii, inclusiv
aferente activității dispozitivului) necesare în procesul de examinare de laborator a
sângelui donat, indiferent de câte consumabile și valoarea acestora. Important să se
oferteze produse conforme cerințelor documentelor de achiziții și ulterior contractate
or ultima experiență a instituției noastre denotă că contestatorul „GBG MLD” SRL, în
calitate de Furnizor, nu a respectat criteriile declarate în documentele de achiziție nr.
20/009 din 02.10.2020, în baza cărora a fost încheiat contractul de achiziție nr.
888/10/20 din 07.10.2020 înregistrat la AAP cu nr. 20/009/001 din 29.10.2020,
instituția noastră și CAPCS au respins recepționarea bunurilor, compania „GBG
MLD” SRL neonorându-și obligațiunile contractuale, inclusiv punând în pericol
securitatea transfuzională și asigurarea continuității asistenței hemotransfuzională.
4) documentele de achiziție asigură la scară largă participarea operatorilor
economici și asigură concurență; specialiștii instituție noastre cooptați în activitatea
Grupului de lucru al CAPCS, de fiecare dată, au prezentat atitudine corectă,

14
obiectivitate și imparțialitate, ce la rândul său, nu a satisfăcut operatorul „GBG MLD”
SRL, fapt confirmat și prin acuzațiile nefondate ale acestuia, precum că Centrul
Național de Transfuzie a Sângelui favorizează anumiți operatori economici; reiterăm
specialiștii instituției noastre sunt imparțiali și obiectivi, evaluează documentele de
achiziție în corespundere cu prevederile cadrului legislativ și normativ ce
reglementează domeniul achizițiilor publice.”

Argumentele operatorului economic „BECOR” SRL:


Cu referire la contestația depusă de către „GBG MLD” SRL, operatorul economic
„BECOR” SRL prin scrisoarea înregistrată la Agenție cu nr. 01/58/21 la data de
12.01.2021, comunică următoarele:
„Prin prezenta, înaintăm următoarele explicații și argumente în contradictoriu cu
argumentele și alegațiile invocate de către contestatar:
1. Privitor la Lotul nr. 23, contestatorul a invocat că documentația de atribuire a
procedurii de achiziție publică a fost elaborată cu încălcarea prevederilor legii și
îngrădește concurența liberă prin includerea cerinței „Tip II”, care în viziunea
contestatorului indică la producătorul Roche Diagnostics.
- Sintagma ”Tip II” se referă la metoda de efectuare a testului, ceia ce este
indicat în documentația de atribuire și a fost confirmat de grupul tehnic de lucru. Astfel,
conform Specificației tehnice depline solicitate p. I Cerințe tehnice 1. Metoda de
aplicare în reacția de testare (a-c) (Anexa 1) și în conformitate cu Protocolul Național
de Screening al Sângelui Donat aprobat de MSMPS al RM.
- Cu privire la reagenţii producătorului Roche Diagnostics, se menționează și
atestă că în insert este stipulată Generația de reagent, înregistrata de către producător
și nu tipul, așa cum a invocat și interpretează eronat contestatorul.
- Producătorul Roche Diagnostic în continuu îmbunătățește și perfecționează
calitatea și performanța testelor elaborate și prin urmare, ulterior sunt diferențiați
calitativ şi cronologic reagentii (Generația 2, 3, 4...).
- Constatăm că în cazul reagentului pentru determinarea simultană a Ag-HIV-1
p24 și anticorpilor anti-HIV1/HIV2, acesta nu este de generația II, prin ce se confirmă
că declarațiile contestatorului sunt false și eronate. Anexăm insertul pentru produsul
vizat supra (Anexa 2);
2. Privitor la Lotul nr. 24, contestatarul pretinde precum că clauza „poseda
enzima AmpErase care reduce potențialul contaminării” indică la producătorul Roche
Diagnostics și astfel s-ar limita concurența.
Argumentele și explicațiile „BECOR” SRL:
- Menționăm că producătorul Roche Diagnostics a elaborat și înregistrat
aceasta metodă inovativă de reducere a riscului contaminării, însă nu deține o
exclusivitate în utilizare, astfel că și alți producători de reagenti PCR o utilizează. Intru
confirmarea celor menționate a se vedea (Anexa 3);

15
- Menționăm că Amperaza ca și alte noțiuni utilizate în metoda PCR, de ex.
Polimeraza, Amplicon, precum și un șir enorm de denumiri utilizate în medicină (de
ex. substanța activă a unui preparat medicamentos, metode după autor s.a.), nu fac
referința la o companie producător, dar la un grup de produse sau metode utilizate pe
scara larga și preluate de un cerc larg de producători. Pentru exemplu și confirmare
se anexează extras din manuale de biologie moleculară (Anexa 4);
- Remarcăm că Roche Diagnostics a elaborat și dezvoltat mai multe tehnologii,
metode, inclusiv metoda RT PCR, pe care le utilizează, însă care au fost preluate de un
număr mare de producători de dispozitive de diagnostic.
- Afirmația Contestatorului precum că în documentația de atribuire este
stipulată denumirea comercială a producătorului Roche Diagnostic cobas s201 nu
corespunde adevărului, aceasta nu se regăsește în caietul de sarcini, iar alegațiile că
cerințele tehnice limitează concurența sunt vădit eronate și neîntemeiate.
În acest context, constatăm că argumentele invocate de către „GBG MDL” SRL
sunt eronate, vădit neîntemeiate și atestă lipsa la caz a unui suport probator și
factologic. Prin contestația depusă contestatorul dă dovadă de rea credință şi are ca
scop tergiversarea procedurii desfășurate.
Din considerentele menționate, solicităm respingerea contestației „GBG MLD”
SRL”.

Aprecierea Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor:


Potrivit art. 82 alin. (1) din Legea nr. 131/2015, orice persoană care are sau a avut
un interes în obținerea unui contract de achiziție publică și care consideră că în cadrul
procedurilor de achiziție publică un act al autorității contractante a vătămat un drept al
său recunoscut de lege, în urma cărui fapt a suportat sau poate suporta prejudicii, este
în drept să conteste actul respectiv în modul stabilit de lege.
Procedând la examinarea în fond a contestației, Agenția reține că „GBG MLD”
SRL își exprimă dezacordul față de modul de întocmire a cerințelor din documentația
de atribuire a procedurii de achiziție publică din speță, în partea ce ține de specificațiile
tehnice la lotul nr. 23 „Teste pentru tehnologia de examinare de laborator a donatorilor
de sânge/componente sanguine și sângelui/componentelor sanguine donat la prima
etapă de triere”, lotul nr. 24 „Teste pentru tehnologia de examinare delaborator a
donatorilor de sânge/componente sanguine și sângelui/componentelor sanguine donat
la a doua etapă de triere”, precum și la lotul nr. 61 „Centrifugă cu răcire”, susținând că
cerințele stabilite favorizează un anumit operator economic.
La soluționarea contestației, Agenția va avea în vedere prevederile pct. 20 subpct.
1) și 5) din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 667 din 27.05.2016, conform cărora grupul de
lucru examinează și concretizează necesitățile autorității contractante de bunuri, lucrări
și servicii, precum și elaborează documentația de atribuire și alte documente aplicabile
în cadrul procedurilor de achiziție publică. De asemenea, Agenția va reține prevederile
16
art. 37 alin. (1) din Legea nr. 131/2015, potrivit cărora specificațiile tehnice ale
bunurilor, lucrărilor și serviciilor solicitate de autoritatea contractantă vor reprezenta o
descriere exactă și completă a obiectului achiziției, astfel încât fiecare cerință și criteriu,
stabilite de autoritatea contractantă, să fie îndeplinite. La fel, alin. (4) din articolul
menționat stipulează că specificațiile tehnice ale obiectului achiziției trebuie să
corespundă cerințelor autorității contractante privind calitatea, eficiența, testarea,
securitatea, dimensiunile, simbolurile, terminologia, ambalajul, modul de transportare,
marcarea, etichetarea, procesele și metodele de producere, precum și procedeele de
determinare a conformității lui cu cerințele documentației de atribuire.
Având în vedere prevederile normelor menționate, Agenția apreciază că
oportunitatea achiziționării de bunuri de o anumită performanță și calitate, precum și
specificațiile tehnice impuse pentru acestea, sunt stabilite de fiecare autoritate
contractantă în parte în funcție de necesitățile obiective ale acesteia, însă această decizie
nu trebuie să creeze obstacole nejustificate de natură să limiteze concurența în cadrul
procedurii de achiziție publică, or, potrivit dispozițiilor art. 37 alin. (9) din Legea nr.
131/2015, specificațiile tehnice trebuie să permită oricărui ofertant accesul egal la
procedura de atribuire și nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole
nejustificate de natură să restrângă concurența între operatorii economici.
Analizând documentele dosarului achiziției publice, Agenția reține că CAPCS a
publicat în Buletinul Achizițiilor Publice nr. 86 din 15.12.2020, un anunț de participare
la licitația deschisă nr. 20/00092 din 24.01.2021, având ca obiect „Realizarea
Programului Național „Securitatea transfuzională și autoasigurarea țării cu produse
sanguine” reactive și consumabile medicale conform necesităților pentru anul 2021”,
procedură care la data de 11.01.2021 a fost republicată în Buletinul achizițiilor publice
pe portalul guvernamental de acces online: www.mtender.gov.md cu nr. MD-
1610362676709. Concomitent, autoritatea contractantă a publicat și Fișa de date a
Achiziției (FDA), potrivit căreia, relevant speței, a indicat următoarele specificații
tehnice:
- lotul nr. 23 „Teste pentru tehnologia de examinare delaborator a donatorilor de
sânge/componente sanguine și sângelui/componentelor sanguine donat la prima etapă
de triere”:
„1. Solicitat în total – 175800 teste, inclusiv: Test pentru determinarea AgHBs
TIP II– 65000 testări, Test pentru determinarea anticorpilor anti HCV, tip II –65000
testări, Test pentru determinarea anticorpilor anti Treponema Pallidum–65300 testări,
Test pentru determinarea simultană a Ag-HIV-1 P24 și anticorpilor anti-HIV1/HIV2
tip II–65000 testări. 2.Oferta va include obligatoriu dispozitivul pentru tehnologia
ofertată cu toate componentele (număr de teste,
accesorii/consumabile/reagenți/calibratori/soluții și alte produse obligatorii, inclusiv
aferente activității dispozitivului) necesare în procesul de examinare de laborator a
sângelui donat.

17
... d) analizator cu tehnica de identificare concomitentă a marcherilor HBsAg,
anticorpi anti HCV, anticorpi anti Treponema Pallidum, Ag/Ac HIV și alți”;
- lotul nr. 24 „Teste pentru tehnologia de examinare de laborator a donatorilor
de sânge/componente sanguine și sângelui/componentelor sanguine donat la a doua
etapă de triere:
„...2. Produs diagnostic: 1) test calitativ Multiplex pentru detecția concomitentă
ARN HIV-1grup M și O, ARN HIV-2, ARN HCV si ADN HBV; 2) conține control intern
pentru monitorizarea performanței; 3) posedă enzima AmpErase care reduce
potențialul contaminării...”;
- lotul nr. 61 „Centrifugă de răcire”:
...„Domeniu de viteze de la 100 rpm până la 5.000 rpm, inclusiv”.
Cu referire la pretențiile contestatorului privind cerințele solicitate aferente
loturilor nr. 23 – 24, Agenția reține că prin scrisoarea nr. Rg02-40 din 14.01.2021
autoritatea contractantă a informat că au fost acceptate parțial pretențiile și respectiv
acceptate spre modificare după cum urmează:
Lotul nr. 23, compartimentul „Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde
de referință”:
- „Solicitat în total – 260300 teste”. Astfel, având în vedere neconcordanța
admisă a numărului de teste din anunțul publicat pentru lotul respectiv, confirmată și
de către beneficiarul final, se impune ca autoritatea contractantă să modifice cantitatea
astfel cum a precizat că a acceptat.
- „d) analizator cu tehnica de identificarea obligatorie și concomitentă a
marcherilor HBsA anticorpi anti HCV anticorpi anti Treponema Pallidum, Ag/Ac HIV
și opțional a altor marcheri”. La acest aspect, Agenția reține ca fiind relevante
argumentele beneficiarului final CNTS „ne asigură completarea, la necesitate, a
examinărilor aplicabile în examinarea sângelui donat la prezența marcherilor
infecțiilor hemotransmisibile, în caz dacă algoritmul de testare a sângelui donat, va
prevedea și/sau în funcție de evoluția situațiilor de urgență, dar și recomandărilor
Directivelor Europene, după care se conduce Centrul Național de Transfuzie a
Sângelui. Din moment ce spectrul marcherilor obligatorii a fost specificat în
documentele de licitație și există criterii (cerințe tehnice și de certificare) clar definite
pentru fiecare tip de test (parte componentă a tehnologiei de testare), tehnologia de
testare trebuie să asigure aceste cerințe or aceasta va corespunde ultimei generații de
performanță, ce cu certitudine asigură și alte tipuri de testări”, astfel mențiunea „și
opțional a altor marcheri” va reprezenta doar posibilitatea analizatorului de a
identifica și alți marcheri, mai exact orișicare alții minim 2 odată ce nu a precizat
numărul și denumirea acestora, iar mențiunea inițială „și alții” într-adevăr, astfel cum
a invocat contestatorul este ambiguă, totodată poate genera abordări tehnice diferite,
respectiv imposibilitatea de a aprecia obiectiv ofertele.

18
Lotul nr. 24 compartimentul „Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de
referință”:
- „posedă enzima AmpErase sau echivalentul acesteia, care reduce potențialul
contaminării”.
Astfel, se impune ca autoritatea contractantă să modifice cerința litigantă cum a
precizat că a acceptat, or art. 37 alin. (9) din Legea nr. 131/2015 prevede clar că
„Specificațiile tehnice trebuie să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de
atribuire și nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură
să restrângă concurența între operatorii economici”, respectiv la caz este important să
fie atins scopul unei asemenea cerințe și anume de a reduce potențialul contaminării.
Referitor la pretenția contestatorului în partea ce ține de sintagma „Tip II” indicată
în compartimentul „Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință”
pentru lotul nr. 23 din FDA, analizând specificațiile tehnice aferente lotului dat, Agenția
va reține ca relevant raționamentul invocat atât de beneficiarul final, cât și de către
CAPCS – „categorizarea materialelor consumabile, produselor diagnostice, altor
materiale prin mențiunea tip I, tip II, etc., sunt prevăzute pentru mai multe produse în
aceiași procedură. Aceste mențiuni nu indică careva criterii specifice (cerințe tehnice)
pentru un anumit produs și nu favorizează un anumit producător, dar au ca scop
identificarea unui produs din lista tuturor produselor, multe din acestea cu aceeași
denumire”, iar în cadrul ședinței deschise pentru examinarea contestației, reprezentanții
CNTS (beneficiarul final) au declarat că sintagma „tip II” nu reprezintă în sine o
specificație tehnică, ci are ca scop identificarea unui produs, făcând trimitere la anexa
la ordinul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr. 1491 din 27 decembrie
2019 „Cu privire la dispozitivele medicale de diagnostic in vitro și alte materiale
utilizate în asigurarea securității hemotransfuzionale și criteriile de eligibilitate a
acestora”.
Astfel, Agenția apreciază că mențiunea litigantă, la caz, reprezintă doar o
modalitate de a identifica produsul și nu reprezintă o cerință tehnică obligatorie ce
urmează a fi îndeplinită de către potențialii ofertanți, or aceasta deși este indicată în
compartimentul „Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință”, de
fapt reprezintă descifrarea marcherilor solicitați pentru lotul nr. 23 și anume denumirile
acestora și, corespunzător cantitatea pentru fiecare în parte, după cum urmează:
„1. Solicitat în total – 175800 teste, inclusiv: Test pentru determinarea AgHBs
TIP II– 65000 testări, Test pentru determinarea anticorpilor anti HCV, tip II –65000
testări, Test pentru determinarea anticorpilor anti Treponema Pallidum– 65300
testări, Test pentru determinarea simultană a Ag-HIV-1 P24 și anticorpilor anti-
HIV1/HIV2 tip II–65000 testări”, iar însăși specificațiile tehnice fiind indicate mai jos,
respectiv, începând cu pct. 2:
„2.Oferta va include obligatoriu dispozitivul pentru tehnologia ofertată cu toate
componentele (număr de teste, accesorii/consumabile/reagenți/calibratori/ soluții și

19
alte produse obligatorii, inclusiv aferente activității dispozitivului) necesare în
procesul de examinare de laborator a sângelui donat. 3.Dispozitiv medical pentru
examinarea sângelui de donator la marcheri infecţii hemotransmisibile pentru prima
etapă de triere: I) Cerințe tehnice pentru fiecare unitate: Destinație: pentru realizarea
examinărilor sângelui donat la prezența marcherilor infecțiilor hemotransmisibile
(HBsAg, anticorpi anti HCV, anticorpi anti Treponema Pallidum și Ag/Ac HIV). 1.
Dispozitiv medical de identificare marcheri infecții hemotransmisbile: a) analizator
tehnologie de tip închis; b) analizator tehnologie automatizată; c) analizator cu tehnica
de identificare marcheri prin chemiluminiscentă, inclusiv cu diverse opțiuni de
identificare a anticorpilor; d) analizator cu tehnica de identificare concomitentă a
marcherilor HBsAg, anticorpi anti HCV, anticorpi anti Treponema Pallidum, Ag/Ac
HIV și alți. 2. Accesorii/consumabile/reagenți/calibratori /soluții și alte produse
obligatorii necesare în procesul de testare – asigurate pentru numărul de testări,
corespunzător: …”.
În acest sens, Agenția reține că aprecierea pe aspectul dat se întemeiază pe
precizările reprezentaților beneficiarului final – CNTS din cadrul ședinței deschise
pentru examinarea contestației în cauză, și anume faptul că în compartimentul
„Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință” au fost indicate detaliat
toate descrierile/specificațiile/cerințele tehnice pentru lotul nr. 23, nefiind omise
anumite descrieri/specificații/cerințe care ar atribui testele la mențiunea „Tip II”,
respectiv, la evaluarea ofertelor, autoritatea contractantă nu va avea dreptul să respingă
o ofertă doar pentru faptul că nu a identificat în fișa tehnică a producătorului mențiunea
litigantă, fiind obligată să se conducă de toate descrierile/specificațiile/cerințele tehnice
publicate aferent lotului dat.
Prin urmare, în aceste condiții, Agenția va respinge pretenția contestatorului,
respectiv va reține argumentele autorității care a susținut că scopul său este de a
identifica/categoriza produsul și nu va influența la evaluarea ofertei, iar în cazul în care
aceasta va avea o abordare diferită la etapa de evaluare a ofertelor, asemenea acțiuni
reprezintă un motiv de fi contestate la ANSC.
Cu referire la pretențiile contestatorului în partea ce ține de cerința solicitată pentru
lotul nr. 61 și anume „Centrifugă cu răcire” – „Domeniu de viteze de la 100 rpm până
la 5.000 rpm, inclusiv”, Agenția reține că prin punctul său de vedere autoritatea
contractantă a comunicat că „specificația tehnică va fi modificată după cum urmează:
din „Domeniu de viteze de la 100 rpm până la 5.000 rpm, inclusiv;” în „Diapazon
minim – 100 ± 50 rpm, Diapazon maxim – nu mai puţin de 4.900 rpm”.
La caz, Agenția apreciază că oportunitatea achiziționării de bunuri de o anumită
performanță și calitate, precum și specificațiile tehnice impuse pentru acestea, sunt
stabilite de fiecare autoritate contractantă în parte în funcție de necesitățile obiective
ale acesteia, însă această circumstanță, mai exact oportunitatea pentru care a optat
autoritatea contractantă nu trebuie să creeze obstacole nejustificate de natură să limiteze

20
accesul potențialilor ofertanți de a participa la procedura de achiziție publică în cauză,
prin indicarea unor cerințe restrictive.
În acest context, referitor la argumentele contestatorului precum că cerința privind
diapazonul vitezei „Centrifugă cu răcire” restricționează accesul operatorilor
economici de a prezenta o ofertă pentru lotul nominalizat, Agenția va reține
argumentele invocate de către reprezentanții beneficiarului final care au menționat că
diapazonul de viteze indicat în documentația de atribuire permite bunului solicitat să
producă mai multe unități de plachete/produs finit într-un timp mai scurt, fapt ce
permite satisfacerea necesității urgente a instituțiilor care au nevoie de produsele
nominalizate, iar „GBG MLD” SRL nu a demonstrat/probat contrariul.
La acest aspect, analizând cele invocate de „GBG MLD” SRL în textul contestației
și în cadrul ședinței deschise de examinare a contestației, Agenția constată că acesta nu
a adus probe/dovezi concludente care ar demonstra că specificațiile tehnice
nominalizate, solicitate de către autoritatea contractantă în FDA limitează în mod
nejustificat participarea acestuia, inclusiv a celorlalți operatori economici la procedura
de achiziție publică în cauză, fiind argumentate doar prin faptul că „...utilizatorul final
nu utilizează valori mai mari de 4500 rpm sau mai mici de 100 rmp, în activitatea sa”,
afirmația respectivă rămânând la această etapă doar declarativă, ceea ce, în consecință,
nu justifică necesitatea obligării autorității contractante să modifice cerințele contestate,
care, în virtutea respectării principiului asumării răspunderii, consacrat la art. 7 lit. k)
din Legea nr. 131/2015, este cea care poartă răspundere pentru deciziile luate și
acțiunile realizate în cadrul procedurii de achiziție publică din speță.
În concluzie, Agenția reține că aprecierea de mai sus este întemeiată pe lipsa
probelor/dovezilor precum că solicitarea diapazonului enunțat supra, favorizează un
anumit producător și respectiv limitează accesul celorlalți potențiali ofertanți la
procedura de achiziție publică din speță, or potrivit art. 93 alin. (1) și (2) din Codul
administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018, fiecare participant
probează faptele pe care își întemeiază pretenția, iar prin derogare de la prevederile
alin. (1), fiecare participant probează faptele atribuite exclusiv sferei sale, motivarea și
prezentarea probelor, în sensul aprecierii de mai sus, revenindu-i exclusiv operatorului
economici contestator.
Totodată, Agenția menționează că atât timp cât astfel de condiții sunt impuse
pentru absolut toți ofertanții, necesitatea autorității contractante nu are niciun caracter
discriminatoriu. În plus, este împotriva logicii, literei și spiritului întregii legislații a
achizițiilor publice să se stabilească cerințe vizibil favorabile pentru potențialii
ofertanți, dar dezavantajoase pentru autoritatea contractantă, iar în cazul din speță,
numai în scopul de a face procedura de achiziție publică accesibilă pentru operatorul
economic „GBG MLD” SRL, având în vedere faptul că nu s-a confirmat prin probe
concludente favorizarea unui anumit produs/producător. Totodată, respectarea
principiului privind asigurarea concurenței corespunde însăși esenței legislației din

21
domeniul achizițiilor publice, însă solicitarea unor cerințe tehnice, bazate pe
necesitățile obiective ale beneficiarului final, nu este în sine de natură să constituie o
încălcare a principiului respectiv, iar la caz nu a fost probat faptul că CNTS nu va avea
necesitatea reflectată în specificația cerută.
Astfel, generalizând cele expuse, Agenția va respinge pretențiile contestatorului,
în acest sens, în măsura în care necesitatea cerinței contestate, a fost argumentată de
autoritatea contractantă reieșind din necesitatea obiectivă și specificul de activitate al
acesteia nefiind probat contrariul. Mai mult, formularea pentru care a optat autoritatea
contractantă pentru modificare la aspectul dat – „Diapazon minim – 100 ± 50 rpm,
Diapazon maxim – nu mai puțin de 4.900 rpm” a extins parametrii minim acceptați.
Reieșind din cele expuse, în conformitate cu prevederile art. 80 alin. (1), art. 82
alin. (1), art. 84 alin. (1), art. 86 alin. (2) lit. a), alin. (3), alin. (4) și alin. (9) din Legea
nr. 131/2015, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor,

d e c i d e:

1. Se admite parțial contestația nr. 02/1261/20 din 24.12.2020, depusă de către


„GBG MLD” SRL, pe marginea documentației de atribuire a procedurii de achiziție
publică nr. MD-1610362676709, privind achiziția „Realizarea Programului Național
„Securitatea transfuzională și autoasigurarea țării cu produse sanguine” reactive și
consumabile medicale conform necesităților pentru anul 2021ˮ, inițiată de către Centrul
pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate;
2. Se obligă Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate, ca măsură
de remediere, în termen de până la 5 zile de la primirea prezentei decizii, să modifice
documentația de atribuire a procedurii de achiziție publică nr. MD-1610362676709,
astfel cum a precizat în scrisorile nr. Rg02-40 din 14.01.2020 și nr. Rg02-59 din
15.01.2020;
3. Se obligă Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate ca în termen
de 3 zile din data aplicării măsurilor de remediere impuse prin prezenta decizie să
raporteze Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor cu privire la realizarea
acestora.
Decizia este obligatorie pentru părți. Decizia poate fi atacată în ordinea
contenciosului administrativ la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani (mun. Chișinău,
str. Kiev 3) în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Președintele completului Petru OPREA

Membru Angela NANI

Membru Alexandru CIUȘ

22