Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

Data:24.05.2021
Clasa: a-VIII-a A
Disciplina : Matematică
Profesor: Stancu Gheorghe
Unitatea de învățare : Ecuații și inecuații(II)
Tema lecției: Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor, inecuaţiilor şi a
sistemelor de ecuaţii
Tipul lecției :de consolidare a cunoștințelor

Competențe generale :
CG1. Identificarea unor date, mărimi și relații matematice, în contextul în care
acestea apar
CG5. Analizarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii date
CG6. Modelarea matematică a unei situaţii date, prin integrarea achizițiilor din
diferite domenii

Competențe specifice :
C1. Identificarea componentelor unei expresii algebrice
C2.Interpretarea unei situaţii date utilizând intervale și inecuaţii
C3. Rezolvarea unor situaţii date, utilizând intervale numerice sau inecuații
C4. Interpretarea matematică a unor probleme practice prin utilizarea ecuaţiilor sau
a formulelor de calcul prescurat

Obiective operaționale:
O1. Să rezolve ecuații de forma ax+b=0, unde a,b  ℝ
O2. Să rezolve inecuații de forma ax + b < 0 , (>, ≤, ≥) , unde a∈ℝ* , b∈ℝ
O3. Să rezolve sisteme de două ecuații liniare cu două necunoscute.
O4. Să rezolve diverse probleme cu ajutorul ecuațiilor, inecuațiilor și a sistemelor
de ecuații.

Strategii didactice:
a)Metode și procedee : explicația, conversația, exercițiul,
problematizarea, jocul didactic.
b)Mijloace de învățământ : - manual de matematică pentru clasa a -VIII-a
- culegere “Mate” 2000 + 20/21; editura Paralela 45
-caiet, pix, cretă, burete, fișă de lucru, o minge mică.
c)Forme de organizare : frontală , individuală.
Timp :30 minute

DESFĂŞURAREA LECŢIEI:

ETAPE OB. OP. CONŢINUTUL LECŢIEI METODE ȘI EVALUARE


PROCEDEE
MOMENT Se asigură condiţiile optime pentru
ORGANIZATORIC
desfăşurarea lecţiei.
REACTUALIZARE O1. Un elev iese la tablă să rezolve Apreciere
A
CUNOȘTINȚELOR ecuația : 6*(x-3)=4x+2 Conversația verbală
(timp:3 minute)
Explicația

Profesorul scrie pe tablă titlul lecției Conversația


ANUNȚAREA
TEMEI ȘI A și prezintă obiectivele operaționale
OBIECTIVELOR ale lecției. Elevii scriu în caiete titlul
OPERAȚIONALE
lecției și ascultă ce spune profesorul.
(timp:1,5 minute)
Profesorul împarte elevilor câte o
DIRIJAREA O1
ÎNVĂȚĂRII fișă de lucru.Elevii au la dispoziție 5 Conversația Observația
O2
O3 minute pentru vizualizarea acelei Explicația
O4 fișe și pentru a propune metode de Exercițiul
rezolvare. Profesorul dă unui elev o Problematizarea
minge mică.

O1 La îndemnul profesorului elevul


Realizarea O2 care a primit mingea iese la tablă să Conversația Observația
conexiunii O3
rezolve o problemă. Apoi pasează Explicația Apreciere
inverse O4
mingea la un alt elev care v-a iesi la Exercițiul verbală
(feed-back) tablă să rezolve o altă problemă. Problematizarea
Acest procedeu se repetă până se Jocul didactic
rezolvă problemele din fișa de lucru.
(timp:19 minute)
,TEMA PENTRU Elevii iau ca temă un test din Conversația
ACASĂ.
culegere. Sunt apreciați pentru
activitatea desfășurată.
(timp:1,5 minute)