Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Data:24.05.2021
Clasa: a-VII-a C
Disciplina : Matematică
Profesor: Stancu Gheorghe
Unitatea de învățare : Elemente de organizare a datelor(II)
Tema lecției: Distanța dintre două puncte din plan; coordonatele mijlocului unui
segment.
Tipul lecției :de însușire de noi cunoștințe.

Competențe generale :
CG3. Utilizarea conceptelor și a algoritmilor specifici în diverse contexte
matematice
CG4. Exprimarea în limbajul specific matematicii a informațiilor, concluziilor și
demersurilor de rezolvare pentru o situaţie dată

Competențe specifice :
C1. Alegerea metodei adecvate de reprezentare a problemelor în care intervin
dependenţe funcţionale și reprezentări ale acestora
C2. Descrierea în limbajul specific matematicii a unor elemente de organizare a
datelor

Obiective operaționale:
O1. Să reprezinte puncte în sistemul de axe ortogonale
O2. Să calculeze distanța dintre două puncte din sistemul de axe ortogonale
O3. Să determine coordonatele mijlocului unui segment.
O4. Să cunoască denumirea coordonatelor unui punct.

Strategii didactice:
a)Metode și procedee : explicația, conversația, conversația euristică, exercițiul,
problematizarea.
b)Mijloace de învățământ : - manual de matematică pentru clasa a -VII-a
- culegere “Mate” 2000 + 20/21; editura Paralela 45
-caiet, pix, cretă, burete.
c)Forme de organizare : frontală , individuală.

Timp :30 minute
DESFĂŞURAREA LECŢIEI:

ETAPE OB. OP. CONŢINUTUL LECŢIEI METODE ȘI EVALUARE


PROCEDEE
MOMENT Se asigură condiţiile optime pentru
ORGANIZATORIC
desfăşurarea lecţiei.
REACTUALIZARE O1. Un elev iese la tablă să reprezinte în Apreciere
A
CUNOȘTINȚELOR sistemul de axe ortogonale punctele Conversația verbală
A(2,3) și B(5, -1). După euristică
reprezentarea punctelor profesorul le
spune elevilor că le va arăta o Explicația
metodă de calcul a distanței dintre
aceste două puncte.(timp:2,5
minute)
Profesorul scrie pe tablă titlul lecției Conversația
ANUNȚAREA
TEMEI ȘI A și prezintă obiectivele operaționale
OBIECTIVELOR ale lecției. Elevii scriu în caiete titlul
OPERAȚIONALE
lecției și ascultă ce spune profesorul.
(timp:1,5 minute)
Profesorul predă elevilor
DIRIJAREA O1
ÎNVĂȚĂRII următoarele noțiuni teoretice: Conversația Observația
O2
O3 Distanța dintre două puncte. Explicația
O4 Fie punctele A(x A ,y A ) și B(x B ,y Exercițiul
B ) Problematizarea
reprezentate în sistemul de axe
ortogonale XOY. Aplicând teorema
lui Pitagora într-un triunghi
dreptunghic a cărui ipotenuză este
segmentul AB, iar catetele sunt
paralele cu axele de coordonate,
obținem:
AB=

Mijlocul unui segment.


Pentru oricare două puncte A(x A ,y
A ) și B(x B ,y B ), coordonatele
mijlocului M al segmentului AB
sunt:

și

Profesorul rezolvă distanța dintre


punctele A(2,3) și B(5, -1) și
determină coordonatele mijlocului
segmentului AB ca exemplu la
lecție.
Elevii scriu lecția în caiet si sunt
atenți să înțeleagă modul de
rezolvare.(timp:13 minute)

O1 Apoi elevii ies la tablă pe rând să


Realizarea O2 rezolve următoarea problemă: Conversația Observația
conexiunii O3
Explicația Apreciere
inverse O4
1. Se consideră punctele A(4,3), Exercițiul verbală
(feed-back) B(10, 3) și C(0, -4). Problematizarea

a) Calculați distanțele AB și AC

b) Determinați coordonatele
mijloacelor segmentelor AB și BC

c) Verificați dacă AB AC?

(timp:12 minute)

,TEMA PENTRU Sunt apreciați pentru activitatea Conversația


ACASĂ.
desfășurată și notați dacă este cazul.
Elevii primesc ca temă câteva
exerciții din culegere. (timp:1
minut)