Sunteți pe pagina 1din 14

SÀPĂTURILE A R H E O L O G I C E DIN T E L L - U L CUCU

T E ΝΙΑ Ν D E A L U L G H I N D A R U , C O M . P O D U R I ,
JUD. BACÀU

de D A N M O N A H , Ş T E F A N C U C O Ş ,
D R A Q O M I R P O P O V I C I şl S I L V I A A N T O N E S C U

Staţiunea a r h e o l o g i c ă D e a l u l Q h l n d a r u ( c o m . P o d u r i , jud. Bacău)


a fost d e s c o p e r i t ă f h a n u l 1 9 7 8 , i a r d i n a n u l 1979 a f o s t Începută in­
v e s t i g a r e a sistematică a t e l l - u l u l cucutenlan, c a r e - ş l p r o p u n e efectua­
rea unei cercetări complexe, I n t e r d i s c i p l i n a r e ^ .
îh c a m p a n i a 1 9 8 0 o b i e c t i v u l p r i n c i p a l p r o p u s a f o s t s t a b i l i r e a s t r a ­
t i g r a f i e ! staţiunii. P e n t r u îndeplinirea a c e s t e i s a r c i n i a u fost trasate
două s e c ţ i u n i t r a n s v e r s a l e ( S I I s i S I I I ) , o r i e n t a t e n o r d - s u d . U n a d i n t r e
s e c ţ i u n i (S I I ) m ă s o a r ă 2 2 / 3 m , f i i n d t r a s a t ă l a 1 , 5 0 m s p r e e s t d e S 1 /
1979. Cealaltă secţiune (S Π Ι ) , c u d i m e n s i u n i l e de 75/3 m , a fost am­
p l a s a t ă l a 0 , 3 0 m s p r e e s t d e S I I . I n a c e s t f e l a puiuţ f i obţinut u n
profil transversal continuu a l aşezării.
A ş a c u m s e fntfmplă, de o b i c e i , f n staţiunile c u m a i m u l t e n i v e l e ,
s t r a t i g r a f i e e s t e d e s t u l de complicată. Pe a l o c u r i s t r a t u r i l e de pămfnt
n u s e d i f e r e n ţ i a z ă u ş o r , ş i d e c e l e m a l m u l t e o r i s î n t d i s c o n t i n u i . în î n ­
c e r c a r e a de s t a b i l i r e , c f t m a l exactă, a s t r a t l g r a f i e i am t l n u t seama
nu n u m a i de s c h i m b a r e a c u l o r i i s t r a t u r i l o r de pămfnt, o i ş i de supra­
punerea locuinţelor. Acest element ne-a Dermis diferenţierea unor r e ­
f a c e r i fh c a d r u l aceleiaşi faze c r o n o l o g i c e . Suprafaţa d e s t u l de m i c a
săpată pînă f n p r e z e n t n u ne p e r m i t e a l c ă t u i r e a u n e i sohlţe s t r a t i g r a -
f l o e d e f i n i t i v e , d i f i c u l t ă ţ i l e f i i n d a c c e n t u a t e d e f a p t u l c ă p î n ă în p r e z e n t
n u a p u t u t f i s t u d i a t Γη î n t r e g i m e m a t e r i a l u l c e r a m i c r e c o l t a t . D e aceea
fn r a p o r t u l p r e l i m i n a r n u prezentăm decît o schiţă p r e l i m i n a r ă , sumară
|1 p e r f e c t i b i l ă a s t r a t l g r a f i e i d e p u n e r i l o r a r h e o l o g i c e de pe Dealul
Qhlndaru.
In s t a d i u l a c t u a l a l c e r c e t ă r i l o r situaţia atratigrafică se prezintă
astfel t
I . In s t r a t u l v e g e t a l , c u o g r o s i m e d e 0 , 1 5 - 0 , 2 5 c m , a u f o s t d e sn­
o o p e r ! te s p o r a d i c f r a g m e n t e c e r a m i c e datînd d i n e p o c a b r o n z u l u i . D i n
p ă o a t e pfhă f h p r e z e n t n u a u f o s t d e s c o p e r i t e c o m p l e x e d e l o c u i r e . F r a g ­
m e n t e l e c e r a m i c e d i n e p o c a b r o n z u l u i sînt a m e s t e c a t e , d a t o r i t ă lucră­
r i l o r a g r i c o l e , c u f r a g m e n t e C u c u t e n i Β şl c h i a r C u c u t e n i A . în a c e s t
n i v e l a fost constatată p r e z e n t a u n u l r i n g d i n e p o c a b r o n z u l u i , c a r e s u ­
p r a p u n e t r a s e u l u n u i ş a n j , p r o b a b i l c i r c u l a r , săpat în a c e e a ş i p e r i o a ­
dă. R i n g u l e s t e c o n s t r u i t fh e p o c a b r o n z u l u i , f i i n d c o n s t i t u i t d i n p i e t r e
de r f u d e d i m e n s i u n i m a r i , u n e l e a r e e d e s t u l d e p u t e r n i c . E s t e vorba
de c e e a c e c o n s i d e r a s e m , în c a m p a n i a t r e c u t ă , oa f i i n d m a n t a u a unui
m o r m f h t C o s t i ş a . A c u m p u t e m p r e c i z a că m o r m î h t u l c u u r n ă d i n 1 979

www.mnir.ro
r e p r e z i n t ă o înmormîntare secundară, p o s t e r i o a r â construcţiei ringu­
l u i . M e n ţ i o n ă m că r i n g u l a r e l ă ţ i m e a d e 6 - 7 m ş l pfnă f n p r e z e n t a f o s t
investigată a p r o x i m a t i v o t r e i m e d i n suprafaţa I u l . R i n g u l a r e o anu­
mită î n c l i n a r e f n p l a n , p i e t r e l e c a r e f o r m e a z ă c i r c u m f e r i n ţ a i n t e r i o a r ă
apar l a - 0 , 1 5 - 0 , 2 0 m, fn timp ce circumferinţa exterioară se găseşte l a
adfhcimea de 0 , 8 0 m . R o s t u l construcţiei, f h s t a d i u l a c t u a l a l c e r c e t ă ­
r i l o r , nu poate f i p r e c i z a t . S u b r i n g , u r m f h d acelaşi t r a s e u , se află u n
ş a n ţ , c a r e s e a d f n c e ş t e pfnă l a 5 , 8 0 m . Ş a n ţ u l a f o s t s ă p a t t o t f h e p o ­
ca b r o n z u l u i , pe fundul l u i f i i n d d e s c o p e r i t e f r a g m e n t e c e r a m i c e d a t f n d
d i n a c e e a ş i e p o c ă . U t i l i t a t e a s a u s e m n i f i c a ţ i a a c e s t u i şanţ î n c ă n u p o a t e
f i d e s c i f r a t ă . C e l e două c o m p l e x e , r i n g u l ş l ş a n ţ u l , d i n e p o c a bronzu­
l u i se află în a p r o p i e r e a m a r g i n i i de n o r d a t e r a s e i , a c e a s t ă p a r t e f i i n d
d i n v a c h l m e distrusă de alunecări de t e r e n .

II. A l doilea nivel este format d i n d e p u n e r i aparţinfnd f a z e i Cu»


c u t e n l B . S t r a t u l n u e s t e c o n t i n u u , d e p u n e r i l e g ă s l n d u - s e f h s p e c i a l fii
a p r o p i e r e a l o c u i n ţ e l o r , u n d e a t i n g g r o s i m e a maximă d e 0 , 6 0 m .
fn a c e e t n i v e l a u f o s t d e s c o p e r i t e ş i c e r c e t a t e p a r ţ i a l d o u ă l o o u i n -
ţ e . Cea m a l interesantă e s t e locuinţa 14 aflată f h spaţiul r e z e r v a t de
şanţul şi r i n g u l d i n e p o c a b r o n z u l u i . P a r t e d i n locuinţă a f o s t evident
distrusă f n epoca b r o n z u l u i cfnd , p r o b a b i l , a fost s u p e r f i c i a l r ă v ă ş i t ă
ş l porţiunea p ă s t r a t ă . Locuinţa 14 a v e a o v a t r ă c r u c i f o r m ă , c u o f a ş ă
de r e f a c e r e , ş l o masă o v a l ă , de a s e m e n e a r e f ă c u t ă . U n u l d i n b r a ţ e l e
şl p a r t e a centrală a v e t r e i c r u c i f o r m e e r a u smulse şl deplasate l a cf-
t e v a z e c i de c e n t r i m e t r l de r e s t u r i l e a f l a t e I n s i t u . V a t r a a fost mode­
l a t ă d i n m a i m u l t e b u c ă ţ i c u u n i n t e r e s a n t s i s t e m d e Î m b i n a r e . în "mie­
z u l " v e t r e i a f o s t găsită o cupă c u p i c i o r pictată f n s t i l ψ , spartă r l - .
t u a l ş i î n g l o b a t ă f n c h i r p i c i . în a p r o p i e r e a v e t r e i c r u c i f o r m e a f o s t g ă -
eit şl un c r e u z e t , f o l o s i t , p r o b a b i l , p e n t r u t o p i r e a a r a m e i . U n c o m p l e x
de v a s e i n s i t u d i n locuinţă c u p r i n d e a şl u n v a s c u t o r ţ l p a s t l l a t e . I n ­
v e n t a r u l c e r a m i c a l locuinţei ne p e r m i t e încadrarea e l f n etapa Cuou-
t e n i B^ . A s t f e l , v a t r a de l a P o d u r i e s t e , p î n ă în p r e z e n t , c e a m a l v e ­
che v a t r ă cruciformă cunoscută f n a r i a cucutenlană.
S p r e c e n t r u l a ş e z ă r i i , f n a p r o p i e r e a u n e i locuinţe C u c u t e n i B , a
f o s t d e s c o p e r i t u n i n t e r e s a n t c o m p l e x de c u l t . A c e s t a e r a f o r m a t din
p a t r u c r a n i i de b o v l d e e a ş e z a t e f n c r u c e . I n a p r o p i e r e a ea se a f l a o v a ­
t r ă , f n a e r l i b e r , construită pe u n " p a t " de p i e t r e . F r a g m e n t e l e cera­
m i c e d e s c o p e r i t e în v a t r ă ş i p r i n t r e c r a n i i l e d e b o v l d e e ( p r o b a b i l b o u r ^
s e î n c a d r e a z ă I n f a z a C u c u t e n i B . Menţionăm c ă f h a p r o p i e r e a vetrei
a fost surprinsă o p a r t e d l n t r - u n pavaj alcătuit d i n p i e t r e de r f u . P r i n t r e
p i e t r e l e p a v a j u l u i au fost d e s c o p e r i t e numeroase fragmente oeramioe
C u c u t e n i Β şi oase de a n i m a l e . Legătura d i n t r e p a v a j , vatră ş i complex­
ul c u c r a n i i de bovldee este evidentă. P r o b a b i l a i c i a fost sâvîrşitâ o
ceremonie ( poate c e r e m o n i i repetate) rituală. Este p o s i b i l ca t o t a l o i
să f i a v u t l o c s a c r i f i c i u l a n l m a m e l o r şl a p o i ospăţul r i t u a l . Pfhă f h p r e ­
z e n t n u cunoaştem a n a l o g i i f n întreg · paţlul p o p u l a t d e t r i b u r i l e Cucu-

10

www.mnir.ro
www.mnir.ro
P l . I I . - C e r a m i c ă bicromă : 1 , 3 ; ceramică tricomă: 2,4-7 (1-4,6,7
locuinţa 1 3 ; 5 - locuinţa 1 2 ) . 1 - s c a r a 1 / 2 .

12

www.mnir.ro
P l . I I I . - C e r a m i c ă c u d e c o r i n c i z a t şi l u s t r u i t : 1 , 2 , 6 ; c e r a m i c ă c u
d e c o r c a n e l a t şi l u s t r u i t : 3 , 5 ; c e r a m i c ă c u d e c o r m o n o c r o m
lustruiţi 7 ( 1 - 4 -locuinţa 1 2 ; 2 , 5 , 6 - locuinţa 1 3 ; 3 , 7 - l o ­
cuinţa 1 5 ) .

13

www.mnir.ro
P l . I V . - C e r a m i c ă de u z c o m u n : 1 , 2 , 4 ; c e r a m i c ă c u d e c o r incizat,mo­
n o c r o m , l u s t r u i t : 3 ; p r i n t a d e r ă : 5 ( 1 - l o c u i n ţ a 1 2 ; 2 - 4 locuin-»
ţa 1 5 ) .

14

www.mnir.ro
P l . V . - 1 - p r i n t a d e r ă ; 2 - i d o l a n t r o p o m o r f ; 3 - piesă de os ; 4 - v a s
m i n i a t u r a l ; 5 - c o n d e l u t ; 6 - p a n d a n t i v d e o s ; 7 - a c ele o s ;
8 - p i c i o r d e i d o l d e l u t ; 9 - p e r l ă d e l u t ; 1 0 - lamă d e s i l e x .

15

www.mnir.ro
t e n i - T r l p o l i e . C o m p l e x u l r i t u a l d e c a r e ne o c u p ă m s u b l i n i a z ă I m p o r ­
tanţa c u l t u l u i t a u r u l u i l a populaţiile e n e o l l t l c e d i n z o n ă .
în c a m p a n i a 1 9 8 0 , d e p u n e r i l e C u c u t e n i Β a u p u t u t f i o b s e r v a t e s t r a ­
t i g r a f i e , a p â r î n d s u b f o r m a u n u i s t r a t d e pâmfnt d e c u l o a r e c e n u s l e - n e -
gricloasă, c u grosime m a i mare fn zona locuinţelor. S t r a t i g r a f i e , nu a u
p u t u t f i fncă d e t e r m i n a t e două e t a p e de l o c u i r e f n c a d r u l f a z e i C u c u t e n i
Β. Din analiza materialelor ceramice apare certă existenţa etapelor
C u c u t e n i B^ ş i C u c u t e n i B 2 . R ă m f h e p e n t r u v i i t o r s ă s u r p r i n d e m o s u ­
p r a p u n e r e a locuinţelor d i n etapa C u c u t e n i B 2 peste complexe Cucu­
teni B i .

Ι Π . Ι η z o n a c e r c e t a t ă , pfnă f n p r e z e n t , s t r a t u l C u c u t e n i A - B n u are
c o n t i n u i t a t e . D e p u n e r i l e mal consistente se grupează f h p a r t e a sudică
a S Π Ι , u n d e a u f o s t d e s c o p e r i t e ş i două l o c u i n ţ e i n v e s t i g a t e parţial.
I n m o m e n t u l de faţă n u p u t e m p r e c i z a dacă D e a l u l G h i n d a r u a f o s t l o c u i t
fn ambele etape ale fazei C u c u t e n i A - B . D a r existenţa u n o r f r a g m e n t e
ceramice pictate fn stilurile specifice etapei A - B a r putea semnala o
l o c u i r e m a i îndelungată d i n a c e a s t ă f a z ă . Rămfhe c a ş l a c e s t aspeot
să f i e e l u c i d a t f h c a m p a n i i l e v i i t o a r e .

I V . în z o n e l e f h c a r e d e p u n e r i l e C u c u t e n i Β s f h t d o a r s p o r a d i c e , l a
a p r o x i m a t i v a c e e a ş i a d f n c l m e cu locuinţele aparţinfhd f a z e l o r Cucuteni
Β şi A - B , a u fost descoperite restxtri.1* a două locuinţe
Cucuteni A pe o a r e fnclloim să l e a t r i b u i m e t a p e i C u c u t e n i A 3 .
D i n observaţiile p r e l i m i n a r e r e z u l t ă că s p e c i a c e r a m i c ă predominantă
e s t e c e a t r i c r o m ă . în l o c u i n ţ e l e m e n ţ i o n a t e , d e s t u l d e p r o s t conserva­
t e , ş l f n s t r a t u l c o r e s p u n z ă t o r l o r s e p a r e că s p e c i i l e c e r a m i c e b l -
cromă şi cu d e c o r c a n e l a t s f n t s p o r a d i c e . Fragmentele ceramice cu
d e c o r a d f n c i t s f n t şl m a i r a r e . T r e b u i e f n s ă să r e m a r c ă m c ă p o r ţ i u n i ­
l e d e z v e l i t e d i n locuinţe sfnt d e s t u l de p r o s t c o n s e r v a t e , r ă v ă ş i t e u n e ­
o r i de l o c u i t o r i i p e r i o a d e l o r p o s t e r i o a r e . A s t f e l , existenţa u n u i n i v e l
C u c u t e n i A3 rămfne fncă i p o t e t i c ă .

V . D e p u n e r e a c e a m a i c o n s l s t e n t ă , c o n s t a t a t ă pfnă a c u m a p a r ţ i n e
e t a p e i C u c u t e n i A 2 . în a c e s t s t r a t a u f o s t d e s c o p e r i t e m a i m u l t e n i v e l e
de r e f a c e r e . L o c u i n ţ e l e d i n a c e a s t ă p e r i o a d ă s f h t întotdeauna p r e v ă z u ­
t e c u p l a t f o r m e d e l u t pe p o d i n e d i n b f r n e d e s p i c a t e . I n v e n t a r u l com­
p l e x e l o r C u c u t e n i A2 e s t e d e o s e b i t de b o g a t . Se vede c l a r că e s t e p e ­
r i o a d a de l o c u i r e intensă a a ş e z ă r i i de pe D e a l u l G h i n d a r u , care de
a l t f e l c o r e s p u n d e p e r i o a d e i d e maximă d e z v o l t a r e a c u l t u r i i C u c u t e n i .

V I . S u b d e p u n e r i l e aparţinfhd e t a p e i C u c u t e n i A j a u fost desco­


p e r i t e v e s t i g i i l e u n o r locuinţe c a r e p a r să facă tranziţia s p r e cultura
Cucuteni proprlu-zlsă. M a t e r i a l u l c e r a m i c a r e o s e r i e de caracteris­
tici care, după p ă r e r e a n o a s t r ă , n u s f h t f n c ă c u c u t e n i e n e , d a r n i c i n u
m a l p o t f i î n c a d r a t e în f a z a P r e c u c u t e n l Π Ι . F o r m e l e c e r a m i c e s f h t fhcă
de puternică tradiţie precucuteniană, d a r d e c o r u l şi m a i a l e s t e h n i c a
p i c t ă r i i se schimbă p r o f u n d . A c u m a p a r e d e s t u l de f r e c v e n t o specie

16

www.mnir.ro
P l . V I . - V a s cu decor incizat ş i i m p r i m a t - l o c u i n ţ a 31 . S c a r a 1/2.

www.mnir.ro
c e r a m i c ă pictată c u a l b înainte de a r d e r e , de o b i c e i asociată şi c u de­
c o r i n c i z a t sau cu pictură r o ş i e crudă.

V I I . U r m ă t o r u l n i v e l , în c a r e a u f o s t d e s c o p e r i t e d o u ă l o c u i n ţ e , s e
î n c a d r e a z ă î n e t a p a f i n a l ă a f a z e i P r e c u c u t e n i I I I . E t a p ă în c a r e apar
u n e l e e l e m e n t e c e anunţă a p a r i ţ i a c u l t u r i i C u c u t e n i . P i c t u r a cu alb
înainte de a r d e r e a p a r e s p o r a d i c şi e s t e de calitate mai slabă
dec£t î n n i v e l u l d e e a r i s coei s u s . S i a i c i d e c o r u l p i c t a t e s t e asor-
çiat c u d e c o r u l r e a l i z a t p r i n i n c i t a r e .

V I I I . S u b v e s t i g i i l e apartinîhd n i v e l u l u i P r e c u c u t e n i I I I tîraiu a
f o s t d e s c o p e r i t u n n i v e l , r e p r e z e n t a t d e două locuinţe c e r c e t a t e aproa­
p e în î n t r e g i m e , c a r e a u f u r n i z a t c e r a m i c ă t i p i c ă P r e c u c u t e n i Π Ι . A m
f o l o s i t p e n t r u acest n i v e l d e n u m i r e a de P r e c u c u t e n i I I I " c l a s i c " , t e r m e n
u t i l i z a t şi p e n t r u campania d i n 1 9 7 9 ^ . I n t r - u n a d i n locuinţe a fost d e s ­
c o p e r i t ă o " c o n s t r u c ţ i e " d i n c h i r p i c i în c a r e a f o s t g ă s i t ă o m a r e c a n t i ­
t a t e de grîu c a r b o n i z a t . I n i n v e n t a r u l c e r a m i c a l l o c u i n ţ e l o r s p e c i a ce­
r a m i c ă c u pictură înainte de a r d e r e n u m a i a p a r e . D e c o r u l c a r a c t e r i s t i c
a l v a s e l o r e s t e alcătuit d i n i n c i z i i şi " i m p r i m ă r i " .

I X . In u l t i m u l n i v e l a u f o s t d e s c o p e r i t e r e s t u r i l e a două locuinţe
din faza P r e c u c u t e n i I I , acestea r e p r e z e n t f n d p r o b a b i l v e s t i g i i l e p r i m e i
l o c u i r i de pe D e a l u l G h i n d a r u . I n v e n t a r u l locuinţelor p a r e m u l t m a l s -
r a c decît a l locuinţelor aparţinînd f a z e i P r e c u c u t e n i ΠΙ. M a t e r i a l u l c e ­
r a m i c , i n c o m p l e t s t u d i a t , p a r e să p l a s e z e a c e s t e locuinţe s p r e sffrşl-
tul fazei Precucuteni U .
M e n ţ i o n ă m că în c a m p a n i a 1 9 8 0 n u s - a c o n f i r m a t e x i s t e n ţ a u n u i nir—
v e l c u c e r a m i c ă l i n i a r ă ^ . P r o b a b i l f r a g m e n t e l e c e r a m i c e d e s c o p e r i t e în
c a m p a n i a 1 979 p r o v e n e a u f i e d i n t r - u n n i v e l s p o r a d i c c u c e r a m i c ă l i n i a - ,
r ă , d e p u n e r i de a c e s t f e l n e m a i f i i n d întîlnite în săpătura d i n 1 9 8 0 , f i a
d a t o r î h d u - s e u n o r t r a d i ţ i i l i n i a r c e r a m i c e în m e d i u l p r e c u c u t e n i a n .
G r o s i m e a s t r a t u l u i a r h e o l o g i c de pe D e a l u l G h i n d a r u a t i n g e 4,30
m , c o n s t i t u i n d c e a m a i m a r e d e p u n e r e a r h e o l o g i c ă c u n o s c u t ă în n e o e n e -
oBjiioul moldijveoesc . Stratir-rafia teil-ului ϋε p e " D e a l u l G h i n d a r u " p e r ­
mite urmărirea evoluţiei " c o m p l e x u l u i c u l t u r a l P r e c u c u t e n i - C u c u t e n i"fhf
cepînd c u f a z a P r e c u c u t e n i I I şi pîhă l a î n c h e i e r e a e v o l u ţ i e i s a l e .
O b s e r v a ţ i i l e p r e l i m i n a r e de pe ş a n t i e r n e p e r m i t să afirmăm că
D e a l u l G h i n d a r u n u a f o s t p ă r ă s i t , în a c e s t i n t e r v a l , d e c î t p o a t e p e n t r u
f o a r t e puţină v r e m e . D i n s t r a t i g r a f i a s t a ţ i u n i i , c î t ş i d i n s t u d i u l m a t e ­
r i a l e l o r a r h e o l o g i c e r e c o l t a t e , a t e h n i c i i de construcţie a locuinţelor
r e i e s e c l a r n u numai c o n t i n u i t a t e a de l o c u i r e , d a r şi evoluţia f i r e a s c ă
a c u l t u r i i Cucuteni d i n c u l t u r a P r e c u c u t e n i , legătura d i n t r e ele fiind
de n e c o n t e s t a t . R e a m i n t i m f a p t u l că c e r c e t ă t o r i i r o m a n i , şi f n s p e c i a l
p r o f . V I . D u m i t r e s c u , a u susţinut că r e g i u n e a în c a r e i a n a ş t e r e cultu­
r a C u c u t e n i p o a t e f i l o c a l i z a t ă în z o n a s u b c a r p a t i c ă a M o l d o v e i ş i sud—
e s t u l T r a n s i l v a n i e i . Situaţia s t r a t i g r a f i c ă d i n t e l l - u l de pe Dealul
G h i n d a r u p r o b e a z ă f ă r ă putinţă de tăgadă a c e s t l u c r u . N i v e l e l e V I I ş i

18

www.mnir.ro
P l . V I I . - C e r a m i c a c u d e c o r c a n e l a t , i n c i z a t ş i i m p r i m a t - l o c u i n ţ a 31 .
4 - scara 1/2.

I9

www.mnir.ro
V I permit urmărirea transformărilor i n t e r v e n i t e f n c a d r u l c u l t u r i i P r e ­
c u c u t e n i , a d u c i n d n o i d a t e , d e o s e b i t de i m p o r t a n t e , p e n t r u e l u c i d a r e a
o r i g i n i i c u l t u r i i C u c u t e n i şi a t e h n i c i i p i c t u r i i înainte de a r d e r e .
Săpăturile întreprinse aduc n o i date Importante p r i v i n d viaţa e-
conomlcă a l o c u i t o r i l o r a ş e z ă r i i . A s t f e l a fost stabilită cu oertltudlne
f o l o s i r e a u n e l t e l o r de obsidiană f n faza C u c u t e n i A . P r e l u c r a r e a obsl-j
d i a n e i e r a făcută f n a ş e z a r e , d e o a r e c e a u f o s t d e s c o p e r i t e şl deşeuri
de p r e l u c r a r e . M a t e r i a primă e r a adusă d i n a f a r a artei locuite de|
purtătorii c u l t u r i i C u c u t e n i , p r o b a b i l f n s c h i m b u l sării-'. Bogatul ma­
t e r i a l o s t e o l o g i c r e c o l t a t v a p e r m i t e s t a b i l i r e a , după e f e c t u a r e a e x p e r ­
t i z e i p a l e o n t o l o g i c e , importanţei c r e ş t e r i i a n i m a l e l o r domestice f n r a ­
p o r t c u vfnătoarea. S u b l i n i e m f a p t u l că a ş e z a r e a se află f n zona s u b -
montană, p r o b a b i l f n a c e l timp p u t e r n i c împădurită.
Din diferite zone ale aşezării, d a r m a i ales d i n s t r a t u r i l e precu-
c u t e n i e n e , a u fost r e c o l t a t e cantităţi i m p o r t a n t e de seminţe c a r b o n i z a t e ^
în a c e l a ş i s c o p a u f o s t s t r f n s e m a l m u l t e p r o b e d e c ă r b u n e d e l e m n d i n
toate n i v e l u r i l e staţiunii, c u excepţia s t r a t u r i l o r Cucuteni A - B şl B . P e
baza a n a l i z e l o r a n t r a c o l o g l c e , f n v i i t o r v o m î n c e r c a să s t a b i l i m m a t e r i ­
a l e l e de construcţie f o l o s i t e l a r i d i c a r e a locuinţelor aparţlnfnd cultu­
r i l o r P r e c u c u t e n i şl C u c u t e n i .
M a t e r i a l u l a r h e o l o g i c p r o p r i u - z i s este deosebit de b o g a t . A fost
recoltată o m a r e c a n t i t a t e de c e r a m i c ă d i n toate n i v e l u r i l e t e l l - u l u i . N u - t
m e r o a s e sînt ş l u n e l t e l e ş i a r m e l e d e p i a t r ă , s i l e x , o s ş i c o r n c a r e a i i
fost d e s c o p e r i t e , mărturii a l e îndelungatei vieţuiri de pe D e a l u l Ghin-i
daru.
Cu p r i v i r e l a viaţa s p i r i t u a l ă a l o c u i t o r i l o r de pe D e a l u l G h i n d a r i *
remarcăm d e s c o p e r i r e a locuinţei (L14) prevăzută c u vatră cruciformă
şi a c o m p l e x u l u i c u c a p e t e de b o v l d e e , c a r e p a r e să a c r e d i t e z e , p e n t r u 1

p r i m a dată, i d e e a u n o r c e r e m o n i i r i t u a l e însoţite de s a c r i f i c i i de a n i m a ­
l e . Mărturii a l e bogatei vieţi s p i r i t u a l e a l o c u i t o r i l o r a ş e z ă r i i de l a P C H
d u r i a u f o s t d e s c o p e r i t e în t o a t e s t r a t u r i l e depunerii arheologice.
A s t f e l , în n i v e l u l C u c u t e n i A 2 a u f o s t d e s c o p e r i t e , f n locuinţe, două
complexe c u vase pictate c u p r l n z f n d şl vase p e n t r u libaţii^ c a r e , alături
de numărul m a r o d e f i g u r i n e d i n l u t a r s , ne o f e r ă b o g a t e i n f o r m a ţ i i des­
p r e viaţa spirituală a l o c u i t o r i l o r a c e s t e i a ş e z ă r i .
în î n c h e i e r e a r a p o r t u l u i notăm c f t e v a o b s e r v a ţ i i s u m a r e asupra
construcţiilor d e s c o p e r i t e . Locuinţele d i n n i v e l u l Cucuteni Β e r a u fără
p l a t f o r m e , c o n s t r u c ţ i i l e f i i n d o a r e c u m m a i ş u b r e d e , d a r întotdeauna pre>
văzute c u instalaţii de î n c ă l z i r e . Construcţiile d i n f a z a C u c u t e n i A , f n
special cele d i n etapa Cucuteni A 2 , sfnt mult m a l solide, f i i n d ridicate
p e p l a t f o r m e d e l u t a p l i c a t p e p o d i n e d i n b f r n e d e s p i c a t e . în u n e l e c a z u r i
a u f o s t s u r p r i n s e g r o p i l e de l a stîlpil c a r e susţineau a c o p e r i ş u l s a u pe­
r e ţ i i . G r o p i l e s t f l p l l o r s e c o n t u r a u c l a r în n i v e l ă r i l e pe c a r e e r a u r i d i ­
cate locuinţele. M a n i e r a de construcţie c u a j u t o r u l stîlpil o r înfipţi fn
pămînt p a r e eă f i f o s t i n t e n s f o l o s i t ă ş l f n v r e m e a c u l t u r i i P r e c u c u t e n i .
N u m e r o a s e l e informaţii obţinute c u p r i v i r e l a viaţa locuitorilor 1

20

www.mnir.ro
de p e D e a l u l G h i n d a r u î m b o g ă ţ e s c c u n o ş t i n ţ e l e n o a s t r e a s u p r a com­
p l e x u l u i c u l t u r a l P r e c J c u t e n I - C u c u t e n i . D a r importanţa c e r c e t ă r i l o r ar­
h e o l o g i c e d i n t e l l - u l c u c u t e n l a n d e a i c i c o n s t ă în s p e c i a l în s t r a t i g r a ­
fie staţiunii, c a r e va p e r m i t e e l u c i d a r e a u n o r a s p e c t e încă n e c l a r e în
cronologia şi evoluţia c o m p l e x u l u i P r e c u c u t e n l - C u c u t e n i . Putem apre­
c i a , f ă r ă t e a m ă d e a e x a g e r a , că n e a f l ă m f h faţa u n e i a ş e z ă r i unicat
p e n t r u întreaga a r i e de răspîndire a m a r e l u i complex c u l t u r a l P r e c u c u -
t e n l - C u c u t e n l - T r l p o l l e , s i t u a ţ i e c e i m p u n e c o n t i n u a r e a c e r c e t ă r i l o r de
aici.

N O T E

* C o l e c t i v u l şantierului a foet f o r m a t d i n D a n Monah ( r e s p o n s a b i l an­


t l e r ) , S t e f a n Cucoş ( r e s p o n s a b i l a d j u n c t ) , D r a g o m i r N l c o l a e Pope—
v l c l ş l S i l v i a A n t o n e s o u ( m e m b r i ) . L a săpături au p a r t i c i p a t în d i ­
f e r i t e p e r i o a d e «Jiheoriţfte PuniUroaia, D a r i u s Alexlanu şl i.Mareş.
1 D . M o n a h , S . A n t o n e s c u , R a p o r t p r e l i m i n a r aşupra c e r c e t ă r i l o r a r ­
h e o l o g i c e d i n c o m u n a P o d u r i , judeţul B a c ă u , f n M a t e r i a l e şl c e r c e ­
tări a r h e o l o g i c e , X I V , T«Jcea, 1 9 8 0 , p . 8 6 şi u r m .
2 îbidem.
3 Ibidem.
4 ibidem.
5 Ibidem. Ipoteza unor s c h i m b u r i bazate pe exploatarea sării a fost
menţionată f n legătură c u a ş e z a r e a S l l l ş t e - P r o h o z e ş t l .
6 V e z i d i s c u ţ i a a s u p r a a c e s t o r v a s e l a S t . C u c o ş , în S C I V A , 2 5 » 1 9 7 4 ,
1, p . 1 2 5 ş l u r m . j D.Monah, îhMemAntlq., I V - V , 1972-1973,p.269
şl u r m .

LES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES DU T E L L APPARTENANT


λ L A C U L T U R E DE C U C U T E N I A U POINT NOMME "DEALUL
GHINDARU", COMMUNE DE P O D U R I , D E P . D E BUZÀU.

Résumé

L e s fouilles archéologiques e n t r e p r i s e s s u r le t e r r i t o i r e de la
c o m m u n e d e P o d u r i - a u p o i n t nommé " D e a l u l G h i n d a r u " - p e n d a n t l a c a m ­
pagne de 1980 o n t e u comme p r e m i e r o b j e c t i f d ' é t a b l i r la s t r a t i g r a p h i e
de l a s t a t i o n . D a n s c e b u t o n t é t é t r a c i i d e u x s e c t i o n s S H e t S I I I ori­
entées s u r l a d i r e c t i o n n o r d - s u d d o n t l e s d i m e n s i o n s étaient 22 χ 3 m et
r e s p e c t i v e m e n t 79 χ 3 m .
Pendant l e s f o u i l l e s ont été d é g a g é s des r e s t e s d ' h a b i t a t apparte­
n a n t a u x c u l t u r e s d e P r é c u c u t e n i ( I I e t 111° p h a s e s ) , C u c u t e n i ( p h a s e s AV
e

A - B et B) et a u s s i M o n t e o r u et C o s t i ş a .

21

www.mnir.ro
De ce point de vue on détache l a succession stratlgraphique y
s u r p r i s e , e n étant d é t e r m i n é e s a u s s i d e s p h a s e s n o u v e l l e s .
L e s résultats, très r i c h e s , ont permis l a connaissance plus ap­
p r o f o n d i e de l a v i e d e s p o r t e u r s d e s c u l t u r e s de Précucuteni et C u c u ­
t e n i a u p o i n t nommé " D e a l u l G h i n d a r u " .

LÉGENDE D E S P L A N C H E S

P l . I . - Céramique t r i c h r o m e ; 1 , 3 - h a b i t a t i o n 1 2 ; 2 - h a b i t a t i o n 1 3 .
Pl.II.-Céramique bichrome: 1,3 ; c é r a m i q u e t r i c h r o m e ; 2 , 4 - 7 ; ( 1 - 4 ;
6 , 7 - h a b i t a t i o n 1 3 ; 5 - h a b i t a t i o n 1 2 ) . 1 - à l ' é c h e l l e 1/2.
Pl.III.-Céramique (polie) au décor inciséi 1 , 2 , 6 ; céramique(polie) auxf
c a n n e l u r e s : 3 , 5 ; céramique a u décor monochrome p o l i : 7 ( 1 » 4 - '
h a b i t a t i o n 1 2 ; 2 , 5, 6 - h a b i t a t i o n 1 3 ; 3 , 7 - h a b i t a t i o n 1 5 ) .
P l . I V . - C é r a m i q u e usuelle: 1 , 2, 4 ; céramique a u décor incisé, mono­
c h r o m e , p o l i ; 3; pintadère: 5 ( 1 - habitation 1 2 ; 2 - 4 - h a b i t a ­
tion 15).
P 1 . V . - 1 - pintadère; 2 - idole anthropomorphe; 3 - piece en o s ; 4 - v a s e
en m i n i a t u r e ; 5 - cone en t e r r e g l a i s e ; 6 - pendentif en o s ; 7 -
aiguille en o s ; 8 - pied d ' u n idole en t e r r e g l a i s e ; 9 - perle en
t e r r e g l a i s e ; 10 - lame e n s i l e x .
P l . V I . - V a s e au d é c o r incisé et imprimé - h a b i t a t i o n 31.A l ' é c h e l l e 1/2.
Pl.VII.-Céramique aux cannelures, incisée et imprimée- h a b i t a t i o n 3 1 .
( 4 - à l ' é c h e l l e 1/2).

22

www.mnir.ro

S-ar putea să vă placă și