Sunteți pe pagina 1din 1

ANTETUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nr. ___________ /_______2021

Către
Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui
În atenţia preşedintelui Comisiei judeţene de mobilitate a personalului didactic

Prin prezenta, vă comunicăm că am finalizat etapa de înregistrare în aplicațiia SIIR a datelor privind
încadrarea cadrelor didactice titulare la nivelul unită ții.
Menționăm că datele au fost verificate și sunt complete și corecte
Vă comunicăm că am încărcat în aplicație datele pentru un număr de ______________ cadre didactice
titulare din care:
-un număr de __________ cadre didactice titulare în unitatea școlară
-un număr de ___________ cadre didactice titulare detașate în școală din altă unitate școlară

Director,
__________________
Secretar,
________________