Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect didactic

Școala: Liceul Tehnologic ”Constantin Filipescu”


Profesor: Mirea Daniela
Clasa: a VI-a
Data: 14.02.2018
Obiectul : Limba română
Unitatea : Opera epică descriptivă
Subiectul lecţiei : Adjectivul. Articolul demonstrativ (adjectival)
Tipul lecţiei : mixtă

COMPETENŢE GENERALE:
1. receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare;
2. utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare
monologată şi dialogată;
4. utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de
realizare, cu scopuri diverse.

COMPETENŢE SPECIFICE:
1.3. -sesizarea abaterilor de la normele gramaticale într-un mesaj oral;
1.4. -aplicarea principiilor ascultării active în manifestarea unui comportament comunicativ adecvat;
2.3. -utilizarea categoriilor gramaticale învăţate, în diverse tipuri de propoziţii;
2.4. -adaptarea vorbirii la situaţia concretă de dialog sau de monolog;
4.1. -redactarea textelor cu destinaţii diverse.

OBIECTIVE OPERATIONALE :
O1- identificarea adjectivelor și a articolelor demonstrative  ;
O2-construirea unor enunţuri cu diferite adjective și articole adjectivale;
O3-precizarea adjectivelor formate cu sufixe / prefixe .

STRATEGIE DIDACTICĂ
Metode - conversaţia, lucrul în grup, jocul didactic, exerciţiul, expunerea, cutiuța surprizelor
Mijloace - manual, computer, cartonaşe colorate, fişe de evaluare, flipchart
Forme de organizare- individual ,frontal , pe grupe

MODALITĂŢI DE EVALUARE : evaluare formativă, observarea comportamentului, analiza


răspunsurilor, evaluare orală.

RESURSE MATERIALE:
 Limba şi literatura română – manual clasa a VI-a, Elena Mazlu-Ionescu, Valentina Jercea, Ed.
Didactică și Pedagogică, Bucureşti, 2009;
 Pregătire intensivă pentru clasa a VI-a, Ileana Ruscu, Lumința Thorwӓchter, Andreea Artagea,
Lenuța Tanef, Ed. Gabriel 2005, București, 2012
RESURSE TEMPORALE: 50 de minute

Loc de desfăşurare : cabinetul de limba română

1
SCENARIU DIDACTIC
Nr Etapele Ob Activitatea Activitatea elevilor Metode/ Mijloa Evaluare
crt lecţiei op profesorului forme de ce
organizare
1. Evocare Pentru iniţierea elevilor Exprimă calităţi reflecţia Analiza
a)captarea O2 în tema lecţiei se doar printr-un răspunsu-
atenţiei organizează o discuţie adjectiv. rilor
b)verif.temei despre calităţile frontală
de acasă fiecăruia.
5 min. Se verifică temele conversaţie
calitativ și cantitativ.

2. Realizarea
sensului
Se anunţă subiectul Notează subiectul
a)Prezentarea lecţiei : lecţiei.
noului subiect Adjectivul.Articolul
demonstrativ şi Elevii îşi exprimă expunere
5 min. obiectivele activităţii emoţiile , PPT
Se propune vizionarea sentimentele,
unor imagini. senzaţiile printr-un
adjectiv.
Observa-
O3 Se va trece la activitatea Vor răspunde la rea
de bază : întrebări şi vor fi Joc didactic Fişe comporta
O1 Concurs activi . flipchart -mentului
b)Consolida- Elevii sunt împărţiţi în 3 Elevii vor nota Pe grupe
rea grupe. răspunsurile, câştigă
cunoștințelor Proba I echipa care are mai
Jocul didactic organizat multe răspunsuri Cartona-
20 de min. cu diferite activităţi ce corecte. şe
O2 ţin de adjectiv. Anexa 1
Proba II Elevii rezolvă Exerciţiul Evaluare
Din « Cutiuța cerințele Cutiuta formativă
Cutie/bol
surprizelor » elevii vor surprizelor
extrage câte un cartonaș Câştigă echipa care
și vor rezolva cerința, are mai multe
având posibilitatea de a răspunsuri corecte.
O3 fi ajutat de ceilalți
membri ai echipei
(Anexa 2 ). Echipa care
strânge cele mai multe
răspunsuri corecte,
câștigă. Rezolvă fişa Conversaţia Fişa de
O2 evaluare
3. c) Obtinerea Elevii vor primi o fișă
performanței de lucru pe care o vor Evaluare
10 min rezolva individual. Elevii spun diverse orală
(Anexa 3) urări colegilor. De Exerciţiu

2
Reflecţie exemplu : individual
Feedbackul La sfârşit se propune ca Să fii vesel
5 min. fiecare elev să se întotdeauna ! Să nu
gândească la o urare uiţi de
pentru colegul său care prieteni buni ! etc.
să conţină un adjectiv.
4.
Extensia Se propune să se
conversaţia
a)tema pentru alcătuiască o compunere
acasă de 7-9 rânduri în care să
2 min folosească cinci
b)notarea adjective. frontală
3 min Dați un titlu potrivit !
Se fac aprecieri generale
şi individuale asupra
activităţii desfăşurate.

3
ANEXA 1 - CONCURS

Alege varianta corectă !

1. Adjectivul ” limpede” este:


a) simplu
b) compus

2. Adjectivul ”galben-verzui” este:


a) simplu
b) compus
3. De la substantivul ”trandafir” putem forma adjectivul:
a) trandafiri
b) trandafiriu
4. Forma de feminin, plural a adjectivului ”argintiu” este:
a) argintii
b) argintie
5. Este corect:
a) zglobiile vrăbiuțe
b) geamuri fumuri
6. În enunțul ”I-am dat un cadou copilului _____________” completăm cu:
a) celui harnic
b) cel harnic
7. De la substantivul ”ramură” putem forma adjectivul:
a) rămurică
b) rămuros
8. Adjectivul:
a) denumește obiecte
b) arată însușirile obiectelor
9. Adjectivul:
a) se declină
b) se conjugă
10. Adjectivul determină:

4
a) un verb
b) un substantiv
ANEXA 2 - CUTIUȚA SURPRIZELOR
 Realizează acordul : ”Am o pătură ( călduros ) .”

 Dă exemplu de un adjectiv format cu prefix.

 Completează cu ”cel/ce-l”: Am pierdut pixul _____nou.

 ”Cuminte” este un adjectiv simplu sau compus?

 Formează un adjectiv de la substantivul ”taină”.

 Precizează un sinonim pentru adjectivul ”plăcut”.

 Completează cu un adjectiv potrivit: ”Se oprise și privea cu interes vitrinele____________.”

 Identifică adjectivele din enunțul următor:” Strada era pustie şi lumea părea adormită, fiindcă
lămpile de prin case erau stinse.”

 Spune un lucru pe care l-ai înțeles.

 Formează un adjectiv de la substantivul ”stea”.

 ”Cumsecade” este un adjectiv simplu sau compus?

 Realizează acordul: ”Se gândea la venirea zilelor ( însorit) și ( liniștit).

 Cum se realizează acordul adjectivului cu substantivul pe care îl determină?

 Dă exemplu de un adjectiv format cu prefix.

5
ANEXA 3 FIȘĂ DE LUCRU

1.Formaţi adjective cu ajutorul sufixelor pornind de la cuvintele :

frig - ………………….. român - ………………………. nor - ……………………..

2.Precizaţi sinonime pentru următoarele adjective :

folositor - ……………….. deştept - ……………………….. amuzant - ………………………

3. Analizaţi adjectivele din textul următor precizând felul, genul, numărul, cazul,

Steaua strălucitoare luminează drumul principal.

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Exerciţiu de diferenţiere

Precizează sinonime pentru următoarele locuţiuni adjectivale :

 oameni cu stare - ………………………………………

 câine ca vai de el - ……………………………………..

 lucru fără importanță - ……………………………………